Loading...
2012-MN-MUTCD Manual UpdateïÓÎÎ×ÉÍÈÛïÛÎÇÛÐ ÍÎ çÎÓÖÍÊÏèÊÛÖÖÓÙ ùÍÎÈÊÍÐø×ÆÓÙ×É ïîïçèùø òÇÐà Minnesota Manual on Uniform Traffic Control Devices CONTENTS Page Cover Letter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Commissioner’s Order 93167. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Commissioners’Order 92452. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Table of Contents. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Adobe Acrobat Reader Tip To go back a screen or screens, use the ALTand the LEFTARROWkeys. December, 2011 1 ïóîî÷éíèû ïûîçûð íî çîóöíêï èêûööóù ùíîèêíð ø÷æóù÷é ïî ïçèùø òÇÐà Minnesota Department of Transportation Office of Traffic, Safety, and Operations July23, 2012Phone (651) 234-7000 TO: Holders of the 2011 Minnesota Manual on Uniform Traffic Control Devices (2011 MN MUTCD) Transmitted herewith is Revision Number 1 (dated July, 2012) to the "2011 Minnesota Manual on Uniform Traffic Control Devices" (2011 MN MUTCD) as adopted by the Commissioner of the Minnesota Department of Transportation (MnDOT). The attached pages to the 2011 MN MUTCD incorporate changes or corrections brought about by changes in the FHWAMUTCD and Minnesota practices or procedures. All revised pages are attached herewith and shall replace corresponding pages in this manual. The attached Commissioner’s Order No. 93167 amends Commissioner's Order 92452. It is important to retain all Orders because they amend but do not replace previous Orders. The 2011 MN MUTCD including Revision Number 1 is available on the Mn/DOTwebsite at http://www.dot.state.mn.us/trafficeng/publ/mutcd/index.html . This manual will be updated annually, typically near the beginning of each calendar year. The latest version will be available on the website after it has been adopted by the Commissioner of Transportation. Mn/DOTno longer maintains a mailing list for printed updates to this manual. Users of the the manual must fill out the “Updates Notification Form” found on the website above under “Quick Links.” When an update/revision is made to the manual, an email will be sent out advising users to visit the website. The user must then download and print the revised pages and insert them into the printed version of their 2011 MN MUTCD. To purchase additional copies of this manual or other State of Minnesota manuals call the Mn/DOTMap &Manual Sales Unit at 651-366-3017 for current costs and ordering information. They are located at the following address: MnDOTMap &Manual Sales Unit 395 John Ireland Blvd. - MS 260 St. Paul, Minnesota 55155-1899 Comments regarding the content of the 2011 MN MUTCD should be referred to Janelle Anderson, MnDOT, Office of Traffic, Safety and Technology, phone (651) 234-7388, email address: janelle.anderson@state.mn.us. Sincerely, Susan M. Groth, PE, PTOE State Traffic Engineer REVISIONS TO THE 2011 MINNESOTAUNIFORM TRAFFIC CONTROLDEVICES MANUAL ORDER NO. 93167 2011 MINNESOTAUNIFORM TRAFFIC CONTROLDEVICES MANUAL ORDER NO. 92452 Minnesota Manual on Uniform Traffic Control Devices TABLE OFCONTENTS PART1. GENERAL PART2. SIGNS PART3. MARKINGS PART4. HIGHWAYTRAFFIC SIGNALS December, 2011 11 TABLE OFCONTENTS PART5. TRAFFIC CONTROLDEVICES FOR LOWVOLUME ROADS PART6. TEMPORARYTRAFFIC CONTROL The Field Manual PART7. TRAFFIC CONTROLS FOR SCHOOLAREAS PART8. TRAFFIC CONTROLFOR RAILROAD AND LIGHTRAILTRANSITGRADE CROSSINGS PART9. TRAFFIC CONTROLS FOR BICYCLE FACILITIES July, 2012 12 FORWARD iDecember, 2011 December, 2011 ii INTRODUCTION Any traffic control device design or application provision éèûîøûêø contained in this Manual shall be considered to be in the Traffic control devices shall be defined as all signs, public domain. Traffic control devices contained in this signals, markings, and other devices used to regulate, warn, Manual shall not be protected by a patent, trademark, or or guide traffic, placed on, over, or adjacent to a street, copyright, except for the Interstate Shield and any other highway, pedestrian facility, or bikeway, or private road items owned by FHWA. open to public travel (see definition in Section 1A.13) by authority of a public agency or official having jurisdiction , éçììíêè or, in the case of a private road, by authority of the private Pictographs, as defined in Section 1A.13,are embedded in owner or private official having jurisdiction. traffic control devices but the pictographs themselves are not considered traffic control devices for the purposes of the The need for uniform standards was recognized long ago. The American Association of State and Highway Officials (AASHO), now known as the American Association of State The“Manual on Uniform Traffic Control Highway and Transportation Officials(AASHTO), Devices” (MUTCD) is incorporated by reference in 23 Code published a manual for rural highways in 1927, and the of FHWARegulations (CFR), Part 655, Subpart F and shall National Conference on Street and Highway Safety be recognized as the national standard for all traffic control (NCSHS) published a manual for urban streetsin 1930. In devices installed on any street, highway, bikeway, or private the early years, the necessity for unification of the standards road open to public travel (see definition in Section 1A.13) applicable to the different classes of road and street systems in accordance with 23 U.S.C. 109(d) and 402(a). The was obvious. To meet this need, a joint committee of policies and procedures of the Federal Highway AASHO and NCSHS developed and published the original Administration (Federal) to obtain basic uniformity of traffic edition of this Manual of Uniform Traffic Control Devices control devices shall be as described in 23 CFR 655, Subpart (MUTCD) in 1935. That committee, now called the National F. Committee on Uniform Traffic Control Devices (NCUTCD), though changed from time to time in name, organization, and personnel, has been in continuous existence and has contributed to periodic revisions of this Manual. The FHWAhas administered the MUTCD since the 1971 edition. The FHWAand its predecessor organizations have participated in the development and publishing of the previous editions. There were eight previous editions of the MUTCD, and several of those editions were revised one or more times. Table I-1 traces the evolution of the MUTCD, including the two manuals developed by AASHO and In accordance with 23 CFR 655.603(a),for the purposes NCSHS. of applicability of the MUTCD: A. Toll roads under the jurisdiction of public agencies or authorities or public .private partnerships shall be considered to be public highways; B. Private roads open to public travel shall be as defined in Section 1A.13;and C. Parking areas, including the driving aisles within those parking areas, that are either publicly or privately owned shall not be considered to be "open to public travel " for purposes of MUTCD applicability. iiiDecember, 2011 ã×ÛÊîÛÏ×ïÍÎÈÔ ã×ÛÊ ê×ÆÓÉ×Ø ïÛÎÇÛÐÛÎØéÌ×ÙÓÖÓÙÛÈÓÍÎÉÖÍÊÈÔ×ïÛÎÇÖÛÙÈÇÊ×øÓÉÌÐÛÃÛÎØ÷Ê×ÙÈÓÍÎÍÖçé éÈÛÎØÛÊØêÍÛØïÛÊÑ×ÊÉÛÎØéÓÕÎÉÖÍÊÊÇÊÛÐÊÍÛØÉ ïÛÎÇÛÐÍÎéÈÊ××ÈèÊÛÖÖÓÙéÓÕÎÉéÓÕÎÛÐÉÛÎØïÛÊÑÓÎÕÉÖÍÊÇÊÚÛÎÉÈÊ××ÈÉîÍÊ×ÆÓÉÓÍÎÉ ïÛÎÇÛÐÍÎçÎÓÖÍÊÏèÊÛÖÖÓÙùÍÎÈÊÍÐø×ÆÓÙ×ÉÖÍÊéÈÊ××ÈÉÛÎØôÓÕÔÅÛÃÉïçèùø  ïÛÎÇÛÐÍÎçÎÓÖÍÊÏèÊÛÖÖÓÙùÍÎÈÊÍÐø×ÆÓÙ×ÉÖÍÊéÈÊ××ÈÉÛÎØôÓÕÔÅÛÃÉåÛÊîÍÊ×ÆÓÉÓÍÎÉ ÷Ï×ÊÕ×ÎÙÃ÷ØÓÈÓÍÎ ïÛÎÇÛÐÍÎçÎÓÖÍÊÏèÊÛÖÖÓÙùÍÎÈÊÍÐø×ÆÓÙ×ÉÖÍÊéÈÊ××ÈÉÛÎØôÓÕÔÅÛÃÉ  ïÛÎÇÛÐÍÎçÎÓÖÍÊÏèÊÛÖÖÓÙùÍÎÈÊÍÐø×ÆÓÙ×ÉÖÍÊéÈÊ××ÈÉÛÎØôÓÕÔÅÛÃÉîÍÊ×ÆÓÉÓÍÎÉ ïÛÎÇÛÐÍÎçÎÓÖÍÊÏèÊÛÖÖÓÙùÍÎÈÊÍÐø×ÆÓÙ×ÉÖÍÊéÈÊ××ÈÉÛÎØôÓÕÔÅÛÃÉ       ïÛÎÇÛÐÍÎçÎÓÖÍÊÏèÊÛÖÖÓÙùÍÎÈÊÍÐø×ÆÓÙ×ÉÖÍÊéÈÊ××ÈÉÛÎØôÓÕÔÅÛÃÉ   ïÛÎÇÛÐÍÎçÎÓÖÍÊÏèÊÛÖÖÓÙùÍÎÈÊÍÐø×ÆÓÙ×ÉÖÍÊéÈÊ××ÈÉÛÎØôÓÕÔÅÛÃÉ     ïÛÎÇÛÐÍÎçÎÓÖÍÊÏèÊÛÖÖÓÙùÍÎÈÊÍÐø×ÆÓÙ×ÉÖÍÊéÈÊ××ÈÉÛÎØôÓÕÔÅÛÃÉ ïÓÐÐ×ÎÎÓÇÏ÷ØÓÈÓÍÎ ïÛÎÇÛÐÍÎçÎÓÖÍÊÏèÊÛÖÖÓÙùÍÎÈÊÍÐø×ÆÓÙ×ÉÖÍÊéÈÊ××ÈÉÛÎØôÓÕÔÅÛÃÉ ïÛÎÇÛÐÍÎçÎÓÖÍÊÏèÊÛÖÖÓÙùÍÎÈÊÍÐø×ÆÓÙ×ÉÖÍÊéÈÊ××ÈÉÛÎØôÓÕÔÅÛÃÉ Table I-1. Evolution ofthe Federal MUTCD traffic control devices on all streets and highways open to public travel in accordance with 23 U.S.C. 109(d) and 402(a) in each State shall be in substantial conformance with the Standards issued or endorsed by the FHWA. éçììíêè The "Uniform Vehicle Code (UVC)" is one of the documents referenced in the MUTCD. The UVC contains a model set of motor vehicle codes and traffic laws for use throughout the United States. The States are encouraged to adopt Section 15-116 of the UVC, which states that "No person shall install or maintain in any area of private property used by the public any sign, signal, marking, or other device intended to regulate, warn, or guide traffic éèûîøûêø unless it conforms with the State manual and specifications The U.S. Secretary of Transportation, under authority adopted under Section 15-104." granted by the Highway Safety Act of 1966, decreed that December, 2011 iv Table I-1a. Evolution ofthe Minnesota MUTCD vJuly, 2012 The Standard, Guidance, Option, and Support materialdecimal point and a number, such as Section 2B.3-Size of described in this edition of the MUTCD provide the trans-Regulatory Signs. portation professional with the information needed to make Each Section is comprised of one or more paragraphs. appropriate decisions regarding the use of traffic control The paragraphs are indented but are not identified by a devices on streets, highways, bikeways, and private roads number. Paragraphs are counted from the beginning of each open to public travel (see definition in Section 1A.13). Section without regard to the intervening text headings Throughout this Manual the headings Standard,(Standard, Guidance, Option, or Support). Some paragraphs Guidance, Option, and Support are used to classify thehave lettered or numbered items. As an example of how to nature of the text that follows. Figures and tables, includingcite this Manual, the phrase "Not less than 40 feet beyond the notes contained therin, supplement the text and mightthe stop line" that appears in Section 4D-14 of this Manual constitute a Standard, Guidance, Option, or Support. Thewould be referenced in writing as "Section 4D.14, P7, D1, user needs to refer to the appropriate text to classify theA.1," and would be verbally referenced as "Item A.1of nature of the figure, table, or note contained therein.Paragraph 1 of Section 4D.14." éèûîøûêøéèûîøûêø When used in this Manual, the text headings of Standard, In accordance with 23 CFR 655.603(b)(3), Guidance, and Option shall be as defined in the first to be in substantial paragraph of Section 1A.13.conformance with changes to the National MUTCD within 2 years of the effective date of the Final Rule for the changes. Substantial conformance of such State or other éçììíêè Throughout this Manual all dimensions and distances are Federal agency MUTCDs or Supplements shall be as provided in English units. Appendix A2 contains tables for defined in 23 CFR 655.603(b)(1). converting each of the English unit numerical values that are After the adoption and issuance of a new edition of the used in this Manual to the equivalent Metric (International or a revision thereto new or reconstructed System of Units) values. devices installed shall be in compliance with the new edition or revision. õçóøûîù÷ If Metric units are to be used in laying out distances or In cases involving Federal-aid projects for new street, determining sizes of devices, such units should be specified highway or bicycle trail construction or reconstruction, the on plan drawings and made known to those responsible for traffic control devices installed (temporary or permanent) designing, installing, or maintaining traffic control devices. shall be in conformance with the most recent edition of the MN MUTCD before that highway is opened or re-opened to Except when a specific number is required or the public for unrestricted travel [23 CFR 655.603(d)(2) and recommended by the text of a Section of the Manual, (d)(3)]. numerals displayed on the images of devices in the figures that specify quantities such as times, distances, speed limits, Unless a particular device is no longer serviceable, non- and weights should be regarded as examples only. When compliant devices on existing highways and bikeways shall installing any of these devices, the numerals should be be brought into compliance with the current edition of the appropriately altered to fit the specific situation. as part of the systematic upgrading of substandard traffic control devices (and installation of new required traffic control devices) required pursuant to the éçììíêè The following information will be useful when reference Highway Safety Program, 23 U.S.C. § 402(a). In cases is being made to a specific portion of text in this Manual. involving Federal-aid projects for new street, highway or bicycle trail construction or reconstruction, the traffic There are nine Parts in this Manual and each Part is control devices installed (temporary or permanent) shall be comprised of one or more Chapters. Each Chapter is in conformance with the most recent edition of the comprised of one or more Sections. Parts are given a before that highway is opened or re-opened to the numerical identification, such as Part 2-Signs. Chapters are public for unrestricted travel [23 CFR 655.603(d)(2)]. The identified by the Part number and a letter, such as Chapter FHWAhas the authority to 2B-Regulatory Signs, Barricades and Gates. Sections are establish other target compliance dates for implementation identified by the Chapter number and letter followed by a of particular changes to the [23 CFR 655.603(d)(1)]. These target compliance dates shall be as shown in Table I-2. December, 2011 vi Approved Revisions íìèóíî Adamaged, missing, or otherwise non-serviceable device that is non-compliant may be replaced in kind if engineering judgement indicates that: A.One compliant device in the midst of a series of Symbols and Additions adjacent non-compliant devices would be confusing to road users; and/or B.The schedule for replacement of the whole series of non-compliant devices will result in achieving timely compliance with the . viiDecember, 2011 Table I-2. Target Compliance Dates Established by the FHWA July, 2012 viii RECORD OF REVISIONS OR ADDITIONS ixJuly, 2012 éçììíêè éçììíêè õçóøûîù÷ éèûîøûêø éçììíêè éçììíêè éçììíêè õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ éçììíêè éçììíêè íìèóíî õçóøûîù÷ éèûîøûêø õçóøûîù÷ éçììíêè õçóøûîù÷ éèûîøûêø éçììíêè éçììíêè éçììíêèõçóøûîù÷ éçììíêè éèûîøûêø õçóøûîù÷ éçììíêè éèûîøûêø éèûîøûêø éçììíêè éçììíêè éèûîøûêø õçóøûîù÷ éçììíêè éçììíêè õçóøûîù÷ öôåû÷ÄÌ×ÊÓÏ×ÎÈÛÐ ûÌÌÊÍÆÛÐ éçììíêè õçóøûîù÷ éçììíêè éèûîøûêø öôåûóÎÈ×ÊÓÏûÌÌÊÍÆÛÐ õçóøûîù÷ éçììíêè éèûîøûêø íìèóíî õçóøûîù÷ íìèóíî éèûîøûêø éçììíêè éçììíêè éèûîøûêø éèûîøûêø éèûîøûêø éèûîøûêø õçóøûîù÷ éèûîøûêø õçóøûîù÷ éçììíêè éçììíêè õçóøûîù÷ éèûîøûêø éèûîøûêø õçóøûîù÷ éçììíêè éèûîøûêø éçììíêè íìèóíî éçììíêè éèûîøûêø íìèóíî éèûîøûêø éèûîøûêø íìèóíî õçóøûîù÷ íìèóíî éèûîøûêø éèûîøûêø éçììíêè íìèóíî éèûîøûêø éçììíêè éçììíêè éèûîøûêø éçììíêè éçììíêè íìèóíî õçóøûîù÷ éèûîøûêø éèûîøûêø ÿ þ ý ÿ þ ý ¾¾¾ ¾¾¾ ¾¾ ¾¾¾ ¾¾¾ ¾¾¾ ¾¾ ¾¾¾ ¾¾ ¾¾¾ ¾ ¾¾¾ ¾¾¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ éçììíêè íìèóíî õçóøûîù÷ íìèóíî éçììíêè éèûîøûêø õçóøûîù÷ éèûîøûêø éèûîøûêø éÓÕÎÉ éÔÛÌ× éçììíêè éçììíêè éèûîøûêø õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ íìèóíî õçóøûîù÷ éèûîøûêø éèûîøûêø íìèóíî éçììíêè õçóøûîù÷éçììíêè éèûîøûêø éèûîøûêø õçóøûîù÷ éçììíêè íìèóíî éèûîøûêø éçììíêè éèûîøûêø éçììíêè éçììíêè õçóøûîù÷ éèûîøûêø éçììíêè õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ íìèóíî õÍØÛÔÐ éÈòÛÏ×É øÍÊÛÎ åÔ×ÛÈÍÎ éçììíêè õçóøûîù÷ éèûîøûêø éçììíêè õçóøûîù÷ éçììíêè éèûîøûêø íìèóíî éçììíêè íìèóíî õçóøûîù÷ éçììíêè éèûîøûêø õçóøûîù÷ íìèóíî éçììíêè éèûîøûêø íìèóíî éçììíêè éèûîøûêø éèûîøûêø õçóøûîù÷ éçììíêè õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ íìèóíî éèûîøûêø õçóøûîù÷ éçììíêè íìèóíî éçììíêè éèûîøûêø õçóøûîù÷ éèûîøûêø éçììíêè éçììíêè éèûîøûêø éèûîøûêø íìèóíî íìèóíî õçóøûîù÷ éèûîøûêø õçóøûîù÷ éçììíêè éçììíêè õçóøûîù÷ éçììíêè éçììíêè éèíì éèûîøûêø éèûîøûêø éçììíêè õçóøûîù÷ íìèóíî ÷äù÷ìè êóõôè èçêî éçììíêè íìèóíî éçììíêè õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ éçììíêè íìèóíî éèûîøûêø éèûîøûêø éèûîøûêø éçììíêè íìèóíî íìèóíî õçóøûîù÷ éèûîøûêø íìèóíî íìèóíî éçììíêè õçóøûîù÷ éèíì éèíì éèûîøûêø õçóøûîù÷ éèûè÷ éèûè÷ ðûå ðûå éèíì éèíì öíê öíê åóèôóî íìèóíî åóèôóî ùêíééåûðñ ùêíééåûðñ éèûîøûêø íìèóíî íìèóíî õçóøûîù÷ éèûîøûêø éùôííð éèûè÷éèûè÷ ðûå ðûå éèíì éèíì öíêöíê åóèôóîåóèôóî ùêíééåûðñùêíééåûðñ éèûîøûêø íìèóíî õçóøûîù÷ íìèóíî éèûîøûêø éèûîøûêø éçììíêè éçììíêè éèûîøûêø íìèóíî õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ ú÷õóî éì÷÷ø éèûîøûêø ê÷øçù÷ø ðóïóè éì÷÷ø ïóð÷ íìèóíî éçììíêè èêçùñé éèûîøûêø éèûîøûêø îóõôè éèûîøûêø õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ éçììíêè íìèóíî ÷îø åíêñ éì÷÷ø âíî÷ éçììíêè éèûîøûêø íìèóíî éèûîøûêø ú÷õóî÷îø ôóõô÷ê ôóõô÷ê öóî÷é öóî÷é öóî÷é ôóõô÷ê âíî÷âíî÷ éèûîøûêø éçììíêè íìèóíî õçóøûîù÷ îí èçêîé éèûîøûêø õçóøûîù÷ éèûîøûêø íìèóíî õçóøûîù÷ éçììíêè íìèóíî õçóøûîù÷éçììíêè éèûîøûêø íìèóíî õçóøûîù÷ éèûîøûêø éèûîøûêø íìèóíî éèûîøûêø éèûîøûêø õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ íìèóíî íìèóíî éèûîøûêø íìèóíî íìèóíî éçììíêè íîðã íîðã õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ íìèóíî íìèóíî éèûîøûêø éçììíêè ú÷õóî ÷îø íìèóíî ÷îø ê÷æ÷êé÷ ðûî÷ éèûîøûêø íìèóíî ù÷îè÷ê ðûî÷ íîðã éèûîøûêø ûïûïìïìï ÷îø ê÷æ÷êé÷ ðûî÷ ðûî÷ ù÷îè÷ê ù÷îè÷ê ðûî÷ èóï÷é ûïìï íèô÷ê íèô÷ê ûïìï èóï÷é ðûî÷ ù÷îè÷ê ù÷îè÷ê ðûî÷ éèûîøûêø íìèóíî éèûîøûêø íìèóíî éèûîøûêø õçóøûîù÷ íìèóíî íìèóíî éèûîøûêø ûððèçêîé ûððèçêîé éçììíêè éçììíêè øí îíè ìûéé éèûîøûêø íìèóíî õçóøûîù÷ éçììíêè èêçùñé çé÷ êóõôè ðûî÷ õçóøûîù÷ éçììíêè íìèóíî ñ÷÷ì íìèóíî õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ éçììíêè íìèóíî éèûîøûêø ñ÷÷ì ñ÷÷ì êóõôè êóõôè éèûã ñ÷÷ì ñ÷÷ì óî ðûî÷ ð÷öè ð÷öè íìèóíî íìèóíî õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ øíîíè ùêíéé øíçúð÷ åôóè÷ ðóî÷ éèûîøûêø íìèóíî íìèóíî éçììíêè íìèóíî êçîûåûã æ÷ôóùð÷é íîðã éèûîøûêø õçóøûîù÷ éçììíêè éçììíêè íìèóíî íìèóíî õçóøûîù÷ éçììíêè éèûîøûêø õçóøûîù÷ îí íìèóíî îí îí éçììíêè èêûööóù ùãùð÷é îí åêíîõ åûã íìèóíî îí éçììíêè éçììíêè éèûîøûêø íìèóíî éèûîøûêø õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ éèûîøûêø íìèóíî íìèóíî éèûîøûêø éèíì éèíì õçóøûîù÷ éçììíêè íìèóíî íìèóíî íìèóíî éèûîøûêø éèûîøûêø õçóøûîù÷ íìèóíî õçóøûîù÷ éçììíêè éèûîøûêø õçóøûîù÷ éèûîøûêø íìèóíî õçóøûîù÷ íìèóíî íìèóíî õçóøûîù÷ íìèóíî éçììíêè éçììíêè èôóééóø÷ èíåûåûã íöéóõî âíî÷ îí îí ìûêñóîõ ìûêñóîõ ìûêñóîõ ûï ûîã ûï ÷ï÷êõ÷îùã èí ìï èóï÷ îí èí ìï éîíåêíçè÷ îíìûêñóîõ íî óöíæ÷ê ìûæ÷ï÷îè óîùô÷é îí îí î÷ ôíçê ìûêñóîõìûêñóîõ éèûîøóîõ ìûêñóîõ ûîã úçé ûïìï èóï÷éèíì îí ôíçê ûùù÷ééóúð÷ íî íî ì ììì ìûã ûï ôíçê ìûêñóîõ ìûã ìûã èí ìï ìûêñóîõ ìûêñóîõ ïóî îí îí ìûêñóîõ ì ìûêñóîõ úçé ûï ôíçê íî èí ìï éèíì ûïìï úçééèíì ìûæ÷ï÷îè îí ìûêñóîõ ûîã ÷ï÷êõ÷îùã÷ï÷êõ÷îùã èóï÷ ìûêñóîõ éèíììóîõ îí íî÷ íî÷ íîðã íîðã ôíçê ìûêñóîõ ôíçê ìûêñóîõ ûîã ìûêñóîõ ûïìï èóï÷ ûïìï éèûîøûêø éçììíêè éèûîøûêø íìèóíî õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ éèûîøûêø éèûîøûêø õçóøûîù÷ íìèóíî éèûîøûêø õçóøûîù÷ åûðñ îí õçóøûîù÷ íîð÷öè ôóèùô öûùóîõ ôóñóîõ èêûööóù íìèóíî ÷ï÷êõ÷îùã÷ï÷êõ÷îùã ìûêñóîõ éèíììóîõ éèûîøûêø íîðã íîðã íìèóíî øíîíè éèíì ì÷ø÷éèêóûîé úóùãùð÷é íî ïíèíêóâ÷øúóùãùð÷é èêûùñé ìêíôóúóè÷ø íìèóíî ùêíéé îí íîðã ì÷ø÷éèêóûî çé÷ ûè ùêíéé ùêíééóîõ ùêíééåûðñ åûðñé íìèóíî éèûîøûêø éèûîøûêø íìèóíî éèûêèùêíééóîõ éèûêèùêíééóîõ åûðñ øíîªèéèûêè øíîªèéèûêè øíîªè åûðñ øíîªè øíîªèùêíéé åûðñ ìçéôúçèèíî èíùêíéé éçììíêè éèûêèùêíééóîõ øíîªèéèûêè øíîªèùêíéé õçóøûîù÷ ìçéôúçèèíî ìçéôúçèèíî èíùêíéé ìçéôúçèèíî èíùêíéé èíùêíéé éèûêèùêíééóîõ éèûêèùêíééóîõ åûðñ øíîªèéèûêè øíîªèéèûêè øíîªè éèûîøûêø åûðñ èóï÷ê÷ïûóîóîõ øíîªè øíîªèùêíéé åûðñ øíîªèùêíéé ìçéôúçèèíîìçéôúçèèíî ìçéôúçèèíî èíùêíééèíùêíéé èíùêíéé éçììíêè íìèóíî éèíì ô÷ê÷ õçóøûîù÷ çé÷ ðûî÷ åóèô úðíùñúðíùñ õê÷÷î íìèóíî ùêíééåûðñ ûêêíå ð÷öè èçêî ÷ï÷êõ÷îùã éóõîûð çèçêî èçêîóîõ ãó÷ðø èí êóõôè öíê éèíì èçêî éçììíêè íìèóíî íìèóíî îí èçêî èçêî íîê÷ø íî ê÷ø õçóøûîù÷ îí èçêî íîê÷ø íìèóíî éèûîøûêø éèûîøûêø õçóøûîù÷ ìôíèí ÷îöíêù÷ø íìèóíî éèûîøûêø íìèóíî íî÷ íî õê÷÷î íìèóíî ñ÷÷ì íìèóíî íöö ï÷øóûî íìèóíî õçóøûîù÷ úêóøõ÷ ùðíé÷ø õçóøûîù÷ êíûø ùðíé÷ø éèûîøûêø õçóøûîù÷ éèûîøûêø íìèóíî õçóøûîù÷ éèûîøûêø ûäð÷ å÷óõôè ðóïóè èíîé îí õçóøûîù÷ íæ÷ê è õçóøûîù÷ éèûîøûêø úêóøõ÷ å÷óõôè èíîé úêóøõ÷ úêóøõ÷ éèûîøûêø õçóøûîù÷ ôï ôï íìèóíî õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ íìèóíî èêçùñ êíçè÷ õçóøûîù÷ éçììíêè íìèóíî éèûîøûêø íìèóíî íìèóíî ùô÷ùñ ô÷ûøðóõôèé éèûîøûêø éçììíêè õçóøûîù÷ îí íìèóíî öóéôóîõ öêíï úêóøõ÷ ùô÷ùñ æ÷ôóùð÷ ãíçê õçóøûîù÷ îíóé÷ èçêî ðûåé éóõîûð ÷îöíêù÷ø íìèóíî íìèóíî õçóøûîù÷ íìèóíî õçóøûîù÷ éèûîøûêø íìèóíî õçóøûîù÷ éèíìöíêéùôííðúçé åô÷î ê÷øðóõôèéöðûéôóîõ éçììíêè é çìèí öíê íìèóíî éèûîøûêø éèûîøûêø íìèóíî íìèóíî éèûîøûêø õçóøûîù÷ éèûîøûêø éçììíêè éèûîøûêø íìèóíî õçóøûîù÷ íìèóíî éçììíêè éèûîøûêø õçóøûîù÷ éèûîøûêø éçììíêè éèûîøûêø éçììíêè íìèóíî õçóøûîù÷ íìèóíî éçììíêè éèûîøûêø éèûîøûêø õçóøûîù÷ íìèóíî íìèóíî õçóøûîù÷ ïìô ïìô éçììíêè íìèóíî éèûîøûêø õçóøûîù÷ éèûîøûêø íìèóíî éèûîøûêø õçóøûîù÷ íìèóíî éèûîøûêø õçóøûîù÷ éèûîøûêø éèûîøûêø õçóøûîù÷ íìèóíî éèûîøûêø íìèóíî õçóøûîù÷ éèûîøûêø íìèóíî õçóøûîù÷ éçììíêè éçììíêè õçóøûîù÷ éèûîøûêø íìèóíî íìèóíî éçììíêè éçììíêèõçóøûîù÷ ÷äóè êûïì íìèóíî éèûîøûêø íìèóíî ÷äóè ïìô êûïì ïìô ÷äóè ôóðð úðíùñé æó÷å íìèóíî õçóøûîù÷ éûîø õêûæ÷ð ìûæ÷ø êíûø îûêêíåé õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ éèûîøûêø íìèóíî íìèóíî îûêêíå úêóøõ÷ õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ éèûîøûêø íìèóíî íî÷ðûî÷ úêóøõ÷ õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ íìèóíî õçóøûîù÷ îí íìèóíî ø÷ûø÷îø îííçèð÷è íìèóíî õçóøûîù÷ öèóî éèûîøûêø éèûîøûêø õçóøûîù÷ íìèóíî  öèóî úçïì úçïì ûô÷ûø éèûîøûêø õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ éèûîøûêø õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ íìèóíî éì÷÷ø ôçïì ðíå éôíçðø÷ê õçóøûîù÷ éôíçðø÷ê íìèóíî îûêêíåé éçììíêè íìèóíî éè÷÷ð÷äù÷éé åô÷î óù÷ ø÷ùñ íóð å÷è íìèóíî õçóøûîù÷ íìèóíî éèûîøûêø õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ ðííé÷ õêûæ÷ð êíûø ï÷èûð õêííæ÷ø úêóøõ÷ ìûæ÷ï÷îè ø÷ùñ úêóøõ÷ çî÷æ÷î öûðð÷î óù÷éú÷öíê÷ êíùñé éçììíêè ðûî÷é êíûø ö÷÷è íìèóíî êíûø ïûã öðííø öíõ õçéèã åóîøé ûê÷û ûê÷û íìèóíî îí ù÷îè÷ê ðóî÷ éèûîøûêø íìèóíî íìèóíî éèûîøûêø íìèóíî åô÷î öðûéôóîõ éèûîøûêø éèûîøûêø éçììíêè éçììíêè êûïì êûïì ï÷è÷ê÷ø åô÷î öðûéôóîõ õçóøûîù÷ íìèóíî íìèóíî õçóøûîù÷ éèûîøûêø ïìô íìèóíî éì÷÷ø éì÷÷øâíî÷ ðóïóè ûô÷ûø õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ éèûîøûêø øêûå úêóøõ÷ éèûîøûêø íìèóíî õçóøûîù÷ íìèóíî éçììíêè õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ éèûîøûêø õçóøûîù÷ íìèóíî íìèóíî éèûîøûêø õçóøûîù÷ îí ìûééóîõ âíî÷ éçììíêè éèûîøûêø õçóøûîù÷ íìèóíî íìèóíî õçóøûîù÷ èêûööóù êíçîøûúíçè ùóêùð÷ éèûîøûêø íìèóíî õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ íîùíïóîõ èêûööóù ôûé ÷äè÷îø÷ø õê÷÷î èêûóð èêûóð èêçùñé éèûîøûêø ùêíééóîõ ùêíééóîõ÷îè÷êóîõ åô÷î öðûéôóîõ íìèóíî éçììíêè õçóøûîù÷ íìèóíî õçóøûîù÷ éèûîøûêø íìèóíî éèûîøûêø íìèóíî íìèóíî éèûîøûêø íìèóíî éçììíêè õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ éèûîøûêø íìèóíî íìèóíî íìèóíî éèûîøûêø íìèóíî õçóøûîù÷ éèûîøûêø íìèóíî õçóøûîù÷ ïóð÷é õçóøûîù÷ íìèóíî ÷ðïéèê÷÷è õçóøûîù÷ ðçïéø÷îêø íìèóíî éèûîøûêø éèûîøûêø éèûîøûêø íìèóíî õçóøûîù÷ éèûîøûêø íìèóíî ùêíééèêûööóù øí÷éîíèéèíì øí÷éîíèéèíì øí÷éîíèéèíì éèûîøûêø íìèóíî õçóøûîù÷ éçììíêè ìôíèí ÷îöíêù÷ø éèûîøûêø íìèóíî éèûîøûêø íìèóíî éçììíêè éèûîøûêø íìèóíî íï íï íï éçììíêè éèûîøûêø íï íï íï ôíï ô íìèóíî íï ðíï ùíï ê éèûîøûêø íï íï íï õçóøûîù÷ íìèóíî õçóøûîù÷ éçììíêè éçììíêè éèûîøûêø íìèóíî éèûîøûêø éèûîøûêø õçóøûîù÷ éèûîøûêø éèûîøûêø íìèóíî éçììíêè éçììíêè éèûîøûêø éçììíêè éçììíêè íìèóíî éèûîøûêø éçììíêè éçììíêè íìèóíî ûú íìèóíî éèûîøûêø õçóøûîù÷ éçììíêè õçóøûîù÷ éèûîøûêø éçììíêè éèûîøûêø éçììíêè õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ éçììíêè éèûîøûêø íìèóíî íìèóíî éçììíêè õçóøûîù÷ éçììíêè íìèóíî õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ éèûîøûêø éçììíêè éèûîøûêø éèûîøûêø íìèóíî íìèóíî éçììíêè éèûîøûêø éèûîøûêø  éèûîøûêø õçóøûîù÷ íìèóíî íìèóíî éèûîøûêø éèûîøûêø èåì éèûîøûêø õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ íìèóíî òçîùèóíî õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ éèûîøûêø éçììíêè éèûîøûêø õçóøûîù÷ íìèóíî éèûîøûêø éèûîøûêø íìèóíî íìèóíî éèûîøûêø éèûîøûêø íìèóíî íìèóíî éèûîøûêø éèûîøûêø õçóøûîù÷ íìèóíî íìèóíî éèûîøûêø éèûîøûêø è÷ïì õçóøûîù÷ íìèóíî éèûîøûêø éèûîøûêø éçììíêè íìèóíî éèûîøûêø õçóøûîù÷ éèûîøûêø éèûîøûêø õçóøûîù÷ ù÷îè÷ê êóõôè ð÷öè ðûî÷ðûî÷ ðûî÷ éèûîøûêø íìèóíî éèûîøûêø íìèóíî éèûîøûêø éèûîøûêø     õçóøûîù÷ íìèóíî  éçììíêè  éèûîøûêø      úÛÊÊà ïÓ×ÉÆÓÐÐ× ôÛÉÈÓÎÕÉ òÍÔÎÉÍÎ òçîùèóíî    ùÍÚØ×Î éÐÛÃÈÍÎ ùÇÊÊÓ×  íìèóíî   õçóøûîù÷ íìèóíî õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ íìèóíî éèûîøûêø éèûîøûêø õçóøûîù÷   õçóøûîù÷ éèûîøûêø éçììíêè íìèóíî éçììíêè   ïÛÊÉÔÛÐÐ úÛÐÛÈÍÎ êÍÉÙÍ× èÊÛÙà øÛÊÅÓÎ ùÍÐØéÌÊÓÎÕ ø ø ø úÛÊÊ×ÈÈ íê ô×ÊÏÛÎ öÍÊ×ÉÈÍÎ ûÐÚÛÎà ôÍÖÖÏÛÎ õÓÐÏÛÎ ø Ûø ø Û éÈÓÐÐÅÛÈ×ÊÜéÈÓÐÐÅÛÈ×Ê ø ø ø ø éèûîøûêø  õçóøûîù÷ éèûîøûêø éçììíêèéçììíêè íìèóíî éèûîøûêø õçóøûîù÷ éèûîøûêø íìèóíî íìèóíî õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ íìèóíî éçììíêè éèûîøûêø õçóøûîù÷ íìèóíî éèûîøûêø õçóøûîù÷ éèûîøûêø íìèóíî éèûîøûêø õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ íìèóíî éèûîøûêø éçììíêè ø Øø Ûø ø Ø ø ø Û éèûîøûêø éèûîøûêø íìèóíî éçììíêè éçììíêè õçóøûîù÷ íìèóíî íìèóíî õçóøûîù÷ éçììíêè íìèóíî éèûîøûêø õçóøûîù÷ éÈÓÐÐÅÛÈ×ÊÜéÈÓÐÐÅÛÈ×Ê õçóøûîù÷ éçììíêè õçóøûîù÷ íìèóíî íìèóíî õçóøûîù÷ éèûîøûêø éçììíêè íìèóíî õçóøûîù÷ éèûîøûêø õçóøûîù÷ íìèóíî éèûîøûêø íìèóíî éçììíêè éèûîøûêø éçììíêè éèûîøûêø õçóøûîù÷ íìèóíî õçóøûîù÷ íìèóíî õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ íìèóíî éèûîøûêø éçììíêè éèûîøûêø íìèóíî õçóøûîù÷ ÍÌÈÓÍÎÛÐ î ùÔÛÏÌÛÓÕÎ î íê î îé íêíê é íê ó  éèûîøûêø õçóøûîù÷ íìèóíî éçììíêè  ó íæ÷êô÷ûø  íê íæ÷êô÷ûø  íê  íê íê  íêíê ø ø Û ó íæ÷êô÷ûø  íê ø  íê ø Û íê  íê  å÷ ÷ ÷ éèûîøûêø éèûîøûêø íìèóíî éçììíêè éçììíêè íìèóíî íìèóíî éèûîøûêø õçóøûîù÷ íìèóíî éçììíêè éèûîøûêø íìèóíîíìèóíî éèûîøûêø õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ éçììíêè éèûîøûêø íìèóíî éèûîøûêø éçììíêè éèûîøûêø éçììíêè õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ éçììíêè íìèóíî éçììíêè éèûîøûêø íìèóíî éçììíêè õçóøûîù÷ éèûîøûêø éèûîøûêø íìèóíî õçóøûîù÷ éèûîøûêø íìèóíî èêçùñ éèûîøûêø ðûî÷ ïóð÷ õçóøûîù÷ íìèóíî íìèóíî éçììíêè íìèóíî õçóøûîù÷ éèûîøûêø íìèóíî õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ íìèóíî íìèóíî éèûîøûêø éèûîøûêø õçóøûîù÷ íìèóíî õçóøûîù÷ ùêíééíæ÷ê ùêíééíæ÷ê ïóð÷ íìèóíî éèûîøûêø  éçììíêè íìèóíî éèûîøûêø õçóøûîù÷ éçììíêè éèûîøûêø éçììíêè éçììíêè éçììíêèéçììíêè éèûîøûêø éèûîøûêø éçììíêè éèûîøûêø éçììíêè õçóøûîù÷ éçììíêè õçóøûîù÷ éçììíêè õçóøûîù÷ éçììíêè õçóøûîù÷ éçììíêè õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ éçììíêè íìèóíî ïóð÷ïóð÷ ïóð÷é å å ÷ ÷ Û éèûîøûêø éèûîøûêø õçóøûîù÷ éçììíêè éçììíêè éèûîøûêø õçóøûîù÷ éçììíêè íìèóíî éçììíêè õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ éèûîøûêø éèûîøûêø õçóøûîù÷ éèûîøûêø õçóøûîù÷ íìèóíî íìèóíî ÷  ûÎÎÛÌÍÐÓÉïÓÈÙÔ×ÐÐÆÓÐÐ× éèûîøûêø íìèóíî éçììíêè éèûîøûêø éçììíêè éèûîøûêø íìèóíî õçóøûîù÷ éèûîøûêø õçóøûîù÷ éçììíêè éèûîøûêø õçóøûîù÷ éèûîøûêø éçììíêè íìèóíî  åå  åå   õçóøûîù÷ éçììíêè éèûîøûêø ÷ ÷ ûÇÚÇÊÎ ìÐÛÙ×ÊÆÓÐÐ× ÷äóè ÷ î  ÷äóè î ÷ ÷äóè î ÷ ïóð÷ ÷äóè ÷äóè ÷äóè ïóð÷ éèûîøûêø õçóøûîù÷ éçììíêè íìèóíî éçììíêè éèûîøûêø éçììíêè  ÷äóè  íîðã ÷äóè  íîðã ÷äóè ïóð÷ ÷äóè íîðã ÷äóè ÷äóè éèûîøûêø éèûîøûêø õçóøûîù÷ éçììíêè éçììíêè íìèóíî ÷ ÷ Û÷ Ú÷ Ù ÷ Ø÷ × ÷ Ö ÷ éèûîøûêø éèûîøûêø íìèóíî õçóøûîù÷  î ûéè  úÛÐÈÓÏÍÊ× öÊ×Ø×ÊÓÙÑ î ûéè  öÊ×Ø×ÊÓÙÑ úÛÐÈÓÏÍÊ× î ûéè  öÊ×Ø×ÊÓÙÑ úÛÐÈÓÏÍÊ× î ûéè  úÛÐÈÓÏÍÊ× öÊ×Ø×ÊÓÙÑ  å  å  å  éèûîøûêø õçóøûîù÷  íìèóíî éçììíêè íìèóíî  éçììíêè õçóøûîù÷ íìèóíî éçììíêè õçóøûîù÷ éèûîøûêø éèûîøûêø õçóøûîù÷ íìèóíî éèûîøûêø éçììíêè íìèóíî õçóøûîù÷ éèûîøûêø õçóøûîù÷ éçììíêè éçììíêè éèûîøûêø ÷äóè  î×ÅÌÍÊÈ ÷äóèïóð÷ ÷äóèé éçììíêè éèûîøûêø õçóøûîù÷ éçììíêè éèûîøûêø íìèóíî íìèóíî õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ íìèóíî éèûîøûêø íìèóíî õçóøûîù÷ éçììíêè õçóøûîù÷ î×ÅÈÍÎ ðÓÎØÛÐ× éçììíêè éèûîøûêø ìûêñêóø÷ ìûêñêóø÷ íìèóíî éèûîøûêø éçììíêè éèûîøûêø  õçóøûîù÷ éèûîøûêø õçóøûîù÷ éèûîøûêø éçììíêè îî åÓÎÈÍÎåÓÎÈÍÎ ÷ Úì ÷ Û ÷ ÷ ì ÍÌÈÓÍÎÛÐ íìèóíî õçóøûîù÷ íìèóíî õçóøûîù÷ éçììíêè éèûîøûêø íìèóíî õçóøûîù÷ íìèóíî íìèóíî éèûîøûêø éèûîøûêø éçììíêè íìèóíî íìèóíî õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ íìèóíî éèûîøûêø éèûîøûêø õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ íìèóíî éèûîøûêø íìèóíî õçóøûîù÷ éçììíêè éçììíêè  õçóøûîù÷ éèûîøûêø õçóøûîù÷ íìèóíî éçììíêè íìèóíî éçììíêè õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ éçììíêè éçììíêè éèûîøûêø íêèô óîè÷êéèûè÷ íçèô é î ìÍÊÈÐÛÎØ ïÓÛÏÓ  îé ìÍÊÈÐÛÎØ ïÓÛÏÓ îé ïÓÛÏÓìÍÊÈÐÛÎØ îé ïÓÛÏÓìÍÊÈÐÛÎØ ïÓÛÏÓ ìÍÊÈÐÛÎØ  éÌÊÓÎÕÖÓ×ÐØ ïÓÛÏÓ  ùÍÐÇÏÚÇÉ éÌÊÓÎÕÖÓ×ÐØ ïÓÛÏÓ  ùÍÐÇÏÚÇÉ éÌÊÓÎÕÖÓ×ÐØ ïÓÛÏÓ ùÍÐÇÏÚÇÉ éÌÊÓÎÕÖÓ×ÐØ ïÓÛÏÓ ùÍÐÇÏÚÇÉ éÌÊÓÎÕÖÓ×ÐØ ïóð÷ ïÓÛÏÓ ùÍÐÇÏÚÇÉ éÌÊÓÎÕÖÓ×ÐØ ïÓÛÏÓ ïóð÷é íìèóíî éçììíêè õçóøûîù÷ éèûîøûêø íìèóíî éçììíêè õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ éèûîøûêø éçììíêè õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ éèûîøûêø æ××Ø×ÊÉÚÇÊÕ ùÔÓÙÛÕÍ ú ú ÷äóè î û ú û ÷äóè ÷äóè î é  ïóð÷ ûú ÷äóèé ûú ÷äóèé ú ÷ îíêèô û îîé ïóð÷ ÷äóèé÷äóèé ûú ûú ÷äóèé ûú ÷äóèé ûú ÷äóèé   é î é î    éçììíêè éçììíêè éçììíêè íìèóíî éèûîøûêø íìèóíî éçììíêè õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ íìèóíî éèûîøûêø õçóøûîù÷ íìèóíî íìèóíî éçììíêè éèûîøûêø õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ éÌÊÓÎÕÖÓ×ÐØÜ÷ÄÓÈÉ ðÓÎÙÍÐÎÜûÆ× î×ÅÈÍÎÜéÈ õÊ××ÎÜûÆ× åÓÕÅÛÏ åÓÕÅÛÏ éçììíêè éçììíêè éèûîøûêø éçììíêè éçììíêè éèûîøûêø éèûîøûêø éçììíêè íìèóíî éèûîøûêø íîðã íîðã ìûã èûñ÷ èíðð èóùñ÷è éçììíêè éçììíêè éèûîøûêø õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ éçììíêè õçóøûîù÷õçóøûîù÷ íìèóíî õçóøûîù÷ íìèóíî íìèóíî éèûîøûêø íìèóíî ïóð÷ ùûêé éèûîøûêø õçóøûîù÷ íìèóíî ùûêé éèûîøûêø õçóøûîù÷ íìèóíî éèûîøûêø íìèóíî íìèóíî ûô÷ûø éèûîøûêø íìèóíî éèûîøûêø íîðã íìèóíî éèûîøûêø õçóøûîù÷ íìèóíî éèûîøûêø íîðã íîðã éçììíêè íìèóíî éèûîøûêø éèûîøûêø éçììíêè éèûîøûêø éçììíêè öÛÊÏÓÎÕÈÍÎ õÊÛÎØòÇÎÙÈÓÍÎ ÷äóèïóð÷ íîðã ÷ íÊÐÛÎØÍ ïóð÷ î æóû íîðã î îíèíðð íîðã íîðã íîðã ìÐÛÓÎÉÚÍÊÍìÐÛÓÎÉÚÍÊÍ øÍÆ×ÊøÍÆ×Ê íîðã ìÐÛÓÎÉÚÍÊÍ ìÐÛÓÎÉÚÍÊÍ øÍÆ×Ê øÍÆ×Ê íîðãèíðð íîðã ìÐÛÓÎÉÚÍÊÍ ìÐÛÓÎÉÚÍÊÍ øÍÆ×Ê øÍÆ×Ê éÍÇÈÔØÛÐ×ÜêØ îíêèôéíçèô èí ÷äóè èí éÍÇÈÔØÛÐ×ÜêØ ÷äóè èí éÍÇÈÔØÛÐ×ÜêØ íîðã ïóð÷ ÷äóè ÷äóè íîðã íîðã ÷äóè éÍÇÈÔØÛÐ×ÜêØ ïóð÷ ïóð÷ èíæóû éÍÇÈÔØÛÐ×ÜêØ îíèíðð ÷äóè ÷äóèé ÷äóèé íîðã ïóð÷é íìèóíî íìèóíî éèûîøûêø íìèóíî éçììíêè éèûîøûêø íìèóíî õçóøûîù÷ íìèóíî õçóøûîù÷ éèûîøûêø íîðã íîðã éçììíêè éçììíêè éèûîøûêø éçììíêè õçóøûîù÷ éèûîøûêø íìèóíî éèûîøûêø éèûîøûêø éçììíêè íìèóíî éçììíêè éèûîøûêø éçììíêè éçììíêè éèûîøûêø éçììíêè íìèóíî éèûîøûêø éçììíêè ð÷öèêóõôè ðûî÷ ðûî÷ ð÷öè úçé úçé úçé ðûî÷ ðûî÷ ðûî÷ðûî÷ ïóð÷ éèûîøûêø íìèóíî éçììíêè íìèóíî éçììíêè éèûîøûêø éèûîøûêø õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ éçììíêè éèûîøûêø éèûîøûêø íìèóíî íìèóíî éçììíêè éèûîøûêø õçóøûîù÷ éçììíêè éçììíêè éèûîøûêø õçóøûîù÷ éèûîøûêø éçììíêè õçóøûîù÷ éèûîøûêø éçììíêè éèûîøûêø õçóøûîù÷ éçììíêè íìèóíî éèûîøûêø éèûîøûêø õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ íìèóíî íìèóíî éèûîøûêø íìèóíî éèûîøûêø õçóøûîù÷ íìèóíî õçóøûîù÷ íìèóíî íìèóíî éèûîøûêø éèûîøûêø õçóøûîù÷ íìèóíî íìèóíî éèûîøûêø ôíæ íìèóíî éçììíêè õçóøûîù÷ éçììíêè éçììíêè õçóøûîù÷ éèûîøûêø íìèóíî éçììíêè éèûîøûêø éèûîøûêø õçóøûîù÷ íìèóíî éèûîøûêø éèûîøûêø íìèóíî éèûîøûêø éèûîøûêø õçóøûîù÷ íìèóíî õçóøûîù÷ éèûîøûêø ôíæ ÷îèêûîù÷ ôíæ ÷îèêûîù÷ ôíæ ÷îèêûîù÷ ôíæôíæ ÷îèêûîù÷ùðíé÷ø ôíæ ôíæ ðûî÷ ðûî÷ õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ éèûîøûêø éèûîøûêø íìèóíî éçììíêè éèûîøûêø éèûîøûêø ôíæ ðûî÷ ûï ûï ïíîöêó óîè÷êéèûè÷ óîè÷êéèûè÷ ïóð÷ ì÷êéíîé ì÷êæ÷ôóùð÷ ûïûïïíîöêó ïóð÷ îé ì÷êéí ì÷êæ÷ôóùð÷ ûïûïïíîöêó ôíæ ðûî÷ ôíæðûî÷ ÷îèêûîù÷ èí ôíæðûî÷ ÷îèêûîù÷ ïóð÷ èí ïóð÷ ôíæðûî÷ ÷îèêûîù÷ ïóð÷ õçóøûîù÷ éçììíêè éçììíêè õçóøûîù÷ éèûîøûêø éèûîøûêø ïóð÷ éíôðí ùíçîèã íçèô óîè÷êéèûè÷ éíôðí ùíçîèã ïóð÷ ïóð÷ éíôðí ùíçîèã ïóð÷ ïóð÷ õçóøûîù÷ éèûîøûêø éèûîøûêø éçììíêè éèûîøûêø õçóøûîù÷ éèûîøûêø éçììíêè éçììíêè éèûîøûêø ðûî÷ ðûî÷  ôíæ ðûî÷ ÷îøé íê ôíæ ôíæ íîðã íîðã ôíæ éèûîøûêø éèûîøûêø éçììíêè õçóøûîù÷ íìèóíî íìèóíî éçììíêè éèûîøûêø éèûîøûêø ïÛÎÙÔ×ÉÈ×ÊûÆ× ÷ÎÙÓÎÓÈÛÉúÐÆØ éçììíêè ðûî÷ðûî÷é ïóîéïóîé éèûîøûêø éçììíêè íìèóíî éçììíêè íìèóíî õçóøûîù÷ éèûîøûêø íìèóíî ûóêìíêè éèûîøûêø éçììíêè íìèóíî ê÷ùãùðóîõ ù÷îè÷ê éèûîøûêø éèûîøûêø õçóøûîù÷ éèûîøûêø ê×ØðÛÑ× êÓÆ×Ê íìèóíî ô×ÎÎ×ÌÓÎ ùÔÛÉÑÛ ùÍÇÎÈà éçììíêè éóõîûðé é÷èöíê íìèóíî ïìô õçóøûîù÷ íìèóíî éèûîøûêø õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ éèûîøûêø ïóð÷ éçììíêè ïóð÷  ïóð÷ íìèóíî    õçóøûîù÷ éçììíêè éèûîøûêø ïóð÷ ïóð÷ ïóð÷ íìèóíî  éèûîøûêø éèûîøûêø íìèóíî õçóøûîù÷ å÷éè å÷éè õçóøûîù÷ ïóð÷ ïóð÷  éèûîøûêø éçììíêè íìèóíî õçóøûîù÷ éèûîøûêø õçóøûîù÷ íìèóíî éèûîøûêø éçììíêè éûîóèûêã úçéóî÷éé ðûîøöóðð øóéèêóùè éçììíêè íìèóíî õçóøûîù÷ éèûîøûêø éèûîøûêø Ü õçóøûîù÷ éçììíêè íìèóíî õçóøûîù÷ éèûîøûêø éçììíêè éèûîøûêø íìèóíî ÷  ÷ï÷êõ÷îùã ï÷øóùûð ùûê÷ ìíðóù÷ óîöí ø ÷ð÷ùèêóù æ÷ôóùð÷ ùôûêõóîõ íìèóíî éèûîøûêø íìèóíî éèûîøûêø éçììíêè õçóøûîù÷ éçììíêè íìèóíî íìèóíî éèûîøûêø õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ íìèóíî éèûîøûêø íìèóíî éçììíêè éèûîøûêø éèûîøûêø õçóøûîù÷ íìèóíî õçóøûîù÷ ÷äóè ÷äóè ø ø Û ø Úø Ù íêíê ø Úø Ù õçóøûîù÷ íìèóíî õçóøûîù÷ éèûîøûêø íìèóíî õçóøûîù÷ íìèóíî éèûîøûêø éçììíêè éèûîøûêø íìèóíî õçóøûîù÷ ÷äóè ÷ ì ø ø ø ì î÷äè ûê÷û ïóð÷é éèûîøûêø íìèóíî åûãéóø÷ ê÷éè éèûîøûêø ôóéèíêóùûð õ÷íðíõóùûð ïûêñ÷ê ïûêñ÷ê éèûîøûêø éèûîøûêø õçóøûîù÷ íìèóíî éèûîøûêø õçóøûîù÷ ïÓÎÎ×ÉÍÈÛø×ÌÛÊÈÏ×ÎÈÍÖîÛÈÇÊÛÐê×ÉÍÇÊÙ×É éèûîøûêø íìèóíî íìèóíî éèûîøûêø éçììíêè õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ éèûîøûêø ïóð÷ õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ ïóîî÷éíèû ê÷éèûê÷û èêûæ÷ð óîöíêïûèóíî ïóð÷ íìèóíî éèûîøûêø íìèóíî õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ íìèóíî íìèóíî éèûîøûêø ïóîî÷éíèû éèûè÷ ïíîóèíêé õçóøûîù÷ íìèóíî éèûîøûêø ý íìèóíî íìèóíî íìèóíî õçóøûîù÷ éèûîøûêø éèûîøûêø éçììíêè éèûîøûêø õçóøûîù÷ éèûîøûêø éèûîøûêøéèûîøûêø õçóøûîù÷ éçììíêè íìèóíî õçóøûîù÷ íìèóíî éçììíêè ÷äóè ÷äóè õûéðíøõóîõ õûé ÷äóè õûé ðíøõóîõ ÷äóè õûé öííø ÷äóè õûéöííøðíøõóîõ ðíøõóîõ õûéöííø õûéêóõôèî÷äè õûé ÷äóè î÷äèêóõôè õûé ÷äóè õûéöííø õûé  õûé ÷äóè÷äóè õûéõûé ÷äóè ÷äóè÷äóè öííøöííø ÷äóè÷äóè ðíøõóîõðíøõóîõ ÷äóè ÷äóè÷äóè ùûïìóîõùûïìóîõ õçóøûîù÷ éèûîøûêø õçóøûîù÷ éèûîøûêø éçììíêè õçóøûîù÷ íìèóíî éèûîøûêø éèûîøûêø íìèóíî éèûîøûêø õçóøûîù÷ éèûîøûêø éèûîøûêø éçììíêè éèûîøûêø õçóøûîù÷ éçììíêè íìèóíî éèûîøûêø õçóøûîù÷ ëçóùñ õçóøûîù÷ úçêõ÷ê éèûîøûêø éèûîøûêø õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ íìèóíî éèûîøûêø éçììíêè íìèóíî íìèóíî éçììíêè éèûîøûêø éçììíêè éèûîøûêø éçììíêè éèûîøûêø íìèóíî éèûîøûêø éçììíêè õçóøûîù÷ íìèóíî éèûîøûêø õçóøûîù÷ éèûîøûêø éèûîøûêø íìèóíî õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ íìèóíî éèûîøûêø éèûîøûêø éçììíêè éçììíêè éèûîøûêø íìèóíî õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ éçììíêè õçóøûîù÷õçóøûîù÷ éèûîøûêø éçììíêè éèûîøûêø éçììíêè éçììíêè õçóøûîù÷ éçììíêè éèûîøûêø õçóøûîù÷ éçììíêè éçììíêè éèûîøûêø õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ éçììíêè éèûîøûêø õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ éçììíêè éèûîøûêø íìèóíî õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ éçììíêè éçììíêè éçììíêè éèûîøûêø íìèóíî éèûîøûêø éçììíêè õçóøûîù÷ éçììíêè íìèóíî íìèóíî õçóøûîù÷õçóøûîù÷ íìèóíî íìèóíî éçììíêè êûîõ÷ê éèûèóíî éèûîøûêø éèûîøûêø éçììíêè õçóøûîù÷ íìèóíî éèûîøûêø õçóøûîù÷ íìèóíî éèûîøûêø íìèóíî éçììíêè éèûîøûêø õçóøûîù÷ ðûçêû ûï÷êóùûî óîõûðé æ÷è÷êûîé åóðø÷ê ï÷ïíêóûð ôóéèíêóù ôóõôåûã ôóõôåûã éçììíêè íìèóíî õçóøûîù÷ íìèóíî éèûîøûêø éèûîøûêø éçììíêè íìèóíî õçóøûîù÷ éèûîøûêø íìèóíî õçóøûîù÷ éçììíêè íìèóíî éèûîøûêø õçóøûîù÷ éçììíêè íìèóíî õçóøûîù÷ éèûîøûêø íìèóíî ôçêêóùûî÷ ÷æûùçûèóíî êíçè÷ éèûîøûêø íìèóíî õçóøûîù÷ íìèóíî éèûîøûêø õçóøûîù÷ éèûîøûêø éèíì éçììíêè õçóøûîù÷ éèûîøûêø éèûîøûêø õçóøûîù÷ éçììíêè íìèóíî éèûîøûêø íìèóíî  éèûîøûêø éèûîøûêø íìèóíî õçóøûîù÷ íìèóíî éçììíêè éçììíêè éèûîøûêø õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ éèûîøûêø éèûîøûêø éèûîøûêø õçóøûîù÷ íìèóíî éçììíêè õçóøûîù÷ éçììíêè õçóøûîù÷ éèûîøûêø éçììíêè íìèóíî éèûîøûêø éèûîøûêø õçóøûîù÷ íìèóíî éèûîøûêø éçììíêèõçóøûîù÷ éçììíêè õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ éèûîøûêø éèûîøûêø íìèóíî éçììíêè éèûîøûêø õçóøûîù÷ íìèóíî éèûîøûêø éèûîøûêø íìèóíî õçóøûîù÷ éèûîøûêø éçììíêè éèûîøûêø íìèóíî éçììíêè éèûîøûêø éèûîøûêø íìèóíî õçóøûîù÷ éçììíêè õçóøûîù÷ íìèóíî íìèóíî éèûîøûêø éèûîøûêø éèûîøûêø íìèóíî íìèóíî éèûîøûêø éçììíêè íìèóíî éèûîøûêø õçóøûîù÷ éèûîøûêø éçììíêè íìèóíî íìèóíî õçóøûîù÷ éèûîøûêø õçóøûîù÷ íìèóíî õçóøûîù÷ éèûîøûêø íìèóíî õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ éçììíêè éçììíêè éèûîøûêø éèûîøûêø íìèóíî éçììíêè õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ éçììíêè éçììíêè õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ éçììíêè éèûîøûêø éçììíêè íìèóíî éèûîøûêø éçììíêè éèûîøûêø õçóøûîù÷ íìèóíî éèûîøûêø éèûîøûêø íìèóíî íìèóíî éçììíêè íìèóíî õçóøûîù÷ íìèóíî íìèóíî õçóøûîù÷ íìèóíî õçóøûîù÷ íìèóíî éèûîøûêø õçóøûîù÷ íìèóíî õçóøûîù÷ éèûîøûêø éèûîøûêø íìèóíî õçóøûîù÷ éèûîøûêø õçóøûîù÷ éçììíêè íìèóíî éèûîøûêø õçóøûîù÷ éèûîøûêø éçììíêè éèûîøûêø õçóøûîù÷ éçììíêè íìèóíî õçóøûîù÷ íìèóíî éçììíêè õçóøûîù÷ éèûîøûêø õçóøûîù÷ íìèóíî éçììíêè éçììíêè éçììíêè éçììíêè íìèóíî éèûîøûêø õçóøûîù÷ íìèóíî éèûîøûêø éçììíêè õçóøûîù÷ íìèóíî éèûîøûêø õçóøûîù÷ íìèóíî íìèóíî õçóøûîù÷éèûîøûêø õçóøûîù÷ éçììíêè íìèóíî íìèóíî õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ íìèóíî íìèóíî éèûîøûêø éçììíêè éèûîøûêø íìèóíî íìèóíî éèûîøûêø éçììíêè õçóøûîù÷ éèûîøûêø õçóøûîù÷ éçììíêè éèûîøûêø éèûîøûêø õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ íìèóíî éçììíêè éèûîøûêø éèûîøûêø õçóøûîù÷ éçììíêè õçóøûîù÷ íìèóíî éèûîøûêø íìèóíî íìèóíî õçóøûîù÷ éèûîøûêø éçììíêè õçóøûîù÷ éèûîøûêø éçììíêè õçóøûîù÷ éèûîøûêø éçììíêè éçììíêè íìèóíî õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ éèûîøûêø íìèóíî íìèóíî íìèóíî éçììíêè éèûîøûêø íìèóíî õçóøûîù÷ éçììíêè éèûîøûêø íìèóíî õçóøûîù÷ éçììíêè õçóøûîù÷ íìèóíî õçóøûîù÷ éçììíêè éèûîøûêø õçóøûîù÷ éèûîøûêø õçóøûîù÷ íìèóíî íìèóíî éèûîøûêø éèûîøûêø éçììíêè éèûîøûêø íìèóíî íìèóíî õçóøûîù÷ íìèóíî éèûîøûêø éçììíêè íìèóíî íìèóíî éèûîøûêø õçóøûîù÷ éèûîøûêø éçììíêè íìèóíî íìèóíî õçóøûîù÷ éçììíêè õçóøûîù÷ éçììíêè íìèóíî íìèóíî éèûîøûêø õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ íìèóíî õçóøûîù÷ íìèóíî íìèóíî õçóøûîù÷ éçììíêè íìèóíî éçììíêè éèûîøûêø õçóøûîù÷ íìèóíî éèûîøûêø õçóøûîù÷ éèûîøûêø éçììíêè íìèóíî éèûîøûêø íìèóíî õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ éçììíêè íìèóíî éèûîøûêø õçóøûîù÷ íìèóíî éçììíêè éçììíêè éçììíêè íìèóíî éèûîøûêø éèûîøûêø õçóøûîù÷ éçììíêè éçììíêè éçììíêè éçììíêè íìèóíî éèûîøûêø éçììíêè éçììíêè õçóøûîù÷ éçììíêè õçóøûîù÷ íìèóíî õçóøûîù÷ éèûîøûêø éçììíêè õçóøûîù÷ íìèóíî éçììíêè íìèóíî éçììíêè éèûîøûêø õçóøûîù÷ éèûîøûêø íìèóíî éèûîøûêø íìèóíî éçììíêè éèûîøûêø íìèóíî íìèóíî õçóøûîù÷ éçììíêè éçììíêè éèûîøûêø íìèóíî íìèóíî éçììíêè éèûîøûêø éèûîøûêø õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ éçììíêè éèûîøûêø éçììíêè éèûîøûêø íìèóíî éçììíêè éèûîøûêø éèûîøûêø õçóøûîù÷ éçììíêè íìèóíî õçóøûîù÷ éèûîøûêø õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ éçììíêè éçììíêè éèûîøûêø õçóøûîù÷ éçììíêè éèûîøûêø éçììíêè éèûîøûêø éçììíêè éèûîøûêø õçóøûîù÷ éèûîøûêø éçììíêè éèûîøûêø íìèóíî õçóøûîù÷ éèûîøûêø õçóøûîù÷ éèûîøûêø éçììíêè éçììíêè õçóøûîù÷ éèûîøûêø éèûîøûêø íìèóíî íìèóíî éçììíêè éèûîøûêø íìèóíî éèûîøûêø éçììíêè éèûîøûêø éèûîøûêø íìèóíî ð×Õ×ÎØ éçììíêè éçììíêè õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ éèûîøûêø õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ éèûîøûêø õçóøûîù÷ éèûîøûêø éçììíêè éçììíêè õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ éçììíêè éçììíêè éèûîøûêø éèûîøûêø éçììíêè éèûîøûêø õçóøûîù÷ éèûîøûêø éèûîøûêø ä éçììíêè õçóøûîù÷ éèûîøûêø éèûîøûêø éèûîøûêø éçììíêè íìèóíî íìèóíî éçììíêè éèûîøûêø íìèóíî éèûîøûêø íìèóíî éèûîøûêø õçóøûîù÷ éèûîøûêø íìèóíî éèûîøûêø éèûîøûêø õçóøûîù÷ íìèóíî éèûîøûêø éèûîøûêø éçììíêè íìèóíî éèûîøûêø éçììíêè íìèóíî éèûîøûêø íìèóíî éèûîøûêø õçóøûîù÷ éèûîøûêø íìèóíî éèûîøûêø éèûîøûêø éèûîøûêø íìèóíî éèûîøûêø õçóøûîù÷ éçììíêè éèûîøûêø éçììíêè õçóøûîù÷ éçììíêè éèûîøûêø íìèóíî éçììíêè éèûîøûêø íìèóíî éèûîøûêø õçóøûîù÷ éçììíêè éèûîøûêø éçììíêè éèûîøûêø íìèóíî õçóøûîù÷ éçììíêè éèûîøûêø íìèóíî éçììíêè éèûîøûêø õçóøûîù÷ éçììíêè éèûîøûêø õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ éèûîøûêø íìèóíî éèûîøûêø õçóøûîù÷ íìèóíî éèûîøûêø éçììíêè éèûîøûêø íìèóíî éèûîøûêø õçóøûîù÷ éèûîøûêø íìèóíî éèûîøûêø éçììíêè éèûîøûêø éçììíêè õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ éçììíêè õçóøûîù÷ éèûîøûêø éçììíêè õçóøûîù÷ éçììíêè éèûîøûêø õçóøûîù÷ éçììíêè éèûîøûêø õçóøûîù÷ éèûîøûêø õçóøûîù÷ íìèóíî éèûîøûêø éçììíêè õçóøûîù÷ éèûîøûêø íìèóíî õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ íìèóíî éçììíêè íìèóíî éçììíêè éèûîøûêø éèûîøûêø õçóøûîù÷ íìèóíî íìèóíî éèûîøûêø õçóøûîù÷ éçììíêè õçóøûîù÷ õçóøûîù÷õçóøûîù÷ íìèóíî éçììíêè íìèóíî éèûîøûêø íìèóíî éèûîøûêø õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ éèûîøûêø éçììíêè íìèóíî éèûîøûêø éèûîøûêø éçììíêè íìèóíî éçììíêè éçììíêè íìèóíî éçììíêè éèûîøûêø éèûîøûêø éçììíêè õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ éèûîøûêø éèûîøûêø õçóøûîù÷ éèûîøûêø õçóøûîù÷ éèûîøûêø íìèóíî éçììíêè õçóøûîù÷ éèûîøûêø éçììíêè íìèóíî íìèóíî éèûîøûêø éèûîøûêø éèûîøûêø éçììíêè éçììíêè õçóøûîù÷ éèûîøûêø íìèóíî éèûîøûêø íìèóíî éèûîøûêø õçóøûîù÷ éçììíêè éçììíêè íìèóíî éèûîøûêø éèûîøûêø õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ íìèóíî õçóøûîù÷ éèûîøûêø éèûîøûêø éèûîøûêø êêêêêéêêéê ãöãéãã öêöêêêêê ããã íìèóíî õçóøûîù÷ éèûîøûêø õçóøûîù÷ éçììíêè õçóøûîù÷ íìèóíî éèûîøûêø õçóøûîù÷ íìèóíî éèûîøûêø éèûîøûêø éèûîøûêø õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ éèûîøûêø íìèóíî êêêêêê ãöãéã öêöêêêêê ããã õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ éèûîøûêø éèûîøûêø õçóøûîù÷ íìèóíî íìèóíî õçóøûîù÷ éèûîøûêø éèûîøûêø éçììíêè õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ íìèóíî éèûîøûêø éçììíêè õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ éèûîøûêø éçììíêè íìèóíî éèûîøûêø õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ éèûîøûêø éèûîøûêø éçììíêè íìèóíî éèûîøûêø éèûîøûêø õçóøûîù÷ íìèóíî éèûîøûêø éçììíêè íìèóíî éèûîøûêø éèûîøûêø õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ íìèóíî éèûîøûêø éèûîøûêø õçóøûîù÷ íìèóíî õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ éèûîøûêø õçóøûîù÷ íìèóíî éèûîøûêø íìèóíî éèûîøûêø éçììíêè õçóøûîù÷ éèûîøûêø íìèóíî õçóøûîù÷ éçììíêè íìèóíî éèûîøûêø íìèóíî éèûîøûêø éçììíêè íìèóíî éèûîøûêø éèûîøûêø õçóøûîù÷ íìèóíî éçììíêè éèûîøûêø õçóøûîù÷ íìèóíî éèûîøûêø íìèóíî íìèóíî õçóøûîù÷ éèûîøûêø éèûîøûêø éçììíêè éçììíêè éèûîøûêø éçììíêè íìèóíî õçóøûîù÷ íìèóíî íìèóíî éèûîøûêø õçóøûîù÷ éèûîøûêø éçììíêè õçóøûîù÷ íìèóíî éèûîøûêø éçììíêè éèûîøûêø õçóøûîù÷ íìèóíî éèûîøûêø íìèóíî éèûîøûêø éèûîøûêø éèûîøûêø õçóøûîù÷ éçììíêè éçììíêè éèûîøûêø õçóøûîù÷ éçììíêè õçóøûîù÷ éçììíêè éçììíêè éèûîøûêø íìèóíî éèûîøûêø éèûîøûêø õçóøûîù÷ éçììíêè éèûîøûêø éèíì íìèóíî õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ øí íìèóíî îíè ìûéé íî÷ ûäð÷ å÷óõôè åûã îí ðóïóè èíîé íî íî íìèóíî éèûîøûêø éçììíêè éèûîøûêø íìèóíî éçììíêè éçììíêè íìèóíî éçììíêè íî÷ðûî÷ úêóøõ÷ õçóøûîù÷ éèûîøûêø íìèóíî îûêêíå úêóøõ÷ íìèóíî íìèóíî íìèóíî ûô÷ûø íìèóíî éèûîøûêø õçóøûîù÷ ïìô íìèóíî õçóøûîù÷ éèûîøûêø îí éèûîøûêø ø÷ûø÷îø îííçèð÷è éçììíêè íìèóíî õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ íìèóíî éèûîøûêø ïóîóïçï ïûóîè÷îûîù÷ êíûø èêûæ÷ðûèãíçêíåîêóéñ éçììíêè éçììíêè õçóøûîù÷ éçììíêè õçóøûîù÷ íìèóíî éçììíêè éçììíêè íìèóíî éèûîøûêø õçóøûîù÷ éèûîøûêø íìèóíî éçììíêè õçóøûîù÷ íìèóíî éçììíêè èêûùñé éçììíêè éèûîøûêø éèûîøûêø íìèóíî éèíì éèûîøûêø éèûîøûêø õçóøûîù÷ éèûîøûêø õçóøûîù÷õçóøûîù÷ éçììíêè íìèóíî éçììíêè íìèóíî éçììíêè éèûîøûêø íìèóíî õçóøûîù÷ íìèóíî éèûîøûêø éçììíêè éçììíêè éèûîøûêø éçììíêè éèûîøûêø éçììíêè éèûîøûêø éçììíêè õçóøûîù÷ íìèóíî éçììíêè õçóøûîù÷ éçììíêè õçóøûîù÷ éçììíêè éèûîøûêø íìèóíî éçììíêè õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ éçììíêè éçììíêè éçììíêè éçììíêè íìèóíî éçììíêè õçóøûîù÷ éèûîøûêø íìèóíî éçììíêè íìèóíî éçììíêè õçóøûîù÷ íìèóíî éçììíêè õçóøûîù÷ éçììíêè íìèóíî íìèóíî èÛÌ×Ê éÌ××ØöÍÊÏÇÐÛ õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ éçììíêè íìèóíî õçóøûîù÷ éçììíêè éçììíêè õçóøûîù÷ íìèóíî éçììíêè íìèóíî õçóøûîù÷ éçììíêè éçììíêè õçóøûîù÷ íìèóíî éçììíêè õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ éçììíêè íìèóíî éçììíêè õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ éçììíêè éèûîøûêø éçììíêè õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ íìèóíî õçóøûîù÷ éèûîøûêø íìèóíî íìèóíî õçóøûîù÷ éçììíêè éèûîøûêø éçììíêè íìèóíî õçóøûîù÷ éçììíêè õçóøûîù÷ íìèóíî õçóøûîù÷ éçììíêè éèûîøûêø íìèóíî õçóøûîù÷ íìèóíî éçììíêè õçóøûîù÷ éçììíêè õçóøûîù÷ éçììíêè éçììíêè õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ íìèóíî éèûîøûêø éçììíêè éçììíêè õçóøûîù÷ íìèóíî õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ éèûîøûêø íìèóíî éèûîøûêø éçììíêè éçììíêè õçóøûîù÷ éèûîøûêø íìèóíî õçóøûîù÷ éèûîøûêø éèûîøûêø õçóøûîù÷ éçììíêè õçóøûîù÷ éèûîøûêø íìèóíî íìèóíî éèûîøûêø éèûîøûêø éçììíêè íìèóíî éèûîøûêø õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ éèûîøûêø éèûîøûêø õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ éèûîøûêø ûöûø  ûöûø éèûîøûêø éèûîøûêø õçóøûîù÷ íìèóíî éèûîøûêø íìèóíî íìèóíî éèûîøûêø éèûîøûêø íìèóíî éèûîøûêø íìèóíî õçóøûîù÷ éèûîøûêø éçììíêè éèûîøûêø õçóøûîù÷ íìèóíî õçóøûîù÷ íìèóíî éèûîøûêø éèûîøûêø íìèóíî õçóøûîù÷ éèûîøûêøõçóøûîù÷ íìèóíî õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ éèûîøûêø éèûîøûêø õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ éçììíêè õçóøûîù÷ íìèóíî õçóøûîù÷ éçììíêè õçóøûîù÷ éçììíêè éèûîøûêø íìèóíî éèûîøûêø éçììíêè íìèóíîíìèóíî éèûîøûêø õçóøûîù÷ éèûîøûêø íìèóíî éçììíêè íìèóíî éèûîøûêø éèûîøûêø éçììíêè íìèóíî éèûîøûêø ää õçóøûîù÷ íìèóíî éèûîøûêø éçììíêè õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ íìèóíî éçììíêè éçììíêè éçììíêè õçóøûîù÷ éèûîøûêø éèûîøûêø éèûîøûêø çèóðóèã åíêñ ûô÷ûø éçììíêè íìèóíî õçóøûîù÷ éèûîøûêø íìèóíî êíûø ùðíé÷ø õçóøûîù÷ íìèóíî õçóøûîù÷ éèûîøûêø ÷îø úêóøõ÷ ûäð÷ åíêñ å÷óõôè å÷óõôè âíî÷ ðóïóè èíîé èíîé íìèóíî ú÷õóî÷îø ôóõô÷ê ôóõô÷ê è öóî÷é öóî÷é âíî÷âíî÷ éèûîøûêø õçóøûîù÷ íìèóíî  öóî÷é öóî÷é öóî÷ ôóõô÷ê øíçúð÷ íìèóíî ì÷ø÷éèêóûî ùêíééåûðñ éçììíêè íìèóíî éèûîøûêø éóø÷åûðñ íìèóíî ùðíé÷ø õçóøûîù÷ éçììíêè õçóøûîù÷ éèûîøûêø íìèóíî õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ íìèóíî éçììíêè éçììíêè íìèóíî íìèóíî éçììíêè íìèóíî íìèóíî éèûîøûêø õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ êíûø åíêñ ûô÷ûø éèûîøûêø õçóøûîù÷ êíûø èêûóð ùðíé÷ø ùðíé÷ø ûô÷ûø ûô÷ûø éèûîøûêø õçóøûîù÷ ø÷èíçê ûô÷ûø íî÷ðûî÷ êíûø ûô÷ûø õçóøûîù÷ éèûîøûêø éèûîøûêø õçóøûîù÷ êóõôè ðûî÷ ùðíé÷ø íìèóíî éèûîøûêø ï÷êõ÷ éèûîøûêø õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ íìèóíî èôêç ù÷îè÷ê èêûööóù ðûî÷ ï÷êõ÷ ùðíé÷ø êóõôè íî êûïì íìèóíî õçóøûîù÷ íìèóíî êûïì íìèóíî îûêêíåé íìèóíî èêûööóù ùíîèêíð ùôûîõ÷ ûô÷ûø íìèóíî íìèóíî õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ íìèóíî õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ íìèóíî íìèóíî éèûîøûêø õçóøûîù÷ êíûø öê÷éô ïûùôóî÷êã íóð ûô÷ûø õçóøûîù÷ íìèóíî íìèóíî õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ íìèóíî ùê÷å éçêæ÷ã åíêñóîõ ùê÷å ûô÷ûø ûô÷ûø éçììíêè õçóøûîù÷ êóõôè éôíçðø÷ê éôíçðø÷ê ùðíé÷ø åíêñ íìèóíî éçììíêè éèûîøûêø íìèóíî çèóðóèã úðûéèóîõ åíêñ âíî÷ ûô÷ûø ûô÷ûø íìèóíî éèûîøûêø éçììíêè éèûîøûêø éèûîøûêø éçììíêè ÷îø èçêîíöö úðûéèóîõ åûãêûøóí ûîø âíî÷ ù÷ððìôíî÷ éèûîøûêø éèûîøûêø íìèóíî éçììíêè íìèóíî éôíçðø÷ê øêíì íöö çî÷æ÷î ðûî÷é éèûîøûêø éèûîøûêø ðíå éôíçðø÷ê õçóøûîù÷ éèûîøûêø éè÷÷ð ìðûè÷ ûô÷ûø íìèóíî éèûîøûêø îí ù÷îè÷ê éèêóì÷ éèûîøûêø íìèóíî õçóøûîù÷ éèûîøûêø íìèóíî õçóøûîù÷ éèûîøûêø íìèóíî éèûîøûêø íìèóíî å å êå å êå å ïìô éì÷÷ø éì÷÷øâíî÷ ðóïóè ûô÷ûø å å å å Û å å îí ï÷êõ÷ ûê÷û ååìå å å å å å å åå å êíûø õêííæ÷ø ïûã ìûæ÷ï÷îè öðííø å å å å å å å å å å å ä êíûø éçììíêè íìèóíî íìèóíî éèûîøûêø íìèóíî õçóøûîù÷ éçììíêè íìèóíî úçïì úçïì ûô÷ûø õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ ïìô íìèóíî éèûîøûêø íìèóíî éçììíêè õçóøûîù÷ íìèóíî éèûîøûêø íìèóíî éèûîøûêø õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ íìèóíî íìèóíî éèûîøûêø ìóðíèùûê öíððíåï÷ éèûîøûêø íìèóíî õçóøûîù÷ éèûîøûêø íìèóíî ÷îø ø÷èíçê ÷îø ø÷èíçê õçóøûîù÷ ø÷èíçê ø÷èíçê éèûîøûêø ø÷èíçêø÷èíçê íìèóíî éèûîøûêø íìèóíî éçììíêè õçóøûîù÷ éèûîøûêø õçóøûîù÷ éçììíêè õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ íìèóíî éèûîøûêø õçóøûîù÷ éçììíêè éèûîøûêø éçììíêè éçììíêè éèûîøûêø õçóøûîù÷ íìèóíî éèûîøûêø éèûîøûêø éèûîøûêø éèûîøûêø õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ éèûîøûêø éèûîøûêø éèûîøûêø éçììíêè õçóøûîù÷ éèûîøûêø õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ éèûîøûêø õçóøûîù÷ éèûîøûêø õçóøûîù÷ éèûîøûêø éèûîøûêø õçóøûîù÷ éèûîøûêø íìèóíî íìèóíî éçììíêè éèûîøûêø õçóøûîù÷ éèûîøûêø íìèóíî õçóøûîù÷ éçììíêè éèûîøûêø éçììíêè éçììíêè íìèóíî éèûîøûêø éèûîøûêø íìèóíî éèûîøûêø íìèóíî íìèóíîéèûîøûêø éèûîøûêø õçóøûîù÷ éèûîøûêø íìèóíî õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ íìèóíî íìèóíî éçììíêè õçóøûîù÷ íìèóíî éçììíêè éèûîøûêø éèûîøûêø éèûîøûêø éèûîøûêø íìèóíî íìèóíî éèûîøûêø õçóøûîù÷ íìèóíî éçììíêè íìèóíî õçóøûîù÷ éèûîøûêø éçììíêè íìèóíî éèûîøûêø õçóøûîù÷ íìèóíî íìèóíî éèûîøûêø éèûîøûêø éçììíêè õçóøûîù÷ íìèóíî íìèóíî õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ íìèóíî õçóøûîù÷ éçììíêè éçììíêè éèûîøûêø éèûîøûêø íìèóíî õçóøûîù÷ éèûîøûêø éèûîøûêø õçóøûîù÷ íìèóíî éçììíêè éèûîøûêø éèûîøûêø õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ íìèóíî éèûîøûêø éèûîøûêø íìèóíî õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ éçììíêè íìèóíî éèûîøûêø õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ éçììíêè éèûîøûêø éçììíêè õçóøûîù÷ éèûîøûêø éèûîøûêø íìèóíî éçììíêè õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ éèûîøûêø éèûîøûêø õçóøûîù÷ íìèóíî íìèóíî éçììíêè õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ ö éèêóì÷éèêóì÷ îí ù÷îè÷êù÷îè÷ê ù÷îè÷ê îíîí éèêóì÷ öö íî÷â ûééóîõì îí íî÷â ìûééìûéé ìûééóîõ îíèîíè îí âíî÷ øíøí ûééóîõì îí âíî÷ ìûééóîõ îí éèêóì÷ ö ù÷îè÷ê îí îí ù÷îè÷ê ö éèêóì÷ îí îí øí ìûééóîõ ìûééóîõ îíè øí âíî÷ âíî÷ ìûéé îíè ìûéé îí îí ìûééóîõ ìûééóîõ âíî÷ âíî÷ öö îíîí éèêóì÷ ù÷îè÷êù÷îè÷ê ù÷îè÷ê éèêóì÷éèêóì÷ îí ö èåíðûî÷èåíåûãèåíðûî÷èåíåûã îíè÷ íî÷â ûééóîõì ìûéé îí îíè øí âíî÷ ìûééóîõ îí îí ìûééóîõ âíî÷ øí îíè ìûéé îí ìûééóîõ âíî÷ íìèóíî íìèóíî éèûîøûêø õçóøûîù÷ íìèóíî íìèóíî éèûîøûêø éèûîøûêø õçóøûîù÷ íìèóíî éçììíêè õçóøûîù÷ íìèóíî éçììíêè éèûîøûêø éèûîøûêø õçóøûîù÷ éçììíêè éçììíêè õçóøûîù÷ íìèóíî éèûîøûêø éèûîøûêø õçóøûîù÷ íìèóíî éèûîøûêøéèûîøûêø éçììíêè íìèóíî éçììíêè éçììíêè íìèóíî éçììíêè éèûîøûêø íìèóíî éèûîøûêø õçóøûîù÷ éçììíêè éçììíêè éèûîøûêø õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ íìèóíî õçóøûîù÷ éèûîøûêø éçììíêè éçììíêè íìèóíî õçóøûîù÷ éèûîøûêø íìèóíî õçóøûîù÷éçììíêè õçóøûîù÷ éçììíêè éçììíêè éèûîøûêø õçóøûîù÷ éèûîøûêø íìèóíî õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ éçììíêè éçììíêè õçóøûîù÷ éèûîøûêø éçììíêè éçììíêè éèûîøûêø éèûîøûêø éçììíêè íìèóíî õçóøûîù÷ éçììíêè õçóøûîù÷ íìèóíî õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ éçììíêè õçóøûîù÷ íìèóíî éèûîøûêø éçììíêè éçììíêè éèûîøûêø éèûîøûêø õçóøûîù÷ íìèóíî éçììíêè éèûîøûêø éçììíêè õçóøûîù÷ éèûîøûêø éçììíêè íìèóíî õçóøûîù÷ éèûîøûêø éçììíêè éçììíêè éçììíêè éçììíêè éèûîøûêø õçóøûîù÷ éçììíêè íìèóíî íìèóíî õçóøûîù÷ éèûîøûêø éçììíêè õçóøûîù÷ éèûîøûêø íìèóíî õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ éçììíêè éèûîøûêø éçììíêè íìèóíî íìèóíî éçììíêè éçììíêè õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ íìèóíî õçóøûîù÷ íìèóíî éèûîøûêø õçóøûîù÷ éçììíêè õçóøûîù÷ éèûîøûêø íìèóíî õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ éèûîøûêø íìèóíî éçììíêè õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ íìèóíî õçóøûîù÷ íìèóíî éçììíêè íìèóíî õçóøûîù÷ éçììíêè éèûîøûêø éçììíêè íìèóíî õçóøûîù÷ íìèóíî éçììíêè éèûîøûêø õçóøûîù÷ éèûîøûêø éèûîøûêø éçììíêè íìèóíî éçììíêè õçóøûîù÷ éèûîøûêø õçóøûîù÷ éçììíêè éèûîøûêø íìèóíî õçóøûîù÷ éèûîøûêø íìèóíî íìèóíî éçììíêè éèûîøûêø õçóøûîù÷ éçììíêè éçììíêè íìèóíî õçóøûîù÷ éçììíêè éèûîøûêø õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ íìèóíî éçììíêè íìèóíî õçóøûîù÷ éçììíêè õçóøûîù÷ éèûîøûêø éçììíêè íìèóíî éèûîøûêø éèûîøûêø éçììíêè éçììíêè õçóøûîù÷ éèûîøûêø íìèóíî éèûîøûêø õçóøûîù÷ éèûîøûêø éçììíêè éçììíêè õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ éçììíêè íìèóíî õçóøûîù÷ éçììíêè õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ íìèóíî éçììíêè õçóøûîù÷ éèûîøûêø íìèóíî éèûîøûêø õçóøûîù÷õçóøûîù÷ éçììíêè éçììíêè õçóøûîù÷ éçììíêè õçóøûîù÷ éçììíêè íìèóíî éçììíêè õçóøûîù÷ éçììíêè éèûîøûêø íìèóíî éçììíêè õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ éçììíêè éçììíêè íìèóíî éèûîøûêø éçììíêè õçóøûîù÷ öóî÷é éèûîøûêø øíçúð÷ éèûîøûêø éçììíêè õçóøûîù÷ éèûîøûêø éèûîøûêø õçóøûîù÷ éçììíêè éèûîøûêø íìèóíî éèûîøûêø éçììíêè éçììíêè íìèóíî ø÷èíçê ÷ï÷êõ÷îùã éù÷î÷ ûô÷ûø ûô÷ûø êíûø õçóøûîù÷ ùðíé÷ø ûô÷ûø êûïì êóõôè ï÷êõ÷ ðûî÷ ùðíé÷ø éçììíêè õçóøûîù÷ íìèóíî éçììíêè íìèóíî õçóøûîù÷ éçììíêè õçóøûîù÷ íìèóíîíìèóíî õçóøûîù÷õçóøûîù÷ éçììíêèéçììíêè õçóøûîù÷õçóøûîù÷ éçììíêè íìèóíî õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ éçììíêè õçóøûîù÷ íìèóíî éçììíêè éÃÏÚÍÐÉï×ÛÎÓÎÕ ûöûø êíûø åíêñ ûô÷ûø îíè÷é îíè÷é ìûéé âíî÷ îíè ìûééóîõ øí îí îí øí ìûééóîõ âíî÷ îíè ìûéé ìûéé îíè âíî÷ øí ìûééóîõ îí îí ìûééóîõ øí âíî÷ îíè ìûéé öööö ää öö öö ää ÷äóè îíè÷é ÷äóèïóð÷ ÷äóè ÷äóè öööö îíè÷é îíè÷é ãó÷ðø öööö öööö êíûø åíêñ ûô÷ûø ÷äóè îíè÷é ÓÎÌÐÛÙ× çÉ×ÈÔ×ÛÌÌÊÍÌÊÓÛÈ×Ø×ÆÓÙ×ÉÛÎØ ÉÌÛÙÓÎÕÖÍÊÛÐÛÎ×ÙÐÍÉÇÊ× îíè÷é ööö ö íìèóíîûð ööö ö îíè÷é ö ö ö ö îí ìûééóîõ âíî÷ îíè÷é îí ìûééóîõ âíî÷ îíè÷é êíûø åíêñ ûô÷ûø êíûø åíêñ ûô÷ûø îíè÷é öööö öööö îíè÷é ö öö ö îí ìûééóîõ úãìûéé ûô÷ûø âíî÷ êíûø åíêñ ûô÷ûø îíè÷é ööö ø÷èíçê ø÷èíçê ööö ø÷èíçê ø÷èíçê ø÷èíçê îíè÷é ö öööö ö ööö ö ö öö ö îíè÷é öö ö öööö îíè÷é ö öö ö ö îíè÷é ö öö Ä ÓÎÙÔ×É Ä ÓÎÙÔ×É Ä ÓÎÙÔ×É Ä ÓÎÙÔ×É ØÛÃÈÔÛÈÅÍÊÑÉÈÛÊÈÉ ê×ÏÍÆ×ÍÎÈÔ× ÌÊÓÍÊÈÍÈÔ×ÉÈÛÊÈÍÖÅÍÊÑ óÎÉÈÛÐÐÛÈÐ×ÛÉÈØÛÃÉ ØÛÃÈÔÛÈÅÍÊÑÉÈÛÊÈÉ ê×ÏÍÆ×ÍÎÈÔ× ÌÊÓÍÊÈÍÈÔ×ÉÈÛÊÈÍÖÅÍÊÑ ÐÓÏÓÈÉÛÈÐ×ÛÉÈØÛÃÉ óÎÉÈÛÐÐÅÓÈÔÓÎÈÔ×ÌÊÍÒ×ÙÈ óÎÉÈÛÐÐÅÓÈÔÓÎÈÔ×ÌÊÍÒ×ÙÈ ÐÓÏÓÈÉÛÈÐ×ÛÉÈØÛÃÉ ÌÊÓÍÊÈÍÈÔ×ÉÈÛÊÈÍÖÅÍÊÑ ê×ÏÍÆ×ÍÎÈÔ× ØÛÃÈÔÛÈÅÍÊÑÉÈÛÊÈÉ óÎÉÈÛÐÐÛÈÐ×ÛÉÈØÛÃÉ ÌÊÓÍÊÈÍÈÔ×ÉÈÛÊÈÍÖÅÍÊÑ ê×ÏÍÆ×ÍÎÈÔ× ØÛÃÈÔÛÈÅÍÊÑÉÈÛÊÈÉ ÔÈÈÌ ÅÅÅØÍÈÉÈÛÈ×ÏÎÇÉ ÈÊÛÖÖÓÙ×ÎÕ ÅÍÊÑÂÍÎ× ÈÌÛÊÔÈÏÐ è×ÏÌÍÊÛÊà è×ÏÌÍÊÛÊà èÊÛÖÖÓÙùÍÎÈÊÍÐ èÊÛÖÖÓÙùÍÎÈÊÍÐ âÍÎ×ðÛÃÍÇÈÉ âÍÎ×ðÛÃÍÇÈÉ öÓ×ÐØ öÓ×ÐØ ïÛÎÇÛÐ ïÛÎÇÛÐ ö×ÚÊÇÛÊà ö×ÚÊÇÛÊà K. The Field Manual Index Pages Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6K-i Definitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6K-ii thu 6K-vii Temporary Traffic Control General Guidelines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6K-viii thru 6K-xi Checklist for Establishing a Temporary Traffic Control Zone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6K-xii Temporary Traffic Control Devices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6K-xiii Work Zone Signing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6K-xiv Crashworthy Testing Compliance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6K-xv Guidelines for Portable Changeable Message Signs . . . . . . . . . . . . . . . . .6K-xvi thru 6K-xviii Standard Abbreviations for Use on Portable Changeable Message Signs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6K-xix Arrow Panel Specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6K-xx Longitudinal Drop-off Guidelines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6K-xxi thru 6K-xiii Components of a Temporary Traffic Control Zone . . . . . . . . . . . . . . . . . .6K-xxiv thru 6K-xxv Sign Codes Quick Reference . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6K-xxvi thru xxvii Sample Project Inspection Checklist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6K-xxviii Channelizing Devices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6K-xxix MN TPAR Devices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6Kxxx thru xxxi Symbols used in Typical Layouts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6K-xxxii Temporary Traffic Control Distance Charts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6K-xxxiii *Two-Lane, Two-Way Roads (Layouts 1 - 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6K-1thru 6K-30 (Aroadway consisting of two opposing lanes of undivided traffic.) *Multi-Lane Undivided Roads (Layouts 31 - 43) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6K-31 thru 6K-43 (Aroadway with two or more lanes of traffic in the same direction with no physical barrier separating the opposing traffic lanes.) *Multi-Lane Divided Road (Layouts 45 - 65) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6K-45 thru 6K-65 (Two separate roadways where opposing traffic is separated by a physical barrier or median.) *Miscellaneous Layouts (Layouts 67 - 85) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6K-67 thru 6K-85 (Layouts for Continuously Moving and Miscellaneous Signing Operations) QualityStandards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6K-87 thru 6K-104 Flagging Handbook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6K-105 thru 6K-116 Notes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6K-117 Mn/DOTTelephone Numbers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6K-118 thru 6K-119 Temporary Traffic Control Distance Charts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Inside of the Back Cover Temporary Traffic Control Distance Charts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Flip out Panel * See inside front cover of each section for specific index to layouts. February, 2011 INTRODUCTION This Field Manual is a section of Part 6 of the Minnesota Manual on Uniform Traffic Control Devices (MN MUTCD). It has been reprinted as a separate document for use in field operations. This Field Manual contains the general Temporary Traffic Control (TTC) standards and the user should refer to the MN MUTCD - Part 6 for more details, and follow any TTC plans, specifica- tions, and special provisions written for a specific project. When specific TTC plans for a specific operation are not available, any public or private agency whose work affects vehicular and pedestrian traffic should use this Field Manual to provide proper temporary traffic control (TTC). The typical layouts contained in this manual do not cover all situations encountered. Because all situations differ, engineering judgment should be used to insure proper traffic control. The goal of the temporary traffic control zone is to provide for the safe and efficient movement of traffic around a location where the normal function of the roadway is temporarily suspended. To accomplish this, the respect of the driver must be earned by appropriate and prudent use of traffic control devices. When work is not in progress or the hazard no longer exists, the temporary traffic control devices shall be folded, covered or removed from the area. This manual contains typical layouts for temporary traffic control zones ranging from mobile operations to zones which may remain inplace overnight for up to three days. If the temporary traffic control zone is to remain in one place for more than three days or involves a detour, road closure or a situation where the typical layouts do not apply, the governing road authority's Traffic Engineering staff should be consulted and a project specific Temporary Traffic Control Plan prepared. Advance planning is necessary for a successful temporary traffic control zone. A checklist is included on page 6K-xxviii to assist you in planning your temporary traffic control zone. Prior to starting work on any public roadway right-of-way, permission shall be obtained form the governing road authority. The use of any regulatory temporary traffic control device or sign shall be approved by the governing road authority prior to installation. To assist you on state highways, numbers for the Minnesota Department of Transportation are included in the back of this manual. You may wish to note the number of other road authorities on the NOTES page in the back of this book. Before beginning work, familiarize yourself with this manual, definitions, the principles and the General Responsibilities contained herein. Qualified individuals who have adequate training in temporary traffic control and have a basic understanding of the MN MUTCD should supervise the selection, placement and maintenance of traffic control devices in temporary traffic control zones. February, 2011 6K-i DEFINITIONS Activity Area - that part of a TTCzone activity area where the work actually takes place. It consists of the work space, traffic space and one or more buffer spaces. Advance Warning Area - that part of a TTCzone used to inform the motorist what to expect ahead. This area may contain anywhere from a single sign or a rotating/strobe light on a vehicle to a series of signs and the use of a portable changeable message sign (PCMS). The location of the beginning of the TTC zone is dependent it's visibility to motorists. Good visibility is achieved where the sight distance is sufficient to meet decision sight distance. Advance Warning Sign Spacing - the distance between signs or between a sign and some other location or device with the TTC zone. It is determined by the posted speed limit. This will ensure that the motorist has sufficient time to read the signs and react accordingly. A Typical Advance Warning Sign Spacings () are included in the TTC Distance Charts. Advisory Speed - the recommended speed for all vehicles operating on a section of highway and based on the highway design, operating characteristics, and conditions. (See Layout 6K- 77). Approach Sight Distance - the distance which a motorist can visually identify a work space. The work space may be the flagger station, a lane closure, a slow moving or stopped vehicle, or any other situation which requires adjustments by the motorist. Attended Work Space - a work space is considered to be attended when the TTC devices are reviewed for knock-downs or other needed adjustments on an hourly basis. BufferSpace - the space which provides a margin of safety for both the driver and the workers. It is important that the buffer space be free of equipment, workers, material and vehicles. Crashworthy - is a characteristic of roadside devices that have been successfully crash tested in accordance with a national standard such as the National Cooperative Highway Research Program Report 350, “Recommended Procedures for the Safety Performance Evaluation of Highway Features.” February, 2011 6K-ii Decision Sight Distance - the total distance traveled during the length of time required for a driver to: detect an unexpected or otherwise difficult-to-perceive information source or hazard in a roadway environment that may be visually cluttered, recognize the hazard or it's potential threat, select an appropriate speed and path, and initiate and complete the required safety maneuver safely and efficiently. The decision sight distance is used to determine the minimum advance warning distance to the furthest and/or single sign. When determining minimum sight distance to flaggers and mobile operations, these distances also apply. The required DecisionSight Distances (D) are included in the TTC Distance Charts. Divided Road - a highway or two roadways where opposing traffic is separated by a median (ditch, barrier, curbing, etc.), and the median is generally wide enough to place TTC devices. Temporary traffic control for divided multi-lane roads may be also used for one-way roadways. Downstream Taper - the taper at the end of the activity area which guides traffic back into its original lane. When used, this taper is a minimum length of approximately 100 feet with a 20 foot spacing between channelizing devices. Duration - the length of time any work operation occupies a specific location or causes a traffic obstruction without changing the location. This time is measured from the first disruption to traffic until the total clearing of the area. The following durations are defined in overlapping intervals since TTC layouts for longer durations may always be used for shorter durations, especially when roadway attributes such as traffic volume and speed, and the work space location may warrant higher levels of traffic control. Mobile - when an operation is continuously moving or stopped in one location for periods of 15 minutes or less. The traffic control devices are typically vehicle-mounted. The work area should change by at least the decision sight distance for it to be considered a change in location. Short Duration - when an operation stays in one location during daylight conditions from 15 minutes to one hour, such that minimal TTC devices are deployed Short Term - when an operation stays in one location during daylight conditions from 15 minutes to twelve hours, such that advance signing and channelizing devices are required. Intermediate Term/Night - when an operation stays in one location during daylight conditions from 15 minutes to no more than 3 days, or stays in one location during hours of darkness. Advance signing and larger channelizing devices (Type B) are required. Long Term - when an operation stays in one location for more than 3 days. Aproject specific Traffic Control Plan is typically required. February, 2011 6K-iii Engineering Judgment - the evaluation of available pertinent information, and the application of appropriate principles, standards, guidance, and practices as contained in this Manual and other sources, for the purpose of deciding upon the applicability, design, operation, or instal- lation of a traffic control device. Expressway - any multi-lane, divided highway for through traffic with partial control of access and generally with at-grade intersections. Following Distance - the distance in a mobile operation between the shadow vehicle and the work vehicle. It is used to provide advance warning to traffic that some type of work is being done within the traffic lane. Traffic will have to change lanes, slow down and wait for a safe time to pass, or adjust their position within the lane to allow for a narrower traffic lane. The shadow vehicle shall be equipped with appropriate advance warning signing. Typical F Following Distances () are included in the TTC Distance Charts. This distance is a range A with a minimum of the recommended distance between advance warning signs (), and a maximum of the decision sight distance. These distance are dependent upon the roadway and traffic conditions. Engineering judgement should be used when selecting distances for specific operations. Freeway - any divided highway with full control of access (i.e. has ramps and no at-grade intersections). High Speed Road - a roadway where the posted speed limit is 45 miles per hour or greater. Lane Closure - a closure of one or more lanes of the roadway to traffic. Generally, a minimum lane width of 10 feet is required for a traffic operation. Work operations that restrict adjacent lane width should consider various lane closure alternatives depending upon volume and speeds on the roadway. Lateral BufferSpace - the space that separates the traffic space from the work space. It is typically the extra space provided between traffic and workers, excavations, pavement edge drop-offs, or an opposing lane of traffic. Traffic lanes may be closed to provide for lateral buffer space. See the Longitudinal Drop-off Guidelines (pages 6K-xxi thru 6K-xxiii) of this manual for more information. Longitudinal BufferSpace - the distance between the transition area and the work space. If a driver does not see the advance warning or fails to negotiate the transition area, a buffer space B provides room to stop before the work space. Typical Longitudinal Buffer Spaces () are included in the TTC Distance Charts. Low Speed Road - a roadway where the posted speed limit is 40 miles per hour or less. February, 2011 6K-iv Merging Taper - the taper used on a multi-lane road to close a lane and combine its traffic from that of the adjacent lane. Its length is dependent on the posted speed of the roadway. L Higher speeds require a longer distance for traffic to merge lanes. Typical Merging Tapers () are included in the TTC Distance Charts. Mobile BufferSpace - the distance in a mobile operation between the shadow vehicle and the work vehicle. This distance is dependent on whether the shadow vehicle is being used as an advance warning device or as a blocking/protection device for the work vehicle. Motorist - an operator of a motorized vehicle intended to be used on a roadway. Multi-Lane Road - a roadway where two or more lanes of traffic travel in the same direction. Amulti-lane roadway may be classified as either undivided or divided. Occupied Work Space - a work space is considered to be occupied when workers are present within the work space. TTC devices should continuously be reviewed by workers and adjustments made as needed. Off Shoulder - a work space located primarily off of the shoulder, or which causes a little or no restrictions on the use of the shoulder. This work space should have little or no interfer- ence with traffic such that traffic speeds generally are not reduced. Portable Changeable Message Sign (PCMS) - a sign either trailer-mounted or vehicle- mounted that is capable of displaying more than one message, changeable by remote or automatic control. Posted Speed Limit - the speed limit determined by law and shown on Speed Limit signs. It is used in the charts to determine the spacings of TTC devices and the lengths of various S tapers on the TTC Layouts. Typical Posted Speed Limits () are included in the TTC Distance Charts. Protection Vehicle - the vehicle that is placed in front of the work space and equipment to block errant motorists from entering the work space. Road, Roadway - That portion of a highway improved, designed , or ordinarily used for vehicular travel and parking lanes, but exclusive of the sidewalk, berm, or shoulder even though such sidewalk, berm, or shoulder is used by persons riding bicycles or other human- powered vehicles. Roll Ahead Distance - the recommended minimum distance between a protection vehicle and the work space. Aprotection vehicle may be used in a mobile operation to provide extra safety R for the workers. Typical Roll Ahead Distances () are included in the TTC Distance Charts. Rural Highway - a highway where traffic is normally characterized by lower volume, higher speed, fewer turning conflicts and fewer conflicts with pedestrians. February, 2011 6K-v Shadow Vehicle - the vehicle placed behind the work space in a mobile operation to provide advance warning to motorists. Because mobile operations generally have all advance warning signing mounted on vehicles, the spacing between vehicle should be the Following Distance F () as included in the TTCDistance Charts. Shifting Taper - the taper used to move traffic from the traffic lane onto a by-pass or shoulder. This traffic maneuver generally requires half the distance than a merging taper. See the TTC L/2 Distance Charts for the length of a shifting taper called . ShoulderClosure - a closure of the roadway shoulder for work operations. The shoulder then becomes unusable by traffic for vehicle maneuvers or break-downs. TTC layouts for work operations using or on a shoulder are dependent on the type of shoulder usage and duration. ShoulderTaper - the taper used to close the shoulder off to traffic so that shoulder work can be done or equipment can be placed on the shoulder. Since this taper is used to guide errant traffic back to its normal lane path, it does not require a full merge distance. The taper length is reduced to one-third of a merging taper length. See the TTC Distance Charts for the length L/3 of a shoulder closure taper called . Temporary Traffic Control (TTC) Plan - a plan describing the traffic controls to be used for facilitating vehicle and pedestrian movements through a temporary traffic control zone. Temporary Traffic Control (TTC)Zone - a n area of a highway where road user conditions are changed because of a work zone or incident by the use of temporary traffic control devices, flaggers, uniformed law enforcement officers, or other authorized personnel. See Figures 6K-6 and 6K-7, Component Parts of a Temporary Traffic Control Zone. Termination Area - that part of a TTCzone located beyond the work space which guides traffic back into its normal traffic path. Alongitudinal buffer space may be used between the end of the work space and the beginning of the downstream taper. Traffic Control Device - a sign, signal, marking, or other device used to regulate, warn, or guide traffic, placed on, over, or adjacent to a street, highway, pedestrian facility, or shared- use path by authority of a public agency having jurisdiction. Traffic Space - that part of the roadway open to traffic that is next to the activity area. Traffic routing is provided with channelizing devices of various sizes and shapes. For a description of the various types of channelizing devices and their general uses, see the Temporary Traffic Control Devices Section (page 6K-xiii) of this manual. Transition Area - that part of the TTC zone that moves the traffic from its normal path or lane into the traffic space. This movement of traffic is done through the use of channelizing devices and directional signing placed in various types of tapers. February, 2011 6K-vi Turn Lane Closure - the closure of a right or left turn lane for work operations. Signing in the TTC zone shall provide adequate warning to the motorists and provide an alternative turning maneuver. Layouts from the various roadway types should be reviewed for the best alternate depending upon roadway intersection design, traffic control (stop, yield, signals, etc.), speed limit and volume. Two-Lane, Two-Way Road - a roadway consisting of two opposing lanes of undivided traffic. Two-Way Left Turn Lane - that part of the roadway that has a continuous two-way left turn lane located between the opposing lanes of traffic. This design variation may be found on either two-lane, two-way roads or multi-lane roads. Two Way Taper - the taper used on two-lane, two-way road to change the road into a single lane of two-way traffic. It is primarily used for flagging operations and other traffic control situations. It is typically 50 feet in length and contains five equally spaced channelizing devices. Undivided Road - a roadway where opposing traffic lanes have no physical separation barriers except pavement markings (where required). Urban Street - a type of street normally characterized by relatively low speed, wide ranges in traffic volume, narrower roadway lanes, frequent intersections, significant pedestrian traffic, and more roadside obstacles. Volume - the number of vehicles passing a given point on the roadway or, the Average Daily Traffic (ADT). Work Space - that part of the TTC zone closed to traffic and set aside for workers, equipment and materials. The space requirements for a specific TTC Zone will determine the type of TTC layout that is appropriate for the project. The layout will specify the appropriate sign locations, flagger stations and tapers depending on the type of work space. Work Zone Speed Limits - a regulatory speed limit in a temporary traffic control zone. This speed limit requires proper documentation to approve and install. See Work Zone Speed Limit Guidelinesat the following website for details: http://www.dot.state.mn.us/speed/pdf/WZSpeedLimitGuideline.pdf 6K-viiFebruary, 2011 TEMPORARYTRAFFIC CONTROL GENERALGUIDELINES GENERALRESPONSIBILITIES Except where otherwise specified any public or private agency performing work within the right-of-way of streets or highways shall be responsible for: supplying, installing, and maintaining all necessary traffic control devices outlined in this manual and as stipulated by the governing road authority to protect the work space and safely direct traffic around the temporary traffic control zone. supplying their own flagger(s) when required. informing occupants of abutting properties, either orally or by written notice, of parking prohibitions or access limitations. notifying the governing road authority when existing traffic signs need to be removed or relocated or any regulatory sign must be installed for construction or maintenance work. replacing or reimbursing the governing road authority for any damage to or loss of existing traffic signs. keeping all traffic control devices clean and in proper position to insure optimum effectiveness. removing traffic control equipment when it is no longer required or appropriate. keeping proper records of traffic control that contain starting and ending times, location, names of personnel, traffic controls used, etc. The method of record keeping may vary from a log entry to a complete Traffic Control Plan. PERMISSION TO WORK WITHIN THE RIGHT-OF-WAY Prior to starting work permission must be obtained from the governing road authority. All road work must be coordinated to protect the public's interest. The governing road authority may limit the hours of work. Peak traffic periods vary by hour or day of week and all work should be scheduled during non-peak hours. When working in or near an intersection with a traffic control signal system, the road authority with jurisdiction over the signal should be contacted to ensure proper operation of the signal while the work is in progress. Before beginning any excavation work, Minnesota Statutes require that you contact Gopher State One Call, 1-800-252-1166 outstate or 651-454-0002 in the Minneapolis/St. Paul Metro area. February, 2011 6K-viii SELECTINGAN APPROPRIATE TEMPORARYTRAFFIC CONTROLLAYOUT This Field Manual, which is Temporary Traffic Control Zone Layouts, Part 6K of the Minnesota Manual on Uniform Traffic Control Devices (MN MUTCD), has been organized such that field personnel should easily be able to determine the proper temporary traffic control layout for the work zone they need. The layouts are divided primarily by the type of ro.adway and type of work space. The roadway designations are: Two-Lane, Two-Way Roads (with and without continuous left-turn lanes) These roads are further divided by traffic volume (low, intermediate, high), Multi-Lane Undivided Roads (with and without continuous left-turn lanes), and Multi-Lane Divided Roads After determining the type of roadway upon which the work space will be located, the type of work space needs to be determined. The work space is the area within the right-of-way that will be closed from normal usage. It includes all the area needed by support equipment, materials, workers and vehicles. It may require the closing of a roadway lane(s), the shoulder of the road, or a turn lane within an intersection. The work space may even be completely off the roadway shoulder such as on side-slopes or along sidewalks. The layouts are listed by the typical work space areas. Within some layouts, there are TTC options that may be omitted based upon several factors. These may include: duration of the operation, volume of the road, speed limit on the road, and departmental (or company) policy. TTC supervisors should be fully aware of the variations in the layouts due to the various factors, and when and how the layouts may be modified. See the Checklist for Establishing a TTC Zone on page 6K-xii. All distances shown on the layouts and charts are approximate. In general, all chart distances vary based upon the posted speed limit. Adjustments in these distances should be made based on traffic entry points and decision sight distance. As stated previously, not all situations could be addressed and engineering judgment should be exercised. Features from several layouts may need to be combined together for one project. For example, work in or near an intersection may require a layout for a lane closure, a layout for work in the intersection and a layout for a crosswalk closure. In some situations, a TTC layout usually required for a longer duration may be needed due to the nature of the work or the traffic. For example, a patching a pothole on a high-volume, high- speed freeway may require less than 15 minutes of time (mobile operation) but a stationary lane closure may be needed because of the high volumes of traffic. Additional layouts have been placed in the manual for unique operations and special signing conditions. These layouts may have special restrictions and guidelines contained within their notes. 6K-ixFebruary, 2011 ENHANCEMENTOFTHE TEMPORARYTRAFFIC CONTROL LAYOUTS To improve safety, typical layouts contained in this manual may need to be modified to fit more complex roadway conditions or operations. When conditions are more complex, modifications may incorporate devices and practices from the following list: 1. Additional Devices: a. more signs b. “flashing” arrow panels c. more channelizing devices at close spacing d. temporary raised pavement markers e. high-level warning devices f. portable changeable message signs g. portable traffic signals h. portable barriers i. impact attenuator crash cushions j. glare screens k. rumble strips l. more delineation 2. Upgrading of Devices a. a complete set of standard pavement markings in high hazard areas b. brighter and/or wider pavement markings c. larger and/or brighter signs d. more visible channelizing devices with greater conspicuity e. temporary traffic barriers in place of channelizing devices 3. Improved Geometrics at Diversions or Crossovers 4. Increased Distances a. longer advance warning area b. longer tapers 5. Lighting a. temporary roadway lighting b. steady burn lights used with channelizing devices c. flashing lights for isolated hazards d. illuminated signs e. floodlights February, 2011 6K-x INSTALLINGTHE TEMPORARYTRAFFIC CONTROLZONE Traffic control devices shall be installed in the order that drivers will see them, starting with the sign or device that is furthest from the work space. If traffic in both directions will be affected, such as work in the center lanes, the devices may be placed in both directions at the same time. When one direction of traffic will be directed into the opposing lanes of traffic, all traffic controls for the opposing traffic should be installed first. The devices should be removed as soon as the work is completed and are no longer needed. Devices should be removed in the opposite order from which they were installed. Devices which the driver sees last should be removed first. Aclear lane at least 10 feet wide shall be maintained at all times. After the temporary traffic control zone is inplace, it should be inspected by driving through the zone. Motorists' actions and reactions should be noted and if any problems are encountered, they should be quickly corrected. Any modifications to the Traffic Control Plan or standard layouts and the reasons for the modi- fications should be documented. During the life of a temporary traffic control zone, maintenance is of devices is frequently needed. On short term operations, vehicles may knock over cones which then need to be placed upright. If problems are encountered, they should be corrected immediately and documented. 6K-xiFebruary, 2011 øêíì çî÷æ÷îðûî÷é íöö èÔ×É×ÕÇÓØ×ÐÓÎ×ÉÛÊ×ÓÎÈ×ÎØ×ØÈÍÓÎÙÊ×ÛÉ×ÈÊÛÖÖÓÙ ÉÛÖ×ÈÃÇÉÓÎÕÈÊÛÖÖÓÙÙÍÎÈÊÍÐØ×ÆÓÙ×ÉÉÛÖ×Èà Ê×ÐÛÈ×ØÛÌÌÇÊÈ×ÎÛÎÙ×ÉÛÎØÙÍÎÉÈÊÇÙÈÓÍÎ È×ÙÔÎÓËÇ×ÉÖÍÊÇÎ×Æ×ÎÐÛÎ×ÉÏÓÐÐ×Ø×ØÕ×ÉÛÎØ çî÷æ÷î ×ØÕ×ØÊÍÌÍÖÖÉÈÔÛÈÍÙÙÇÊÓÎÔÓÕÔÅÛÃÅÍÊÑÂÍÎ×É ðûî÷é èÔ×Ú×ÉÈÅÛÃÈÍÓÎÙÊ×ÛÉ×ÈÊÛÖÖÓÙÉÛÖ×ÈÃÓÉÈÍÏÛÑ× ×Æ×ÊÃÛÈÈ×ÏÌÈÈÍÏÓÎÓÏÓÂ××ÄÌÍÉÇÊ×ÈÍÇÎ×Æ×Î ÐÛÎ×ÉÏÓÐÐ×Ø×ØÕ×ÉÛÎØ×ØÕ×ØÊÍÌÍÖÖÉíÎÐà ÅÔ×ÎÇÎ×Æ×ÎÐÛÎ×ÉÏÓÐÐ×Ø×ØÕ×ÉÛÎØ×ØÕ× èÊÛÖÖÓÙ ØÊÍÌÍÖÖÉÛÊ×Ø××Ï×ØÎ×Ù×ÉÉÛÊÃÉÔÛÐÐÈÔ× ðÛÎ× èÊÛÖÖÓÙðÛÎ× ÛÌÌÊÍÌÊÓÛÈ×ÌÍÊÈÓÍÎÉÍÖÈÔ×É×ÕÇÓØ×ÐÓÎ×Ú× ÛÌÌÐÓ×ØÈÍ×ÎÔÛÎÙ×ÈÊÛÖÖÓÙÉÛÖ×Èà ÓÎÙÔ×É îÍÈÊÛÖÖÓÙÙÍÎÈÊÍÐÈÊ×ÛÈÏ×ÎÈÉÛÊ×Î××Ø×ØÓÖ ×ØÕ×ÐÓÎ×ÉÛÊ×ÓÎÉÈÛÐÐ×ØÛÎØÉÔÍÇÐØ×ÊÅÓØÈÔÉÛÎØ ÙÊÍÉÉÉ×ÙÈÓÍÎÉÐÍÌ×ÉÛÊ×ÈÔ×ÉÛÏ×ÛÉ×ÄÓÉÈÓÎÕ ÛØÒÛÙ×ÎÈÊÍÛØÅÛÃÉ×ÙÈÓÍÎÉ øÊÍÌÍÖÖÉÍÖ ÓÎÙÔ×ÉÛÈÐ×ÛÉÈÖ××ÈÖÊÍÏ ÖÊÍÏÈÔ××ØÕ×ÍÖÈÊÛÖÖÓÙÙÛÊÊÃÓÎÕÐÛÎ×ÉØÍÎÍÈ çî÷æ÷î Ê×ËÇÓÊ×ÛÎÃÈÊÛÖÖÓÙÙÍÎÈÊÍÐÈÊ×ÛÈÏ×ÎÈÉ ðûî÷é øÊÍÌÍÖÖÉÍÖÕÊ×ÛÈ×ÊÈÔÛÎ ÓÎÙÔ×ÉÛØÒÛÙ×ÎÈ ÈÍÈÊÛÖÖÓÙÙÛÊÊÃÓÎÕÐÛÎ×ÉÛÊ×Ì×ÊÏÓÈÈ×ØÅÓÈÔÍÇÈà èÛÌ×Ê ÈÛÌ×ÊÉÍÊÌÍÊÈÛÚÐ×ÙÍÎÙÊ×È×ÚÛÊÊÓ×ÊÉÖÍÊ èÊÛÖÖÓÙ ðÛÎ× ûìÊÍÒ×ÙÈÉÅÓÈÔÓÎÛÎÇÊÚÛÎÛÊ×ÛÅÔ×ÎÈÔ× èÊÛÖÖÓÙðÛÎ× ÉÌ××ØÐÓÏÓÈÓÉ ÏÌÔÍÊÐ×ÉÉÍÊ þ úéÔÍÊÈÈ×ÊÏ ÙÛÐ×ÎØÛÊØÛÃÉÍÊÐ×ÉÉÊ×ÌÛÓÊ ÓÎÙÔ×É Ð×ÉÉÈÔÛÎ Ö××ÈÓÎÐ×ÎÕÈÔÅÔ×ÎÈÔ×ÉÌ××Ø ÐÓÏÓÈÓÉÕÊ×ÛÈ×ÊÈÔÛÎ ÏÌÔ å×ÛÈÔ×ÊÌ×ÊÏÓÈÈÓÎÕÏÓÐÐÓÎÕÛÎØÌÛÆÓÎÕ ÍÌ×ÊÛÈÓÍÎÉÉÔÛÐÐÚ×Ê×ËÇÓÊ×ØÈÍÙÍÏÌÐ×È×ÈÔ×ÖÇÐÐ ÅÓØÈÔÍÖÈÔ×É×ÙÈÓÍÎÇÎØ×ÊÙÍÎÉÈÊÇÙÈÓÍÎÛÈÈÔ× ×ÎØÍÖ×ÛÙÔÅÍÊÑÌ×ÊÓÍØûÈÎÍÈÓÏ×ÉÔÛÐÐÈÔ×Ê× Ú×ÏÍÊ×ÈÔÛÎÍÎ×ÇÎ×Æ×ÎÐÛÎ×ÙÍÎØÓÈÓÍÎÚ×ÈÅ××Î ÈÔ×ÈÊÛÖÖÓÙÙÛÊÊÃÓÎÕÐÛÎ×ÉÅÔÓÙÔÓÎÙÐÇØ×ÛÇÄÓÐÓÛÊà èÊÛÖÖÓÙ ÐÛÎ×ÉÈÇÊÎÐÛÎ×ÉÛÎØÊÛÏÌÛÙÙ×ÉÉÍÊ×ÕÊ×ÉÉÛÊ×ÛÉ ðÛÎ× èÊÛÖÖÓÙðÛÎ× èÛÌ×Ê×ØÉÐÍÌ×ÉÉÔÛÐÐÚ×ÛØ×ËÇÛÈ×ÐÃÙÍÏÌÛÙÈ×ØÈÍ þ ÌÊÍÆÓØ×ÛÖÓÊÏØÊÓÆÓÎÕÉÇÊÖÛÙ× ÓÎÙÔ×É ûÌÌÊÍÌÊÓÛÈ×ÇÎ×Æ×ÎÐÛÎ×ÅÛÊÎÓÎÕÉÓÕÎÉÍÊ ÉÔÍÇÐØ×ÊÅÛÊÎÓÎÕÉÓÕÎÉÉÔÛÐÐÚ×Ê×Ì×ÛÈ×ØÛÖÈ×Ê ×ÛÙÔÓÎÈ×ÊÉ×ÙÈÓÍÎ èÊÛÖÖÓÙðÛÎ×ïÓÐÐ×Ø÷ØÕ× åÔ×Ê×ÉÌÛÙ×ÓÉÐÓÏÓÈ×ØÍÊÈÔ×Ê×ÓÉÛÉÓÕÔÈ Ê×ÉÈÊÓÙÈÓÍÎÅ×ÓÕÔÈ×ØÙÔÛÎÎ×ÐÓÂ×ÊÉÏÛÃÚ×ÇÉ×Ø ÓÎÌÐÛÙ×ÍÖØÊÇÏÉÈÍØ×ÐÓÎ×ÛÈ×ÐÍÎÕÓÈÇØÓÎÛÐ ØÊÍÌÍÖÖÉ ôóõô ïÛÄÓÏÇÏÉÌÛÙÓÎÕÍÖÈÊÛÖÖÓÙÙÍÎÈÊÍÐØ×ÆÓÙ×É éôíçðø÷ê ÉÔÛÐÐÚ×Ø×È×ÊÏÓÎ×ØÚÛÉ×ØÍÎÈÔ×ÌÍÉÈ×ØÉÌ××Ø ÐÓÏÓÈÛÎØÇÉÓÎÕÈÔ×ÖÍÐÐÍÅÓÎÕÈÛÚÐ× éÔÍÇÐØ×Ê èÊÛÖÖÓÙ ïÛÄÓÏÇÏéÌÛÙÓÎÕ èÊÛÖÖÓÙðÛÎ× ùÍÎÈÊÍÐ ÍÖø×ÆÓÙ×É ø×ÆÓÙ× ÐÍÅÉÌ××Øÿ€ÏÓÐ× îÍÈ×ïÓÐÐ×Ø×ØÕ×ÉÕÊ×ÛÈ×ÊÈÔÛÎ ÓÎÙÔ×É éÓÕÎ ÔÓÕÔÉÌ××Øÿ ÏÓÐ× Ê×ËÇÓÊ×ÈÛÌ×ÊÉÛÎØ ÍÊØ×ÐÓÎ×ÛÈÓÍÎÛÉ Ø×ÈÛÓÐ×ØÖÍÊ×ØÕ×ØÊÍÌÍÖÖÉÓÎÛØØÓÈÓÍÎ øÊÇÏ õ ÈÍÈÔ×ôóõôéôíçðø÷êÉÓÕÎÉ å×ÓÕÔÈ×Ø ùÔÛÎÎ×ÐÓÂ×Ê õ ÍÊ èÇÚÇÐÛÊïÛÊÑ×Ê èÃÌ×óóó õ úÛÊÊÓÙÛØ× ðÍÎÕÓÈÇØÓÎÛÐøÊÍÌÍÖÖõÇÓØ×ÐÓÎ×É Ú·¹«®» êÕóï February, 2011 6K-xii TEMPORARYTRAFFIC CONTROLDEVICES Channelizing Devices The function of channelizing devices is to delineate a desired vehicle path, mark specific hazards on or near the roadway, separate opposing traffic flows and partially or totally close the roadway. See the "Longitudinal Drop-off Guidelines" on pages 6K-xxi thru 6K-xxiii for the use of channelizing devices adjacent to shoulder edge drop-offs or uneven lanes. Channelizing devices include cones, drums, barricades, temporary raised islands and various kinds of markers. The devices are broken into two type classifications based upon the nighttime visibility of the device. Their visibility is determined upon the total amount of reflective area of the device. Devices with less than 270 sq. in. are classified as Type AChannelizing devices and devices with more than 270 sq. in of reflective area are Type B devices. Type Achannelizing devices may be used in attended TTC zones and Type B channelizing devices shall be used if the TTC zone will be left unattended overnight or be in place longer than 12 hours. Where a Type B channelizing device, such as a drum, causes an isolated sight restriction, or is too wide for a space, a 42-inch tall weighted channelizer may be substituted. This substitution may be used in unattended overnight conditions at sight or space restricted locations as approved by the road authority. When used, the spacing of the devices should be reduced by up to 50 percent. Figure 6K-11 shows a breakdown of devices by Channelizer Type (drawn to approximate scale). See the MN MUTCD, Part 6F for additional details on application restrictions. Flashing Warning Lights Flashing warning lights shall supplement all road, ramp and sidewalk closure signing, and may be added to other warning signs and/or barricades to attract the road user's attention. Vehicle Warning Lights All vehicles shall have approved operating vehicle warning lights when decelerating to enter a TTC zone and again when a vehicle leaves the TTC zone and enters the traveled traffic lane. All vehicles within a mobile TTC operation; or working within 15 feet of an open traffic lane should have approved vehicle warning lights. High Visibility Clothing All workers who are exposed to traffic, work vehicles or construction equipment within the TTC zone shall wear high-visibility safety apparel that meets the Performance Class 2 or 3 requirements of the ANSI/ISEA107-2004 publication entitled "American National Standard for High-Visibility Safety Apparel and Headwear" (see Section 1A.11), or equivalent revisions, and labeled as meeting the ANSI 107-2004 standard performance for Class 2 or 3 risk exposure. February, 2011 6K-xiii Work Zone Signing Advance warning should be installed for drivers entering the TTC zone from cross streets. ROAD WORK AHEAD signs on intersecting roadways shall be installed if the motorist will not encounter another advance warning sign prior to reaching the activity area except for mobile operations. As a general rule, signs should be located on the right-hand side of a two-way roadway and on both the right and left sides of a multi-lane divided roadway. See the "TTC Distance Charts" for A the advance warning sign spacing distance called . When special emphasis is needed, signs may be placed on both the left and right sides of a two-way roadway. Signs, although ordinarily mounted on posts for long term operations, may be mounted on or above barricades or on temporary supports. Signs mounted on temporary supports should not be placed in the open traveled lane where they pose a hazard to traffic. Generally these signs are placed on the shoulder or in the parking lane of the street or highway. The signs should not be blocked from view by parked vehicles, trees or other sight obstructions on or near the roadway. Signs shall not be mounted on existing traffic sign, posts or other utility structures without permission from the proper authority. All signs shall be mounted longitudinally perpendicular to the roadway surface and vertically plumb in accordance with the Quality Standards starting on page 6K- 87. The bottom of signs mounted on barricades or temporary supports shall be no less than one foot above the traveled way. All regulatory signs on portable supports shall be mounted with a minimum mounting height of 4 feet measured from the ground to the center of the sign face. Some activity areas move slowly down a roadway and away from the operation's advance signing. The distance from the last advance warning sign to the activity area should not allow the motorist to forget the existence of the temporary traffic control zone. For high-speed streets and rural highways, the maximum distance from the last sign to a point where the driver detects the activity area shall not exceed one mile. In urban areas, the number of intersections shall be considered and this distance reduced accordingly. All advance warning signs shall be at least 48 x 48 inch in size when used on high speed roadways. Warning signs used on low speed roadways shall be at least 36 x 36 inch in size. Smallersigns may be used as approved by the governing road authority where larger signs become an additional hazard to motorists and pedestrians. All signs used at night shall be retroreflective with a material that has a smooth sealed outer surface that shows the same shape and color both day and night. Non-retroreflective mesh signs shall not be used at any time. Retroreflectorized roll-up signs may be used for daytime, and for nighttime only when workers are present to monitor the signs. February, 2011 6K-xiv On multi-lane divided roadways, where the median shoulder is narrow (less than 6 feet, the 48 x 48 inch advance warning signs, as shown on the TTC layouts, may not fit on the left side of the roadway. Where this situation occurs, one of the following options may be used: A.) Reduce the left side signs sizes, or B.) Eliminate the left side signing, use an additional RIGHTLANE CLOSED (or LEFTas appropriate) sign on the right side, and require the use of an arrow board on the shoulder at the beginning of the lane closure taper. Optional Signs Several signs are shown on the TTC layouts as optional or have factors that may make them optional. Some advance warning signs may be omitted for low speed roads and/or if the duration will be less than an hour. Read the associated notes on each layout for options. The ONE LANE ROAD AHEAD sign is an example of a sign that is only required for higher speeds. The BE PREPARED TO STOPsign is shown as optional on most TTC layouts. This sign is usually added to the compliment of signs when restricted sight distances warrant additional warning to the motorist or the advance warning area becomes extremely long due to sight distances or a move of the operation. All advance warning signs shall be removed, covered, orturned to face away from traffic when they are no longerrequired orappropriate. Crashworthy Testing Compliance All temporary traffic control devices, including Type Aand Type B channelizing devices, Type III barricades, ballast systems and sign support structures, used on any roadway open to public travel shall be crashworthy. FHWApolicy requires that all roadside appurtenances, including temporary traffic control devices, have been successfully crash tested in accordance with a national standard such as the National Cooperative Highway Research Program (NCHRP) Report 350, "Recommended Procedures for the Safety Performance Evaluation of Highway Features". February, 2011 6K-xv GUIDELINES FOR THE USE OF PORTABLE CHANGEABLE MESSAGE SIGNS (PCMS) The primary purpose of Portable Changeable Message Signs (PCMS) is to advise the driver of unexpected traffic and routing situations. Important items when using a Portable Changeable Message Sign are: General APCMSshould be used to supplement conventional signs, pavement marking and lighting. If a PCMS is used as an arrow panel, it shall meet all of the requirements of an arrow panel and shall be used solely as an arrow panel. Performance specifications can be found in the current version of the Minnesota Manual on Uniform Traffic Control Devices (MNMUTCD), Part 6, Section 6F. Messages Each display should contain a single thought. The entire display should be readable twice at the posted speed limit prior to work starting. An accurate description of the work location or the incident location is critical. The PCMS shall have readable up-to-date information. Any delay message should accurately reflect the traffic delay time. The use of abbreviations is discouraged. The entire word should be spelled out whenever space permits. If abbreviations are used, they should be easily understood (see the list of standard abbreviations on Page 6K-xxvii and xix). Displays shall not scroll horizontally or vertically across the face of the sign. February, 2011 6K-xvi Requirements The specifications for use of a PCMS are in the following table. èÃÌ×ûèÃÌ×úèÃÌ×ù ê×ËÇÓÊ×Ï×ÎÈÉ ðÓÎ×ÉÍÖ ðÓÎ× ðÓÎ×É ðÓÎ×É ï×ÉÉÛÕ× èÃÌÓÙÛÐ æ×ÔÓÙÐ×æ×ÔÓÙÐ×ÍÊèÊÛÓÐ×ÊèÊÛÓÐ×Ê ïÍÇÎÈÓÎÕïÍÇÎÈ×ØïÍÇÎÈ×ØïÍÇÎÈ×Ø ûÐÐÍÅ×Ø ÷Ï×ÊÕ×ÎÙÃÛÎØ ûØÆÛÎÙ×åÛÊÎÓÎÕ ûØÆÛÎÙ×åÛÊÎÓÎÕ óÎÙÓØ×ÎÈïÕÏÈ ûØÆÛÎÙ×îÍÈÓÙ× çÉÛÕ× ð×ÕÓÚÓÐÓÈÃøÓÉÈÛÎÙ×ð×ÕÓÚÐ×ÛÈð×ÕÓÚÐ×ÛÈð×ÕÓÚÐ×ÛÈ ê×ËÇÓÊ×Ï×ÎÈÉ Ö××È Ö××È Ö××È ïÓÎÓÏÇÏ ÓÎÙÔ×É ÓÎÙÔ×É ÓÎÙÔ×É ùÔÛÊÛÙÈ×Êô×ÓÕÔÈ ÏÌÔÍÊÐ×ÉÉÿ ïÛÄÓÏÇÏîÍ ÍÖøÓÉÌÐÛÃÉ ÏÌÔÍÊÏÍÊ×ÿ ÛÈÐ×ÛÉÈ ÛÈÐ×ÛÉÈ É×ÙÍÎØÉ ï×ÉÉÛÕ×ùÃÙÐ× ùÍÎÉÈÛÎÈ Ì×ÊØÓÉÌÐÛÃÌ×ÊØÓÉÌÐÛà Ö××ÈÊÇÊÛÐÖ××ÈÊÇÊÛÐÖ××ÈÊÇÊÛÐ ïÓÎÓÏÇÏéÓÕÎ ìÛÎ×Ðô×ÓÕÔÈ Ö××ÈÇÊÚÛÎÖ××ÈÇÊÚÛÎÖ××ÈÇÊÚÛÎ ïÓÎÓÏÇÏ Ö××È Ö××È Ö××È ìùïééÌÛÙÓÎÕ ìÍÉÈ×ØÉÌ××ØÐÓÏÓÈÌÊÓÍÊÈÍÅÍÊÑÉÈÛÊÈÓÎÕ Ì¿¾´» êÚóî February, 2011 6K-xvii ûÚÚÊ×ÆÓÛÈÓÍÎÉèÔÛÈéÔÛÐÐÚ×çÉ×ØíÎÐà ÍÎìÍÊÈÛÚÐ×ùÔÛÎÕ×ÛÚÐ×ï×ÉÉÛÕ×éÓÕÎÉ åÍÊØï×ÉÉÛÕ×éÈÛÎØÛÊØìÊÍÏÌÈåÍÊØèÔÛÈ ìÊÍÏÌÈåÍÊØèÔÛÈ ûÚÚÊ×ÆÓÛÈÓÍÎéÔÍÇÐØìÊ×Ù×Ø×ÈÔ× éÔÍÇÐØìÊ×Ù×Ø×ÈÔ× ûÚÚÊ×ÆÓÛÈÓÍÎ ûÚÚÊ×ÆÓÛÈÓÍÎ ûÙÙ×ÉÉûùùé ûÔ×ÛØûôøöÍÕ úÐÍÙÑ×Ø úðñøðÛÎ× úÊÓØÕ× úêîÛÏ× ùÛÎÎÍÈ ùûîè ù×ÎÈ×Ê ùîèê ðÛÎ× ùÔ×ÏÓÙÛÐ ùô÷ï éÌÓÐÐ ùÍÎØÓÈÓÍÎ ùíîøèÊÛÖÖÓÙ ùÍÎÕ×ÉÈ×Ø ùíîõèÊÛÖÖÓÙ ùÍÎÉÈÊÇÙÈÓÍÎ ùíîéè ûÔ×ÛØ ùÊÍÉÉÓÎÕ äóîõ øÍîÍÈ øíîè øÍÅÎÈÍÅÎ øåîèîèÊÛÖÖÓÙ ÷ÛÉÈÚÍÇÎØ ÷úîø ÷Ï×ÊÕ×ÎÙà ÷ï÷ê ÷ÎÈÊÛÎÙ×÷ÎÈ×Ê ÷îè ÷ÄÓÈ ÷äî×ÄÈ ÷ÄÌÊ×ÉÉ ÷äìðÛÎ× öÊÍÎÈÛÕ× öêîèõêÍÛØ ôÛÂÛÊØÍÇÉ ôûâøÊÓÆÓÎÕ ôÓÕÔÅÛÃêÛÓÐõÊÛØ×ùÊÍÉÉÓÎÕ êêäóîõ óÎÈ×ÊÉÈÛÈ× óîÇÏÚ×Ê óÈÓÉ óèé ðÛÎ× ðîêÍÛØÅÛÃîÛÏ× êÓÕÔÈð×ÖÈù×ÎÈ×Ê ð×ÖÈ ðöè ðÍÙÛÐ ðíùèÊÛÖÖÓÙ ðÍÅ×Ê ðåêð×Æ×Ð ïÛÓÎÈ×ÎÛÎÙ× ïûóîè ïÛÒÍÊ ïûòûÙÙÓØ×ÎÈ ïÓÎÍÊ ïîêûÙÙÓØ×ÎÈ îÍÊÏÛÐ îíêï îÍÊÈÔÚÍÇÎØ îúîø íÆ×ÊÉÓÂ×Ø íæêéâðÍÛØ ìÛÊÑÓÎÕ ìñóîõ ìÛÆ×Ï×ÎÈ ìæïèå×È ìÊ×ÌÛÊ× ìê÷ìèÍéÈÍÌ ëÇÛÐÓÈà ëðèãûÓÊ êÓÕÔÈ êèñ××Ìî×ÄÈ êÓÕÔÈ êèðÛÎ× êÍÛØÅÍÊÑ êøåñûÔ×ÛØøÓÉÈÛÎÙ× èÔÓÉÛÚÚÊ×ÆÓÛÈÓÍÎÅÔ×ÎÛÙÙÍÏÌÛÎÓ×ØÚÃÈÔ×ÌÊÍÏÌÈÅÍÊØÏÛÃÚ×ÇÉ×ØÍÎÈÊÛÖÖÓÙÙÍÎÈÊÍÐ ÍÈÔ×ÊÈÔÛÎÌÍÊÈÛÚÐ×ÙÔÛÎÕ×ÛÚÐ×Ï×ÉÉÛÕ×ÉÓÕÎÉ ûÉÌÛÙ×ÛÎØÎÍØÛÉÔÉÔÛÐÐÚ×ÌÐÛÙ×ØÚ×ÈÅ××ÎÈÔ×ÛÚÚÊ×ÆÓÛÈÓÍÎÛÎØÈÔ×ÎÇÏÚ×ÊÍÖÈÔ×ÊÍÇÈ× Ì¿¾´» êÚóí ø­¸»»¬ ï ±º î÷ February, 2011 6K-xviii ûÚÚÊ×ÆÓÛÈÓÍÎÉèÔÛÈéÔÛÐÐÚ×çÉ×ØíÎÐà ÍÎìÍÊÈÛÚÐ×ùÔÛÎÕ×ÛÚÐ×ï×ÉÉÛÕ×éÓÕÎÉ åÍÊØï×ÉÉÛÕ×éÈÛÎØÛÊØìÊÍÏÌÈåÍÊØèÔÛÈ ìÊÍÏÌÈåÍÊØèÔÛÈ ûÚÚÊ×ÆÓÛÈÓÍÎéÔÍÇÐØìÊ×Ù×Ø×ÈÔ× éÔÍÇÐØìÊ×Ù×Ø×ÈÔ× ûÚÚÊ×ÆÓÛÈÓÍÎ ûÚÚÊ×ÆÓÛÈÓÍÎ êÍÇÈ×êèêè÷ú×ÉÈ é×ÊÆÓÙ×é÷êæ éÔÍÇÐØ×Êéôðøê éÐÓÌÌ×ÊÃéðóì éÍÇÈÔÚÍÇÎØéúîø éÌ××Øéìø éÈÛÈ×ÙÍÇÎÈÃÍÊÍÈÔ×ÊêÍÇÈ×ûÚÚÊ×ÆÓÛÈÓÍÎ ÎÍÎçéÍÊÎÍÎóÎÈ×ÊÉÈÛÈ× Ø×È×ÊÏÓÎ×ØÚÃîÇÏÚ×Ê ÎÇÏÚ×Ê×ØÊÍÇÈ× ÔÓÕÔÅÛÃÛÕ×ÎÙà èÓÊ×ÉÅÓÈÔðÇÕÉðçõé èÊÛÖÖÓÙèêûö èÊÛÆ×Ð×ÊÉèêæðêé èÅÍåÔ××Ð×Øæ×ÔÓÙÐ×Éùãùð÷é çÌÌ×Êçìê æ×ÔÓÙÐ×Éæ÷ôæ÷ôé åÛÊÎÓÎÕåûêî å×ÉÈÚÍÇÎØåúîø åÓÐÐîÍÈåíîè èÔÓÉÛÚÚÊ×ÆÓÛÈÓÍÎÅÔ×ÎÛÙÙÍÏÌÛÎÓ×ØÚÃÈÔ×ÌÊÍÏÌÈÅÍÊØÏÛÃÚ×ÇÉ×ØÍÎÈÊÛÖÖÓÙÙÍÎÈÊÍÐ ÍÈÔ×ÊÈÔÛÎÌÍÊÈÛÚÐ×ÙÔÛÎÕ×ÛÚÐ×Ï×ÉÉÛÕ×ÉÓÕÎÉ ûÉÌÛÙ×ÛÎØÎÍØÛÉÔÉÔÛÐÐÚ×ÌÐÛÙ×ØÚ×ÈÅ××ÎÈÔ×ÛÚÚÊ×ÆÓÛÈÓÍÎÛÎØÈÔ×ÎÇÏÚ×ÊÍÖÈÔ×ÊÍÇÈ× Ì¿¾´» êÚóí ø­¸»»¬ î ±º î÷ çÎÛÙÙ×ÌÈÛÚÐ×ûÚÚÊ×ÆÓÛÈÓÍÎÉ ûÚÚÊ×ÆÓÛÈÓÍÎóÎÈ×ÎØ×ØåÍÊØùÍÏÏÍÎïÓÉÓÎÈ×ÊÌÊ×ÈÛÈÓÍÎ ûùùûÙÙÓØ×ÎÈûÙÙ×ÉÉêÍÛØ ùðêéùÐ×ÛÊÉùÍÐÍÊÉ øðãø×ÐÛÃøÛÓÐà öøêö××Ø×Êö×Ø×ÊÛÐ ð ð×ÖÈðÛÎ×ï×ÊÕ× ðè ðÓÕÔÈèÊÛÖÖÓÙð×ÖÈ ìûêñìÛÊÑÓÎÕ ìÛÊÑ ìíððìÍÐÐÇÈÓÍÎóÎØ×ÄìÍÐÐ ê÷øê×ØÇÙ×ê×Ø éèûøéÈÛØÓÇÏéÈÛÎØÛÊØ åêîõåÛÊÎÓÎÕåÊÍÎÕ Ì¿¾´» êÚóì February, 2011 6K-xix íÌ×ÊÛÈÓÎÕïÍØ×ìÛÎ×ÐøÓÉÌÐÛà ûÈÐ×ÛÉÈÍÎ×ÍÖÈÔ×ÖÍÐÐÍÅÓÎÕÈÅÍêÓÕÔÈÛÊÊÍÅÓÉÉÔÍÅÎ ÏÍØ×ÉÉÔÛÐÐÚ×ÌÊÍÆÓØ×ØÐ×ÖÈÛÊÊÍÅÓÉÉÓÏÓÐÛÊ öÐÛÉÔÓÎÕûÊÊÍÅ ïÍÆ× ï×ÊÕ×êÓÕÔÈ é×ËÇ×ÎÈÓÛÐûÊÊÍÅ ïÍÆ× ï×ÊÕ×êÓÕÔÈ é×ËÇ×ÎÈÓÛÐùÔ×ÆÊÍÎ ïÍÆ× ï×ÊÕ×êÓÕÔÈ èÔ×ÖÍÐÐÍÅÓÎÕÏÍØ×ÉÔÛÐÐÚ×ÌÊÍÆÓØ×Ø öÐÛÉÔÓÎÕøÍÇÚÐ×ûÊÊÍÅ ïÍÆ× ï×ÊÕ×êÓÕÔÈÍÊð×ÖÈ ûÈÐ×ÛÉÈÍÎ×ÍÖÈÔ×ÖÍÐÐÍÅÓÎÕÈÔÊ×× ÏÍØ×ÉÉÔÛÐÐÚ×ÌÊÍÆÓØ×Ø öÐÛÉÔÓÎÕöÍÇÊùÍÊÎ×ÊÉ öÐÛÉÔÓÎÕúÛÊ ûÐÈ×ÊÎÛÈÓÎÕöÐÛÉÔÓÎÕøÓÛÏÍÎØÉ ùÛÇÈÓÍÎ ÷Ð×Ï×ÎÈÐÛÃÍÇÈÖÍÊèÃÌ×ùÌÛÎ×ÐÉÔÍÅÎ ûÊÊÍÅéÈÓÙÑ ûÊÊÍÅéÈÓÙÑÉÏÛÃÉÇÌÌÐ×Ï×ÎÈÍÈÔ×ÊèèùØ×ÆÓÙ×É ÚÇÈÉÔÛÐÐÎÍÈÚ×ÇÉ×ØÓÎÌÐÛÙ×ÍÖÛÊÊÍÅÚÍÛÊØÉ ûØÆÛÎÙ×åÛÊÎÓÎÕûÊÊÍÅúÍÛÊØéÌ×ÙÓÖÓÙÛÈÓÍÎÉ Ú·¹«®» êÕóî February, 2011 6K-xx øêíì çî÷æ÷îðûî÷é íöö èÔ×É×ÕÇÓØ×ÐÓÎ×ÉÛÊ×ÓÎÈ×ÎØ×ØÈÍÓÎÙÊ×ÛÉ×ÈÊÛÖÖÓÙ ÉÛÖ×ÈÃÇÉÓÎÕÈÊÛÖÖÓÙÙÍÎÈÊÍÐØ×ÆÓÙ×ÉÉÛÖ×Èà Ê×ÐÛÈ×ØÛÌÌÇÊÈ×ÎÛÎÙ×ÉÛÎØÙÍÎÉÈÊÇÙÈÓÍÎ È×ÙÔÎÓËÇ×ÉÖÍÊÇÎ×Æ×ÎÐÛÎ×ÉÏÓÐÐ×Ø×ØÕ×ÉÛÎØ çî÷æ÷î ×ØÕ×ØÊÍÌÍÖÖÉÈÔÛÈÍÙÙÇÊÓÎÔÓÕÔÅÛÃÅÍÊÑÂÍÎ×É ðûî÷é èÔ×Ú×ÉÈÅÛÃÈÍÓÎÙÊ×ÛÉ×ÈÊÛÖÖÓÙÉÛÖ×ÈÃÓÉÈÍÏÛÑ× ×Æ×ÊÃÛÈÈ×ÏÌÈÈÍÏÓÎÓÏÓÂ××ÄÌÍÉÇÊ×ÈÍÇÎ×Æ×Î ÐÛÎ×ÉÏÓÐÐ×Ø×ØÕ×ÉÛÎØ×ØÕ×ØÊÍÌÍÖÖÉíÎÐà ÅÔ×ÎÇÎ×Æ×ÎÐÛÎ×ÉÏÓÐÐ×Ø×ØÕ×ÉÛÎØ×ØÕ× èÊÛÖÖÓÙ ØÊÍÌÍÖÖÉÛÊ×Ø××Ï×ØÎ×Ù×ÉÉÛÊÃÉÔÛÐÐÈÔ× ðÛÎ× èÊÛÖÖÓÙðÛÎ× ÛÌÌÊÍÌÊÓÛÈ×ÌÍÊÈÓÍÎÉÍÖÈÔ×É×ÕÇÓØ×ÐÓÎ×Ú× ÛÌÌÐÓ×ØÈÍ×ÎÔÛÎÙ×ÈÊÛÖÖÓÙÉÛÖ×Èà ÓÎÙÔ×É îÍÈÊÛÖÖÓÙÙÍÎÈÊÍÐÈÊ×ÛÈÏ×ÎÈÉÛÊ×Î××Ø×ØÓÖ ×ØÕ×ÐÓÎ×ÉÛÊ×ÓÎÉÈÛÐÐ×ØÛÎØÉÔÍÇÐØ×ÊÅÓØÈÔÉÛÎØ ÙÊÍÉÉÉ×ÙÈÓÍÎÉÐÍÌ×ÉÛÊ×ÈÔ×ÉÛÏ×ÛÉ×ÄÓÉÈÓÎÕ ÛØÒÛÙ×ÎÈÊÍÛØÅÛÃÉ×ÙÈÓÍÎÉ øÊÍÌÍÖÖÉÍÖ ÓÎÙÔ×ÉÛÈÐ×ÛÉÈÖ××ÈÖÊÍÏ ÖÊÍÏÈÔ××ØÕ×ÍÖÈÊÛÖÖÓÙÙÛÊÊÃÓÎÕÐÛÎ×ÉØÍÎÍÈ çî÷æ÷î Ê×ËÇÓÊ×ÛÎÃÈÊÛÖÖÓÙÙÍÎÈÊÍÐÈÊ×ÛÈÏ×ÎÈÉ ðûî÷é øÊÍÌÍÖÖÉÍÖÕÊ×ÛÈ×ÊÈÔÛÎ ÓÎÙÔ×ÉÛØÒÛÙ×ÎÈ ÈÍÈÊÛÖÖÓÙÙÛÊÊÃÓÎÕÐÛÎ×ÉÛÊ×Ì×ÊÏÓÈÈ×ØÅÓÈÔÍÇÈà èÛÌ×Ê ÈÛÌ×ÊÉÍÊÌÍÊÈÛÚÐ×ÙÍÎÙÊ×È×ÚÛÊÊÓ×ÊÉÖÍÊ èÊÛÖÖÓÙ ðÛÎ× ûìÊÍÒ×ÙÈÉÅÓÈÔÓÎÛÎÇÊÚÛÎÛÊ×ÛÅÔ×ÎÈÔ× èÊÛÖÖÓÙðÛÎ× ÉÌ××ØÐÓÏÓÈÓÉ ÏÌÔÍÊÐ×ÉÉÍÊ þ úéÔÍÊÈÈ×ÊÏ ÙÛÐ×ÎØÛÊØÛÃÉÍÊÐ×ÉÉÊ×ÌÛÓÊ ÓÎÙÔ×É Ð×ÉÉÈÔÛÎ Ö××ÈÓÎÐ×ÎÕÈÔÅÔ×ÎÈÔ×ÉÌ××Ø ÐÓÏÓÈÓÉÕÊ×ÛÈ×ÊÈÔÛÎ ÏÌÔ å×ÛÈÔ×ÊÌ×ÊÏÓÈÈÓÎÕÏÓÐÐÓÎÕÛÎØÌÛÆÓÎÕ ÍÌ×ÊÛÈÓÍÎÉÉÔÛÐÐÚ×Ê×ËÇÓÊ×ØÈÍÙÍÏÌÐ×È×ÈÔ×ÖÇÐÐ ÅÓØÈÔÍÖÈÔ×É×ÙÈÓÍÎÇÎØ×ÊÙÍÎÉÈÊÇÙÈÓÍÎÛÈÈÔ× ×ÎØÍÖ×ÛÙÔÅÍÊÑÌ×ÊÓÍØûÈÎÍÈÓÏ×ÉÔÛÐÐÈÔ×Ê× Ú×ÏÍÊ×ÈÔÛÎÍÎ×ÇÎ×Æ×ÎÐÛÎ×ÙÍÎØÓÈÓÍÎÚ×ÈÅ××Î ÈÔ×ÈÊÛÖÖÓÙÙÛÊÊÃÓÎÕÐÛÎ×ÉÅÔÓÙÔÓÎÙÐÇØ×ÛÇÄÓÐÓÛÊà èÊÛÖÖÓÙ ÐÛÎ×ÉÈÇÊÎÐÛÎ×ÉÛÎØÊÛÏÌÛÙÙ×ÉÉÍÊ×ÕÊ×ÉÉÛÊ×ÛÉ ðÛÎ× èÊÛÖÖÓÙðÛÎ× èÛÌ×Ê×ØÉÐÍÌ×ÉÉÔÛÐÐÚ×ÛØ×ËÇÛÈ×ÐÃÙÍÏÌÛÙÈ×ØÈÍ þ ÌÊÍÆÓØ×ÛÖÓÊÏØÊÓÆÓÎÕÉÇÊÖÛÙ× ÓÎÙÔ×É ûÌÌÊÍÌÊÓÛÈ×ÇÎ×Æ×ÎÐÛÎ×ÅÛÊÎÓÎÕÉÓÕÎÉÍÊ ÉÔÍÇÐØ×ÊÅÛÊÎÓÎÕÉÓÕÎÉÉÔÛÐÐÚ×Ê×Ì×ÛÈ×ØÛÖÈ×Ê ×ÛÙÔÓÎÈ×ÊÉ×ÙÈÓÍÎ èÊÛÖÖÓÙðÛÎ×ïÓÐÐ×Ø÷ØÕ× åÔ×Ê×ÉÌÛÙ×ÓÉÐÓÏÓÈ×ØÍÊÈÔ×Ê×ÓÉÛÉÓÕÔÈ Ê×ÉÈÊÓÙÈÓÍÎÅ×ÓÕÔÈ×ØÙÔÛÎÎ×ÐÓÂ×ÊÉÏÛÃÚ×ÇÉ×Ø ÓÎÌÐÛÙ×ÍÖØÊÇÏÉÈÍØ×ÐÓÎ×ÛÈ×ÐÍÎÕÓÈÇØÓÎÛÐ ØÊÍÌÍÖÖÉ ôóõô ïÛÄÓÏÇÏÉÌÛÙÓÎÕÍÖÈÊÛÖÖÓÙÙÍÎÈÊÍÐØ×ÆÓÙ×É éôíçðø÷ê ÉÔÛÐÐÚ×Ø×È×ÊÏÓÎ×ØÚÛÉ×ØÍÎÈÔ×ÌÍÉÈ×ØÉÌ××Ø ÐÓÏÓÈÛÎØÇÉÓÎÕÈÔ×ÖÍÐÐÍÅÓÎÕÈÛÚÐ× éÔÍÇÐØ×Ê èÊÛÖÖÓÙ ïÛÄÓÏÇÏéÌÛÙÓÎÕ èÊÛÖÖÓÙðÛÎ× ùÍÎÈÊÍÐ ÍÖø×ÆÓÙ×É ø×ÆÓÙ× îÍÈ×ïÓÐÐ×Ø×ØÕ×ÉÕÊ×ÛÈ×ÊÈÔÛÎ ÐÍÅÉÌ××Øÿ€ÏÓÐ× éÓÕÎ ÔÓÕÔÉÌ××Øÿ ÏÓÐ× Ê×ËÇÓÊ×ÈÛÌ×ÊÉÛÎØ ÍÊØ×ÐÓÎ×ÛÈÓÍÎÛÉ Ø×ÈÛÓÐ×ØÖÍÊ×ØÕ×ØÊÍÌÍÖÖÉÓÎÛØØÓÈÓÍÎ øÊÇÏ õ ÈÍÈÔ×ôóõôéôíçðø÷êÉÓÕÎÉ å×ÓÕÔÈ×Ø ùÔÛÎÎ×ÐÓÂ×Ê õ ÍÊ èÇÚÇÐÛÊïÛÊÑ×Ê èÃÌ×óóó õ úÛÊÊÓÙÛØ× ðÍÎÕÓÈÇØÓÎÛÐøÊÍÌÍÖÖõÇÓØ×ÐÓÎ×É Ú·¹«®» êÕóí February, 2011 6K-xxi ÷ø õ÷ø ó éèûîù÷öêíïè ô÷èêûöö ó ùðûî÷ øêíì Ö××È Ö××È íöö íí ðåðå éôíçøêéôíçøê ð÷ð÷ íÌÈÓÍÎÛÐ ÷ØÕ×ÐÓÎ× Ö××È ÷ØÕ×ÍÖ÷ØÕ×ÍÖ Ö××È èÊÛÖÖÓÙðÛÎ×èÊÛÖÖÓÙðÛÎ×  ÓÎÙÔ×É îÍÈ×éÓÕÎÉÛÊ×ÍÌÈÓÍÎÛÐÅÔ×ÎÛÎ×ØÕ×ÐÓÎ×ÓÉÓÎÉÈÛÐÐ×Ø íí ðåðå éôíçøêéôíçøê ð÷ð÷ íÌÈÓÍÎÛÐ ÷ØÕ×ÐÓÎ× èÛÌ×Ê èÛÌ×Ê ÷ØÕ×ÍÖ÷ØÕ×ÍÖ Ö××È Ö××È èÊÛÖÖÓÙðÛÎ×èÊÛÖÖÓÙðÛÎ× þ ÓÎÙÔ×É þ ÓÎÙÔ×É îÍÈ×éÓÕÎÉÛÊ×ÍÌÈÓÍÎÛÐÅÔ×ÎÛÎ×ØÕ×ÐÓÎ×ÓÉÓÎÉÈÛÐÐ×Ø ûÐÈ×ÊÎÛÈ× îí îí ìÍÉÓÈÓÍÎ éôíçøê ð÷éôíçøê ð÷ ÷ØÕ×ÍÖ÷ØÕ×ÍÖ Ö××È Ö××È èÊÛÖÖÓÙðÛÎ×èÊÛÖÖÓÙðÛÎ× þ ÓÎÙÔ×É þ ÓÎÙÔ×É ÍÊÍÊ öÍÊêÇÊÛÐ ô ÓÕÔÅÛÃÉöÍÊêÇÊÛÐ ô ÓÕÔÅÛÃÉ ÅÓ È Ôð×ÉÉ È ÔÛÎ ûøèÅÓ È Ôð×ÉÉ È ÔÛÎ ûøè îí îí éôíçøê ð÷ éôíçøê ð÷ ûÐÈ×ÊÎÛÈ× ìÍÉÓÈÓÍÎ ÷ØÕ×ÐÓÎ× ÷ØÕ×ÍÖ÷ØÕ×ÍÖ Ö××È Ö××È èÊÛÖÖÓÙðÛÎ×èÊÛÖÖÓÙðÛÎ× þ ÓÎÙÔ×É þ ÓÎÙÔ×É ÐÐ ðÍÎÕÓÈÇØÓÎÛøÊÍÌÍÖÖõÇÓØ×ÓÎ×É Ú·¹«®» êÕóì February, 2011 6K-xxii ÷ø õ÷ ø ó éèûîù÷öêíï øêíì èÔ×É×ÕÇÓØ×ÐÓÎ×ÉÛÊ×ÓÎÈ×ÎØ×ØÈÍÓÎÙÊ×ÛÉ×ÈÊÛÖÖÓÙ è ô÷èêûöö ó ùðûî÷ ÉÛÖ×ÈÃÇÉÓÎÕÈÊÛÖÖÓÙÙÍÎÈÊÍÐØ×ÆÓÙ×ÉÉÛÖ×Èà íöö Ê×ÐÛÈ×ØÛÌÌÇÊÈ×ÎÛÎÙ×ÉÛÎØÙÍÎÉÈÊÇÙÈÓÍÎ Ö××È È×ÙÔÎÓËÇ×ÉÖÍÊÇÎ×Æ×ÎÐÛÎ×ÉÏÓÐÐ×Ø×ØÕ×ÉÛÎØ ×ØÕ×ØÊÍÌÍÖÖÉÈÔÛÈÍÙÙÇÊÓÎÔÓÕÔÅÛÃÅÍÊÑÂÍÎ×É èÔ×Ú×ÉÈÅÛÃÈÍÓÎÙÊ×ÛÉ×ÈÊÛÖÖÓÙÉÛÖ×ÈÃÓÉÈÍÏÛÑ× å×Æ×ÊÃÛÈÈ×ÏÌÈÈÍÏÓÎÓÏÓÂ××ÄÌÍÉÇÊ×ÈÍÇÎ×Æ×Î ðí éôíçðø÷ê ÐÛÎ×ÉÏÓÐÐ×Ø×ØÕ×ÉÛÎØ×ØÕ×ØÊÍÌÍÖÖÉíÎÐà ÅÔ×ÎÇÎ×Æ×ÎÐÛÎ×ÉÏÓÐÐ×Ø×ØÕ×ÉÛÎØ×ØÕ× ØÊÍÌÍÖÖÉÛÊ×Ø××Ï×ØÎ×Ù×ÉÉÛÊÃÉÔÛÐÐÈÔ× ÛÌÌÊÍÌÊÓÛÈ×ÌÍÊÈÓÍÎÉÍÖÈÔ×É×ÕÇÓØ×ÐÓÎ×Ú× ÍÊÖÐÛÈÈ×Ê èÛÌ×Ê ÛÌÌÐÓ×ØÈÍ×ÎÔÛÎÙ×ÈÊÛÖÖÓÙÉÛÖ×Èà ÷ØÕ×ÍÖ îÍÈÊÛÖÖÓÙÙÍÎÈÊÍÐÈÊ×ÛÈÏ×ÎÈÉÛÊ×Î××Ø×ØÓÖ Ö××È èÊÛÖÖÓÙðÛÎ× ×ØÕ×ÐÓÎ×ÉÛÊ×ÓÎÉÈÛÐÐ×ØÛÎØÉÔÍÇÐØ×ÊÅÓØÈÔÉÛÎØ þ ÓÎÙÔ×É ÙÊÍÉÉÉ×ÙÈÓÍÎÉÐÍÌ×ÉÛÊ×ÈÔ×ÉÛÏ×ÛÉ×ÄÓÉÈÓÎÕ Ö××ÈÛÎØõÊ×ÛÈ×Ê ÛØÒÛÙ×ÎÈÊÍÛØÅÛÃÉ×ÙÈÓÍÎÉ øÊÍÌÍÖÖÉÍÖ ÓÎÙÔ×ÉÛÈÐ×ÛÉÈÖ××ÈÖÊÍÏ å ðí ÖÊÍÏÈÔ××ØÕ×ÍÖÈÊÛÖÖÓÙÙÛÊÊÃÓÎÕÐÛÎ×ÉØÍÎÍÈ éôíçðø÷ê Ê×ËÇÓÊ×ÛÎÃÈÊÛÖÖÓÙÙÍÎÈÊÍÐÈÊ×ÛÈÏ×ÎÈÉ íÌÈÓÍÎÛÐ ÷ØÕ×ÐÓÎ× øÊÍÌÍÖÖÉÍÖÕÊ×ÛÈ×ÊÈÔÛÎ ÓÎÙÔ×ÉÛØÒÛÙ×ÎÈ ÍÊÖÐÛÈÈ×Ê ÈÍÈÊÛÖÖÓÙÙÛÊÊÃÓÎÕÐÛÎ×ÉÛÊ×Ì×ÊÏÓÈÈ×ØÅÓÈÔÍÇÈ èÛÌ×Ê ÈÛÌ×ÊÉÍÊÌÍÊÈÛÚÐ×ÙÍÎÙÊ×È×ÚÛÊÊÓ×ÊÉÖÍÊ ÷ØÕ×ÍÖ ûìÊÍÒ×ÙÈÉÅÓÈÔÓÎÛÎÇÊÚÛÎÛÊ×ÛÅÔ×ÎÈÔ× Ö××È èÊÛÖÖÓÙðÛÎ× ÉÌ××ØÐÓÏÓÈÓÉ ÏÌÔÍÊÐ×ÉÉÍÊ þ ÓÎÙÔ×É úéÔÍÊÈÈ×ÊÏ ÙÛÐ×ÎØÛÊØÛÃÉÍÊÐ×ÉÉÊ×ÌÛÓÊ îÍÈ×éÓÕÎÉÛÊ×ÍÌÈÓÍÎÛÐÅÔ×ÎÛÎ×ØÕ×ÐÓÎ×ÓÉÓÎÉÈÛÐÐ×Ø Ð×ÉÉÈÔÛÎ Ö××ÈÓÎÐ×ÎÕÈÔÅÔ×ÎÈÔ×ÉÌ××Ø ûÐÐøÓÉÈÛÎÙ×É ÐÓÏÓÈÓÉÕÊ×ÛÈ×ÊÈÔÛÎ ÏÌÔ å×ÛÈÔ×ÊÌ×ÊÏÓÈÈÓÎÕÏÓÐÐÓÎÕÛÎØÌÛÆÓÎÕ îí ÍÌ×ÊÛÈÓÍÎÉÉÔÛÐÐÚ×Ê×ËÇÓÊ×ØÈÍÙÍÏÌÐ×È×ÈÔ×ÖÇÐÐ éôíçðø÷ê ÅÓØÈÔÍÖÈÔ×É×ÙÈÓÍÎÇÎØ×ÊÙÍÎÉÈÊÇÙÈÓÍÎÛÈÈÔ× ×ÎØÍÖ×ÛÙÔÅÍÊÑÌ×ÊÓÍØûÈÎÍÈÓÏ×ÉÔÛÐÐÈÔ×Ê× Ú×ÏÍÊ×ÈÔÛÎÍÎ×ÇÎ×Æ×ÎÐÛÎ×ÙÍÎØÓÈÓÍÎÚ×ÈÅ××Î èÛÌ×Ê ÈÔ×ÈÊÛÖÖÓÙÙÛÊÊÃÓÎÕÐÛÎ×ÉÅÔÓÙÔÓÎÙÐÇØ×ÛÇÄÓÐÓÛÊà ÐÛÎ×ÉÈÇÊÎÐÛÎ×ÉÛÎØÊÛÏÌÛÙÙ×ÉÉÍÊ×ÕÊ×ÉÉÛÊ×ÛÉ ÷ØÕ×ÍÖ èÛÌ×Ê×ØÉÐÍÌ×ÉÉÔÛÐÐÚ×ÛØ×ËÇÛÈ×ÐÃÙÍÏÌÛÙÈ×ØÈÍ èÊÛÖÖÓÙðÛÎ× þ ÓÎÙÔ×É ÍÊ ÌÊÍÆÓØ×ÛÖÓÊÏØÊÓÆÓÎÕÉÇÊÖÛÙ× öÍÊêÇÊÛÐ ô ÓÕÔÅÛÃÉ ûÌÌÊÍÌÊÓÛÈ×ÇÎ×Æ×ÎÐÛÎ×ÅÛÊÎÓÎÕÉÓÕÎÉÍÊ ÉÔÍÇÐØ×ÊÅÛÊÎÓÎÕÉÓÕÎÉÉÔÛÐÐÚ×Ê×Ì×ÛÈ×ØÛÖÈ×Ê ÅÓÈÔð×ÉÉÈÔÛÎ ûøè ×ÛÙÔÓÎÈ×ÊÉ×ÙÈÓÍÎ îí éôíçðø÷ê åÔ×Ê×ÉÌÛÙ×ÓÉÐÓÏÓÈ×ØÍÊÈÔ×Ê×ÓÉÛÉÓÕÔÈ Ê×ÉÈÊÓÙÈÓÍÎÅ×ÓÕÔÈ×ØÙÔÛÎÎ×ÐÓÂ×ÊÉÏÛÃÚ×ÇÉ×Ø ÓÎÌÐÛÙ×ÍÖØÊÇÏÉÈÍØ×ÐÓÎ×ÛÈ×ÐÍÎÕÓÈÇØÓÎÛÐ ØÊÍÌÍÖÖÉ èÛÌ×Ê ïÛÄÓÏÇÏÉÌÛÙÓÎÕÍÖÈÊÛÖÖÓÙÙÍÎÈÊÍÐØ×ÆÓÙ×É ÷ØÕ×ÍÖ ÉÔÛÐÐÚ×Ø×È×ÊÏÓÎ×ØÚÛÉ×ØÍÎÈÔ×ÌÍÉÈ×ØÉÌ××Ø èÊÛÖÖÓÙðÛÎ× þ ÓÎÙÔ×É ÐÓÏÓÈÛÎØÇÉÓÎÕÈÔ×ÖÍÐÐÍÅÓÎÕÈÛÚÐ× õÊ×ÛÈ×ÊÈÔÛÎÖ××È èÊÛÖÖÓÙ îí ïÛÄÓÏÇÏéÌÛÙÓÎÕ ùÍÎÈÊÍÐ éôíçðø÷ê ÍÖø×ÆÓÙ×É ø×ÆÓÙ× ÐÍÅÉÌ××Øÿ€ÏÓÐ× éÓÕÎ ÔÓÕÔÉÌ××Øÿ ÏÓÐ× øÊÇÏ õ ÷ØÕ×ÍÖ ïÓÎÓÏÇÏ å×ÓÕÔÈ×Ø èÊÛÖÖÓÙðÛÎ× Ö××È ùÔÛÎÎ×ÐÓÂ×Ê þ ÓÎÙÔ×É õ ÍÊ èÇÚÇÐÛÊïÛÊÑ×Ê öÍÊÛÎÃ×ÄÙÛÆÛÈÓÍÎÍÊØÊÍÌÍÖÖÉÓÎ×ÄÙ×ÉÉÍÖ ÓÎÙÔ×ÉÉ××ÈÔ×ïÓÎÎ×ÉÍÈÛïÛÎÇÛÐÍÎ èÃÌ×óóó õ çÎÓÖÍÊÏèÊÛÖÖÓÙùÍÎÈÊÍÐø×ÆÓÙ×ÉìÛÊÈæó úÛÊÊÓÙÛØ× é×ÙÈÓÍÎöè×ÏÌÍÊÛÊÃèÊÛÖÖÓÙúÛÊÊÓ×ÊÉ ðÍÎÕÓÈÇØÓÎÛÐøÊÍÌÍÖÖõÇÓØ×ÐÓÎ×É Ú·¹«®» êÕóë February, 2011 6K-xxiii ÷îøêíûø åíêñéóõî ÍÌÈÓÍÎÛÐ è×ÊÏÓÎÛÈÓÍÎ ûÊ×Û ÅÔ×Ê×ÈÊÛÖÖÓÙ û éóõîéìûùóîõ Ê×ÉÇÏ×É øíåîéèê÷ûï ÎÍÊÏÛÐÍÌ×ÊÛÈÓÍÎÉ èûì÷ê éìûùóîõ éôóöèóîõ èûì÷ê ú úçöö÷ê éìûùóîõ ûÙÈÓÆÓÈÃûÊ×Û åíêñ ÅÔ×Ê×ÅÍÊÑ éìûù÷ ÈÛÑ×ÉÌÐÛÙ× øíåîéèê÷ûï èûì÷ê ú ðíîõóèçøóîûð úçöö÷ê èÊÛÎÉÓÈÓÍÎ ûÊ×Û ï÷êõóîõ ð èûì÷ê ÅÔ×Ê×ÈÊÛÖÖÓÙ ÏÍÆ×ÉÍÇÈ ÍÖÓÈÉÎÍÊÏÛÐÌÛÈÔ éôíçðø÷ê èûì÷ê û éóõîéìûùóîõ ûØÆÛÎÙ× åÛÊÎÓÎÕûÊ×Û û éóõîéìûùóîõ ÅÔ×Ê×ÈÊÛÖÖÓÙ ÓÉÈÍÐØÅÔÛÈ û éóõîéìûùóîõ ÈÍ×ÄÌ×ÙÈÛÔ×ÛØ ûÙÈÓÆÓÈÃûÊ×Û éìûùóîõ ÅÔ×Ê×ÅÍÊÑ ÈÛÑ×ÉÌÐÛÙ× ú úçöö÷ê èÊÛÎÉÓÈÓÍÎ ûÊ×Û èåíåûãèûì÷ê ÅÔ×Ê×ÈÊÛÖÖÓÙ ÏÍÆ×ÉÍÇÈ û ÍÖÓÈÉÎÍÊÏÛÐÌÛÈÔ éóõîéìûùóîõ ûØÆÛÎÙ× û éóõîéìûùóîõ åÛÊÎÓÎÕûÊ×Û ÅÔ×Ê×ÈÊÛÖÖÓÙ ÓÉÈÍÐØÅÔÛÈ û éóõîéìûùóîõ ÈÍ×ÄÌ×ÙÈÛÔ×ÛØ ùÍÏÌÍÎ×ÎÈÉÍÖÛ éÈÛÈÓÍÎÛÊÃè×ÏÌÍÊÛÊÃèÊÛÖÖÓÙùÍÎÈÊÍÐâÍÎ× Ú·¹«®» êÕóê February, 2011 6K-xxiv åíêñ æ÷ôóùð÷ åíêñéìûù÷ ûÙÈÓÆÓÈÃûÊ×Û êíððûô÷ûø ê ÅÔ×Ê×ÅÍÊÑ øóéèûîù÷ ÈÛÑ×ÉÌÐÛÙ× ìêíè÷ùèóíî æ÷ôóùð÷ ö öíððíåóîõ øóéèûîù÷ èÊÛÎÉÓÈÓÍÎ éôûøíå ûÊ×Û æ÷ôóùð÷ ÅÔ×Ê×ÈÊÛÖÖÓÙ íìèóíîûð ÏÍÆ×ÉÍÇÈ ÍÖÓÈÉÎÍÊÏÛÐÌÛÈÔ ö öíððíåóîõ øóéèûîù÷ éôûøíå æ÷ôóùð÷ ûØÆÛÎÙ× åÛÊÎÓÎÕûÊ×Û ÅÔ×Ê×ÈÊÛÖÖÓÙ ÓÉÈÍÐØÅÔÛÈ ÈÍ×ÄÌ×ÙÈÛÔ×ÛØ íìèóíîûð ûÙÈÓÆÓÈÃûÊ×Û ÅÔ×Ê×ÅÍÊÑ ÈÛÑ×ÉÌÐÛÙ× èÊÛÎÉÓÈÓÍÎ ûÊ×Û ø÷ùóéóíî ø éóõôè ÅÔ×Ê×ÈÊÛÖÖÓÙ øóéèûîù÷ ÏÍÆ×ÉÍÇÈ ÍÖÓÈÉÎÍÊÏÛÐÌÛÈÔ ûØÆÛÎÙ× åÛÊÎÓÎÕûÊ×Û éóõîéìûùóîõ ÅÔ×Ê×ÈÊÛÖÖÓÙ ÓÉÈÍÐØÅÔÛÈ ÈÍ×ÄÌ×ÙÈÛÔ×ÛØ ùÍÏÌÍÎ×ÎÈÉÍÖÛ ïÍÚÓÐ×è×ÏÌÍÊÛÊÃèÊÛÖÖÓÙùÍÎÈÊÍÐâÍÎ× Ú·¹«®» êÕóé February, 2011 6K-xxv êíûø êû ïì íéø åíêñ ùð÷ ûô÷ûø ûôûø ÷ êô ð÷öè óõè íî÷ðûî÷ ûîûî ð÷ð÷ êíûø íéø íéø ùð÷ ùð÷ ûô÷ûø éôíçðø÷ê ùðíé÷ø ú÷ ìê÷ìûê÷ø èíéèíì ðíå éôíçðø÷ê îí ï÷êõ÷ï÷êõ÷ éôíçðø÷ê éðíå çî÷æ÷î ðûî÷é éçêæ ÷ã îê ù÷è÷ ê ûî ù÷å ð÷ ûôûø ê ÷ï÷õ÷ ð÷öè ù÷îè÷ê ðûî÷ ùðíé÷ø éíéí èìèì ø ãó÷ð éèíì ôêíîôêíî ÷÷÷÷ êøêø ÷÷ û èñ÷ çêîé è óëó éõîùíø÷éçùñê÷ö÷ê÷îù÷ ê×Ö×ÊÈÍÈÔ×éÈÛÎØÛÊØéÓÕÎÉïÛÎÇÛÐÛÎØÈÔ×ïîïçèùøÖÍÊ ÛØØÓÈÓÍÎÛÐÉÓÕÎÉÛÎØÓÎÖÍÊÏÛÈÓÍÎÍÎÈÃÌÓÙÛÐÉÓÂ×ÉÛÎØÇÉÛÕ× Ú·¹«®» êÕóè February, 2011 6K-xxvi çé÷ êíûø è úíô ù ðíé÷ø ðûî÷é ú÷õóîîóîõ øçêóîõ òçî÷ úûù ñ çìé è û ñ÷è çê î é û è ï÷êõ÷ ú÷õóî ï÷êõ÷ ì óð í è ùûê ää ö í ðð íåï÷ïóð÷é é ó ø÷åû ðñ åèìè ÷ûóî åíê ñ û ô÷ûø ì ñ÷÷íöö ðóî÷é å éóø÷ûðñ ù åèìè ðíé÷ø ÷ûóî èèè çé÷íô÷êéóø÷íöéê÷÷ å÷è ìû óîè èèè çé÷íô÷êéóø÷íöéê÷÷ å÷èã÷ðð íå êíûø å÷è å ôóè÷ ù ðíé÷ø úçïì û ô÷ûø úçïìúçïì êíûø ïìô ú ð ûé èóî õ â í î÷ û ô÷ûø èìì éí÷ø ÷î ø è çê î í öö èù êûööó ú ð ûé èóî õ åû ã êûø ó í û î ø å ô÷îöð ûé ôóî õ â í î÷ ù÷ðð ì ô í î÷ éóõîùíø÷éçóùñê÷ö÷ê÷îù÷ ë ê×Ö×ÊÈÍÈÔ×éÈÛÎØÛÊØéÓÕÎÉïÛÎÇÛÐÛÎØÈÔ×ïîïçèùøÖÍÊ ÛØØÓÈÓÍÎÛÐÉÓÕÎÉÛÎØÓÎÖÍÊÏÛÈÓÍÎÍÎÈÃÌÓÙÛÐÉÓÂ×ÉÛÎØÇÉÛÕ× Ú·¹«®» êÕóç February, 2011 6K-xxvii éûïìð÷ ìêíò÷ùèóîéì÷ùèóíîùô÷ùñðóéè ìêíò÷ùèÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ óè÷ïã÷éîíôíåïûîãý ûÊ×ÛÎÃØ×ÆÓÙ×ÉÏÓÉÉÓÎÕýÝÝÝÝÝÝÝÝ øÍÛÎÃØ×ÆÓÙ×ÉÎ××ØÊ×ÌÛÓÊýÝÝÝÝÝÝÝÝ å×Ê×ÛÐÐÊ×ÌÐÛÙ×ØÍÊÊ×ÌÛÓÊ×ØýÝÝÝÝÝÝÝÝ ûÊ×ÛÎÃÐÓÕÔÈÉÖÐÛÉÔ×ÊÉ×ÈÙÝÝÝÝÝÝÝÝ ÎÍÈÖÇÎÙÈÓÍÎÓÎÕ å×Ê×ÈÔ×ÃÛÐÐÊ×ÌÐÛÙ×ØÍÊÊ×ÌÛÓÊ×Øý ûÊ×ÛÎÃØ×ÆÓÙ×ÉÓÏÌÊÍÌ×ÊÐÃÌÐÛÙ×ØýÝÝÝÝÝÝÝÝ å×Ê×ÛÐÐÌÍÉÓÈÓÍÎÉÙÍÊÊ×ÙÈ×Øý øÍÛÎÃØ×ÆÓÙ×ÉÎ××ØÙÐ×ÛÎÓÎÕýÝÝÝÝÝÝÝÝ å×Ê×ÛÐÐØ×ÆÓÙ×ÉÙÐ×ÛÎ×Øý ûøøóèóíîûðùíïï÷îèéíîèô÷ úûùñíöèôóéöíêï èÔ×ÛÚÍÆ×ÙÔ×ÙÑÅÛÉÙÍÏÌÐ×È×ØÚÃÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ ÎÛÏ× ÈÓÈÐ× ÍÎÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÛÈÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÛÏÌÏ ØÛÈ×ÈÓÏ× Ú·¹«®» êÕóïð February, 2011 6K-xxviii èãì÷ûùôûîî÷ðóâ÷êé ÓÎÙÔ×É ÏÓÎÓÏÇÏ ÓÎÙÔ×É ÓÎÙÔ×É  ÏÓÎÓÏÇÏ ÓÎÙÔ×É ÓÎÙÔ×É ÏÓÎÓÏÇÏ ÓÎÙÔ×É éçêöûù÷èçúçðûêïûêñ÷êéíììíéóîõùíî÷éå÷óõôè÷ø ïíçîè÷øèêûööóùùôûîî÷ðóâ÷ê ø÷ðóî÷ûèíêðûî÷øóæóø÷ê èãì÷úùôûîî÷ðóâ÷êé ÓÎÙÔ×É ÓÎÙÔ×É ÓÎÙÔ×É ÏÓÎÓÏÇÏ ÏÓÎÓÏÇÏÏÓÎÓÏÇÏ æ÷êèóùûðèãì÷óèãì÷óóúûêêóùûø÷øóê÷ùèóíîøêçï ìûî÷ðúûêêóùûø÷óîøóùûèíê úûêêóùûø÷ èãì÷ùùôûîî÷ðóâ÷ê ÓÎÙÔ×É ÏÓÎÓÏÇÏ èãì÷óóóúûêêóùûø÷ ùÔÛÎÎ×ÐÓÂÓÎÕø×ÆÓÙ×É Ú·¹«®» êÕóïï February, 2011 6K-xxix   ÓÎ ÓÎ ÏÓÎÓÏÇÏ ø×È×ÙÈÛÚÐ××ØÕ× ÓÎÏÛÄÓÏÇÏ ø×È×ÙÈÛÚÐ××ØÕ× ÓÎÏÛÄÓÏÇÏ ø×È×ÙÈÛÚÐ×÷ØÕ× ø×È×ÙÈÛÚÐ×÷ØÕ× ÇÉÓÎÕÛðÍÎÕÓÈÇØÓÎÛÐùÔÛÎÎ×ÐÓÂ×Ê ÉÔÍÅÎÍÎÛÊÛÓÐÓÎÕÉÃÉÈ×Ï îíè÷é èÍÌÊ×Æ×ÎÈÛÎÃÈÊÓÌÌÓÎÕÔÛÂÛÊØÈÍÌ×Ø×ÉÈÊÓÛÎÉÚÛÐÐÛÉÈÉÔÛÐÐÚ×ÐÍÙÛÈ×ØÚ×ÔÓÎØÍÊÓÎÈ×ÊÎÛÐ ÈÍÈÔ×Ø×ÆÓÙ×ûÎÃÉÇÌÌÍÊÈÍÎÈÔ×ÖÊÍÎÈÍÖÈÔ×Ø×ÆÓÙ×ÉÔÛÐÐÎÍÈ×ÄÈ×ÎØÓÎÈÍÈÔ×ÓÎ ÏÓÎÓÏÇÏÅÛÐÑÅÛÃÙÐ×ÛÊÉÌÛÙ×ÛÎØÉÔÛÐÐÔÛÆ× ÓÎÏÛÄÓÏÇÏÔ×ÓÕÔÈÛÚÍÆ×ÈÔ×ÅÛÐÑÅÛà ÉÇÊÖÛÙ×ÅÓÈÔÛÌÌÊÍÆ×ØÚ×Æ×ÐÓÎÕÉ××ÎÍÈ×ÍÎÌÛÕ×ñÄÄÄÓÖÍÊÚ×Æ×ÐÓÎÕØ×ÈÛÓÐÉ ø×È×ÙÈÛÚÐ××ØÕ×ÉÖÍÊÐÍÎÕÙÛÎ×ÉÉÔÛÐÐÚ×ÙÍÎÈÓÎÇÍÇÉÛÎØÓÎÏÓÎÔÓÕÔÛÚÍÆ×ÈÔ×ÅÛÐÑÅÛà ÉÇÊÖÛÙ×ÛÎØÔÛÆ×ÙÍÐÍÊÍÊÏÛÊÑÓÎÕÉÙÍÎÈÊÛÉÈÓÎÕÅÓÈÔÈÔ×ÅÛÐÑÅÛÃÉÇÊÖÛÙ× ø×ÆÓÙ×ÉÉÔÛÐÐÎÍÈÚÐÍÙÑÅÛÈ×ÊØÊÛÓÎÛÕ×ÖÊÍÏÈÔ×ÅÛÐÑÅÛÃûÕÛÌÔ×ÓÕÔÈÍÊÍÌ×ÎÓÎÕÖÊÍÏ ÈÔ×ÅÛÐÑÅÛÃÉÇÊÖÛÙ×ÇÌÈÍ ÓÎÏÛÄÓÏÇÏÔ×ÓÕÔÈÓÉÛÐÐÍÅ×ØÖÍÊØÊÛÓÎÛÕ×ÌÇÊÌÍÉ×É êÛÓÐÓÎÕÉÍÊÍÈÔ×ÊÍÚÒ×ÙÈÉÏÛÃÌÊÍÈÊÇØ×ÛÏÛÄÓÏÇÏÍÖÓÎÓÎÈÍÈÔ×ÅÛÐÑÅÛÃÙÐ×ÛÊÉÌÛÙ× ÅÔ×ÎÐÍÙÛÈ×Ø ÓÎÏÓÎÓÏÇÏÛÚÍÆ×ÈÔ×ÅÛÐÑÅÛÃÉÇÊÖÛÙ× ðÍÎÕÓÈÇØÓÎÛÐÙÔÛÎÎ×ÐÓÂÓÎÕØ×ÆÓÙ×ÉÖÍÊÌ×Ø×ÉÈÊÓÛÎÉÉÔÛÐÐÚ× ÓÎÔÓÕÔÍÊÕÊ×ÛÈ×Ê åÔ×ÎÔÛÎØÕÇÓØÛÎÙ×ÓÉÊ×ËÇÓÊ×ØÈÔ×ÈÍÌÊÛÓÐÍÊÈÍÌÉÇÊÖÛÙ×ÉÔÛÐÐ Ú×ÓÎÛÆ×ÊÈÓÙÛÐÌÐÛÎ×Ì×ÊÌ×ÎØÓÙÇÐÛÊÈÍÈÔ×ÅÛÐÑÅÛÃÛÚÍÆ×ÈÔ×Ø×È×ÙÈÛÚÐ××ØÕ× Ú×ÙÍÎÈÓÎÇÍÇÉÛÈÛÔ×ÓÕÔÈÍÖ ÈÍ ÓÎÛÚÍÆ×ÈÔ×ÅÛÐÑÅÛÃÉÇÊÖÛÙ×ÛÎØ Ú×ÉÇÌÌÍÊÈ×ØÅÓÈÔÏÓÎÓÏÛÐÓÎÈ×ÊÖ×Ê×ÎÙ×ÈÍÈÔ×Ì×Ø×ÉÈÊÓÛÎÉÔÛÎØÉÍÊÖÓÎÕ×ÊÉ ûÐÐØ×ÆÓÙ×ÉÉÔÛÐÐÚ×ÖÊ××ÍÖÉÔÛÊÌÍÊÊÍÇÕÔ×ØÕ×ÉÛÎØÖÛÉÈ×Î×ÊÉÚÍÐÈÉÉÔÛÐÐÚ×ÊÍÇÎØ×Ø ÈÍÌÊ×Æ×ÎÈÔÛÊÏÈÍÔÛÎØÉÛÊÏÉÍÊÙÐÍÈÔÓÎÕÍÖÌ×Ø×ÉÈÊÓÛÎÉ ûÐÐØ×ÆÓÙ×ÉÇÉ×ØÈÍÙÔÛÎÎ×ÐÓÂ×Ì×Ø×ÉÈÊÓÛÎÖÐÍÅÉÔÍÇÐØÓÎÈ×ÊÐÍÙÑÉÇÙÔÈÔÛÈÕÛÌÉØÍÎÍÈ ÛÐÐÍÅÌ×Ø×ÉÈÊÓÛÎÉÈÍÉÈÊÛÃÖÊÍÏÈÔ×ÙÔÛÎÎ×ÐÓÂ×ØÌÛÈÔ ûÎÃÌ×Ø×ÉÈÊÓÛÎØ×ÆÓÙ×ÉÇÉ×ØÈÍÌÊÍÆÓØ×ÌÍÉÓÈÓÆ×ÌÊÍÈ×ÙÈÓÍÎÈÊÛÖÖÓÙÍÊÔÛÂÛÊØÖÍÊ Ì×Ø×ÉÈÊÓÛÎÉÍÊÅÍÊÑ×ÊÉÉÔÛÐÐÏ××ÈÙÊÛÉÔÅÍÊÈÔÃÊ×ËÇÓÊ×Ï×ÎÈÉÛÌÌÊÍÌÊÓÛÈ×ÖÍÊÈÔ×ÚÛÊÊÓ×Êɪ ÛÌÌÐÓÙÛÈÓÍÎ èÃÌÓÙÛÐÅÛÊÎÓÎÕÐÓÕÔÈ èÃÌÓÙÛÐÛÇØÓÚÐ× ÐÍÙÛÈÓÍÎÅÔ×ÎÎ××Ø×Ø Ï×ÉÉÛÕ×Ø×ÆÓÙ× èÃÌÓÙÛÐÉÓÕÎÌÐÛÙ×Ï×ÎÈ ÐÍÙÛÈÓÍÎÅÔ×ÎÇÉ×Ø ÛÊ×ÛÉÅÔ×ÎÎ××Ø×Ø ÓÎ ÓÎ ÏÛÄÓÏÇÏ åÛÐÑÅÛÃÉÇÊÖÛÙ× èÃÌ×óæéÓØ×ÅÛÐÑúÛÊÊÓÙÛØ× èÃÌÓÙÛÐûøûì×Ø×ÉÈÊÓÛÎø×ÆÓÙ×É ê×Ö×ÊÈÍÈÔ×ïÎ øíèèìûêÅ×ÚÉÓÈ×ÖÍÊÛØØÓÈÓÍÎÛÐÉÈÛÎØÛÊØÉÕÇÓØÛÎÙ× ÛÎØÍÌÈÓÍÎÉÖÍÊØ×ÉÓÕÎÓÎÕÈ×ÏÌÍÊÛÊÃÌ×Ø×ÉÈÊÓÛÎÛÙÙ×ÉÉÊÍÇÈ×É ÔÈÈÌ ÅÅÅØÍÈÉÈÛÈ×ÏÎÇÉ ÈÊÛÖÖÓÙ×ÎÕ ÅÍÊÑÂÍÎ× ÈÌÛÊÔÈÏÐ Ú·¹«®» êÕóïî February, 2011 6K-xxx è×ÏÌÍÊÛÊÃùÇÊÚêÛÏÌìÛÊÛÐÐ×ÐÈÍùÇÊÚ ÄÓÎÏÓÎ ÒÍÓÎÈ ÕÛÌÈÊ×ÛÈÏ×ÎÈ ÐÛÎØÓÎÕÛÊ×Û ×ØÕ×ÈÊ×ÛÈÏ×ÎÈ ÓÎÅÓØ××ØÕ×ÏÛÊÑÓÎÕ ÎÍÎÉÐÓÌÌÊÍÈ×ÙÈÓÍÎ ÓÎÏÓÎ Ø×È×ÙÈÛÚÐ××ØÕÓÎÕ ÓÎ ÓÎÏÓÎÓÏÇÏÔ×ÓÕÔÈ ÙÐ×ÛÊÉÌÛÙ× ÌÊÍÈ×ÙÈÓÆ××ØÕÓÎÕ ÓÎÏÓÎÓÏÇÏÔ×ÓÕÔÈ ×ØÕ×ÈÊ×ÛÈÏ×ÎÈ è×ÏÌÍÊÛÊÃùÇÊÚêÛÏÌì×ÊÌ×ÎØÓÙÇÐÛÊÈÍùÇÊÚ ÒÍÓÎÈ ÕÛÌÈÊ×ÛÈÏ×ÎÈ ÓÎÏÓÎÓÏÇÏ ÓÎÏÓÎÓÏÇÏ ×ØÕ×ÈÊ×ÛÈÏ×ÎÈ ÓÎ  ÓÎÏÓÎ ÓÎÏÓÎ  ÓÎ éÔÍÅÎÅÓÈÔ ÓÎ ÉÓØ×ÛÌÊÍÎ ×ØÕ×ÈÊ×ÛÈÏ×ÎÈ éÔÍÅÎÅÓÈÔ ÎÍÎÉÐÓÌÌÊÍÈ×ÙÈÓÍÎ ÌÊÍÈ×ÙÈÓÆ××ØÕ× ÈÍÓÎÅÓØ××ØÕ×ÏÛÊÑÓÎÕ îíè÷é ùÇÊÚÊÛÏÌÉÉÔÛÐÐÚ×ÓÎÏÓÎÓÏÇÏÅÓØÈÔÅÓÈÔÛÖÓÊÏÉÈÛÚÐ×ÛÎØÎÍÎÉÐÓÌÉÇÊÖÛÙ× ìÊÍÈ×ÙÈÓÆ××ØÕÓÎÕÅÓÈÔÛ ÓÎÏÓÎÓÏÇÏÔ×ÓÕÔÈÉÔÛÐÐÚ×ÓÎÉÈÛÐÐ×ØÅÔ×ÎÈÔ×ÙÇÊÚÊÛÏÌ ÍÊÐÛÎØÓÎÕÌÐÛÈÖÍÊÏÔÛÉÛÆ×ÊÈÓÙÛÐØÊÍÌÍÖÓÎÍÊÕÊ×ÛÈ×ÊÍÊÔÛÉÛÉÓØ×ÛÌÊÍÎÉÐÍÌ× ÉÈ××Ì×ÊÈÔÛÎ  ìÊÍÈ×ÙÈÓÆ××ØÕÓÎÕÉÔÍÇÐØÚ×ÙÍÎÉÓØ×Ê×ØÅÔ×ÎÙÇÊÚÊÛÏÌÉÍÊ ÐÛÎØÓÎÕÌÐÛÈÖÍÊÏÉÔÛÆ×ÛÆ×ÊÈÓÙÛÐØÊÍÌÍÖ ÓÎÍÊÏÍÊ× ø×È×ÙÈÛÚÐ××ØÕÓÎÕÅÓÈÔÓÎÏÓÎÓÏÇÏÔ×ÓÕÔÈÛÎØÙÍÎÈÊÛÉÈÓÎÕÙÍÐÍÊÉÔÛÐÐÚ×ÓÎÉÈÛÐÐ×Ø ÍÎÛÐÐÙÇÊÚÊÛÏÌÐÛÎØÓÎÕÉÅÔ×Ê×ÈÔ×ÅÛÐÑÅÛÃÙÔÛÎÕ×ÉØÓÊ×ÙÈÓÍÎÈÇÊÎÉ ùÇÊÚÊÛÏÌÉÛÎØÐÛÎØÓÎÕÉÉÔÍÇÐØÔÛÆ×Û  ÏÛÄÙÊÍÉÉÉÐÍÌ× ùÐ×ÛÊÉÌÛÙ×ÍÖÄÓÎÏÓÎÓÏÇÏÉÔÛÐÐÚ×ÌÊÍÆÓØ×ØÛÚÍÆ×ÛÎØÚ×ÐÍÅÈÔ×ÙÇÊÚÊÛÏÌ èÔ×ÙÇÊÚÊÛÏÌÅÛÐÑÅÛÃ×ØÕ×ÉÔÛÐÐÚ×ÏÛÊÑ×ØÅÓÈÔÛÙÍÎÈÊÛÉÈÓÎÕÙÍÐÍÊ ÈÍÓÎ ÅÓØ×ÏÛÊÑÓÎÕèÔ×ÏÛÊÑÓÎÕÓÉÍÌÈÓÍÎÛÐÅÔ×Ê×ÙÍÐÍÊÙÍÎÈÊÛÉÈÓÎÕ×ØÕÓÎÕÓÉÇÉ×Ø åÛÈ×ÊÖÐÍÅÓÎÈÔ×ÕÇÈÈ×ÊÉÃÉÈ×ÏÉÔÛÐÐÔÛÆ×ÏÓÎÓÏÛÐÊ×ÉÈÊÓÙÈÓÍÎ ðÛÈ×ÊÛÐÒÍÓÎÈÉÍÊÕÛÌÉÚ×ÈÅ××ÎÉÇÊÖÛÙ×ÉÉÔÛÐÐÚ×Ð×ÉÉÈÔÛÎ ÓÎÅÓØÈÔ ùÔÛÎÕ×ÉÚ×ÈÅ××ÎÉÇÊÖÛÙ×Ô×ÓÕÔÈÉÉÔÍÇÐØÎÍÈ×ÄÙ××Ø ÓÎðÛÈ×ÊÛÐ×ØÕ×ÉÉÔÍÇÐØ Ú×Æ×ÊÈÓÙÛÐÇÌÈÍ ÓÎÔÓÕÔÛÎØÚ×Æ×Ð×ØÛÈ Ú×ÈÅ××Î ÓÎÛÎØ ÓÎÔ×ÓÕÔÈ èÃÌÓÙÛÐûøûì×Ø×ÉÈÊÓÛÎø×ÆÓÙ×É ê×Ö×ÊÈÍÈÔ×ïÎ øíèèìûêÅ×ÚÉÓÈ×ÖÍÊÛØØÓÈÓÍÎÛÐÉÈÛÎØÛÊØÉÕÇÓØÛÎÙ× ÛÎØÍÌÈÓÍÎÉÖÍÊØ×ÉÓÕÎÓÎÕÈ×ÏÌÍÊÛÊÃÌ×Ø×ÉÈÊÓÛÎÛÙÙ×ÉÉÊÍÇÈ×É ÔÈÈÌ ÅÅÅØÍÈÉÈÛÈ×ÏÎÇÉ ÈÊÛÖÖÓÙ×ÎÕ ÅÍÊÑÂÍÎ× ÈÌÛÊÔÈÏÐ Ú·¹«®» êÕóïí February, 2011 6K-xxxi éÃÏÚÍÐÉï×ÛÎÓÎÕ öÐÛÕÕ×ÊÍÊíÌ×ÊÛÈÍÊÍÖ ûÇÈÍÏÛÈ×ØöÐÛÕÕÓÎÕûÉÉÓÉÈÛÎÙ×ø×ÆÓÙ× ûöûø ûÇÈÍÏÛÈ×ØöÐÛÕÕÓÎÕûÉÉÓÉÈÛÎÙ×ø×ÆÓÙ×ûöûø öÐÛÉÔÓÎÕûÊÊÍÅúÍÛÊØ ìÍÊÈÛÚÐ×ùÔÛÎÕ×ÛÚÐ×ï×ÉÉÛÕ×éÓÕÎìùïé ìÍÊÈÛÚÐ×÷ËÇÓÌÏ×ÎÈÓÎÙÐÇØ×ÉÈ×ÉÈÓÎÕØ×ÆÓÙ×É Ø×È×ÙÈÓÍÎÉÇÊÆ×ÃÓÎÕ×ÈÙ ìÍÊÈÛÚÐ×èÊÛÖÖÓÙéÓÕÎÛÐ ø×ÕÊ××ã×ÐÐÍÅöÐÛÉÔÓÎÕæ×ÔÓÙÐ×ðÓÕÔÈÉ åÍÊÑæ×ÔÓÙÐ× åÍÊÑæ×ÔÓÙÐ×ÅÓÈÔùÊÛÉÔûÈÈ×ÎÇÛÈÍÊ èÊÇÙÑÍÊèÊÛÓÐ×ÊïÍÇÎÈ×Ø ïÍÈÍÊõÊÛØ×Ê ïÍÅ×Ê èÃÌ×óóóúÛÊÊÓÙÛØ× êíûø èÊÛÖÖÓÙùÍÎÈÊÍÐéÓÕÎ åíê ñ û ô÷ûø èÃÌ×ûöÐÛÉÔÓÎÕåÛÊÎÓÎÕðÓÕÔÈ ùÔÛÎÎ×ÐÓÂÓÎÕø×ÆÓÙ× ûÙÍÏÚÓÎÛÈÓÍÎÍÖèÃÌ×ûÛÎØúÙÔÛÎÎ×ÐÓÂÓÎÕØ×ÆÓÙ×É øÓÊ×ÙÈÓÍÎÍÖèÊÛÖÖÓÙ é××îÍÈ×Ó×é××îÍÈ× åÍÊÑéÌÛÙ× éÃÏÚÍÐÉçÉ×ØÓÎèÃÌÓÙÛÐðÛÃÍÇÈÉ Ú·¹«®» êÕóïì February, 2011 6K-xxxii è×ÏÌÍÊÛÊÃèÊÛÖÖÓÙùÍÎÈÊÍÐøÓÉÈÛÎÙ×ùÔÛÊÈÉ ûØÆÛÎÙ×ø×ÙÓÉÓÍÎéÔÓÖÈÓÎÕèÃÌÓÙÛÐ èÛÌ×Ê ìÍÉÈ×ØéÌ××Ø ðÓÏÓÈìÊÓÍÊåÛÊÎÓÎÕéÓÕÔÈð×ÎÕÈÔèÛÌ×ÊéÔÍÇÐØ×Ê ÈÍåÍÊÑ éÓÕÎøÓÉÈÛÎÙ×èÛÌ×Ê ÖÈÐÛÎ× éÈÛÊÈÓÎÕ éÌÛÙÓÎÕ ÏÌÔ ûøðð ð Ö××ÈÖ××ÈÖ××ÈÖ××ÈÖ××È  õ ÿ ÖÈ       õ ÿ ÖÈ      úÇÖÖ×Ê éÔÛØÍÅæ×ÔÓÙÐ× ìÊÍÈ×ÙÈÓÍÎæ×ÔÓÙÐ× ìÍÉÈ×ØéÌ××Ø ðÓÏÓÈìÊÓÍÊéÌÛÙ×öÍÐÐÍÅÓÎÕøÓÉÈÛÎÙ×êÍÐÐûÔ×ÛØúÇÖÖ×ÊøÓÉÈÛÎÙ× ÈÍåÍÊÑ ÅÓÈÔÍÊÅÓÈÔÍÇÈèïû éÈÛÊÈÓÎÕ ê ïÍÆÓÎÕ ÏÌÔ úö éÈÍÌÌ×Ø ÏÌÔÏÛÄ Ö××ÈÖ××ÈÖ××ÈÖ××È  õ ÿ ÖÈ        õ ÿ ÖÈ      èÃÌ×ûÙÔÛÎÎ×ÐÓÂÓÎÕØ×ÆÓÙ×ÉÛÊ×ÈÃÌÓÙÛÐÐÃÇÉ×ØÓÎÛÈÈ×ÎØ×Ø È×ÏÌÍÊÛÊÃÈÊÛÖÖÓÙÙÍÎÈÊÍÐÂÍÎ×É èãì÷ûùôûîî÷ðóâ÷êé ÓÎÙÔøÓÛÏ×È×ÊïÓÎÓÏÇÏ ØÛÃÈÓÏ×ØÛÃÈÓÏ× ÓÎÙÔ ÐÍÅÉÌ××ØÐÍÅÉÌ××Ø ÓÎÙÔ ïÓÎÓÏÇÏ ÍÎÐÃÍÎÐà ÓÎÙÔ ïÓÎÓÏÇÏ ïÓÎÓÏÇÏ ÓÎÙÔ ÓÎÙÔ ïÓÎÓÏÇÏïÓÎÓÏÇÏ èçúçðûêïûêñ÷êéùíî÷éå÷óõôè÷ø ùôûîî÷ðóâ÷ê èÃÌ×úÙÔÛÎÎ×ÐÓÂÓÎÕØ×ÆÓÙ×ÉÉÔÛÐÐÚ×ÇÉ×ØÓÖÈÔ×È×ÏÌÍÊÛÊÃÈÊÛÖÖÓÙ ÙÍÎÈÊÍÐÂÍÎ×ÅÓÐÐÚ×ÓÎÉÈÛÐÐ×ØÖÍÊÏÍÊ×ÈÔÛÎ ÔÍÇÊÉÍÊÓÖÓÈÓÉÐ×ÖÈ ÇÎÛÈÈ×ÎØ×ØÍÆ×ÊÎÓÕÔÈ èãì÷úùôûîî÷ðóâ÷êé ÉËÇÛÊ×ÓÎÙÔÏÓÎÓÏÇÏÍÖÊ×ÈÊÍÊ×ÖÐ×ÙÈÓÆ×ÉÔ××ÈÓÎÕÉÇÊÖÛÙ× ÓÎÙÔ ÓÎÙÔ ÓÎÙÔ×É ïÓÎÓÏÇÏ ïÓÎÓÏÇÏ ÓÎÙÔ ïÓÎÓÏÇÏ øóê÷ùèóíî æ÷êèóùûðèã ì÷óóîøóùûèíê èã ì÷óóúûêêóùûø÷øêçï ì ûî÷ðúûêêóùûø÷úûêêóùûø÷ é××ÈÔ×ïîïçèùøìÛÊÈöÖÍÊÏÍÊ×Ø×ÈÛÓÐÉÍÎÛÌÌÐÓÙÛÈÓÍÎÊ×ÉÈÊÓÙÈÓÍÎÉ Ú·¹«®» êÕóïë February, 2011 6K-xxxiii This page has been intentionally left blank. Two-Lane Two-Lane Two-Way Two-Way Aroad consisting of two opposing lanes of undivided traffic. èåíðûî÷èåíåûãêíûøé ïíúóð÷éôíêèéôíêèóîè÷êï÷øóûè÷ øçêûèóíîè÷êïè÷êï ðÍÅæÍÐÇÏ× ð×ÉÉÈÔÛÎ ûøè ïÓÎÇÈ×ÉíÎ×ôÍÇÊ øÛÃÉ ÍÊð×ÉÉÍÊð×ÉÉÍÊð×ÉÉÍÊð×ÉÉ ðÛÎ×ùÐÍÉÇÊ× çÎÙÍÎÈÊÍÐÐ×Ø íÎ×öÐÛÕÕ×ÊùÍÎÈÊÍÐ åÍÊÑÓÎù×ÎÈ×ÊÍÖêÍÛØ ÐÍÅÉÌ××ØÍÎÐà åÍÊÑÓÎóÎÈ×ÊÉ×ÙÈÓÍÎ ïíúóð÷éôíêèéôíêèóîè÷êï÷øóûè÷ øçêûèóíîè÷êïè÷êï ó ÎÈ×ÊÏ×ØÓÛÈ×æÍÐÇÏ× ïÓÎÇÈ×ÉíÎ×ôÍÇÊ øÛÃÉ çÌÈÍ ûøè ÍÊð×ÉÉÍÊð×ÉÉÍÊð×ÉÉÍÊð×ÉÉ ðÛÎ×ùÐÍÉÇÊ× öÐÛÕÕ×ÊùÍÎÈÊÍÐ ûöûø íÌ×ÊÛÈÍÊ åÍÊÑÓÎù×ÎÈ×ÊÍÖêÍÛØ ïíúóð÷éôíêèéôíêèóîè÷êï÷øóûè÷ øçêûèóíîè÷êïè÷êï ûÐÐûøèÉ ïÓÎÇÈ×ÉíÎ×ôÍÇÊ øÛÃÉ ÍÊð×ÉÉÍÊð×ÉÉÍÊð×ÉÉ ÍÊð×ÉÉ åÍÊÑÍÎéÔÍÇÐØ×Ê åÍÊÑÍÖÖéÔÍÇÐØ×Ê ìÛÊÑÓÎÕðÛÎ×ùÐÍÉÇÊ×  ðÛÎ×ùÐÍÉÇÊ×  ïÍÆÓÎÕåÍÊÑéÌÛÙ×É î×ÛÊóÎÈ×ÊÉ×ÙÈÓÍÎ  ìÓÐÍÈùÛÊíÌ×ÊÛÈÓÍÎ  î×ÛÊêÛÓÐÊÍÛØäÓÎÕ  ìÍÊÈÛÚÐ×éÓÕÎÛÐùÍÎÈÊÍÐ éèíìéÓÕÎùÍÎÈÊÍÐ åÍÊÑÓÎù×ÎÈ×ÊÍÖêÍÛØ  ðÛÎ×éÔÓÖÈ èÅÍåÛÃð×ÖÈèÇÊÎðÛÎ×É ðÛÎ×éÔÓÖÈ ù×ÎÈ×ÊðÛÎ×ùÐÍÉÇÊ× èÇÊÎðÛÎ×ùÐÍÉÇÊ×É ÐÍÅÉÌ××ØÍÎÐà åÍÊÑÓÎóÎÈ×ÊÉ×ÙÈÓÍÎ  êÍÛØùÐÍÉÇÊ×  éÓØ×ÅÛÐÑùÐÍÉÇÊ× èÔÓÉÐÛÃÍÇÈÏÛÃÚ×ÇÉ×ØÖÍÊÎÓÕÔÈÈÓÏ×ÍÌ×ÊÛÈÓÍÎÉÍÎÐÃÓÖÈÔ× ÖÐÛÕÕÓÎÕÉÈÛÈÓÍÎÉÛÊ×ÍÙÙÇÌÓ×ØÛÎØÓÐÐÇÏÓÎÛÈ×ØÅÓÈÔÌÍÊÈÛÚÐ×ÐÓÕÔÈÉ February, 2011 îíè÷é ûÅÍÊÑÆ×ÔÓÙÐ×ÅÓÈÔÍÇÈÛÖÐÛÉÔÓÎÕÛÊÊÍÅÚÍÛÊØÉÔÛÐÐÚ×ÖÍÐÐÍÅ×ØÚÃÛ ê ÌÊÍÈ×ÙÈÓÍÎÆ×ÔÓÙÐ×ÛÈÛØÓÉÈÛÎÙ×ÍÖèÔ×ÌÊÍÈ×ÙÈÓÍÎÆ×ÔÓÙÐ×ÉÔÛÐÐÚ× ×ËÇÓÌÌ×ØÅÓÈÔÛÖÐÛÉÔÓÎÕÛÊÊÍÅÌÛÎ×ÐÛÎØÉÔÍÇÐØÔÛÆ×ÛÈÊÇÙÑÏÍÇÎÈ×Ø ÛÈÈ×ÎÇÛÈÍÊ ûÎÃÉÔÛØÍÅÆ×ÔÓÙÐ×ÍÊÌÊÍÈ×ÙÈÓÍÎÆ×ÔÓÙÐ×ÍÌ×ÊÛÈÓÎÕÈÍÈÛÐÐÃÍÊÌÛÊÈÓÛÐÐà ÓÎÛÈÊÛÖÖÓÙÐÛÎ×ÉÔÍÇÐØÚ××ËÇÓÌÌ×ØÅÓÈÔÛÈÊÇÙÑÏÍÇÎÈ×ØÛÈÈ×ÎÇÛÈÍÊ èÔ×ÉÔÛØÍÅÆ×ÔÓÙÐ×ÍÊÌÊÍÈ×ÙÈÓÍÎÆ×ÔÓÙÐ×ÏÛÃ×ÎÙÊÍÛÙÔÓÎÈÍÈÔ× ÈÊÛÖÖÓÙÐÛÎ×ÅÔ×ÎÈÔ×ÉÔÍÇÐØ×ÊÓÉÈÍÍÎÛÊÊÍÅÈÍØÊÓÆ×ÍÎ óÖÈÔ×ÍÌ×ÊÛÈÓÍÎØÍ×ÉÎÍÈÏÍÆ×ÛÈÐ×ÛÉÈÈÔ×ø×ÙÓÉÓÍÎéÓÕÔÈøÓÉÈÛÎÙ× ×Æ×Êà ÏÓÎÇÈ×ÉÈÔ×ÛÌÌÊÍÌÊÓÛÈ×ÉÈÛÈÓÍÎÛÊÃÐÛÃÍÇÈÉÔÍÇÐØÚ×ÇÉ×Ø èÔ×ìùïéÉÔÛÐÐÚ×ÇÉ×ØÖÍÊÎÓÕÔÈÈÓÏ×ÍÌ×ÊÛÈÓÍÎÉ åÔ×ÎÈÔ×ìùïéÓÉÇÉ×ØÈÔ×éôíçðø÷êùðíé÷øÍÊ îíéôíçðø÷êÉÓÕÎÚ×ÙÍÏ×ÉÍÌÈÓÍÎÛÐ èÔ×ØÓÉÈÛÎÙ×Ú×ÈÅ××ÎÈÔ×ÅÍÊÑÛÊ×ÛÛÎØÈÔ×ÉÔÛØÍÅÆ×ÔÓÙÐ×ÉÔÍÇÐØÚ× êö ÛØÒÇÉÈ×ØÚ×ÈÅ××ÎÛÎØÚÛÉ×ØÍÎÈÊÛÖÖÓÙÆÍÐÇÏ×ÛÎØÉÓÕÔÈØÓÉÈÛÎÙ× åÍÊÑ æ×ÔÓÙÐ× åÍÊÑåÍÊÑûÊ×Û æ×ÔÓÙÐ× ÍÊ ê ê ÏÓÎÓÏÇÏ ö ÏÛÄÓÏÇÏ ìÊÍ È×Ù È ÓÍÎ æ×ÔÓÙÐ× éÔÛØÍÅ æ×ÔÓÙÐ× îí éôíçðø÷ê ÍÊÍÊ éôíçðø÷ê ùðíé÷ø  ÍÊ æÛÊÓÛÚÐ× The Temporary Traffic Control Distance Charts can be found on page 6K-121 íìè ó íîûð ó÷ô÷êê÷ ïíúðéíçðøùðíéç ïóîçè÷éÍÊð÷ééðûãíçè February, 2011 6K-1 îíè÷é ûÐÐÉÓÕÎÉÚÛÊÊÓÙÛØ×ÉÛÎØÙÔÛÎÎ×ÐÓÂÓÎÕØ×ÆÓÙ×ÉÏÛÃÚ×ÍÏÓÈÈ×ØÅÔ×ÎÈÔ×ÅÍÊÑ ÍÙÙÇÌÓ×ÉÛÎÓÉÍÐÛÈ×ØÉÔÍÇÐØ×ÊÐÍÙÛÈÓÍÎÖÍÊÐ×ÉÉÈÔÛÎÍÎ×ÔÍÇÊÛÎØÓÈÔÛÉÐÓÈÈÐ× ÍÊÎÍÓÎÈ×ÊÖ×Ê×ÎÙ×ÅÓÈÔÈÊÛÖÖÓÙ ûÎÍÌ×ÊÛÈÓÍÎÅÔÓÙÔÏÍÆ×ÉÚ×ÈÅ××ÎÅÍÊÑÉÌÛÙ×ÉÈÔÛÈÛÊ×Ð×ÉÉÈÔÛÎÈÔ×Ø×ÙÓÉÓÍÎ ÉÓÕÔÈØÓÉÈÛÎÙ×ÛÐÍÎÕÈÔ×ÉÔÍÇÐØ×ÊÉÔÍÇÐØÇÉ×ÛÉÈÛÈÓÍÎÛÊÃÍÊÏÍÚÓÐ×ÉÔÍÇÐØ×Ê ÙÐÍÉÇÊ× èÔ×êíûøåíêñûô÷ûøÉÓÕÎÏÛÃÚ×ÍÏÓÈÈ×ØÖÍÊÉÔÍÊÈÈ×ÊÏØÛÃÐÓÕÔÈ ÍÌ×ÊÛÈÓÍÎÉÓÖ ÛÈÔ×ØÓÉÈÛÎÙ×ÖÊÍÏÙÇÊÚÖÛÙ×ÈÍÈÔ×ÅÍÊÑÉÌÛÙ×ÓÉÛÈÐ×ÛÉÈ Ö××ÈÍÊ ÚÈÔ×ØÓÉÈÛÎÙ×ÖÊÍÏÈÔ××ØÕ×ÍÖÈÔ×ÊÍÛØÅÛÃÈÍÈÔ×ÅÍÊÑÉÌÛÙ×ÓÉÛÈÐ×ÛÉÈ Ö××È ÛÎØÛÆ×ÔÓÙÐ×ØÓÉÌÐÛÃÓÎÕÛ Ø×ÕÊ××ÖÐÛÉÔÓÎÕÚ×ÛÙÍÎÓÉÇÉ×Ø èÔÓÉêíûøåíêñûô÷ûøÉÓÕÎÉÔÛÐÐÚ×ÓÎÉÈÛÐÐ×ØÍÎ ÐÛÎ× ÅÛÃÊÍÛØÉ ÓÖÈÊÛÖÖÓÙÙÍÎÈÊÍÐØ×ÆÓÙ×ÉÛÊ×ÓÎÉÈÛÐÐ×ØÖÍÊÛÅÍÊÑÉÌÛÙ×ÓÎÈÔ×ÍÌÌÍÉÓÈ×ÉÔÍÇÐØ×Ê The Temporary Traffic Control Distance Charts can be found on page 6K-121 é÷÷ îíè÷ õ õ ð îí íìè ó íîûð êñöö åíí êñîô÷ê åííéíçðø ô÷ê éíçðø ô÷êê÷ éíçðøùðíéç êñîêî÷êô÷ê åíííûéíçðø øûãéÍÊð÷ééðûãíçè February, 2011 6K-2 îíè÷ èÔÓÉÐÛÃÍÇÈÓÉÓÎÈ×ÎØ×ØÖÍÊÇÉ×ÅÔ×Ê×ÛÌÛÊÑÓÎÕÐÛÎ×ÓÉÙÐÍÉ×Ø óÖÈÔÓÉÌÛÊÑÓÎÕÐÛÎ×ÓÉÎÍÊÏÛÐÐÃÍÌ×ÎÈÍÆ×ÔÓÙÐ×ÈÊÛÆ×ÐØÇÊÓÎÕÈÔ× ÈÓÏ×ÍÖØÛÃÈÔÓÉÙÐÍÉÇÊ×ÅÓÐÐÚ×ÓÎ×ÖÖ×ÙÈÈÔ×ÐÛÎ×ÉÔÛÐÐÚ×ÙÍÎÉÓØ×Ê×Ø ÛÈÊÛÆ×Ð×ØÐÛÎ×ÛÎØÎÍÈÛÌÛÊÑÓÎÕÐÛÎ×èÔ×ÛÌÌÊÍÌÊÓÛÈ×ÐÛÃÍÇÈÉÔÛÐÐ ÈÔ×ÎÚ×ÇÉ×ØÈÍÌÊÍÆÓØ×ÈÊÛÖÖÓÙÙÍÎÈÊÍÐÖÍÊÈÔ×ÐÛÎ×ÙÐÍÉÇÊ× The Temporary Traffic Control Distance Charts can be found on page 6K-121 öÍÊÈÅÍÅÛà ÊÍÛØÍÎÐà îÍ ìÛÊÑÓÎÕ ð ìûõðûùðíéç êñóîî÷ê÷ øûãéÍÊð÷ééðûãíçè February, 2011 6K-3 îíè÷é èÃÌ×úÙÔÛÎÎ×ÐÓÂÓÎÕØ×ÆÓÙ×ÉÉÔÛÐÐÚ×ÇÉ×ØÓÎÈÔ×ÉÔÍÇÐØ×ÊÈÛÌ×ÊÊ×ÕÛÊØÐ×ÉÉ ÍÖÈÔ×ÐÍÙÛÈÓÍÎÍÎÈÔ×ÉÔÍÇÐØ×ÊÍÊÈÔ×ÅÓØÈÔÍÖÈÔ×ÉÔÍÇÐØ×Ê èÊÛÓÐ×ÊÏÍÇÎÈ×ØÈÊÛÖÖÓÙÙÍÎÈÊÍÐØ×ÆÓÙ×ÉÉÔÛÐÐÚ×ÌÐÛÙ×ØÛÈÐ×ÛÉÈÖ××ÈÖÊÍÏ ÈÔ××ØÕ×ÍÖÈÔ×ÈÊÛÆ×Ð×ØÐÛÎ×óÖÈÔ×Ö××ÈÙÐ×ÛÊÛÎÙ×ÙÛÎÎÍÈÚ×Ï×ÈÈÔ×ÎÛ ÖÇÐÐÉÔÍÇÐØ×ÊÙÐÍÉÇÊ×ÉÔÛÐÐÚ×ÌÊÍÆÓØ×Ø èÃÌÓÙÛÐÈÊÛÓÐ×ÊÏÍÇÎÈ×ØÈÊÛÖÖÓÙÙÍÎÈÊÍÐØ×ÆÓÙ×ÉÏÛÃÓÎÙÐÇØ×ÖÐÛÉÔÓÎÕÛÊÊÍÅ ÚÍÛÊØÉÛÇÈÍÏÛÈ×ØÖÐÛÕÕÓÎÕÛÉÉÓÉÈÛÎÙ×Ø×ÆÓÙ×ÉûöûøÉÌÍÊÈÛÚÐ×ÉÓÕÎÛÐÉ ÌÍÊÈÛÚÐ×ÙÔÛÎÕ×ÛÚÐ×Ï×ÉÉÛÕ×ÉÓÕÎÉÌÍÊÈÛÚÐ×ØÃÎÛÏÓÙÉÌ××ØØÓÉÌÐÛÃÉÓÕÎÉ ÙÍÏÏÇÎÓÙÛÈÓÍÎÉ×ËÇÓÌÏ×ÎÈÍÊÍÈÔ×ÊØÛÈÛÙÍÐÐ×ÙÈÓÍÎØ×ÆÓÙ×É The Temporary Traffic Control Distance Charts can be found on page 6K-121 ÖÍÍ È ïÓÎÓÏÇÏ Ö××È îÇÏÚ×Êø×ÆÓÙ×éÌ××Ø ÍÖø×ÆÓÙ×ÉéÌÛÙÓÎÕðÓÏÓ È Ö××ÈÏÌÔ   êóô÷êê÷ ìûèûðéíçðøùðíéç êó÷êî÷êööóîê èûðïíçèøèûùùíèíð ÷æó÷îô÷ê øùéíéíçðø øûãéÍÊð÷éé ðûãíçè February, 2011 6K-4 îíè÷é óÖÈÔ×ÛÌÌÊÍÛÙÔÉÓÕÔÈØÓÉÈÛÎÙ×ÓÉÊ×ÉÈÊÓÙÈ×ØÛÉÌÍÈÈ×ÊÉÔÍÇÐØÚ×ÇÉ×ØÈÍ ÌÊÍÈ×ÙÈÈÔ×ÅÍÊÑÛÊ×ÛÛÎØÈÍÅÛÊÎÈÔ×ØÊÓÆ×Ê óÖÈÔ×ÆÓÉÓÚÓÐÓÈÃÓÉÌÍÍÊÍÊÈÔ×ÍÌ×ÊÛÈÓÍÎØÍ×ÉÎÍÈÏÍÆ×ÛÈÐ×ÛÉÈÈÔ× ø×ÙÓÉÓÍÎéÓÕÔÈøÓÉÈÛÎÙ××Æ×Êà ÏÓÎÇÈ×ÉÈÔ×ÛÌÌÊÍÌÊÓÛÈ×ÉÈÛÈÓÍÎÛÊà ÐÛÃÍÇÈÉÔÍÇÐØÚ×ÇÉ×Ø èÔÓÉÐÛÃÍÇÈÏÛÃÚ×ÇÉ×ØÖÍÊÎÓÕÔÈÈÓÏ×ÍÌ×ÊÛÈÓÍÎÉÍÎÐÃÓÎÐÍÙÛÈÓÍÎÉ ÅÔ×Ê×ÈÔ×ÌÍÉÈ×ØÉÌ××ØÐÓÏÓÈÓÉ ÏÌÔÍÊÐ×ÉÉ èÔ×ÉÐÍÅÏÍÆÓÎÕÍÊÉÈÍÌÌ×ØÅÍÊÑÆ×ÔÓÙÐ×ÉÔÍÇÐØÑ××ÌÈÔ×ÈÊÛÖÖÓÙÐÛÎ× ÛÉÅÓØ×ÛÉÌÍÉÉÓÚÐ×ÚÃÇÉÓÎÕÈÔ×ÉÔÍÇÐØ×ÊÉÌÛÙ×ÅÔ×Î×Æ×ÊÌÍÉÉÓÚÐ× The Temporary Traffic Control Distance Charts can be found on page 6K-121 çé÷öíêêíûøé ð÷ééè ô ûî ûøèíîð ã î÷ê÷ ðûùðíéç î÷ãê èåíðûèåíåûíûø ðûãíçè ïóîçè÷éÍÊð÷éé February, 2011 6K-5 îíè÷é óÖÈÔ×ÅÍÊÑÉÌÛÙ×ÓÉÎÍÈÆÓÉÓÚÐ×ÖÍÊÛÈÐ×ÛÉÈÈÔ×ø×ÙÓÉÓÍÎéÓÕÔÈøÓÉÈÛÎÙ× ÈÔ×ÏÍÈÍÊÓÉÈÉÙÛÎÎÍÈÉ××Ú×ÃÍÎØÈÔ×ÅÍÊÑÉÌÛÙ×ÍÊÈÊÛÖÖÓÙÆÍÐÇÏ×ÉØÍ ÎÍÈÛÐÐÍÅÌÛÉÉÛÕ×ÈÔ×ÎðÛÃÍÇÈÉÔÛÐÐÚ×ÇÉ×Ø ûÎÃÉÔÛØÍÅÆ×ÔÓÙÐ×ÍÊÌÊÍÈ×ÙÈÓÍÎÆ×ÔÓÙÐ×ÍÌ×ÊÛÈÓÎÕÈÍÈÛÐÐÃÍÊÌÛÊÈÓÛÐÐà ÓÎÛÈÊÛÖÖÓÙÐÛÎ×ÉÔÍÇÐØÚ××ËÇÓÌÌ×ØÅÓÈÔÛÈÊÇÙÑÏÍÇÎÈ×ØÛÈÈ×ÎÇÛÈÍÊ èÔ×ÉÔÛØÍÅÆ×ÔÓÙÐ×ÍÊÌÊÍÈ×ÙÈÓÍÎÆ×ÔÓÙÐ×ÏÛÃ×ÎÙÊÍÛÙÔÓÎÈÍÈÔ×ÈÊÛÖÖÓÙ ÐÛÎ×ÅÔ×ÎÈÔ×ÉÔÍÇÐØ×ÊÓÉÈÍÍÎÛÊÊÍÅÈÍØÊÓÆ×ÍÎ óÖÈÔ×ÅÍÊÑÉÌÛÙ×ØÍ×ÉÎÍÈÏÍÆ×ÛÈÐ×ÛÉÈÈÔ×ø×ÙÓÉÓÍÎéÓÕÔÈøÓÉÈÛÎÙ××Æ×Êà ÏÓÎÇÈ×ÉÈÔ×ÛÌÌÊÍÌÊÓÛÈ×ÉÈÛÈÓÍÎÛÊÃÐÛÃÍÇÈÉÔÍÇÐØÚ×ÇÉ×Ø èÔÓÉÐÛÃÍÇÈÏÛÃÚ×ÇÉ×ØÖÍÊÎÓÕÔÈÈÓÏ×ÍÌ×ÊÛÈÓÍÎÉÍÎÐÃÓÎÐÍÙÛÈÓÍÎÉÅÔ×Ê×ÈÔ× ÌÍÉÈ×ØÉÌ××ØÐÓÏÓÈÓÉ ÏÌÔÍÊÐ×ÉÉ öÍÊÎÓÕÔÈÈÓÏ×ÍÌ×ÊÛÈÓÍÎÉÈÔ×ÖÐÛÉÔÓÎÕÛÊÊÍÅÚÍÛÊØÉÔÛÐÐÚ×ÇÉ×Ø èÔ×ÉÐÍÅÏÍÆÓÎÕÍÊÉÈÍÌÌ×ØÅÍÊÑÆ×ÔÓÙÐ×ÛÎØÉÔÛØÍÅÆ×ÔÓÙÐ×ÉÔÍÇÐØ Ñ××ÌÈÔ×ÈÊÛÖÖÓÙÐÛÎ×ÛÉÅÓØ×ÛÉÌÍÉÉÓÚÐ×ÚÃÇÉÓÎÕÈÔ×ÉÔÍÇÐØ×ÊÉÌÛÙ× ÅÔ×Î×Æ×ÊÌÊÛÙÈÓÙÛÐ èÔ×ØÓÉÈÛÎÙ×Ú×ÈÅ××ÎÈÔ×ÅÍÊÑÛÊ×ÛÛÎØÈÔ×ÉÔÛØÍÅÆ×ÔÓÙÐ×ÉÔÍÇÐØÚ× êö ÛØÒÇÉÈ×ØÚ×ÈÅ××ÎÛÎØÚÛÉ×ØÍÎÈÊÛÖÖÓÙÆÍÐÇÏ×ÛÎØÉÓÕÔÈØÓÉÈÛÎÙ× The Temporary Traffic Control Distance Charts can be found on page 6K-121 åÍÊÑ æ×ÔÓÙÐ× ê ÏÓÎÓÏÇÏ ö ÏÛÄÓÏÇÏ éÔÛØÍÅ æ×ÔÓÙÐ× ÍÊ î÷ê÷ ðûùðíéç óôêîêñê÷ åèûøíïåíûûé î÷ãê èåíðûèåíåûíûø ïóîçè÷éÍÊð÷ééðûãíçè February, 2011 6K-6 îíè÷é èÔ×ÛØÆÛÎÙ×ÅÛÊÎÓÎÕÉÓÕÎÉÉÔÍÇÐØÚ×ÏÍÆ×ØÍÊÊ×É×ÈÛÖÈ×Ê×ÛÙÔÏÛÒÍÊ ÊÍÛØÓÎÈ×ÊÉ×ÙÈÓÍÎÍÊÛÖÈ×Ê×ÛÙÔÏÓÐ×ÅÔÓÙÔ×Æ×ÊÙÍÏ×ÉÖÓÊÉÈ ûÎÃÉÔÛØÍÅÆ×ÔÓÙÐ×ÍÊÌÊÍÈ×ÙÈÓÍÎÆ×ÔÓÙÐ×ÍÌ×ÊÛÈÓÎÕÈÍÈÛÐÐÃÍÊÌÛÊÈÓÛÐÐÃÓÎ ÛÈÊÛÖÖÓÙÐÛÎ×ÉÔÍÇÐØÚ××ËÇÓÌÌ×ØÅÓÈÔÛÈÊÇÙÑ ÈÊÛÓÐ×ÊÏÍÇÎÈ×ØÛÈÈ×ÎÇÛÈÍÊ èÔ×ÉÔÛØÍÅÆ×ÔÓÙÐ×ÍÊÌÊÍÈ×ÙÈÓÍÎÆ×ÔÓÙÐ×ÏÛÃ×ÎÙÊÍÛÙÔÓÎÈÍÈÔ×ÈÊÛÖÖÓÙ ÐÛÎ×ÅÔ×ÎÈÔ×ÉÔÍÇÐØ×ÊÓÉÈÍÍÎÛÊÊÍÅÈÍØÊÓÆ×ÍÎ ø óÖÈÔ×ÅÍÊÑÛÊ×ÛØÍ×ÉÎÍÈÏÍÆ×ÛÈÐ×ÛÉÈÈÔ×ø×ÙÓÉÓÍÎéÓÕÔÈøÓÉÈÛÎÙ× ×Æ×Êà ÏÓÎÇÈ×ÉÈÔ×ÛÌÌÊÍÌÊÓÛÈ×ÉÈÛÈÓÍÎÛÊÃÐÛÃÍÇÈÉÔÍÇÐØÚ×ÇÉ×Ø ûÙÍÏÌÛÙÈÅÍÊÑÛÊ×ÛÉÔÍÇÐØÚ×ÏÛÓÎÈÛÓÎ×ØÅÓÈÔÏÓÎÓÏÇÏÉÌÛÙ×ÛÐÐÍÅ×Ø Ú×ÈÅ××ÎÅÍÊÑÆ×ÔÓÙÐ×ÉåÔ×ÎÈÔ×ÅÍÊÑÛÊ×Û×ÄÈ×ÎØÉÚ×ÃÍÎØ Ö××ÈÓÎ ÈÍÈÛÐÐ×ÎÕÈÔÍÈÔ×ÊÈÊÛÖÖÓÙÙÍÎÈÊÍÐÐÛÃÍÇÈÉÉÔÍÇÐØÚ×ÙÍÎÉÓØ×Ê×Ø èÔÓÉÐÛÃÍÇÈÏÛÃÚ×ÇÉ×ØÖÍÊÎÓÕÔÈÈÓÏ×ÍÌ×ÊÛÈÓÍÎÉÍÎÐÃÓÎÐÍÙÛÈÓÍÎÉ ÅÔ×Ê×ÈÔ×ÌÍÉÈ×ØÉÌ××ØÐÓÏÓÈÓÉ ÏÌÔÍÊÐ×ÉÉ èÔ×ÖÐÛÉÔÓÎÕÛÊÊÍÅÚÍÛÊØÉÔÛÐÐÚ×ÇÉ×ØØÇÊÓÎÕÎÓÕÔÈÈÓÏ×ÍÌ×ÊÛÈÓÍÎÉ öÐÛÕÕ×ÊÉÉÔÛÐÐÚ×ÇÉ×ØÅÔ×ÎÈÔ×ÛÌÌÊÍÛÙÔÉÓÕÔÈØÓÉÈÛÎÙ×ÓÉÊ×ÉÈÊÓÙÈ×Ø ÈÔ×ÏÍÈÍÊÓÉÈÉÙÛÎÎÍÈÉ××Ú×ÃÍÎØÈÔ×ÅÍÊÑÛÊ×ÛÍÊÈÊÛÖÖÓÙÆÍÐÇÏ×ÉØÍ ÎÍÈÛÐÐÍÅÉÛÖ×ÌÛÉÉÛÕ× The Temporary Traffic Control û Distance Charts can be found on page 6K-121 «ªÈÍ ÏÓÐ×ïÛÄÓÏÇÏ û Ö××ÈïÓÎÓÏÇÏ ïÇÐÈÓÌÐ× åÍÊÑ ð×ÎÕÈÔÍÖ æ×ÔÓÙÐ×É ùÍÏÌÛÙÈ ø ïÛÄÓÏÇÏ åÍÊÑûÊ×Û ê ïÓÎÓÏÇÏ éÔÛØÍÅ æ×ÔÓÙÐ× íìè ó íîûð Ö××ÈïÓÎÓÏÇÏ «ªÈÍ ÏÓÐ×ïÛÄÓÏÇÏ û û ðûùðíéç î÷ê÷ åèûïíõåíûû óôæóîêñê÷ èåíðûèåíåûíûø î÷ãê ïóîçè÷éÍÊð÷éé ðûãíçè February, 2011 6K-7 îíè÷é èÔ×ÅÍÊÑÆ×ÔÓÙÐ×ÉÔÛÐÐÎÍÈÚ×ÌÛÊÑ×ØÍÎÈÔ×ÉÔÍÇÐØ×ÊÍÌÌÍÉÓÈ×ÍÖÈÔ×ÙÍÎ×ØÛÊ×Û èÔ×ÖÐÛÕÕ×ÊÛÎØÈÔ×öÐÛÕÕ×ÊûÔ×ÛØÉÃÏÚÍÐÉÓÕÎÏÛÃÚ×ÍÏÓÈÈ×ØÅÔ×ÎÈÊÛÖÖÓÙ ÆÍÐÇÏ×ÉØÍÎÍÈÊ×ÉÈÊÓÙÈÈÊÛÖÖÓÙªÉÛÚÓÐÓÈÃÈÍÊ×ÕÇÐÛÈ×ÓÈÉ×ÐÖÈÔÊÍÇÕÔÈÔ×Ð×ÎÕÈÔÍÖ ÈÔ×ÅÍÊÑÉÌÛÙ× èÔ×ÈÅÍÅÛÃÈÛÌ×ÊÉÔÍÇÐØÚ× Ö××ÈÓÎÐ×ÎÕÈÔÇÉÓÎÕ×ËÇÛÐÐÃÉÌÛÙ×Ø ÙÔÛÎÎ×ÐÓÂÓÎÕØ×ÆÓÙ×É çé÷öíêêíûøé ð÷ééè ô ûî ûøèíîð ã ÍÊ The Temporary Traffic Control Distance Charts can be found on page 6K-121 Ö××ÈïÛÄÓÏÇÏ õ ÍÊ ëçìïèèûùðû ÷ó÷îóîêööóî÷ èåíðûèåíåûíûø î÷ãê ô íç ê ÍÊð÷ééðûãíçè February, 2011 6K-8 îíè÷é åÔ×ÎÈÊÛÖÖÓÙÙÛÎÎÍÈÊ×ÕÇÐÛÈ×ÓÈÉ×ÐÖÈÔÊÍÇÕÔÈÔ×Ð×ÎÕÈÔÍÖÈÔ×ÅÍÊÑÉÌÛÙ×ÇÉ× ðÛÃÍÇÈ éèíìÉÓÕÎÉÉÔÛÐÐÚ×ÓÎÉÈÛÐÐ×ØÓÖÈÔ×ÅÍÊÑÉÌÛÙ×ÏÇÉÈÚ×Ð×ÖÈÇÎÛÈÈ×ÎØ×Ø ÛÈÎÓÕÔÈÉ××ðÛÃÍÇÈ èÔ×ÈÅÍÅÛÃÈÛÌ×ÊÉÔÍÇÐØÚ× Ö××ÈÓÎÐ×ÎÕÈÔÇÉÓÎÕ×ËÇÛÐÐÃÉÌÛÙ×Ø ÙÔÛÎÎ×ÐÓÂÓÎÕØ×ÆÓÙ×É çé÷öíêêíûøé ð÷ééè ô ûî ûøèíîð ã The Temporary Traffic Control Distance Charts can be found on íîûð ó íìè page 6K-121 Ö××È õ ïÛÄÓÏÇÏ íìè ó íîûð î÷ê÷îö÷ê ðûùðíéçíðûõõ î÷ãê èåíðûèåíåûíûø ô íç ê éÍÊð÷ééðûãíçè February, 2011 6K-9 îíè÷é èÔ×ÛÌÌÊÍÛÙÔÉÓÕÔÈØÓÉÈÛÎÙ×ÈÍÈÔ×ÖÐÛÕÕ×ÊÉÔÛÐÐÚ×ÛÈÐ×ÛÉÈÈÔ× ø×ÙÓÉÓÍÎéÓÕÔÈøÓÉÈÛÎÙ× óÖÈÔ×ÖÐÛÕÕ×ʪÉÛÚÓÐÓÈÃÈÍÉ××ÍÎÙÍÏÓÎÕÏÍÈÍÊÓÉÈÉÚ×ÃÍÎØÈÔ×ÅÍÊÑÉÌÛÙ×ÓÉ Ð×ÉÉÈÔÛÎÈÔ×ø×ÙÓÉÓÍÎéÓÕÔÈøÓÉÈÛÎÙ×ÈÅÍÖÐÛÕÕ×ÊÉÉÔÛÐÐÚ×ÇÉ×Øé××ðÛÃÍÇÈ éèíìÉÓÕÎÉÉÔÛÐÐÚ×ÓÎÉÈÛÐÐ×ØÓÖÈÔ×ÅÍÊÑÉÌÛÙ×ÏÇÉÈÚ×Ð×ÖÈÇÎÛÈÈ×ÎØ×Ø ÛÈÎÓÕÔÈÉ××ðÛÃÍÇÈ èÔ×ÈÅÍÅÛÃÈÛÌ×ÊÉÔÍÇÐØÚ× Ö××ÈÓÎÐ×ÎÕÈÔÇÉÓÎÕ×ËÇÛÐÐÃÉÌÛÙ×Ø ÙÔÛÎÎ×ÐÓÂÓÎÕØ×ÆÓÙ×É çé÷öíêêíûøé ð÷ééè ô ûî ûøèíîð ã The Temporary Traffic Control û Distance Charts can be found on page 6K-121 Ö××È ïÛÄÓÏÇÏ õ ú û û ðûùðíéçíðûõõ î÷ê÷î÷ö÷ê èåíðûèåíåûíûø î÷ãê ô íç ê éÍÊð÷ééðûãíçè February, 2011 6K-10 îíè÷é èÔ×ÛÌÌÊÍÛÙÔÉÓÕÔÈØÓÉÈÛÎÙ×ÈÍÈÔ×ÖÐÛÕÕ×ÊÉÔÛÐÐÚ×ÛÈÐ×ÛÉÈÈÔ× ø×ÙÓÉÓÍÎéÓÕÔÈøÓÉÈÛÎÙ× óÖÈÔ×ÖÐÛÕÕ×ʪÉÛÚÓÐÓÈÃÈÍÉ××ÍÎÙÍÏÓÎÕÏÍÈÍÊÓÉÈÉÚ×ÃÍÎØÈÔ×ÅÍÊÑÉÌÛÙ×ÓÉÐ×ÉÉ ÈÔÛÎÈÔ×ø×ÙÓÉÓÍÎéÓÕÔÈøÓÉÈÛÎÙ×ÈÅÍÖÐÛÕÕ×ÊÉÉÔÛÐÐÚ×ÇÉ×Øé××ðÛÃÍÇÈ èÔ×íî÷ðûî÷êíûøûô÷ûøÉÓÕÎÏÃÚ×ÍÏÓÈÈ×ØÅÔ×ÎÈÔ×ÌÍÉÈ×Ø ÉÌ××ØÐÓÏÓÈÓÉ ÏÌÔÍÊÐ×ÉÉ ÖÈÔ×ÅÍÊÑÉÌÛÙ×ÏÇÉÈÚ×Ð×ÖÈÇÎÛÈÈ×ÎØ×ØéèíìÉÓÕÎÉÉÔÛÐÐÚ×ÓÎÉÈÛÐÐ×ØÓ ÛÈÎÓÕÔÈÉ××ðÛÃÍÇÈ èÔ×ÈÅÍÅÛÃÈÛÌ×ÊÉÔÍÇÐØÚ× Ö××ÈÓÎÐ×ÎÕÈÔÛÎØÇÉÓÎÕÖÓÆ××ËÇÛÐÐà ÉÌÛÙ×ØÙÔÛÎÎ×ÐÓÂÓÎÕØ×ÆÓÙ×É The Temporary Traffic Control Distance Charts can be found on page 6K-121 û çé÷öíêêíûøé ð÷ééè ô ûî ûøèíîð ã û  Ö××È õ ïÛÄÓÏÇÏ ú û û û û ðûùðíéçíðûõõ î÷ê÷î÷ö÷ê èåíðûèåíåûíûø î÷ãê ô íç ê éÍÊð÷ééðûãíçè February, 2011 6K-11 îíè÷é èÔ×ÛÌÌÊÍÛÙÔÉÓÕÔÈØÓÉÈÛÎÙ×ÈÍÈÔ×ûÇÈÍÏÛÈ×ØöÐÛÕÕÓÎÕûÉÉÓÉÈÛÎÙ× ø×ÆÓÙ×ûöûøÉÔÛÐÐÚ×ÛÈÐ×ÛÉÈÈÔ×ø×ÙÓÉÓÍÎéÓÕÔÈøÓÉÈÛÎÙ× èÔ×åûóèô÷ê÷íîê÷øÉÓÕÎÉÔÛÐÐÚ×ÓÎÉÈÛÐÐ×Ø Ö××ÈÓÎÛØÆÛÎÙ×ÍÖÈÔ×ûöûø èÔ×ØÓÉÈÛÎÙ×Ú×ÈÅ××ÎÈÔ×ûöûøÉÈÛÈÓÍÎÉÏÛÃÚ××ÄÈ×ÎØ×ØÅÔ×ÎÛÎÍÌ×ÊÛÈÍÊÓÉ ÌÐÛÙ×ØÛÈ×ÛÙÔÉÈÛÈÓÍÎ èÔ×íî÷ðûî÷ûô÷ûøÉÓÕÎÏÛÃÚ×ÍÏÓÈÈ×ØÅÔ×ÎÈÔ×ÌÍÉÈ×ØÉÌ××ØÐÓÏÓÈÓÉ ÏÌÔÍÊÐ×ÉÉ èÔ×ÈÅÍÅÛÃÈÛÌ×ÊÉÔÍÇÐØÚ× Ö××È ÓÎÐ×ÎÕÈÔÇÉÓÎÕ×ËÇÛÐÐÃÉÌÛÙ×Ø ÙÔÛÎÎ×ÐÓÂÓÎÕØ×ÆÓÙ×É ûÉÓÎÕÐ×ÍÌ×ÊÛÈÍÊÉÔÛÐÐÚ×ÐÍÙÛÈ×ØÈÍ É××ÈÊÛÖÖÓÙÛÈÚÍÈÔûöûøÐÍÙÛÈÓÍÎÉ The Temporary Traffic Control Distance Charts can be found on page 6K-121 Ä ê÷ø õ ô÷ê÷íî ÓÎÙÔ×É èå ûó ûöûø Ö××È çé÷öíêêíûøé Ö××È ð÷ééè ô ûî ïÛÄÓÏÇÏ ûøèíîð ã ÅÓÈÔÍÎ×ÍÌ×ÊÛÈÍÊ õ ú íÌ×ÊÛÈÍÊ  Ö××È ûöûø åè ûó õ ô÷ê÷íî ÓÎÙÔ×É ê÷ø ðûùðíéçûçèíïûèøðûõõé î÷ê÷÷ö÷ê èåíðûèåíåûíûø î÷ãê ô íç ê éÍÊð÷ééðûãíçè February, 2011 6K-12 îíè÷é èÔ×ÛÌÌÊÍÛÙÔÉÓÕÔÈØÓÉÈÛÎÙ×ÈÍÈÔ×ÖÐÛÕÕ×ÊÉÔÛÐÐÚ×ÛÈÐ×ÛÉÈÈÔ×ø×ÙÓÉÓÍÎ éÓÕÔÈøÓÉÈÛÎÙ× øÇÊÓÎÕÎÓÕÔÈÈÓÏ×ÍÌ×ÊÛÈÓÍÎÉÓÐÐÇÏÓÎÛÈ×ÚÍÈÔÈÔ×ÖÐÛÕÕ×ÊÉÛÎØ ÈÔ×ÅÍÊÑÉÌÛÙ×ÅÓÈÔÌÍÊÈÛÚÐ×ÐÓÕÔÈÉ èÔ×íî÷ðûî÷êíûøûô÷ûøÉÓÕÎÏÛÃÚ×ÍÏÓÈÈ×ØÅÔ×ÎÈÔ×ÌÍÉÈ×Ø ÉÌ××ØÐÓÏÓÈÓÉ ÏÌÔÍÊÐ×ÉÉ èÔ×ÈÅÍÅÛÃÈÛÌ×ÊÉÔÍÇÐØÚ× Ö××ÈÛÎØÇÉÓÎÕÖÓÆ××ËÇÛÐÐÃÉÌÛÙ×Ø ÙÔÛÎÎ×ÐÓÂÓÎÕØ×ÆÓÙ×É The Temporary Traffic Control Distance Charts can be found on page 6K-121 û û û Ö××È û ïÓÎÓÏÇÏÈÍ ïÓÐ×ïÛÄÓÏÇÏ õ û ïÓÎÓÏÇÏÈÍ ïÓÐ×ïÛÄÓÏÇÏ û û û ðûùðíéçèåíðûõõé î÷ê÷ö÷ê èåíðûèåíåûíûø î÷ãê ô íç ê éÍÊð÷ééðûãíçè February, 2011 6K-13 îíè÷é èÔÓÉÐÛÃÍÇÈÏÛÃÚ×ÇÉ×ØÖÍÊ ÈÔÍÉ×ÉÔÍÊÈÈ×ÊÏÉÈÛÈÓÍÎÛÊà ÈÊÛÖÖÓÙÙÍÎÈÊÍÐÂÍÎ×ÉÈÔÛÈ ÙÍÆ×ÊÛÊ×ÐÛÈÓÆ×ÐÃÐÍÎÕ É×ÕÏ×ÎÈÍÖÔÓÕÔÅÛÃÓÎÛÉÔÍÊÈ Ì×ÊÓÍØÍÖÈÓÏ×ÚÇÈØÍÎÍÈÏ××È ÈÔ×Ê×ËÇÓÊ×Ï×ÎÈÉÖÍÊÛÏÍÚÓÐ× ÈÊÛÖÖÓÙÙÍÎÈÊÍÐÂÍÎ× óÈÓÉÓÎÈ×ÎØ×ØÈÍÚ×ÇÉ×ØÈÍ ×ÐÓÏÓÎÛÈ×ÈÔ×ÏÇÐÈÓÌÐ× ÏÍÆ×Ï×ÎÈÍÖÉÓÕÎÉÛÐÍÎÕÛ ÙÍÊÊÓØÍÊ èÔ×ÏÛÄÓÏÇÏØÓÉÈÛÎÙ×ÖÍÊ ÛÈÊÛÖÖÓÙÙÍÎÈÊÍÐÂÍÎ×ÓÉ ÏÓÐ×É ê×Ö×ÊÈÍÈÔ×ÛÌÌÊÍÌÊÓÛÈ× èÓÏ× ÐÛÃÍÇÈÖÍÊÈÔ××ÄÛÙÈÐÍÙÛÈÓÍÎ ì×ÊÓÍØ ÍÖÈÊÛÖÖÓÙÙÍÎÈÊÍÐØ×ÆÓÙ×É ÏÓÐ× èÔÓÉöÐÛÕÕ×ÊûÔ×ÛØÉÃÏÚÍÐ ÉÓÕÎÉÔÛÐÐÚ×ÇÉ×ØÛÈ ø ðÍÙÛÈÓÍÎûØÇÊÓÎÕèÓÏ× ì×ÊÓÍØ ÛÎØÛÈðÍÙÛÈÓÍÎú ØÇÊÓÎÕèÓÏ×ì×ÊÓÍØÉ ÛÎØ èÔÓÉöÐÛÕÕ×ÊûÔ×ÛØÉÃÏÚÍÐ ù ÉÓÕÎÉÔÛÐÐÚ×ÇÉ×ØÛÈ ðÍÙÛÈÓÍÎùØÇÊÓÎÕèÓÏ× ÏÓÐ× ì×ÊÓÍØÉ ÛÎØ ÛÎØÛÈ ðÍÙÛÈÓÍÎøØÇÊÓÎÕèÓÏ× èÓÏ× ì×ÊÓÍØ ì×ÊÓÍØ ÏÓÐ× The Temporary Traffic Control ú Distance Charts can be found on page 6K-121 û ÏÓÐ× èÓÏ× ì×ÊÓÍØ æóîêñ÷ ïíõåíéìûùé êööóîêî÷ èûùùíèíðâí ô íç ê éÍÊð÷éé ðûãíçè February, 2011 6K-14 îíè÷é õ èÔ×ÉÌÛÙÓÎÕÚ×ÈÅ××ÎØ×ÆÓÙ×ÉÉÔÍÇÐØÚ×Ê×ØÇÙ×ØÈÍÍÊÐ×ÉÉÅÔ×ÎÈÔ×ÅÍÊÑ ÉÌÛÙ×ÓÉÅÓÈÔÓÎ Ö××ÈÍÖÈÔ×ÓÎÈ×ÊÉ×ÙÈÓÍÎèÔÓÉÅÓÐÐÔ×ÐÌÑ××ÌÏÍÈÍÊÓÉÈÉ ÖÊÍÏ×ÎÈ×ÊÓÎÕÓÎÈÍÈÔ×ÅÍÊÑÉÌÛÙ×Î×ÛÊÈÔ×ÓÎÈ×ÊÉ×ÙÈÓÍÎ èÔ×íî÷ðûî÷êíûøûô÷ûøÉÓÕÎÏÛÃÚ×ÍÏÓÈÈ×ØÅÔ×ÎÈÔ×ÌÍÉÈ×ØÉÌ××Ø ÐÓÏÓÈÓÉ ÏÌÔÍÊÐ×ÉÉ åÔ×ÎÈÔ×ÈÊÛÖÖÓÙÆÍÐÇÏ×ÍÖÈÔ×ÏÓÎÍÊÊÍÛØ×ÄÙ××ØÉ ûøèÍÊÈÇÊÎÓÎÕ ÏÍÆ×Ï×ÎÈÉÙÛÇÉ×ÇÎÉÛÖ×ÍÌ×ÊÛÈÓÍÎÉÈÔ×ÖÍÐÐÍÅÓÎÕÉÈ×ÌÉÉÔÍÇÐØÚ×ÙÍÎÉÓØ×Ê×Ø ÛùÍÎÈÊÍÐÈÔ×ÈÊÛÖÖÓÙÛÈÈÔ×ÓÎÈ×ÊÉ×ÙÈÓÍÎÅÓÈÔÛÐÛÅ×ÎÖÍÊÙ×Ï×ÎÈÍÖÖÓÙ×Ê Úê×ÉÈÊÓÙÈÆ×ÔÓÙÐ×ÈÇÊÎÉÖÊÍÏÈÔ×ÏÛÒÍÊÊÍÛØÅÛÃÅÓÈÔÖÐÛÕÕÓÎÕÉÓÕÎÓÎÕÛÎØ ÍÊ ÙÐÍÉÓÎÕÈÔ×ÈÇÊÎÐÛÎ×ÉÍÊ ÙùÍÏÌÐ×È×ÐÃÙÐÍÉ×ÛÐ×ÕÍÖÈÔ×ÏÓÎÍÊÊÍÛØÅÛÃÇÎÈÓÐÈÔ×ÅÍÊÑÉÌÛÙ×ÔÛÉÐ×ÖÈ ÈÔ×ÛÊ×ÛÎ×ÛÊÈÔ×ÓÎÈ×ÊÉ×ÙÈÓÍÎðÍÙÛÐÈÊÛÖÖÓÙÍÎÐà öÍÊÍÈÔ×ÊÈ×ÏÌÍÊÛÊÃÈÊÛÖÖÓÙÙÍÎÈÊÍÐØ×ÆÓÙ×ÉÓÎÛØÆÛÎÙ×ÍÖÈÔ×ÅÍÊÑÉÌÛÙ× É××ðÛÃÍÇÈÉ ÍÊ The Temporary Traffic Control û Distance Charts can be found on page 6K-121 û û û õ õ ïóîíêêíûøåûã û û û ðûùðíéçíïííûø î÷ê÷îóîêê úíèéùèííïûòííûø ÷öê÷óî÷ê÷óîöêê èåíðûèåíåûíûø î÷ãê ô íç ê éÍÊð÷ééðûãíçè February, 2011 6K-15 îíè÷é û û åÔ×ÎÈÔ×ÅÍÊÑÉÌÛÙ×ÓÉÐÍÙÛÈ×ØÚ×ÈÅ××ÎÛÎØÚ×ÃÍÎØÛÙÍÎÈÊÍÐÐ×Ø ÓÎÈ×ÊÉ×ÙÈÓÍÎÈÔ×ÎÍÊÏÛÐÉÓÕÎÛÎØÚÇÖÖ×ÊÉÌÛÙÓÎÕÓÎÈÔ×ÛÌÌÊÍÛÙÔÛÊ×ÛÏÛÃÚ× Ê×ØÇÙ×ØØÇÊÓÎÕØÛÃÐÓÕÔÈÍÌ×ÊÛÈÓÍÎÉèÔ×öÐÛÕÕ×ÊÉÓÕÎÉÔÍÇÐØÚ×Ù×ÎÈ×Ê×Ø Ú×ÈÅ××ÎÈÔ×ÖÐÛÕÕ×ÊÉÈÛÈÓÍÎÛÎØÈÔ×ÓÎÈ×ÊÉ×ÙÈÓÍÎ èÔ×íî÷ðûî÷êíûøûô÷ûøÉÓÕÎÏÛÃÚ×ÍÏÓÈÈ×ØÅÔ×ÎÈÔ×ÌÍÉÈ×ØÉÌ××Ø ÓÉ ÏÌÔÍÊÐ×ÉÉ åÔ×ÎÈÔ×ÈÊÛÖÖÓÙÆÍÐÇÏ×ÍÖÈÔ×ÏÓÎÍÊÊÍÛØ×ÄÙ××ØÉ ûøèÍÊÈÇÊÎÓÎÕ ÏÍÆ×Ï×ÎÈÉÙÛÇÉ×ÇÎÉÛÖ×ÍÌ×ÊÛÈÓÍÎÉÈÔ×ÖÍÐÐÍÅÓÎÕÉÈ×ÌÉÉÔÍÇÐØÚ×ÙÍÎÉÓØ×Ê×Ø ÛùÍÎÈÊÍÐÈÔ×ÈÊÛÖÖÓÙÛÈÈÔ×ÓÎÈ×ÊÉ×ÙÈÓÍÎÅÓÈÔÛÐÛÅ×ÎÖÍÊÙ×Ï×ÎÈÍÖÖÓÙ×Ê Úê×ÉÈÊÓÙÈÆ×ÔÓÙÐ×ÈÇÊÎÉÖÊÍÏÈÔ×ÏÛÒÍÊÊÍÛØÅÛÃÅÓÈÔÖÐÛÕÕÓÎÕÉÓÕÎÓÎÕÛÎØ ÍÊ ÙÐÍÉÓÎÕÈÔ×ÈÇÊÎÐÛÎ×ÉÍÊ ÙùÍÏÌÐ×È×ÐÃÙÐÍÉ×ÛÐ×ÕÍÖÈÔ×ÏÓÎÍÊÊÍÛØÅÛÃÇÎÈÓÐÈÔ×ÅÍÊÑÉÌÛÙ×ÔÛÉÐ×ÖÈ ÈÔ×ÛÊ×ÛÎ×ÛÊÈÔ×ÓÎÈ×ÊÉ×ÙÈÓÍÎðÍÙÛÐÈÊÛÖÖÓÙÍÎÐà öÍÊÍÈÔ×ÊÈ×ÏÌÍÊÛÊÃÈÊÛÖÖÓÙÙÍÎÈÊÍÐØ×ÆÓÙ×ÉÓÎÛØÆÛÎÙ×ÍÖÈÔ×ÅÍÊÑÉÌÛÙ× É××ðÛÃÍÇÈÉ ÍÊ èÔ×ÈÅÍÅÛÃÈÛÌ×ÊÉÔÍÇÐØÚ× Ö××ÈÓÎÐ×ÎÕÈÔÇÉÓÎÕÖÓÆ××ËÇÛÐÐÃÉÌÛÙ×Ø ÙÔÛÎÎ×ÐÓÂÓÎÕØ×ÆÓÙ×É The Temporary Traffic Control û Distance Charts can be found on page 6K-121 û û ûÈÍ û ïóîíêêíûøåûã õ ûû û û û ðûùðíéçíïííûø î÷ê÷îóîêê úíøèéùèííïûòííûø ÷ãîóî÷ê÷óîöêê èåíðûèåíåûíûø î÷ãê ô íç ê éÍÊð÷ééðûãíçè February, 2011 6K-16 îíè÷é èÔ×ÛÌÌÊÍÛÙÔÉÓÕÔÈØÓÉÈÛÎÙ×ÈÍÈÔ×ÖÐÛÕÕ×ÊÉÔÛÐÐÚ×ÛÈÐ×ÛÉÈÈÔ× ø×ÙÓÉÓÍÎéÓÕÔÈøÓÉÈÛÎÙ× èÔ×íî÷ðûî÷êíûøûô÷ûøÉÓÕÎÏÛÃÚ×ÍÏÓÈÈ×ØÅÔ×ÎÈÔ×ÌÍÉÈ×Ø ÉÌ××ØÐÓÏÓÈÓÉ ÏÌÔÍÊÐ×ÉÉ ùÔÛÎÎ×ÐÓÂÓÎÕØ×ÆÓÙ×ÉÛÐÍÎÕÈÔ××ØÕ×ÍÖÈÔ×ÅÍÊÑÉÌÛÙ×ÏÛÃÚ×ÍÏÓÈÈ×ØÇÎÐ×ÉÉ ÛèÊÛÖÖÓÙÓÉÈÊÛÆ×ÐÓÎÕÎ×ÄÈÈÍÐÍÎÕÓÈÇØÓÎÛÐØÊÍÌÍÖÖÉÈÔÛÈÛÊ×ÕÊ×ÛÈ×ÊÈÔÛÎ ÓÎÙÔ×ÉÍÊ ÚæÓÉÓÚÓÐÓÈÃÍÖÈÔ×ÍÌ×ÎÈÊÛÆ×Ð×ØÐÛÎ×ÓÉÊ×ÉÈÊÓÙÈ×Ø ìÓÐÍÈÙÛÊÉÉÔÍÇÐØÐ×ÛØÈÊÛÖÖÓÙÈÔÊÍÇÕÔÈÔ×ÅÍÊÑÂÍÎ×ÛÈÛÉÛÖ×ÉÌ××Ø é××ÈÔ×ÖÍÊÛØØÓÈÓÍÎÛÐÕÇÓØÛÎÙ×öÐÛÕÕ×ÊôÛÎØÚÍÍÑ ûØÆÛÎÙ×ÅÛÊÎÓÎÕÉÓÕÎÉÛÊ×ÈÔ×ÉÛÏ×ÖÍÊÚÍÈÔØÓÊ×ÙÈÓÍÎÉÛÌÌÊÍÛÙÔÓÎÕ ÈÔ×ÅÍÊÑÛÊ×Û èÔ×ÈÅÍÅÛÃÈÛÌ×ÊÉÔÍÇÐØÚ× Ö××ÈÓÎÐ×ÎÕÈÔÇÉÓÎÕÖÓÆ××ËÇÛÐÐÃÉÌÛÙ×Ø ÙÔÛÎÎ×ÐÓÂÓÎÕØ×ÆÓÙ×É The Temporary Traffic Control Ö××È Distance Charts can be found on page 6K-121  ì óð í è ùûê ö í ðð íåï÷ õ û û û û ðûùðíéçìðíèùûïèíø î÷ê÷óê÷ô èåíðûèåíåûíûø î÷ãê ðûãíçè ô íç ê éÍÊð÷éé February, 2011 6K-17 îíè÷é óÖÈÔ×ÚÛÙÑÇÌÍÖÆ×ÔÓÙÐ×ÉÛÙÊÍÉÉÛÙÈÓÆ×ÊÛÓÐÊÍÛØÈÊÛÙÑÉÙÛÎÎÍÈÚ×ÛÆÍÓØ×Ø ÛÐÛÅ×ÎÖÍÊÙ×Ï×ÎÈÍÖÖÓÙ×ÊÍÊÛÖÐÛÕÕ×ÊÉÔÛÐÐÚ×ÌÊÍÆÓØ×ØÛÈÈÔ×ÙÊÍÉÉÓÎÕ ÈÍÌÊ×Æ×ÎÈÆ×ÔÓÙÐ×ÉÖÊÍÏÉÈÍÌÌÓÎÕÅÓÈÔÓÎÈÔ×ÊÛÓÐÊÍÛØÙÊÍÉÉÓÎÕ×Æ×ÎÓÖ ÛÇÈÍÏÛÈÓÙÅÛÊÎÓÎÕØ×ÆÓÙ×ÉÛÊ×ÓÎÌÐÛÙ× èÔ×ÛÌÌÊÍÛÙÔÉÓÕÔÈØÓÉÈÛÎÙ×ÈÍÈÔ×ÖÐÛÕÕ×ÊÉÔÛÐÐÚ×ÛÈÐ×ÛÉÈÈÔ× ø×ÙÓÉÓÍÎéÓÕÔÈøÓÉÈÛÎÙ× èÔ×ÛÙÈÓÆÓÈÃÛÊ×ÛÉÔÍÇÐØÚ××ÄÈ×ÎØ×ØÚ×ÃÍÎØÈÔ×ÊÛÓÐÊÍÛØÙÊÍÉÉÓÎÕÉÍÈÔÛÈ ÈÔ×ÚÛÙÑÇÌÍÖÈÊÛÖÖÓÙÙÊ×ÛÈ×ØÚÃÈÔ×ÖÐÛÕÕÓÎÕÍÌ×ÊÛÈÓÍÎÅÓÐÐÎÍÈ×ÄÈ×ÎØ ÛÙÊÍÉÉÈÔ×ÊÛÓÐÊÍÛØÙÊÍÉÉÓÎÕ èÔ×íî÷ðûî÷êíûø ûô÷ûøÉÓÕÎÏÛÃÚ×ÍÏÓÈÈ×Ø ÅÔ×ÎÈÔ×ÌÍÉÈ×ØÉÌ××ØÐÓÏÓÈÓÉ û ÏÌÔÍÊÐ×ÉÉ èÔ×ÈÅÍÅÛÃÈÛÌ×ÊÉÔÍÇÐØÚ× Ö××ÈÓÎÐ×ÎÕÈÔÇÉÓÎÕÖÓÆ× û ×ËÇÛÐÐÃÉÌÛÙ×ØÙÔÛÎÎ×ÐÓÂÓÎÕ Ø×ÆÓÙ×É û The Temporary Traffic Control û Distance Charts can be found on page 6K-121 Ö××È õ ùè ñéêû íî ìè íé è øíîí ÷ÄÈ×ÎØ×Ø úÇÖÖ×Ê éÌÛÙ× è øíîí èì éí íî èù êûñé û û û û ðûùðíéçûùíééõ î÷ê÷î÷êêêêóî èåíðûèåíåûíûø î÷ãê ô íç ê éÍÊð÷éé ðûãíçè February, 2011 6K-18 îíè÷é ûÌÌÊÍÛÙÔÉÓÕÎÉÛÊ×ÈÔ×ÉÛÏ×ÓÎÚÍÈÔØÓÊ×ÙÈÓÍÎÉ éÓÕÎÛÐÈÓÏÓÎÕÛÎØÉÓÕÎÛÐÔ×ÛØÐÍÙÛÈÓÍÎÉÉÔÛÐÐÚ××ÉÈÛÚÐÓÉÔ×ØÚÃËÇÛÐÓÖÓ×Ø Ì×ÊÉÍÎÎ×Ð èÅÍÉÓÕÎÛÐÔ×ÛØÉÉÔÛÐÐÚ×ÓÎÉÈÛÐÐ×ØÌ×ÊÛÌÌÊÍÛÙÔèÔ×ÖÓÊÉÈÉÔÛÐÐÚ×ÓÎÉÈÛÐÐ×ØÍÎ ÈÔ×ÊÓÕÔÈÉÔÍÇÐØ×ÊèÔ×É×ÙÍÎØÉÓÕÎÛÐÔ×ÛØÏÛÃÚ×ÓÎÉÈÛÐÐ×ØÍÎ×ÓÈÔ×ÊÈÔ×Ð×ÖÈ ÉÔÍÇÐØ×ÊÍÊÏÍÇÎÈ×ØÍÆ×ÊÔ×ÛØÍÎÈÔ×ÉÛÏ×ÉÈÊÇÙÈÇÊ×ÛÉÈÔ×ÖÓÊÉÈÉÓÕÎÛÐÔ×ÛØ èÔ×ÈÅÍÅÛÃÈÛÌ×ÊÉÔÍÇÐØÚ× Ö××ÈÓÎÐ×ÎÕÈÔÇÉÓÎÕÖÓÆ××ËÇÛÐÐÃÉÌÛÙ×Ø ÙÔÛÎÎ×ÐÓÂÓÎÕØ×ÆÓÙ×É The Temporary Traffic Control Distance Charts can be found on page 6K-121 øê ÷ íîêô ÷÷ íé ìè  Ö××È Ö××È õ  Ö××È éí èì ôêíî ÷÷ êø ÷ î÷ê÷óôê÷óî ðûùðíéçåèìíèûúðéõûðé î÷ãê èåíðûèåíåûíûø øûãéÍÊð÷ééðûãíçè February, 2011 6K-19 îíè÷é ûÌÌÊÍÛÙÔÉÓÕÎÉÛÊ×ÈÔ×ÉÛÏ×ÓÎÚÍÈÔØÓÊ×ÙÈÓÍÎÉ èÔ×Ð×ÖÈÉÓØ×ÄÓÎÙÔéèíìÉÓÕÎÉÏÛÃÚ×Ê×ÌÐÛÙ×ØÅÓÈÔ Ä ÓÎÙÔ éèíìÉÓÕÎÉ óÖÛØ×ËÇÛÈ×ÉÓÕÔÈØÓÉÈÛÎÙ×ÓÉÎÍÈÛÆÛÓÐÛÚÐ×ÈÍÊ×ÙÍÕÎÓÂ×ÛÉÈÍÌÌ×ØÆ×ÔÓÙÐ×ÍÊ ÈÊÛÖÖÓÙÆÍÐÇÏ×Ê×ÉÈÊÓÙÈÉÆ×ÔÓÙÐ×ÉÖÊÍÏÈÛÑÓÎÕÈÇÊÎÉÈÔÊÍÇÕÔÈÔ×ÍÌ×ÎÐÛÎ× ÇÉ×ðÛÃÍÇÈ ÍÊ èÔ×íî÷ðûî÷êíûøûô÷ûøÉÓÕÎÏÛÃÚ×ÍÏÓÈÈ×ØÅÔ×ÎÈÔ×ÌÍÉÈ×Ø ÉÌ××ØÐÓÏÓÈÓÉ ÏÌÔÍÊÐ×ÉÉ èÔ×ÈÅÍÅÛÃÈÛÌ×ÊÉÔÍÇÐØÚ× Ö××ÈÓÎÐ×ÎÕÈÔÇÉÓÎÕÖÓÆ××ËÇÛÐÐÃÉÌÛÙ×Ø ÙÔÛÎÎ×ÐÓÂÓÎÕØ×ÆÓÙ×É The Temporary Traffic Control çêîé çêîé è è Distance Charts can be found on û û ñ÷è ñ÷è page 6K-121 çé÷öíêêíûøé ð÷ééè ô ûî  ûøèíîð ã Ö××È ê×ØÖÐÛÉÔ×ÊÍÊÊ×ØÖÐÛÕÉ õ Ö××È È ïÛÄÓÏÇÏïÛÄÓÏÇÏ  Ö××È û èñ÷ û èñ÷ çêîé è çêîé è íìè ó íîûð î÷ê÷óôóî ðûùðíéçåèéèíìéõé î÷ãê èåíðûèåíåûíûø ðûãíçè øûãéÍÊð÷éé February, 2011 6K-20 îíè÷é èÔ×ÅÍÊÑÆ×ÔÓÙÐ×ÉÔÛÐÐÚ×ÌÛÊÑ×ØÍÖÖÍÖÈÔ×ÊÍÛØÅÛà øÍÎÍÈÍÚÉÈÊÇÙÈÈÔ×ÉÔÍÇÐØ×ÊÓÎÈÔ×ÙÍÎ×ØÛÊ×ÛÉ èÔ×ÖÐÛÕÕ×ÊÛÎØöÐÛÕÕ×ÊûÔ×ÛØÉÓÕÎÏÛÃÚ×ÍÏÓÈÈ×ØÓÖÈÔ×Ê×ÓÉÛÈÐ×ÛÉÈ Ö××ÈÍÖÊÍÛØÅÛÃÛÎØÉÔÍÇÐØ×ÊÛÆÛÓÐÛÚÐ×ÈÍÉÛÖ×ÐÃÌÛÉÉÈÔ×ÅÍÊÑ ×ËÇÓÌÏ×ÎÈÍÎÈÔ×Ù×ÎÈ×ÊÐÓÎ×ÍÖÈÔ×ÊÍÛØÅÛà The Temporary Traffic Control Distance Charts can be found on ÍÊ page 6K-121 çÉ×ÉÔÍÇÐØ×ÊØÓÈÙÔ ÍÊÖÓ×ÐØ×ÎÈÊÛÎÙ× çé÷öíêêíûøé ð ð÷ééè ô ûî ûøèíîð ã Ö××È ïÛÄÓÏÇÏ ð ÍÊ ëçìïèíùèð ÷ó÷îî÷î÷êóî÷ èåíðûèåíåûíûø î÷ãê ðûãíçè ô íç ê ÍÊð÷éé February, 2011 6K-21 îíè÷é ïÓÎÓÏÇÏÌÛÆ×ØÐÛÎ×ÅÓØÈÔÖÊÍÏÈÔ×ÙÔÛÎÎ×ÐÓÂÓÎÕØ×ÆÓÙ×ÉÈÍÈÔ× ×ØÕ×ÍÖÌÛÆ×Ï×ÎÈÍÊÍÇÈÉÓØ××ØÕ×ÍÖÈÔ×ÉÔÍÇÐØ×ÊÉÔÛÐÐÚ× Ö××È ìÛÊÑÓÎÕÛÎØÉÈÍÌÌÓÎÕÏÛÃÚ×ÌÊÍÔÓÚÓÈ×ØÛÐÍÎÕÈÔ×ÅÍÊÑÛÊ×ÛÛÎØÈÛÌ×ÊÉ èÔ×ÛÌÌÊÍÛÙÔÉÓÕÔÈØÓÉÈÛÎÙ×ÈÍÈÔ×ÖÐÛÕÕ×ÊÉÔÛÐÐÚ×ÛÈÐ×ÛÉÈÈÔ× ø×ÙÓÉÓÍÎéÓÕÔÈøÓÉÈÛÎÙ× èÔ×ÖÐÛÕÕ×ÊÉÛÎØöÐÛÕÕ×ÊûÔ×ÛØÉÓÕÎÉÏÛÃÚ×ÍÏÓÈÈ×ØÓÖÈÔ×ÌÍÉÈ×ØÉÌ××Ø ÐÓÏÓÈÉÓÉ ÏÌÔÍÊÐ×ÉÉ û íîûð ó íìè û The Temporary Traffic Control Distance Charts can be found on page 6K-121 û  ð ú õ ú ð û û íìè ó íîûð û åíéìûùùèííûø êñ÷óî÷î÷êöê èåíðûèåíåûíûø î÷ãê ô íç ê éÍÊð÷ééðûãíçè February, 2011 6K-22 îíè÷é ïÓÎÓÏÇÏÌÛÆ×ØÐÛÎ×ÅÓØÈÔÖÊÍÏÈÔ×ÙÔÛÎÎ×ÐÓÂÓÎÕØ×ÆÓÙ×ÉÈÍÈÔ× ×ØÕ×ÍÖÌÛÆ×Ï×ÎÈÍÊÍÇÈÉÓØ××ØÕ×ÍÖÈÔ×ÉÔÍÇÐØ×ÊÉÔÛÐÐÚ× Ö××È ìÛÊÑÓÎÕÛÎØÉÈÍÌÌÓÎÕÏÛÃÚ×ÌÊÍÔÓÚÓÈ×ØÛÐÍÎÕÈÔ×ÅÍÊÑÛÊ×ÛÛÎØÈÛÌ×ÊÉ çé÷öíêêíûøé ð÷ééè ô ûî ûøèíîð ã The Temporary Traffic Control Distance Charts can be found on page 6K-121 ð õ ð êñ÷óî÷î÷êöê åíéìûùùèííûø î÷ãê èåíðûèåíåûíûø øûãéÍÊð÷éé ðûãíçè February, 2011 6K-23 îíè÷é ìÛÊÑÓÎÕÛÎØÉÈÍÌÌÓÎÕÏÛÃÚ×ÌÊÍÔÓÚÓÈ×ØÛÐÍÎÕÈÔ×ÅÍÊÑÉÌÛÙ×ÛÎØÈÛÌ×Ê èÔ×ÏÓÎÓÏÇÏÌÛÆ×ØÐÛÎ×ÅÓØÈÔÖÊÍÏÈÔ×ÙÔÛÎÎ×ÐÓÂÓÎÕØ×ÆÓÙ×ÉÈÍÈÔ× ×ØÕ×ÍÖÌÛÆ×Ï×ÎÈÍÊÍÇÈÉÓØ××ØÕ×ÍÖÈÔ×ÉÔÍÇÐØ×ÊÉÔÛÐÐÚ× Ö××È The Temporary Traffic Control Distance Charts can be found on page 6K-121 íîð ã öíê éì÷÷øð ó ï ó èé ïì ô íêð÷éé û íìè ó íîûð Ä ÓÎÙÔ×É ð ú ð Ö××È õ ú ð û íìè ó íîûð íìè ó íîûð Ä ÓÎÙÔ×É û êñ÷ó÷î÷ôööê åíéìûùíùùçìéíûðííûø î÷ãê èåíðûèåíåûíûø øûãéÍÊð÷ééðûãíçè February, 2011 6K-24 îíè÷é èÔ×ÏÓÎÓÏÇÏÌÛÆ×ØÐÛÎ×ÅÓØÈÔÖÊÍÏÙÔÛÎÎ×ÐÓÂÓÎÕØ×ÆÓÙ×ÉÈÍ×ØÕ×ÍÖ ÌÛÆ×Ï×ÎÈÍÊÍÇÈÉÓØ××ØÕ×ÍÖÌÛÆ×ØÉÔÍÇÐØ×ÊÍÊÖÛÙ×ÍÖÙÇÊÚÉÔÛÐÐÚ× Ö××È ìÛÊÑÓÎÕÉÈÍÌÌÓÎÕÛÎØÐ×ÖÈÈÇÊÎÓÎÕÏÍÆ×Ï×ÎÈÉÏÛÃÚ×ÌÊÍÔÓÚÓÈ×ØÛÐÍÎÕÈÔ× ÅÍÊÑÉÌÛÙ×ÛÎØÈÛÌ×Ê èÔ×ðÛÎ×éÔÓÖÈéÃÏÚÍÐÉÓÕÎÏÛÃÚ×ÍÏÓÈÈ×ØÅÔ×ÎÈÔ×ÌÍÉÈ×ØÉÌ××ØÐÓÏÓÈ ÓÉ ÏÌÔÍÊÐ×ÉÉ The Temporary Traffic Control Distance Charts can be found on page 6K-121 Ö××È ð Ö××È ð Ö××È î÷ê÷ ðûùðíéç î÷ãê èåíðûèåíåûíûø óôã÷öêîî÷ åèèåíåûðèèçðû ðûãíçè øûãéÍÊð÷éé February, 2011 6K-25 îíè÷é èÔ×ÏÓÎÓÏÇÏÌÛÆ×ØÐÛÎ×ÅÓØÈÔÖÊÍÏÙÔÛÎÎ×ÐÓÂÓÎÕØ×ÆÓÙ×ÉÈÍ×ØÕ×ÍÖ ÌÛÆ×Ï×ÎÈÍÊÍÇÈÉÓØ××ØÕ×ÍÖÌÛÆ×ØÉÔÍÇÐØ×ÊÍÊÖÛÙ×ÍÖÙÇÊÚÉÔÛÐÐÚ× Ö××È ìÛÊÑÓÎÕÉÈÍÌÌÓÎÕÛÎØÐ×ÖÈÈÇÊÎÓÎÕÏÍÆ×Ï×ÎÈÉÏÛÃÚ×ÌÊÍÔÓÚÓÈ×ØÛÐÍÎÕÈÔ× ÅÍÊÑÉÌÛÙ×ÛÎØÈÛÌ×Ê The Temporary Traffic Control Distance Charts can be found on page 6K-121 Ö××È õ Ö××È êîî÷ê÷ èçðûùðíéç î÷ãê èåíðûèåíåûíûø óôã÷öêîî÷ åèèåíåûðèèçðû øûãéÍÊð÷ééðûãíçè February, 2011 6K-26 îíè÷é ùÍÎÈÛÙÈÈÔ×ÛÌÌÊÍÌÊÓÛÈ×ÊÍÛØÛÇÈÔÍÊÓÈÃÖÍÊÉÓÕÎÛÐÈÓÏÓÎÕÏÍØÓÖÓÙÛÈÓÍÎÉ Ú×ÖÍÊ×Ú×ÕÓÎÎÓÎÕÅÍÊÑÛÈÛÎÃÉÓÕÎÛÐÓÂ×ØÓÎÈ×ÊÉ×ÙÈÓÍÎ The Temporary Traffic Control Distance Charts can be found on page 6K-121 ð ð êíûøêíûø åíê ñ åíê ñ û ô÷ûøû ô÷ûø ÍÊÍÊ èè çêîçêî ðûî÷ðûî÷ ùù ðíé÷øðíé÷ø øÓÆÓØ×ØêÍÛØÉûÐÐêÍÛØÉ èçðûùðíéçé êîî÷ê÷ øûãéÍÊð÷ééðûãíçè February, 2011 6K-27 îíè÷é èÔ×ÏÓÎÓÏÇÏÌÛÆ×ØÐÛÎ×ÅÓØÈÔÖÊÍÏÙÔÛÎÎ×ÐÓÂÓÎÕØ×ÆÓÙ×ÉÈÍÈÔ××ØÕ×ÍÖ ÈÔ×ÌÛÆ×Ï×ÎÈÍÊÈÍÈÔ×ÍÇÈÉÓØ××ØÕ×ÍÖÈÔ×ÉÔÍÇÐØ×ÊÉÔÛÐÐÚ× Ö××È The Temporary Traffic Control Distance Charts can be found on page 6K-121 íîð ã öíê çé÷öíêêíûøé éì÷÷øð ó ï ó èé ð÷ééè ô ûî ïì ô ûøèíîð ã íêð÷éé ê÷óî÷î÷êöóî÷ê÷óî ùðíéçùèíèéùèí øûãéÍÊð÷éé ðûãíçè February, 2011 6K-28 îíè÷é ùÍÎÈÛÙÈÈÔ×ÛÌÌÊÍÌÊÓÛÈ×ÊÍÛØÛÇÈÔÍÊÓÈÃÖÍÊÉÓÕÎÛÐÈÓÏÓÎÕÏÍØÓÖÓÙÛÈÓÍÎÉ Ú×ÖÍÊ×Ú×ÕÓÎÎÓÎÕÅÍÊÑÛÈÛÎÃÉÓÕÎÛÐÓÂ×ØÓÎÈ×ÊÉ×ÙÈÓÍÎ èÔ×ÏÓÎÓÏÇÏÌÛÆ×ØÐÛÎ×ÅÓØÈÔÖÊÍÏÙÔÛÎÎ×ÐÓÂÓÎÕØ×ÆÓÙ×ÉÈÍÈÔ××ØÕ×ÍÖ ÈÔ×ÌÛÆ×Ï×ÎÈÍÊÈÍÈÔ×ÍÇÈÉÓØ××ØÕ×ÍÖÈÔ×ÉÔÍÇÐØ×ÊÉÔÛÐÐÚ× Ö××È The Temporary Traffic Control íîð ã öíê Distance Charts can be found on éì÷÷øð ó ï ó èé page 6K-121 ïì ô íêð÷éé ð ì ð ì ð ì ð ì ìÍÉÈ×ØéÌ××ØìÛÊÈÓÛÐðÛÎ×ùÐÍÉÇÊ×èÛÌ×Êð×ÎÕÈÔÉ ðÓÏÓÈìÊÓÍÊ ÚÛ É×ØÍÎ×Î Ù ÊÍÛ ÙÔÏ×ÎÈØ ÓÉ ÈÛÎ Ù× ÈÍåÍÊÑ Ó ÎÈÍÈ Ô×ÐÛÎ× å éÈÛÊÈÓÎÕ ð ì ÏÌÔ å   ð õ ÿ Ö È ì  ê÷óî÷î÷êöóî÷ê÷óî ùðíéçùèíèéùèí øûãéÍÊð÷éé ðûãíçè February, 2011 6K-29 This page has been intentionally left blank. There is no Layout 30 Multi-Lane Multi-Lane Undivided Undivided Aroad having two ormore lanes of traffic traveling in the same direction with no physical barriers separating the opposing traffic lanes. ïçðèóðûî÷çîøóæóø÷øêíûøé ïíúóð÷éôíêèéôíêèóîè÷êï÷øóûè÷ øçêûèóíîè÷êïè÷êï ïÓÎÇÈ×ÉíÎ×ôÍÇÊ øÛÃÉ ÍÊð×ÉÉÍÊð×ÉÉÍÊð×ÉÉÍÊð×ÉÉ åÍÊÑÍÎéÔÍÇÐØ×Ê åÍÊÑÍÖÖéÔÍÇÐØ×Ê ìÛÊÑÓÎÕðÛÎ×ùÐÍÉÇÊ× ðÛÎ×ùÐÍÉÇÊ×É ïÍÚÓÐ×   î×ÛÊóÎÈ×ÊÉ×ÙÈÓÍÎ  ð×ÖÈðÛÎ×  êÓÕÔÈðÛÎ× èÇÊÎðÛÎ×  øÍÇÚÐ×ðÛÎ× èÅÍåÛÃð×ÖÈèÇÊÎðÛÎ×É  ð×ÖÈðÛÎ×ùÐÍÉÇÊ× êÍÛØùÐÍÉÇÊ× éÓØ×ÅÛÐÑùÐÍÉÇÊ× îíè÷ ðÍÅéÌ××ØóÎÈ×ÊÏ×ØÓÛÈ×æÍÐÇÏ×êÍÛØÉíÎÐà February, 2011 îíè÷é ûÅÍÊÑÆ×ÔÓÙÐ×ÅÓÈÔÍÇÈÛÖÐÛÉÔÓÎÕÛÊÊÍÅÚÍÛÊØÉÔÛÐÐÚ×ÖÍÐÐÍÅ×ØÚÃÛ ê ÌÊÍÈ×ÙÈÓÍÎÆ×ÔÓÙÐ×ÛÈÛØÓÉÈÛÎÙ×ÍÖèÔ×ÌÊÍÈ×ÙÈÓÎÕÆ×ÔÓÙÐ×ÉÔÛÐÐÚ××ËÇÓÌÌ×Ø ÅÓÈÔÛÖÐÛÉÔÓÎÕÛÊÊÍÅÚÍÛÊØÛÎØÉÔÍÇÐØÔÛÆ×ÛÈÊÇÙÑÏÍÇÎÈ×ØÛÈÈ×ÎÇÛÈÍÊ ûÎÃÉÔÛØÍÅÆ×ÔÓÙÐ×ÍÌ×ÊÛÈÓÎÕÈÍÈÛÐÐÃÍÊÌÛÊÈÓÛÐÐÃÓÎÛÈÊÛÖÖÓÙÐÛÎ×ÉÔÍÇÐØÚ× ×ËÇÓÌÌ×ØÅÓÈÔÛÈÊÇÙÑÏÍÇÎÈ×ØÛÈÈ×ÎÇÛÈÍÊ èÔ×éÔÛØÍÅæ×ÔÓÙÐ×ÏÛÃ×ÎÙÊÍÛÙÔÓÎÈÍÈÔ×ÈÊÛÖÖÓÙÐÛÎ×ÅÔ×ÎÈÔ×ÉÔÍÇÐØ×Ê ÓÉÈÍÍÎÛÊÊÍÅÈÍØÊÓÆ×ÍÎ óÖÈÔ×ÍÌ×ÊÛÈÓÍÎØÍ×ÉÎÍÈÏÍÆ×ÛÈÐ×ÛÉÈÈÔ×ø×ÙÓÉÓÍÎéÓÕÔÈøÓÉÈÛÎÙ××Æ×Êà ÏÓÎÇÈ×ÉÈÔ×ÛÌÌÊÍÌÊÓÛÈ×ÉÈÛÈÓÍÎÛÊÃÐÛÃÍÇÈÉÔÍÇÐØÚ×ÇÉ×Ø óÖÈÔÓÉÐÛÃÍÇÈÓÉÇÉ×ØÖÍÊÎÓÕÔÈÈÓÏ×ÍÌ×ÊÛÈÓÍÎÉÈÔ×ìùïéÉÔÛÐÐÚ×ÇÉ×Ø èÔ×êóõôèðûî÷ùðíé÷øÉÓÕÎÏÛÃÚ×ÍÏÓÈÈ×ØÅÔ×ÎÈÔ×ìùïéÓÉÇÉ×Ø ûÐÐéÌ××ØÉ îíèöíê åÍÊÑæ×ÔÓÙÐ× çé÷íî öê÷÷åû ã é åÍÊÑ ûÊ×Û åÍÊÑ ÍÊ ÏÌÔ æ×ÔÓÙÐ× ÍÊ ê ö ìÊÍÈ×ÙÈÓÍÎ æ×ÔÓÙÐ× éÔÛØÍÅ ûÐÐéÌ××ØÉ æ×ÔÓÙÐ× ÏÌÔ ÍÊ  æÛÊÓÛÚÐ× The Temporary Traffic Control Distance Charts can be found on page 6K-121 íìè ó íîûð ïíúððûùðíéç ó÷î÷ê÷ ïçðèðûíûø óî÷ê ïóîçè÷éÍÊð÷ééðûãíçè February, 2011 6K-31 îíè÷é èÔ×ÍÌ×ÊÛÈÓÍÎÉÔÛÐÐÎÍÈÈÍÊ×ÏÛÓÎÓÎÍÎ×ÐÍÙÛÈÓÍÎÖÍÊÏÍÊ×ÈÔÛÎ ÏÓÎÇÈ×É èÔ×Ê×ÉÔÍÇÐØÚ×ÐÓÈÈÐ×ÍÊÎÍ×ÎÙÊÍÛÙÔÏ×ÎÈÓÎÈÍÈÔ×ÙÊÍÉÉÉÈÊ××ÈÈÊÛÖÖÓÙÌÛÈÔ èÔ×ÈÊÛÖÖÓÙÙÍÎÈÊÍÐÉÓÕÎÛÐÉÔÍÇÐØÚ×ÌÇÈÓÎÛÎûððê÷øÖÐÛÉÔÏÍØ×ÈÍ ÖÛÙÓÐÓÈÛÈ×ÈÊÛÖÖÓÙÙÍÎÈÊÍÐÛÈÈÔ×ÅÍÊÑÉÓÈ×óÖÈÔ×ÓÎÈ×ÊÉ×ÙÈÓÍÎÖÐÛÉÔ×É ã÷ðê÷øÈÔ×ÛÌÌÊÍÌÊÓÛÈ×ÉÈÛÈÓÍÎÛÊÃÐÛÃÍÇÈÉÔÛÐÐÚ×ÇÉ×Ø óÖÈÔ×ÅÍÊÑÉÌÛÙ×ÓÉÎÍÈÆÓÉÓÚÐ×ÖÍÊÛÈÐ×ÛÉÈÈÔ×ø×ÙÓÉÓÍÎéÓÕÔÈøÓÉÈÛÎÙ× ÈÔ×ÛÌÌÊÍÌÊÓÛÈ×ÉÈÛÈÓÍÎÛÊÃÐÛÃÍÇÈÉÔÛÐÐÚ×ÇÉ×Ø The Temporary Traffic Control Distance Charts can be found on page 6K-121 ÉÓÕÎÛÐÔ×ÛØÉ ðûùðíéç î÷ê÷ ûéøíéõûðâøèéùèí öêó÷öóîó÷óî÷ê÷óî ïóîçè÷éÍÊð÷ééðûãíçè February, 2011 6K-32 íîð ã öíê çé÷öíêêíûøé éì÷÷øð ó ï ó èé ð÷ééè ô ûî ïì ô ûøèíîð ã íêð÷éé The Temporary Traffic Control Distance Charts can be found on page 6K-121 Ö××È ïÛÄÓÏÇÏ ÍÊ ëçìïèèûùðû ÷ó÷îóîêööóî÷ ïçðèðûíûø óî÷ê ô íç ê ÍÊð÷ééðûãíçè February, 2011 6K-33 íîð ã öíê çé÷öíêêíûøé éì÷÷øð ó ï ó èé ð÷ééè ô ûî ïì ô ûøèíîð ã íêð÷éé The Temporary Traffic Control Distance Charts can be found on page 6K-121 Ö××È ïÛÄÓÏÇÏ ÍÊ ëçìïèèûùðû ÷ó÷îóîêööóî÷ ïçðèðûíûø óî÷ê ô íç ê ÍÊð÷ééðûãíçè February, 2011 6K-34 îíè÷é èÔ×ÛØÆÛÎÙ×ÅÛÊÎÓÎÕÉÓÕÎÉ×ËÇ×ÎÙ×ÓÉÉÔÍÅÎÖÍÊÍÎ×ÅÛÃØÓÊ×ÙÈÓÍÎÍÎÐà éÓÕÎÓÎÕÖÊÍÏÈÔ×ÍÈÔ×ÊØÓÊ×ÙÈÓÍÎÉÔÛÐÐÚ×ÓØ×ÎÈÓÙÛÐ èÔ×ÖÐÛÉÔÓÎÕÛÊÊÍÅÌÛÎ×ÐÉÔÛÐÐÚ×ÇÉ×ØÅÔ×Ê×ÈÔ×ÌÍÉÈ×ØÉÌ××ØÐÓÏÓÈÓÉ ÏÌÔÍÊÕÊ×ÛÈ×Ê The Temporary Traffic Control Distance Charts can be found on page 6K-121 Ö××È Ö××È ÆÛÊÓÛÚÐ× ðèðûùðíéç ÷öî÷ê÷ ïçðèðûçøøøíûø óî÷îóæó÷ê ðûãíçè øûãéÍÊð÷éé February, 2011 6K-35 îíè÷é èÔ×ÖÐÛÉÔÓÎÕÛÊÊÍÅÚÍÛÊØÉÔÛÐÐÚ×ÇÉ×ØÅÔ×ÎÈÔ×ÌÍÉÈ×ØÉÌ××ØÐÓÏÓÈÓÉ ÏÌÔÍÊÕÊ×ÛÈ×Ê èÔ×ÐÛÎ×ÙÐÍÉÇÊ×ÏÛÃÚ×ÍÏÓÈÈ×ØÅÔ×ÎÈÔ×ÌÍÉÈ×ØÉÌ××ØÐÓÏÓÈÓÉ ÏÌÔÍÊÐ×ÉÉÍÊÅÔ×ÎÈÔ×ÅÍÊÑ×ÊÉÛÊ×ÎÍÈÛÈÈÔ×ÅÍÊÑÉÓÈ× The Temporary Traffic Control Distance Charts can be found on ÆÛÊÓÛÚÐ× page 6K-121 Ö××È ïÓÎÓÏÇÏ ÍÊ õ ÆÛÊÓÛÚÐ× ÍÊ ð õ û û û ÆÛÊÓÛÚÐ× ðèðûùðíéç ÷öî÷ê÷ åíéìûùûèèéùèí êñ÷óî÷ê÷óî ïçðèðûçøøøíûø óî÷îóæó÷ê øûãéÍÊð÷ééðûãíçè February, 2011 6K-36 îíè÷é ìÛÊÑÓÎÕÉÈÍÌÌÓÎÕÛÎØÐ×ÖÈÈÇÊÎÓÎÕÆ×ÔÓÙÐ×ÉÏÛÃÚ×ÌÊÍÔÓÚÓÈ×ØÛÐÍÎÕÈÔ× ÅÍÊÑÉÌÛÙ×ÛÎØÈÛÌ×Ê íîð ã öíê éì÷÷øð ó ï ó èé ïì ô íêð÷éé The Temporary Traffic Control Distance Charts can be found on page 6K-121 Ö××È ÆÛÊÓÛÚÐ× ðèðûùðíéç ÷öî÷ê÷ ïçðèðûçøøøíûø óî÷îóæó÷ê åèèåíðûèåíåûðèèçðû óôî÷ã÷öêîî÷ øûãéÍÊð÷ééðûãíçè February, 2011 6K-37 îíè÷é èÔ×ÖÐÛÉÔÓÎÕÛÊÊÍÅÚÍÛÊØÉÔÛÐÐÚ×ÇÉ×ØÅÔ×ÎÈÔ×ÌÍÉÈ×ØÉÌ××ØÐÓÏÓÈÓÉ ÏÌÔÍÊÕÊ×ÛÈ×Ê ìÛÊÑÓÎÕÉÈÍÌÌÓÎÕÛÎØÐ×ÖÈÈÇÊÎÓÎÕÆ×ÔÓÙÐ×ÉÏÛÃÚ×ÌÊÍÔÓÚÓÈ×ØÛÐÍÎÕÈÔ× ÅÍÊÑÉÌÛÙ×ÛÎØÈÛÌ×Ê The Temporary Traffic Control Distance Charts can be found on page 6K-121 Ö××È Ö××È ÍÊ Ö××È ÆÛÊÓÛÚÐ× ðèðûùðíéç ÷öî÷ê÷ ïçðèðûçøøøíûø óî÷îóæó÷ê åèèåíðûèåíåûðèèçðû óôî÷ã÷öêîî÷ øûãéÍÊð÷ééðûãíçè February, 2011 6K-38 îíè÷é èÔ×ÖÐÛÉÔÓÎÕÛÊÊÍÅÚÍÛÊØÉÔÛÐÐÚ×ÇÉ×ØÅÔ×Ê×ÈÔ×ÌÍÉÈ×ØÉÌ××ØÐÓÏÓÈ ÓÉÏÌÔÍÊÕÊ×ÛÈ×Ê èÔ×êóõôèðûî÷ùðíé÷øÉÓÕÎÛÎØÈÔ×ï÷êõ÷ÅÓÈÔÛÊÊÍÅÉÓÕÎÍÊ ðÛÎ×øÊÍÌÉÓÕÎÏÛÃÚ×ÍÏÓÈÈ×ØÅÔ×ÎÈÔ×ÌÍÉÈ×ØÉÌ××ØÐÓÏÓÈÓÉ ÏÌÔ ÍÊÐ×ÉÉ The Temporary Traffic Control Distance Charts can be found on page 6K-121 Ö××È ïÓÎÓÏÇÏ ÆÛÊÓÛÚÐ× õèðûùðíéç êóôî÷ê÷ ïçðèðûçøøøíûø óî÷îóæó÷ê øûãéÍÊð÷ééðûãíçè February, 2011 6K-39 îíè÷é èÔ×ÖÐÛÉÔÓÎÕÛÊÊÍÅÚÍÛÊØÉÔÛÐÐÚ×ÇÉ×ØÅÔ×ÎÈÔ×ÌÍÉÈ×ØÉÌ××ØÐÓÏÓÈ ÓÉÏÌÔÍÊÕÊ×ÛÈ×Ê The Temporary Traffic Control Distance Charts can be found on page 6K-121 õ ÆÛÊÓÛÚÐ× ÆÛÊÓÛÚÐ× õèðûùðíéç êóôî÷ê÷ åíéìûùûèèéùèí êñ÷óî÷ê÷óî ïçðèðûçøøøíûø óî÷îóæó÷ê øûãéÍÊð÷ééðûãíçè February, 2011 6K-40 îíè÷é èÔ×ÖÐÛÉÔÓÎÕÛÊÊÍÅÚÍÛÊØÉÔÛÐÐÚ×ÇÉ×ØÅÔ×ÎÈÔ×ÌÍÉÈ×ØÉÌ××ØÐÓÏÓÈ ÓÉÏÌÔÍÊÕÊ×ÛÈ×Ê The Temporary Traffic Control Distance Charts can be found on page 6K-121 ð Ö××È õ õ ð ð ð õ ÆÛÊÓÛÚÐ× øíçúððûùðíéç ÷î÷ê÷ ïçðèðûçøøøíûø óî÷îóæó÷ê øûãéÍÊð÷ééðûãíçè February, 2011 6K-41 îíè÷é èÔ×ÖÐÛÉÔÓÎÕÛÊÊÍÅÚÍÛÊØÉÔÛÐÐÚ×ÇÉ×ØÅÔ×ÎÈÔ×ÌÍÉÈ×ØÉÌ××ØÐÓÏÓÈ ÓÉÏÌÔÍÊÕÊ×ÛÈ×Ê ùÍÎÈÛÙÈÈÔ×ÛÌÌÊÍÌÊÓÛÈ×ÊÍÛØÛÇÈÔÍÊÓÈÃÖÍÊÈÔ×ÌÐÛÙ×Ï×ÎÈÍÖÈ×ÏÌÍÊÛÊÃéèíì ÉÓÕÎÉÍÊÉÓÕÎÛÐÈÓÏÓÎÕÏÍØÓÖÓÙÛÈÓÍÎÉÚ×ÖÍÊ×Ú×ÕÓÎÎÓÎÕÅÍÊÑÛÈÛÎÃÉÓÕÎÛÐÓÂ×Ø ÓÎÈ×ÊÉ×ÙÈÓÍÎ öÍÊÈÔ×ÌÐÛÙ×Ï×ÎÈÍÖÛØÆÛÎÙ×ÅÛÊÎÓÎÕÉÓÕÎÉÉ××ðÛÃÍÇÈ öÍÊÈÔ×ÌÐÛÙ×Ï×ÎÈÍÖÛØÆÛÎÙ×ÅÛÊÎÓÎÕÉÓÕÎÉÉ××ðÛÃÍÇÈ ÍÊ  The Temporary Traffic Control Distance Charts can be found on page 6K-121 Ä ÓÎÙÔ×É Ö××È õ õ õ õ õ Ä ÓÎÙÔ×É øíçúððûùðíéçûèèéùèí ÷î÷ê÷óî÷ê÷óî ïçðèðûçøøøíûø óî÷îóæó÷ê øûãéÍÊð÷ééðûãíçè February, 2011 6K-42 îíè÷é ùÍÎÈÛÙÈÈÔ×ÛÌÌÊÍÌÊÓÛÈ×ÊÍÛØÛÇÈÔÍÊÓÈÃÖÍÊÉÓÕÎÛÐÈÓÏÓÎÕÏÍØÓÖÓÙÛÈÓÍÎÉ Ú×ÖÍÊ×Ú×ÕÓÎÎÓÎÕÅÍÊÑÛÈÛÎÃÉÓÕÎÛÐÓÂ×ØÓÎÈ×ÊÉ×ÙÈÓÍÎ The Temporary Traffic Control Distance Charts can be found on page 6K-121 ûô÷ûø åíêñ êíûø õ õ õ êíûø çêî è ÍÊ ûî åíêñ ð÷ íéø ùð÷ ûô÷ûø ÷öêîî÷ê÷ ðèèçðûùðíéç øûãéÍÊð÷éé ðûãíçè February, 2011 6K-43 This page has been intentionally left blank. There is no Layout 44. Multi-Lane Multi-Lane Divided Divided Two separate roadways where opposing traffic is separated by a median. ïçðèóðûî÷øóæóø÷øêíûøé ïíúóð÷éôíêèéôíêèóîè÷êï÷øóûè÷ øçêûèóíîè÷êïè÷êï ïÓÎÇÈ×ÉíÎ×ôÍÇÊ ôÍÇÊÉ øÛÃÉ ÍÊð×ÉÉÍÊð×ÉÉÍÊð×ÉÉÍÊð×ÉÉ åÍÊÑÍÎéÔÍÇÐØ×Ê åÍÊÑÍÖÖéÔÍÇÐØ×Ê ìÛÊÑÓÎÕðÛÎ×ùÐÍÉÇÊ× ðÛÎ×ùÐÍÉÇÊ×É ïÍÚÓÐ× îÓÕÔÈÈÓÏ× ù×ÎÈ×ÊðÛÎ×   ð×ÖÈðÛÎ× êÓÕÔÈðÛÎ× èÇÊÎðÛÎ×  øÍÇÚÐ×ðÛÎ× ÷ÄÈ×ÎØ×ØðÛÎ× ðÛÎ×éÔÓÖÈ  î×ÛÊêÛÏÌ ìÛÊÈÓÛÐêÛÏÌùÐÍÉÇÊ×  êÛÏÌùÐÍÉÇÊ× åÍÊÑÎ×ÛÊóÎÈ×ÊÉ×ÙÈÓÍÎ êÍÛØùÐÍÉÇÊ× éÓØ×ÅÛÐÑùÐÍÉÇÊ× îíè÷ ðÍÅéÌ××ØóÎÈ×ÊÏ×ØÓÛÈ×æÍÐÇÏ×êÍÛØÉíÎÐà February, 2011 îíè÷é ûÅÍÊÑÆ×ÔÓÙÐ×ÅÓÈÔÍÇÈÛÖÐÛÉÔÓÎÕÛÊÊÍÅÚÍÛÊØÉÔÛÐÐÚ×ÖÍÐÐÍÅ×ØÚÃÛ ê ÌÊÍÈ×ÙÈÓÍÎÆ×ÔÓÙÐ×ÛÈÛØÓÉÈÛÎÙ×ÍÖèÔ×ÌÊÍÈ×ÙÈÓÎÕÆ×ÔÓÙÐ×ÉÔÛÐÐÚ× ×ËÇÓÌÌ×ØÅÓÈÔÛÖÐÛÉÔÓÎÕÛÊÊÍÅÚÍÛÊØÛÎØÉÔÍÇÐØÔÛÆ×ÛÈÊÇÙÑÏÍÇÎÈ×Ø ÛÈÈ×ÎÇÛÈÍÊ ûÐÐÉÔÛØÍÅÆ×ÔÓÙÐ×ÉÍÌ×ÊÛÈÓÎÕÈÍÈÛÐÐÃÍÊÌÛÊÈÓÛÐÐÃÓÎÛÈÊÛÖÖÓÙÐÛÎ×ÉÔÍÇÐØÚ× ×ËÇÓÌÌ×ØÅÓÈÔÛÈÊÇÙÑÏÍÇÎÈ×ØÛÈÈ×ÎÇÛÈÍÊ èÔ×ÐÛÈ×ÊÛÐÌÐÛÙ×Ï×ÎÈÍÖÉÔÛØÍÅÆ×ÔÓÙÐ× ÏÛÃÚ×ÛØÒÇÉÈ×ØÈÍÙÊ×ÛÈ×ÛÈÛÌ×Ê ÅÔ×ÎÛìÊÍÈ×ÙÈÓÍÎæ×ÔÓÙÐ×ÓÉÇÉ×Ø éÔÛØÍÅæ×ÔÓÙÐ× ÏÛÃÚ×ÍÏÓÈÈ×ØÍÎÎÍÎÖÊ××ÅÛÃØ×ÉÓÕÎÊÍÛØÅÛÃÉ éÔÛØÍÅæ×ÔÓÙÐ× ÏÛÃ×ÎÙÊÍÛÙÔÓÎÈÍÈÔ×ÈÊÛÖÖÓÙÐÛÎ×ÅÔ×ÎÈÔ×ÉÔÍÇÐØ×ÊÓÉ ÈÍÍÎÛÊÊÍÅÈÍØÊÓÆ×ÍÎ óÖÈÔ×ÍÌ×ÊÛÈÓÍÎØÍ×ÉÎÍÈÏÍÆ×ÛÈÐ×ÛÉÈÈÔ×ø×ÙÓÉÓÍÎéÓÕÔÈøÓÉÈÛÎÙ××Æ×Êà ÏÓÎÇÈ×ÉÈÔ×ÛÌÌÊÍÌÊÓÛÈ×ÉÈÛÈÓÍÎÛÊÃÐÛÃÍÇÈÉÔÍÇÐØÚ×ÇÉ×Ø èÔ×ìùïéÉÔÛÐÐÚ×ÇÉ×ØÖÍÊÎÓÕÔÈÈÓÏ×ÍÌ×ÊÛÈÓÍÎÉ åÔ×ÎÈÔ×ìùïéÓÉÇÉ×ØÈÔ×êóõôèðûî÷ùðíé÷øÉÓÕÎÚ×ÙÍÏ×ÉÍÌÈÓÍÎÛÐ åÍÊÑæ×ÔÓÙÐ× åÍÊÑûÊ×Û åÍÊÑ æ×ÔÓÙÐ× ÍÊ ê ö éÔÛØÍÅ æ×ÔÓÙÐ× ìÊÍ È×Ù È ÓÍÎæ×ÔÓÙÐ× The Temporary Traffic Control ö Distance Charts can be found on page 6K-121 éÔÛØÍÅ æ×ÔÓÙÐ× æÛÊÓÛÚÐ× íìè ó íîûð ó÷î÷ê÷ ïíúððûùðíéç óî÷ê ïçðèðûíûø ïóîçè÷éÍÊð÷éé ðûãíçè February, 2011 6K-45 îíè÷é ûÐÐÉÔÛØÍÅÆ×ÔÓÙÐ×ÉÍÌ×ÊÛÈÓÎÕÈÍÈÛÐÐÃÍÊÌÛÊÈÓÛÐÐÃÓÎÛÈÊÛÖÖÓÙÐÛÎ×ÉÔÍÇÐØÚ× ×ËÇÓÌÌ×ØÅÓÈÔÛÈÊÇÙÑÏÍÇÎÈ×ØÛÈÈ×ÎÇÛÈÍÊ èÔ×ÐÛÈ×ÊÛÐÌÐÛÙ×Ï×ÎÈÍÖÉÔÛØÍÅÆ×ÔÓÙÐ× ÏÛÃÚ×ÛØÒÇÉÈ×ØÈÍÙÊ×ÛÈ×ÛÈÛÌ×Ê ÅÔ×ÎÛìÊÍÈ×ÙÈÓÍÎæ×ÔÓÙÐ×ÓÉÇÉ×Ø éÔÛØÍÅæ×ÔÓÙÐ× ÏÛÃÚ×ÍÏÓÈÈ×ØÍÎÎÍÎÖÊ××ÅÛÃØ×ÉÓÕÎÊÍÛØÅÛÃÉ éÔÛØÍÅæ×ÔÓÙÐ× ÏÛÃ×ÎÙÊÍÛÙÔÓÎÈÍÈÔ×ÈÊÛÖÖÓÙÐÛÎ×ÅÔ×ÎÈÔ×ÉÔÍÇÐØ×ÊÓÉ ÈÍÍÎÛÊÊÍÅÈÍØÊÓÆ×ÍÎ The Temporary Traffic Control Distance Charts can be found on åÍÊÑ æ×ÔÓÙÐ× page 6K-121 ê ìÊÍÈ×ÙÈÓÍÎ ûÉÉÈÛÈ×ØÓÎðÛÃÍÇÈÈÔ×ìÊÍÈ×ÙÈÓÍÎæ×ÔÓÙÐ× æ×ÔÓÙÐ× ÏÛÃÚ×ÍÏÓÈÈ×ØÅÔ×ÎÈÔ×åÍÊÑæ×ÔÓÙÐ×ÔÛÉÛÎ ÍÌ×ÊÛÈÓÎÕÖÐÛÉÔÓÎÕÛÊÊÍÅÚÍÛÊØ ö éÔÛØÍÅ æ×ÔÓÙÐ× éÔÛØÍÅèÊÇÙÑ íÌ×ÊÛÈÍÊÓÉÊ×ÉÌÍÎÉÓÚÐ×ÖÍÊ Ø×È×ÙÈÓÎÕÈÔ×ÈÊÛÖÖÓÙËÇ×Ç×ÛÎØÙÔÛÎÕÓÎÕÈÔ× ìùïéÏ×ÉÉÛÕ×ÛÌÌÊÍÌÊÓÛÈ×ÐÃÖÍÊÈÔ×ÙÍÎØÓÈÓÍÎÉ ö íÌ×ÊÛÈÍÊÉÍÖÈÔ×ÈÅÍìùïéªÉÉÔÛÐÐÔÛÆ×ÊÛØÓÍ ÙÍÏÏÇÎÓÙÛÈÓÍÎ ì ùïéï÷ééûõ÷í ì èóíîé éÔÛØÍÅ æ×ÔÓÙÐ× íê ï÷êõ÷ÊÈÐÛÎ× ð÷öèÙÐÍÉ×Ø îÍÇ×Ç×ÓÎÕ ë ï÷êõ÷ú÷õóî ð÷öè ï÷êõ÷ Ç×Ç×ÓÎÕø×È×ÙÈ×Ø ë ÷ÎØÍÖëÇ×Ç× ö ÌÐÇÉÏÓÎ ì ùïéï÷ééûõ÷í ì èóíîé éÐÍÅÊÈÐÛÎ× ûØÆÛÎÙ× îÍÇ×Ç×ÓÎÕ ë èêûööóùÙÐÍÉ×Ø åÛÊÎÓÎÕ æ×ÔÓÙÐ× èè ûñ÷çêîé éèíìì÷øçé÷ûðð è Ç×Ç×ÓÎÕø×È×ÙÈ×Ø ë ûï÷êõ÷ èêûööóùðûî÷é ïíúððûùðíéç ó÷î÷ê÷ åèðûèïõ óô÷÷ê÷ ïçðèðûíûø óî÷ê ïóîçè÷éÍÊð÷éé ðûãíçè February, 2011 6K-46 îíè÷é èÔ×ÌÊÍÈ×ÙÈÓÍÎÆ×ÔÓÙÐ×ÉÔÍÇÐØÊ×ÏÛÓÎÌÍÉÓÈÓÍÎ×ØÎ×ÛÊÈÔ×ÊÛÏÌÕÍÊ×ÈÍÌÊ×Æ×ÎÈ ÈÊÛÖÖÓÙÖÊÍÏÇÉÓÎÕÈÔ××ÄÓÈÊÛÏÌóÖÛÌÊÍÈ×ÙÈÓÍÎÆ×ÔÓÙÐ×ÖÍÐÐÍÅÉÈÔ×ÅÍÊÑ ê Æ×ÔÓÙÐ×ÇÌÈÔ×ÊÛÏÌÈÔ×ÎÓÈÉÔÛÐÐÊ×ÏÛÓÎÛÏÓÎÓÏÇÏØÓÉÈÛÎÙ×ÖÊÍÏÈÔ× ÅÍÊÑÛÊ×Û ûÎÃÉÔÛØÍÅÍÊÌÊÍÈ×ÙÈÓÍÎÆ×ÔÓÙÐ×ÍÌ×ÊÛÈÓÎÕÈÍÈÛÐÐÃÍÊÌÛÊÈÓÛÐÐÃÓÎÛÈÊÛÖÖÓÙÐÛÎ× ÉÔÍÇÐØÚ××ËÇÓÌÌ×ØÅÓÈÔÛÈÊÇÙÑÏÍÇÎÈ×ØÛÈÈ×ÎÇÛÈÍÊ èÔ×Æ×ÔÓÙÐ×ÉÚÐÍÙÑÓÎÕÈÔ××ÄÓÈÊÛÏÌÉÔÍÇÐØÎÍÈ×ÎÙÊÍÛÙÔÓÎÈÍÐÛÎ×ÉÍÌ×ÎÈÍ ÈÊÛÖÖÓÙ óÖÈÔ×ÊÛÏÌÙÛÎÎÍÈÚ×Ê×ÍÌ×Î×ØÅÓÈÔÓÎ ÏÓÎÇÈ×ÉÈÔ×ÛÌÌÊÍÌÊÓÛÈ×ÉÈÛÈÓÍÎÛÊà ÐÛÃÍÇÈÉÔÍÇÐØÚ×ÇÉ×Ø èÔ×ìùïéÉÔÛÐÐÚ×ÇÉ×ØÖÍÊÎÓÕÔÈÈÓÏ×ÍÌ×ÊÛÈÓÍÎÉ åÍÊÑ æ×ÔÓÙÐ× The Temporary Traffic Control Distance Charts can be found on íìè ó íîûð page 6K-121 éÔÛØÍÅ ÍÊ æ×ÔÓÙÐ× êû ïì íéø ùð÷ ö èÔ×ìùïéªÉÉÔÛÐÐØÓÉÌÐÛÃÈÔ× ©êûïìùðíé÷ø¨Ï×ÉÉÛÕ× éÔÛØÍÅ æ×ÔÓÙÐ× ÍÊ êû ïì íéø ùð÷ æ×ÔÓÙÐ×ÉÔÍÇÐØÎÍ È×ÎÙÊÍÛÙÔÓÎ È Í È ÊÛÖÖÓÙÐÛÎ× ×ÄÙ×Ì È ÅÔ×Ê×È Ô×ÉÔÍÇÐØ×ÊÓÉ È ÍÍÎÛÊÊÍÅ æÛÊÓÛÚÐ× íìè ó íîûð ó÷êê÷ ïíúðûïìùðíéç ÷äê÷ã öê÷÷ã ìééåûåû ïóîçè÷éÍÊð÷éé ðûãíçè February, 2011 6K-47 îíè÷é èÔ×ÌÊÍÈ×ÙÈÓÍÎÆ×ÔÓÙÐ×ÉÔÍÇÐØÊ×ÏÛÓÎÌÍÉÓÈÓÍÎ×ØÎ×ÛÊÈÔ×ÊÛÏÌÕÍÊ×ÈÍÌÊ×Æ×ÎÈ ÈÊÛÖÖÓÙÖÊÍÏÇÉÓÎÕÈÔ××ÄÓÈÊÛÏÌóÖÈÔ×ÍÌ×ÊÛÈÓÍÎÊ×ËÇÓÊ×ÉÍÎ×ÌÊÍÈ×ÙÈÓÍÎ Æ×ÔÓÙÐ×ÈÍÖÍÐÐÍÅÈÔ×ÅÍÊÑÆ×ÔÓÙÐ×ÇÌÈÔ×ÊÛÏÌÈÔ×ÎÓÈÉÔÛÐÐÊ×ÏÛÓÎÛ ê ÏÓÎÓÏÇÏØÓÉÈÛÎÙ×ÖÊÍÏÈÔ×ÅÍÊÑÛÊ×Û ûÎÃÉÔÛØÍÅÍÊÌÊÍÈ×ÙÈÓÍÎÆ×ÔÓÙÐ×ÍÌ×ÊÛÈÓÎÕÈÍÈÛÐÐÃÍÊÌÛÊÈÓÛÐÐÃÓÎÛÈÊÛÖÖÓÙÐÛÎ× ÉÔÍÇÐØÚ××ËÇÓÌÌ×ØÅÓÈÔÛÈÊÇÙÑÏÍÇÎÈ×ØÛÈÈ×ÎÇÛÈÍÊ èÔ×Æ×ÔÓÙÐ×ÉÚÐÍÙÑÓÎÕÈÔ××ÄÓÈÊÛÏÌÉÔÍÇÐØÎÍÈ×ÎÙÊÍÛÙÔÓÎÈÍÐÛÎ×ÉÍÌ×ÎÈÍ ÈÊÛÖÖÓÙÛÎØÉÔÍÇÐØÛÐÐÍÅÈÊÛÖÖÓÙÈÍÇÉ×ÈÔ××ÉÙÛÌ×ÐÛÎ× óÖÈÔ×ÊÛÏÌÙÛÎÎÍÈÚ×Ê×ÍÌ×Î×ØÅÓÈÔÓÎ ÏÓÎÇÈ×ÉÈÔ×ÛÌÌÊÍÌÊÓÛÈ×ÉÈÛÈÓÍÎÛÊà ÐÛÃÍÇÈÉÔÍÇÐØÚ×ÇÉ×Ø èÔ×ìùïéªÉÉÔÛÐÐÚ×ÇÉ×ØÖÍÊÎÓÕÔÈÈÓÏ×ÍÌ×ÊÛÈÓÍÎÉ èÔ×ÍÌÈÓÍÎÛÐÉ×ÙÍÎØÌÊÍÈ×ÙÈÓÍÎÆ×ÔÓÙÐ×ÏÛÃÚ×Î××Ø×ØÈÍÚÐÍÙÑÅÓØ×Ê ×ÄÓÈÊÛÏÌÉ åÍÊÑ The Temporary Traffic Control æ×ÔÓÙÐ× Distance Charts can be found on íìè ó íîûð page 6K-121 íìè ó íîûð ìÊÍ È×Ù È ÓÍÎ ÍÊ æ×ÔÓÙÐ×É êû ïì íéø ùð÷ úÍ È ÔÆ×ÔÓÙÐ×ÉÉÔÍÇÐØØÓÉÌÐÛÃ È Ô×ÉÛÏ×Ï×ÉÉÛÕ× æ×ÔÓÙÐ×ÉÉÔÍÇÐØÎÍ È×ÎÙÊÍÛÙÔÓÎ È Í È Ô××ÉÙÛÌ×ÐÛÎ× èÔ×ìùïéªÉÉÔÛÐÐØÓÉÌÐÛÃÈÔ× ö ©êûïìùðíé÷ø¨Ï×ÉÉÛÕ× éÔÛØÍÅ ÍÊ æ×ÔÓÙÐ× êû ïì íéø ùð÷ æ×ÔÓÙÐ×ÉÔÍÇÐØÎÍ È×ÎÙÊÍÛÙÔÓÎ È Í È ÊÛÖÖÓÙÐÛÎ× ×ÄÙ×Ì È ÅÔ×Ê×È Ô×ÉÔÍÇÐØ×ÊÓÉ È ÍÍÎÛÊÊÍÅ æÛÊÓÛÚÐ× íìè ó íîûð ó÷êê÷÷÷î÷ ïíúðûïìùðíéçÅÓÈÔéùûìðû ÷äê÷ã öê÷÷ã ìééåûåû ïóîçè÷éÍÊð÷éé ðûãíçè February, 2011 6K-48 îíè÷é èÔ×ÌÊÍÈ×ÙÈÓÍÎÆ×ÔÓÙÐ×ÉÔÍÇÐØÊ×ÏÛÓÎÌÍÉÓÈÓÍÎ×ØÎ×ÛÊÈÔ×ÊÛÏÌÕÍÊ×ÈÍÌÊ×Æ×ÎÈ ÈÊÛÖÖÓÙÖÊÍÏÇÉÓÎÕÈÔ××ÄÓÈÊÛÏÌóÖÛÌÊÍÈ×ÙÈÓÍÎÆ×ÔÓÙÐ×ÖÍÐÐÍÅÉÈÔ×ÅÍÊÑ Æ×ÔÓÙÐ×ÇÌÈÔ×ÊÛÏÌÈÔ×ÎÈÔ×ÖÐÛÉÔÓÎÕÛÊÊÍÅØÓÉÌÐÛÃÉÔÛÐÐÙÔÛÎÕ×ÈÍÈÔ× ê ÙÛÇÈÓÍÎÏÍØ×ÉÔÛÐÐÊ×ÏÛÓÎÛÏÓÎÓÏÇÏØÓÉÈÛÎÙ×ÖÊÍÏÈÔ×ÅÍÊÑÛÊ×Û ûÎÃÉÔÛØÍÅÍÊÌÊÍÈ×ÙÈÓÍÎÆ×ÔÓÙÐ×ÍÌ×ÊÛÈÓÎÕÈÍÈÛÐÐÃÍÊÌÛÊÈÓÛÐÐÃÓÎÛÈÊÛÖÖÓÙÐÛÎ× ÉÔÍÇÐØÚ××ËÇÓÌÌ×ØÅÓÈÔÛÈÊÇÙÑÏÍÇÎÈ×ØÛÈÈ×ÎÇÛÈÍÊ èÔ×Æ×ÔÓÙÐ×ÉÚÐÍÙÑÓÎÕÈÔ××ÄÓÈÊÛÏÌÉÔÍÇÐØÎÍÈ×ÎÙÊÍÛÙÔÓÎÈÍÐÛÎ×ÉÍÌ×ÎÈÍ ÈÊÛÖÖÓÙ óÖÈÔ×ÊÛÏÌÙÛÎÎÍÈÚ×Ê×ÍÌ×Î×ØÅÓÈÔÓÎ ÏÓÎÇÈ×ÉÈÔ×ÛÌÌÊÍÌÊÓÛÈ×ÉÈÛÈÓÍÎÛÊà ÐÛÃÍÇÈÉÔÍÇÐØÚ×ÇÉ×Ø èÔ×ìùïéÉÔÛÐÐÚ×ÇÉ×ØÖÍÊÎÓÕÔÈÈÓÏ×ÍÌ×ÊÛÈÓÍÎÉ èÔ×ÍÌÈÓÍÎÛÐÉ×ÙÍÎØÌÊÍÈ×ÙÈÓÍÎÆ×ÔÓÙÐ×ÏÛÃÚ×Î××Ø×ØÈÍÚÐÍÙÑÅÓØ×Ê ×ÄÓÈÊÛÏÌÉ The Temporary Traffic Control åÍÊÑ Distance Charts can be found on æ×ÔÓÙÐ× page 6K-121 íìè ó íîûð íìè ó íîûð ìÊÍ È×Ù È ÓÍÎ æ×ÔÓÙÐ×É ÍÊ êû ïì íéø ùð÷ úÍÈÔÆ×ÔÓÙÐ×ÉÉÔÍÇÐØØÓÉÌÐÛÃÈÔ×ÉÛÏ×Ï×ÉÉÛÕ× ö éÔÛØÍÅ æ×ÔÓÙÐ× ÍÊ êû ïì íéø ùð÷ èÔ×ìùïéªÉÉÔÛÐÐØÓÉÌÐÛÃÈÔ× ö ©êûïìùðíé÷ø¨Ï×ÉÉÛÕ× éÔÛØÍÅ ÍÊ æ×ÔÓÙÐ× êû ïì íéø ùð÷ æ×ÔÓÙÐ×ÉÔÍÇÐØÎÍÈ×ÎÙÊÍÛÙÔÓÎÈÍÈÊÛÖÖÓÙÐÛÎ× ×ÄÙ×ÌÈÅÔ×Ê×ÈÔ×ÉÔÍÇÐØ×ÊÓÉÈÍÍÎÛÊÊÍÅ æÛÊÓÛÚÐ× íìè ó íîûð ó÷êê÷î÷ê ïíúðûïìùðíéçÅÓÈÔðûøíì ÷äê÷ã öê÷÷ã ìééåûåû ïóîçè÷éÍÊð÷éé ðûãíçè February, 2011 6K-49 îíè÷é èÔ×ðÛÎ×ê×ØÇÙÈÓÍÎÉÓÕÎÛÎØÈÔ×ï÷êõ÷ÉÓÕÎÏÛÃÚ×ÍÏÓÈÈ×ØÅÔ×ÎÈÔ× ÌÍÉÈ×ØÉÌ××ØÐÓÏÓÈÓÉ ÏÌÔÍÊÐ×ÉÉ óÎÍÊØ×ÊÈÍÇÉ×ÈÔÓÉÐÛÃÍÇÈÈÅÍÖÐÛÉÔÓÎÕÛÊÊÍÅÚÍÛÊØÉÛÈÐ×ÛÉÈÍÎ×ìùïéÛÎØ ÛØÆÛÎÙ×ÅÛÊÎÓÎÕÉÓÕÎÉÉÔÛÐÐÚ×ÇÉ×ØóÖÈÔ×É×Ø×ÆÓÙ×ÉÛÊ×ÎÍÈÛÆÛÓÐÛÚÐ××ÓÈÔ×Ê ðÛÃÍÇÈ ÉÔÛÐÐÚ×ÇÉ×Ø åÔ×ÎÇÉÓÎÕÛÙÍÏÚÓÎÛÈÓÍÎÍÖÙÍÎ×É ÓÎÙÔÏÓÎÓÏÇÏÔ×ÓÕÔÈÛÎØøÓÊ×ÙÈÓÍÎ óÎØÓÙÛÈÍÊúÛÊÊÓÙÛØ×É×Æ×ÊÃÈÔÓÊØØ×ÆÓÙ×ÓÎÈÔ×Ï×ÊÕ×ÈÛÌ×ÊÛÎØ×Æ×ÊÃÈ×ÎÈÔ Ø×ÆÓÙ×ÓÎÈÔ×ÈÛÎÕ×ÎÈÛÊ×ÛÉÔÛÐÐÚ×ÛøÓÊ×ÙÈÓÍÎÛÐóÎØÓÙÛÈÍÊúÛÊÊÓÙÛØ× ûÐÐÉÔÛØÍÅÆ×ÔÓÙÐ×ÉÍÌ×ÊÛÈÓÎÕÈÍÈÛÐÐÃÍÊÌÛÊÈÓÛÐÐÃÓÎÛÈÊÛÖÖÓÙÐÛÎ×ÉÔÍÇÐØ Ú××ËÇÓÌÌ×ØÅÓÈÔÛÈÊÇÙÑÏÍÇÎÈ×ØÛÈÈ×ÎÇÛÈÍÊ The Temporary Traffic Control Distance Charts can be found on page 6K-121  û ÍÊ û û ÆÛÊÓÛÚÐ× î÷ê÷ ðûùðíéç ó÷îóôó÷êñ÷ íùùçìøõèèïåíéìûù óî÷óæó÷ê ïçðèðûøøøíûø ô íç ê éÍÊð÷ééðûãíçè February, 2011 6K-50 îíè÷ óÖÈÊÛÖÖÓÙÆÍÐÇÏ×ÉÛÊ×ÐÍÅÛØÍÇÚÐ×ÐÛÎ×ÙÐÍÉÇÊ×ÓÉÌÊ×Ö×ÊÊ×Ø The Temporary Traffic Control Distance Charts can be found on page 6K-121 íîð ã öíê éì÷÷øð ó ï ó èé ïì ô íêð÷éé ÍÊ ÷î÷êî÷ê÷ ùèðûùðíéç óî÷óæó÷êî÷ãê ïçðèðûøøøííåûíûø øûãéÍÊð÷ééðûãíçè February, 2011 6K-51 îíè÷é èÔ×ÖÐÛÉÔÓÎÕÛÊÊÍÅÚÍÛÊØÉÔÛÐÐÚ×ÇÉ×ØÅÔ×ÎÈÔ×ÌÍÉÈ×ØÉÌ××ØÐÓÏÓÈÓÉ ÏÌÔÍÊÕÊ×ÛÈ×Ê èÔ×ðÛÎ×øÊÍÌÉÃÏÚÍÐÉÓÕÎÛÎØÈÔ×ï×ÊÕ×ÅÓÈÔÛÊÊÍÅÉÓÕÎÏÛÃÚ×ÍÏÓÈÈ×Ø ÅÔ×ÎÈÔ×ÌÍÉÈ×ØÉÌ××ØÐÓÏÓÈÓÉ ÏÌÔÍÊÐ×ÉÉ çÉ×ÈÔ×ÛÌÌÊÍÌÊÓÛÈ×ÈÊÛÖÖÓÙÙÍÎÈÊÍÐØ×ÆÓÙ×ÉÖÍÊÛÊÓÕÔÈÐÛÎ×ÙÐÍÉÇÊ× The Temporary Traffic Control Distance Charts can be found on page 6K-121 Ö××È ÍÊ ÍÊ ÆÛÊÓÛÚÐ× ðûùðíéç î÷ê÷ ïçðèðûøøøíûø óî÷óæó÷ê ðûãíçè øûãéÍÊð÷éé February, 2011 6K-52 îíè÷é èÔÓÉÐÛÃÍÇÈÉÔÍÇÐØÚ×ÇÉ×ØÍÎÔÓÕÔÉÌ××ØÊÍÛØÅÛÃÉÅÔ×Ê×ÈÊÛÖÖÓÙËÇ×Ç×ÉÏÛà ×ÄÈ×ÎØÛÈÐ×ÛÉÈ ÏÓÐ×ÇÌÉÈÊ×ÛÏÍÖÈÔ×ÈÛÌ×ÊóÖÐÓÈÈÐ×ÍÊÎÍËÇ×ÇÓÎÕÓÉ ÛÎÈÓÙÓÌÛÈ×ØÇÉ×ÈÔ×ÈÃÌÓÙÛÐÐÛÎ×ÙÐÍÉÇÊ×ðÛÃÍÇÈ çÉ×ÈÔ×ÛÌÌÊÍÌÊÓÛÈ×ÈÊÛÖÖÓÙÙÍÎÈÊÍÐØ×ÆÓÙ×ÉÖÍÊÛÊÓÕÔÈÐÛÎ×ÙÐÍÉÇÊ× ûìùïéÏÛÃÚ×ÇÉ×ØÓÎÌÐÛÙ×ÍÖÛÌÛÓÊÍÖçé÷úíèôðûî÷éøçêóîõ úûùñçìéÉÓÕÎÉ øÓÉÈÛÎÙ×ÌÐÛËÇ×ÉÛÊ×Ê×ÙÍÏÏ×ÎØ×ØÅÔ×ÎÈÔ×ØÓÉÈÛÎÙ×ÓÉ ÏÓÐ×ÉÍÊÏÍÊ× The Temporary Traffic Control Distance Charts can be found on page 6K-121 û û ú÷õóîú÷õóî ï÷êõ÷ï÷êõ÷ è û ñ÷è çê î é û è ï÷êõ÷ è û ñ÷è çê î é û è ï÷êõ÷ ÏÓÐ× çé÷ çé÷ è úíô è úíô ðûî÷é ðûî÷é øçêóîõ øçêóîõ úûù ñ çìé úûù ñ çìé ÈÍ ÏÓÐ×ÉÌÛÙÓÎÕ çé÷ çé÷ è úíô è úíô ðûî÷é ðûî÷é øçêóîõ øçêóîõ úûù ñ çìé ùÍÎÈÓÎÇ×ÉÌÛÙÓÎÕÖÍÊ úûù ñ çìé ÈÔ××ÉÈÓÏÛÈ×ØÏÛÄÓÏÇÏ çé÷ ËÇ×Ç×ØÓÉÈÛÎÙ× è çé÷ úíô è úíô ðûî÷é ðûî÷é øçêóîõ øçêóîõ úûù ñ çìé úûù ñ çìé û ðûùðíéçåèðûèïõ î÷ê÷óô÷÷ê÷ ïçðèðûøøøíûø óî÷óæó÷ê ðûãíçè øûãéÍÊð÷éé February, 2011 6K-53 îíè÷é çÉ×ÈÔ×ÛÌÌÊÍÌÊÓÛÈ×ÛØÆÛÎÙ×ÅÛÊÎÓÎÕÉÓÕÎÉÌÛÙÓÎÕÖÍÊÈÔ×ÉÌ××ØÍÎÈÔ× ÙÊÍÉÉÊÍÛØ èÔ×ÖÐÛÉÔÓÎÕÛÊÊÍÅÚÍÛÊØÉÔÛÐÐÚ×ÇÉ×ØÅÔ×ÎÈÔ×ÌÍÉÈ×ØÉÌ××ØÐÓÏÓÈÓÉ ÍÊÕÊ×ÛÈ×Ê èÔ×ðÛÎ×øÊÍÌÉÃÏÚÍÐÉÓÕÎÛÎØÈÔ×ï÷êõ÷ÅÓÈÔûÊÊÍÅÉÓÕÎÏÛÃÚ× ÍÏÓÈÈ×ØÅÔ×ÎÈÔ×ÌÍÉÈ×ØÉÌ××ØÐÓÏÓÈÓÉ ÏÌÔÍÊÐ×ÉÉ The Temporary Traffic Control Distance Charts can be found on page 6K-121 Ö××È õ Ö××È È Ö××È çêî è ûî ð÷ È õ ð õ ÍÊ ÍÊ ÆÛÊÓÛÚÐ× ÷öî÷ê÷ ðèðûùðíéç êñ÷÷ãîóî÷ê÷óî åíéìûùúíøèéùèí óî÷óæó÷ê ïçðèðûøøøíûø øûãéÍÊð÷éé ðûãíçè February, 2011 6K-54 îíè÷é çÉ×ÈÔ×ÛÌÌÊÍÌÊÓÛÈ×ÛØÆÛÎÙ×ÅÛÊÎÓÎÕÉÓÕÎÉÌÛÙÓÎÕÖÍÊÈÔ× ÉÌ××ØÍÎÈÔ×ÙÊÍÉÉÊÍÛØ èÔ×ÖÐÛÉÔÓÎÕÛÊÊÍÅÚÍÛÊØÉÔÛÐÐÚ×ÇÉ×ØÅÔ×ÎÈÔ×ÌÍÉÈ×ØÉÌ××Ø ÐÓÏÓÈÓÉÏÌÔÍÊÕÊ×ÛÈ×Ê èÔ×ðÛÎ×øÊÍÌÉÃÏÚÍÐÉÓÕÎÛÎØÈÔ×ï÷êõ÷ÅÓÈÔûÊÊÍÅÉÓÕÎ ÏÛÃÚ×ÍÏÓÈÈ×ØÅÔ×ÎÈÔ×ÌÍÉÈ×ØÉÌ××ØÐÓÏÓÈÓÉ ÏÌÔÍÊÐ×ÉÉ The Temporary Traffic Control Distance Charts can be found on Ö××È page 6K-121 õ Ö××È è çêî Ö××È ðûî÷ Ö××È Ö××È õ ð ÍÊ õ ÍÊ ÆÛÊÓÛÚÐ× õèðûùðíéç êóôî÷ê÷ åíéìûùúíøèéùèí êñ÷÷ãîóî÷ê÷óî ïçðèðûøøøíûø óî÷óæó÷ê øûãéÍÊð÷ééðûãíçè February, 2011 6K-55 îíè÷é èÔ×ÖÐÛÉÔÓÎÕÛÊÊÍÅÚÍÛÊØÉÔÛÐÐÚ×ÇÉ×ØÅÔ×ÎÈÔ×ÌÍÉÈ×ØÉÌ××ØÐÓÏÓÈÓÉ ÏÌÔÍÊÕÊ×ÛÈ×Ê èÔ×ðÛÎ×øÊÍÌÉÃÏÚÍÐÉÓÕÎÉÈÔ×ï×ÊÕ×ÅÓÈÔÛÊÊÍÅÉÓÕÎÉÛÎØÈÔ× ÛÊÊÍÅÚÍÛÊØÏÛÃÚ×ÍÏÓÈÈ×ØÅÔ×ÎÈÔ×ÌÍÉÈ×ØÉÌ××ØÐÓÏÓÈÓÉ ÏÌÔÍÊÐ×ÉÉ óÖÈÔ×ÖÐÛÉÔÓÎÕÛÊÊÍÅÚÍÛÊØÅÓÐÐÎÍÈÖÓÈ×ÎÈÓÊ×ÐÃÍÎÈÔ×Ð×ÖÈÉÔÍÇÐØ×ÊÓÈÉÔÍÇÐØ Ú×ÌÐÛÙ×ØÚ×ÔÓÎØÈÔ×ÈÛÌ×Ê×ÎÙÊÍÛÙÔÓÎÕÍÎÈÔ×ÐÛÎ×ÛÉÐÓÈÈÐ×ÛÉÌÍÉÉÓÚÐ× åÔ×ÎÈÔ×ðÛÎ×øÊÍÌÉÃÏÚÍÐÉÓÕÎÍÊÈÔ×ï÷êõ÷ÅÓÈÔÛÊÊÍÅÉÓÕÎÓÉÇÉ×Ø ÈÔ×ÉÛÏ×ÉÓÕÎÉÔÛÐÐÚ×ÇÉ×ØÖÍÊÚÍÈÔÐÛÎ×ÙÐÍÉÇÊ×ÉÓÎ×ÛÙÔØÓÊ×ÙÈÓÍÎ The Temporary Traffic Control Distance Charts can be found on page 6K-121 Ö××È ÍÊ ÍÊ ÍÊ ÍÊ  ÍÊ ÆÛÊÓÛÚÐ× ÷öî÷÷ ðèèåíðûéùðíéø óî÷óæó÷ê ïçðèðûøøøíûø øûãéÍÊð÷ééðûãíçè February, 2011 6K-56 îíè÷é èÔ×ÖÐÛÉÔÓÎÕÛÊÊÍÅÚÍÛÊØÉÔÛÐÐÚ×ÇÉ×ØÅÔ×ÎÈÔ×ÌÍÉÈ×ØÉÌ××Ø ÐÓÏÓÈÓÉÏÌÔÍÊÕÊ×ÛÈ×Ê èÔ×ðÛÎ×øÊÍÌÉÃÏÚÍÐÉÓÕÎÛÎØÈÔ×ï×ÊÕ×ÅÓÈÔÛÊÊÍÅÉÓÕÎ ÏÛÃÚ×ÍÏÓÈÈ×ØÅÔ×ÎÈÔ×ÌÍÉÈ×ØÉÌ××ØÐÓÏÓÈÓÉ ÏÌÔÍÊÐ×ÉÉ åÔ×ÎÈÔ×ðÛÎ×øÊÍÌÉÃÏÚÍÐÉÓÕÎÍÊÈÔ×ï÷êõ÷ÅÓÈÔÛÊÊÍÅÉÓÕÎÓÉÇÉ×Ø ÈÔ×ÉÛÏ×ÉÓÕÎÉÔÛÐÐÚ×ÇÉ×ØÖÍÊÚÍÈÔÐÛÎ×ÙÐÍÉÇÊ×ÉÓÎ×ÛÙÔØÓÊ×ÙÈÓÍÎ The Temporary Traffic Control Distance Charts can be found on page 6K-121 Ö××È ÍÊ ÍÊ ÍÊ ÍÊ ÍÊ ÆÛÊÓÛÚÐ× õèèåíðûéùðíéø êóôî÷÷ ïçðèðûøøøíûø óî÷óæó÷ê øûãéÍÊð÷ééðûãíçè February, 2011 6K-57 îíè÷é óÎÉÈÛÐÐÛèÃÌ×óóóÚÛÊÊÓÙÛØ×ÛÈÈÔ×Ú×ÕÓÎÎÓÎÕÍÖ×ÛÙÔÅÍÊÑÉÌÛÙ×ÛÎØÛÈ ÓÎÈ×ÊÆÛÐÉÖÊÍÏ Ö××ÈÏÓÎÓÏÇÏÈÍ Ö××ÈÏÛÄÓÏÇÏÅÓÈÔÓÎÈÔ× ÙÐÍÉ×ØÐÛÎ× èÔ×èÃÌ×óóóÚÛÊÊÓÙÛØ×ÅÓÈÔÓÎÈÔ×ÅÍÊÑÉÌÛÙ×ÏÛÃÚ×ÍÏÓÈÈ×ØÅÔ×ÎÈÔ× ÅÍÊÑÉÌÛÙ×ÓÉÍÙÙÇÌÓ×Ø öÍÊÛØÆÛÎÙ×ÉÓÕÎÓÎÕÌÐÛÙ×Ï×ÎÈÍÖÈÊÛÖÖÓÙÙÍÎÈÊÍÐØ×ÆÓÙ×ÉÛÎØÐÛÎ×ÈÛÌ×Ê É××ÈÔ×ÛÌÌÊÍÌÊÓÛÈ×ÉÈÛÈÓÍÎÛÊÃÐÛÃÍÇÈ The Temporary Traffic Control Distance Charts can be found on page 6K-121 ÍÊ ÍÊ ÍÊ ÍÊ î÷ê÷÷ä÷îóî ðûùðíéçèéí óî÷óæó÷êî÷ãê ïçðèðûøøøííåûíûø øûãéÍÊð÷ééðûãíçè February, 2011 6K-58 îíè÷é öÍÊÍÎ×ÐÛÎ×ÍÖÈÊÛÖÖÓÙÍÎÐà ùÍÎÈÓÎÇ×ÈÔ×ÌÛÈÈ×ÊÎÛÎØÈÔ×ÉÌÛÙÓÎÕÍÖØ×ÆÓÙ×ÉÖÍÊÛØØÓÈÓÍÎÛÐ ÐÛÈ×ÊÛÐÉÔÓÖÈ öÍÊÛØÆÛÎÙ×ÉÓÕÎÓÎÕÌÐÛÙ×Ï×ÎÈÍÖÈÊÛÖÖÓÙÙÍÎÈÊÍÐØ×ÆÓÙ×ÉÐÛÎ×ÈÛÌ×Ê É××ÈÔ×ÛÌÌÊÍÌÊÓÛÈ×ÉÈÛÈÓÍÎÛÊÃÐÛÃÍÇÈ èÔ×ðÛÎ×éÔÓÖÈÉÓÕÎÏÛÃÚ×ÍÏÓÈÈ×ØÅÔ×ÎÈÔ×ÌÍÉÈ×ØÉÌ××ØÐÓÏÓÈ ÓÉ ÏÌÔÍÊÐ×ÉÉ The Temporary Traffic Control Distance Charts can be found on page 6K-121 ú õ éÌÛÙÓÎÕ ð Ú×È Å××Î ÍÊ ×ÛÙÔ Ø×ÆÓÙ× õ éÌÛÙÓÎÕ Ú×È Å××Î õ×ÛÙÔØ×ÆÓÙ× õ î÷ôóö ðûéè óî÷óæó÷êî÷ãê ïçðèðûøøøííåûíûø øûãéÍÊð÷ééðûãíçè February, 2011 6K-59 îíè÷é ûØÒÇÉÈÈÔ×ÊÛÏÌ×ÄÓÈÈÍÖÓÈÈÔ×ÙÍÎØÓÈÓÍÎÉ öÍÊÛØÆÛÎÙ×ÉÓÕÎÓÎÕÌÐÛÙ×Ï×ÎÈÍÖÈÊÛÖÖÓÙÙÍÎÈÊÍÐØ×ÆÓÙ×É ÛÎØÐÛÎ×ÙÐÍÉÇÊ×É××ÈÔ×ÛÌÌÊÍÌÊÓÛÈ×ÉÈÛÈÓÍÎÛÊÃÐÛÃÍÇÈ The Temporary Traffic Control Distance Charts can be found on page 6K-121 õ äó ÷è Ö××È Ö××È ïÓÎÓÏÇÏ È Í È Ô××ÎØÍÖ È Ô× ÙÐÍÉÇÊ×È ÛÌ×Ê õ óîóî÷êóôî÷÷ ïûðõèðûùðíéø ÷äóê÷î èûïìíì ðûãíçè øûãéÍÊð÷éé February, 2011 6K-60 îíè÷é èÔ×ÛØÆÛÎÙ×ÅÛÊÎÓÎÕÉÓÕÎÉÌÛÙÓÎÕÓÉØ×Ì×ÎØ×ÎÈ ÍÎÈÔ×ÊÛÏÌÐ×ÎÕÈÔÛÎØÈÔ×ÐÍÙÛÈÓÍÎÍÖÓÎÌÐÛÙ×ÉÓÕÎÓÎÕ èÔ×ÉÌÛÙÓÎÕÉÔÍÇÐØÚ×ÛÉÐÍÎÕÛÉÓÉÌÊÛÙÈÓÙÛÐ The Temporary Traffic Control Distance Charts can be found on page 6K-121 ÓÎÌÐÛÙ× óîóî÷÷öî÷÷ ïûððèðûùðíéø ÷îêî÷ê÷î èûùûïìíì ðûãíçè øûãéÍÊð÷éé February, 2011 6K-61 îíè÷é ûØÒÇÉÈÈÔ×ÊÛÏÌ×ÎÈÊÛÎÙ×ÈÍÖÓÈÈÔ×ÙÍÎØÓÈÓÍÎÉ èÔ×ÛØÆÛÎÙ×ÅÛÊÎÓÎÕÉÓÕÎÉÌÛÙÓÎÕÓÉØ×Ì×ÎØ×ÎÈÍÎ ÈÔ×ÊÛÏÌÐ×ÎÕÈÔÛÎØÈÔ×ÐÍÙÛÈÓÍÎÍÖÓÎÌÐÛÙ×ÉÓÕÎÓÎÕ èÔ×ÉÌÛÙÓÎÕÉÔÍÇÐØÚ×ÛÉÐÍÎÕÛÉÓÉÌÊÛÙÈÓÙÛÐ öÍÊÛØÆÛÎÙ×ÉÓÕÎÓÎÕÌÐÛÙ×Ï×ÎÈÍÖÈÊÛÖÖÓÙÙÍÎÈÊÍÐØ×ÆÓÙ×É ÛÎØÐÛÎ×ÙÐÍÉÇÊ×É××ÈÔ×ÛÌÌÊÍÌÊÓÛÈ×ÉÈÛÈÓÍÎÛÊÃÐÛÃÍÇÈ The Temporary Traffic Control Distance Charts can be found on page 6K-121 õ õ ÓÎÌÐÛÙ× óîóî÷êóôî÷÷ ïûðõèðûùðíéø ÷îêî÷ê÷î èûùûïìíì ðûãíçè øûãéÍÊð÷éé February, 2011 6K-62 îíè÷é èÊÇÙÑÍÖÖÈÊÛÙÑÓÎÕÉÔÍÇÐØÚ×ÙÍÎÉÓØ×Ê×ØÅÔ×ÎØ×È×ÊÏÓÎÓÎÕÅÔ×ÈÔ×ÊÈÔ× ÖÍÍÈÏÓÎÓÏÇÏÐÛÎ×ÅÓØÈÔÓÉÛØ×ËÇÛÈ× çÉ×ÛÏÓÎÓÏÇÏÍÖÛ ÖÍÍÈÈÛÌ×Ê öÍÊðÍÍÌÉÇÉ× ÖÍÍÈÉÌÛÙÓÎÕÚ×ÈÅ××ÎØ×ÆÓÙ×É öÍÊêÛÏÌÉÇÉ× ÖÍÍÈÉÌÛÙÓÎÕÚ×ÈÅ××ÎØ×ÆÓÙ×É èÔ×ÉÌÛÙÓÎÕÖÍÊÛØÆÛÎÙ×ÅÛÊÎÓÎÕÉÓÕÎÉÓÉØ×Ì×ÎØ×ÎÈÍÎÈÔ×Ø×ÉÓÕÎÍÖÈÔ× ÓÎÈ×ÊÙÔÛÎÕ×ÛÎØÈÔ×ÐÍÙÛÈÓÍÎÍÖÓÎÌÐÛÙ×ÉÓÕÎÓÎÕ The Temporary Traffic Control È ïÓÎÓÏÇÏ Distance Charts can be found on page 6K-121 Ö××È ïÓÎÓÏÇÏ û é××êÍÛØûÇ È ÔÍÊÓ È Ã ÖÍÊÛÌÌÊÍÌÊÓÛ È×ÉÌ××Ø êóêê÷ ìûèûðûïìùðíéç øûãéÍÊð÷éé ðûãíçè February, 2011 6K-63 îíè÷ èÔ×ÉÌÛÙÓÎÕÖÍÊÛØÆÛÎÙ×ÅÛÊÎÓÎÕ ÉÓÕÎÉÓÉØ×Ì×ÎØ×ÎÈÍÎÈÔ×ÊÛÏÌ Ð×ÎÕÈÔÛÎØØ×ÉÓÕÎÛÎØÈÔ×ÐÍÙÛÈÓÍÎ ÍÖÓÎÌÐÛÙ×ÉÓÕÎÓÎÕèÔ×ÉÌÛÙÓÎÕ ÉÔÍÇÐØÚ×ÛÉÐÍÎÕÛÉÌÊÛÙÈÓÙÛÐ èÔ×ÈÛÌ×ÊÐ×ÎÕÈÔÓÉØ×Ì×ÎØ×ÎÈÍÎ ÈÊÛÖÖÓÙÉÌ××ØÉÛÎØÆÍÐÇÏ×ÉÛÎØ ÉÔÍÇÐØÚ×ÛÉÐÍÎÕÛÉÌÊÛÙÈÓÙÛÐ ø×ÈÍÇÊÉÓÕÎÓÎÕÉÔÍÇÐØÚ× ÙÍÎÉÓØ×Ê×ØÓÖÈÔ×ÊÛÏÌÓÉÙÐÍÉ×Ø ÖÍÊÛÎÔÍÇÊÍÊÕÊ×ÛÈ×Ê ÷äóê÷ èðííìùðíéç ðûãíçè øûãéÍÊð÷éé February, 2011 6K-64 îíè÷é ø×ÈÍÇÊÉÓÕÎÓÎÕÉÔÍÇÐØÚ×ÙÍÎÉÓØ×Ê×ØÓÖÈÔ×ÊÛÏÌÓÉÙÐÍÉ×Ø ÖÍÊÛÎÔÍÇÊÍÊÕÊ×ÛÈ×Ê The Temporary Traffic Control Distance Charts can be found on page 6K-121 ð ÷äóêê÷ èûïìùðíéç øûãéÍÊð÷ééðûãíçè February, 2011 6K-65 This page has been intentionally left blank. There is no Layout 66. Miscellaneous Miscellaneous Layouts Layouts Layouts forContinuously Moving and Miscellaneous Signing Operations. ïóéù÷ððûî÷íçéðûãíçèé ê×Ö×ÊÈÍÈÔ×ÐÛÃÍÇÈÉÖÍÊÊÍÛØÅÛÃÈÃÌ× ÆÍÐÇÏ×ÍÊÉÌ××ØÐÓÏÓÈÊ×ÉÈÊÓÙÈÓÍÎÉ ïÓÉÙ×ÐÐÛÎ×ÍÇÉíÌ×ÊÛÈÓÍÎÉ îÍÊÏÛÐÐÃÈÔ×É×ÛÊ×ÙÍÎÈÓÎÇÍÇÉÐÃÏÍÆÓÎÕÍÌ×ÊÛÈÓÍÎÉ ÅÔ×Ê×ÈÔ××ËÇÓÌÏ×ÎÈÍÌ×ÊÛÈÍÊÉÊ×ÏÛÓÎÓÎÉÓØ× ÍÎÈÔ× ÅÍÊÑÆ×ÔÓÙÐ× ðÛÃÍÇÈ îÍ ìÛÆ×Ï×ÎÈïÛÊÑÓÎÕèÅÍðÛÎ×êÍÛØÉ ìÛÆ×Ï×ÎÈïÛÊÑÓÎÕïÇÐÈÓðÛÎ×êÍÛØÉ íÖÖêÍÛØíÌ×ÊÛÈÓÍÎ ïÍÈÍÊõÊÛØ×ÊõÊÛÆ×ÐêÍÛØïÛÓÎÈ×ÎÛÎÙ× ïÓÉÙ×ÐÐÛÎ×ÍÇÉéÓÕÎÓÎÕ èÔ×É×ÛÊ×ÇÎÇÉÇÛÐÐÛÃÍÇÈÉÈÔÛÈÏÛÃÚ×ÇÉ×ØÈÍÅÛÊÎ ÏÍÈÍÊÓÉÈÉÍÖÇÎ×ÄÌ×ÙÈ×ØÊÍÛØÅÛÃÍÌ×ÊÛÈÓÍÎÉ ðÛÃÍÇÈ îÍ éÇÊÖÛÙÓÎÕíÌ×ÊÛÈÓÍÎÛÈóÎÈ×ÊÉ×ÙÈÓÍÎ úÇÏÌ úÐÛÉÈÓÎÕ ïÇÐÈÓÌÐ×åÍÊÑéÌÛÙ×É ïÇÐÈÓÌÐ×ùÊÍÉÉêÍÛØóÎÈ×ÊÉ×ÙÈÓÍÎÉ ûØÆÓÉÍÊÃéÌ××ØðÓÏÓÈÉ  øÃÎÛÏÓÙéÌ××ØøÓÉÌÐÛÃéÓÕÎ éÈÍÌÌ×ØèÊÛÖÖÓÙåÛÊÎÓÎÕéÃÉÈ×Ï ïÓÉÙ×ÐÐÛÎ×ÍÇÉùÐÍÉÇÊ×É èÔ×É×ÛÊ×ÉÌ×ÙÓÛÐÓÂ×ØÐÛÃÍÇÈÉÖÍÊÙÐÍÉÇÊ×ÉÍÊ ÊÍÛØÅÛÃÍÊÌ×Ø×ÉÈÊÓÛÎÖÛÙÓÐÓÈÓ×É ðÛÃÍÇÈ îÍ  ðÛÎ× åÛÃêÍÛØùÐÍÉÇÊ× çÎØÓÆÓØ×ØïÇÐÈÓðÛÎ×êÍÛØùÐÍÉÇÊ× øÓÆÓØ×ØïÇÐÈÓðÛÎ×ùÐÍÉÇÊ× éÓØ×ÅÛÐÑø×ÈÍÇÊ éÓØ×ÅÛÐÑúÃÌÛÉÉ February, 2011 îíè÷é ûÐÐÆ×ÔÓÙÐ×ÉÉÔÛÐÐØÓÉÌÐÛÃÈÅÍ Ø×ÕÊ××Ã×ÐÐÍÅÖÐÛÉÔÓÎÕ Æ×ÔÓÙÐ×ÐÓÕÔÈÉÍÊÉÈÊÍÚ×É èÔ×É×ÌÛÊÛÈÓÍÎØÓÉÈÛÎÙ×Ú×ÈÅ××ÎÈÔ×ÉÈÊÓÌ×ÊÛÎØÈÔ×ÐÛÉÈ ÉÔÛØÍÅÆ×ÔÓÙÐ×ÉÔÍÇÐØÚ×Ø×È×ÊÏÓÎ×ØÚÃÈÔ×ÈÊÛÙÑÖÊ××ÈÓÏ× ÍÖÈÔ×ÌÛÆ×Ï×ÎÈÏÛÊÑÓÎÕÏÛÈ×ÊÓÛÐ ûÎÃÆ×ÔÓÙÐ×ÉÍÌ×ÊÛÈ×ØÈÍÈÛÐÐÃÍÊÌÛÊÈÓÛÐÐÃÓÎÛÔÓÕÔÉÌ××Ø ÈÊÛÖÖÓÙÐÛÎ×ÉÔÍÇÐØÚ××ËÇÓÌÌ×ØÅÓÈÔÛÈÊÇÙÑÏÍÇÎÈ×Ø ÛÈÈ×ÎÇÛÈÍÊ óÖÈÊÛÙÑÓÎÕÍÖÈÔ×Å×ÈÌÛÓÎÈÓÉÛÎÈÓÙÓÌÛÈ×ØÈÔ×ÇÉ×ÍÖÙÍÎ×É ÍÊÉÈÛÈÓÍÎÛÊéå×ÈìÛÓÎȨÉÓÕÎÉÉÔÍÇÐØÚ×ÙÍÎÉÓØ×Ê×Ø The Temporary Traffic Control Distance Charts can be found on page 6K-121 öêíîèöûù ó î õ ê÷ûêöûù ó î õ é óõ îéé óõ îé åèìè ÷ûóî èìèå ì ûóî÷ ñ÷÷íöö éÈÊÓÌ×Ê ðóî÷é å÷è ìû óîè ÍÊ é×Ð×ÙÈ ÛÌÌÊÍÌÊÓÛÈ× å÷èã÷ðð íå Ï×ÉÉÛÕ× ÍÊ ûÐÐÍÌÈÓÍÎÛÐÆ×ÔÓÙÐ×É å÷è å ôóè÷ ÉÔÛÐÐÔÛÆ×ÈÔ×ÉÛÏ× íÌÈÓÍÎÛÐ ÉÓÕÎÓÎÕÛÉÈÔ×ÉÈÊÓÌ×Ê æ×ÔÓÙÐ× íîûð ó íìè èìèå ûóî÷ éÔÛØÍÅ ÍÊ åèìè ÷ûóî æ×ÔÓÙÐ× ÛÎØ ì ñ÷÷íöö ðóî÷é å÷è ìû óîè ÍÊ é×Ð×ÙÈ ÛÌÌÊÍÌÊÓÛÈ× å÷èã÷ðð íå Ï×ÉÉÛÕ× ÍÊ å÷è å ôóè÷ éèìõíìûèíé êóóî÷êóî èåíðûèåíåûíûø î÷ãê ïóîçè÷éÍÊð÷éé ðûãíçè February, 2011 6K-67 îíè÷é ûÐÐÆ×ÔÓÙÐ×ÉÉÔÛÐÐØÓÉÌÐÛÃÈÅÍ Ø×ÕÊ××Ã×ÐÐÍÅÖÐÛÉÔÓÎÕ Æ×ÔÓÙÐ×ÐÓÕÔÈÉÍÊÉÈÊÍÚ×É èÔ×É×ÌÛÊÛÈÓÍÎØÓÉÈÛÎÙ×Ú×ÈÅ××ÎÈÔ×ÉÈÊÓÌ×ÊÛÎØÈÔ×ÐÛÉÈ ÉÔÛØÍÅÆ×ÔÓÙÐ×ÉÔÍÇÐØÚ×Ø×È×ÊÏÓÎ×ØÚÃÈÔ×ÈÊÛÙÑÖÊ××ÈÓÏ× ÍÖÈÔ×ÌÛÆ×Ï×ÎÈÏÛÊÑÓÎÕÏÛÈ×ÊÓÛÐ ûÎÃÆ×ÔÓÙÐ×ÉÍÌ×ÊÛÈ×ØÈÍÈÛÐÐÃÍÊÌÛÊÈÓÛÐÐÃÓÎÛÔÓÕÔÉÌ××Ø ÈÊÛÖÖÓÙÐÛÎ×ÉÔÍÇÐØÚ××ËÇÓÌÌ×ØÅÓÈÔÛÈÊÇÙÑÏÍÇÎÈ×Ø ÛÈÈ×ÎÇÛÈÍÊ óÖÈÊÛÙÑÓÎÕÍÖÈÔ×Å×ÈÌÛÓÎÈÓÉÛÎÈÓÙÓÌÛÈ×ØÈÔ×ÇÉ×ÍÖÙÍÎ×É ÍÊÉÈÛÈÓÍÎÛÊéå×ÈìÛÓÎȨÉÓÕÎÉÉÔÍÇÐØÚ×ÙÍÎÉÓØ×Ê×Ø The Temporary Traffic Control Distance Charts can be found on page 6K-121 öêíîèöûù ó î õ ê÷ûêöûù ó î õ é óõ îéé óõ îé åèìè ÷ûóî èìèå ì ûóî÷ ñ÷÷íöö éÈÊÓÌ×Ê ðóî÷é å÷è ìû óîè ÍÊ å÷èã÷ðð íå ÍÊ ûÐÐÍÌÈÓÍÎÛÐÆ×ÔÓÙÐ×É å÷è å ôóè÷ ÉÔÛÐÐÔÛÆ×ÈÔ×ÉÛÏ× íÌÈÓÍÎÛÐ ÉÓÕÎÓÎÕÛÉÈÔ×ÉÈÊÓÌ×Ê æ×ÔÓÙÐ× íîûð ó íìè èìèå ûóî÷ éÔÛØÍÅ ÍÊ åèìè æ×ÔÓÙÐ× ÷ûóî ÛÎØ ì ñ÷÷íöö ðóî÷é å÷è ìû óîè ÍÊ é×Ð×ÙÈ ÛÌÌÊÍÌÊÓÛÈ× å÷èã÷ðð íå Ï×ÉÉÛÕ× ÍÊ å÷è å ôóè÷ ÖÍÍÈ ïÓÎÓÏÇÏÅÓØÈÔ éèìõíìûèíé êóóî÷êóî èåíðûèåíåûíûøìûééõíéíçðø î÷ãêóîîô÷ê ïóîçè÷éÍÊð÷ééðûãíçè February, 2011 6K-68 îíè÷é ûÐÐÆ×ÔÓÙÐ×ÉÉÔÛÐÐØÓÉÌÐÛÃÈÅÍ Ø×ÕÊ××Ã×ÐÐÍÅÖÐÛÉÔÓÎÕ Æ×ÔÓÙÐ×ÐÓÕÔÈÉÍÊÉÈÊÍÚ×É èÔ×É×ÌÛÊÛÈÓÍÎØÓÉÈÛÎÙ×Ú×ÈÅ××ÎÈÔ×ÉÈÊÓÌ×ÊÛÎØÈÔ×ÐÛÉÈ ÉÔÛØÍÅÆ×ÔÓÙÐ×ÉÔÍÇÐØÚ×Ø×È×ÊÏÓÎ×ØÚÃÈÔ×ÈÊÛÙÑÖÊ××ÈÓÏ× ÍÖÈÔ×ÌÛÆ×Ï×ÎÈÏÛÊÑÓÎÕÏÛÈ×ÊÓÛÐ ûÎÃÆ×ÔÓÙÐ×ÉÍÌ×ÊÛÈ×ØÈÍÈÛÐÐÃÍÊÌÛÊÈÓÛÐÐÃÓÎÛÔÓÕÔÉÌ××Ø ÈÊÛÖÖÓÙÐÛÎ×ÉÔÍÇÐØÚ××ËÇÓÌÌ×ØÅÓÈÔÛÈÊÇÙÑÏÍÇÎÈ×Ø ÛÈÈ×ÎÇÛÈÍÊ óÖÈÊÛÙÑÓÎÕÍÖÈÔ×Å×ÈÌÛÓÎÈÓÉÛÎÈÓÙÓÌÛÈ×ØÈÔ×ÇÉ×ÍÖÙÍÎ×É The Temporary Traffic Control ÍÊÉÈÛÈÓÍÎÛÊéå×ÈìÛÓÎȨÉÓÕÎÉÉÔÍÇÐØÚ×ÙÍÎÉÓØ×Ê×Ø ê×ÏÍÆ×ÉÓÕÎÅÔ×ÎÍÌ×ÊÛÈÓÎÕÈÔÓÉÆ×ÔÓÙÐ×ÓÎÈÔ×ÊÓÕÔÈÐÛÎ× Distance Charts can be found on page 6K-121 öêíîèöûù ó î õ ê÷ûêöûù ó î õ é óõ îéé óõ îé èìèå ûóî÷ åèìè ÷ûóî ì ñ÷÷íöö éÈÊÓÌ×Ê ðóî÷é é×Ð×ÙÈ å÷è ìû óîè ÍÊ ÛÌÌÊÍÌÊÓÛÈ× Ï×ÉÉÛÕ× å÷èã÷ðð íå íÌÈÓÍÎÛÐ æ×ÔÓÙÐ× ûÐÐÍÌÈÓÍÎÛÐÆ×ÔÓÙÐ×É ÉÔÛÐÐÔÛÆ×ÈÔ×ÉÛÏ× ÉÓÕÎÓÎÕÛÉÈÔ×ÉÈÊÓÌ×Ê ÍÊ éÔÛØÍÅ åèìè ÷ûóî ÛÎØ æ×ÔÓÙÐ× ì ñ÷÷íöö ðóî÷é å÷è ìû óîè ÍÊ é×Ð×ÙÈ ÛÌÌÊÍÌÊÓÛÈ× å÷èã÷ðð íå Ï×ÉÉÛÕ× ÍÊ å÷è å ôóè÷ éèìõíìûèíé êóóî÷êóî ùèððûðøõðéèìõ ÷î÷êóî÷î÷óî÷÷÷óî÷êóóî íçðûçøøøíûø öêî÷îóæó÷ê ïóîçè÷éÍÊð÷ééðûãíçè February, 2011 6K-69 îíè÷é ûÐÐÆ×ÔÓÙÐ×ÉÉÔÛÐÐØÓÉÌÐÛÃÈÅÍ Ø×ÕÊ××Ã×ÐÐÍÅÖÐÛÉÔÓÎÕ Æ×ÔÓÙÐ×ÐÓÕÔÈÉÍÊÉÈÊÍÚ×É èÔ×É×ÌÛÊÛÈÓÍÎØÓÉÈÛÎÙ×Ú×ÈÅ××ÎÈÔ×ÉÈÊÓÌ×ÊÛÎØÈÔ×ÐÛÉÈ ÉÔÛØÍÅÆ×ÔÓÙÐ×ÉÔÍÇÐØÚ×Ø×È×ÊÏÓÎ×ØÚÃÈÔ×ÈÊÛÙÑÖÊ××ÈÓÏ× ÍÖÈÔ×ÌÛÆ×Ï×ÎÈÏÛÊÑÓÎÕÏÛÈ×ÊÓÛÐ ûÎÃÆ×ÔÓÙÐ×ÉÍÌ×ÊÛÈ×ØÈÍÈÛÐÐÃÍÊÌÛÊÈÓÛÐÐÃÓÎÛÔÓÕÔÉÌ××Ø ÈÊÛÖÖÓÙÐÛÎ×ÉÔÍÇÐØÚ××ËÇÓÌÌ×ØÅÓÈÔÛÈÊÇÙÑÏÍÇÎÈ×Ø ÛÈÈ×ÎÇÛÈÍÊ óÖÈÊÛÙÑÓÎÕÍÖÈÔ×Å×ÈÌÛÓÎÈÓÉÛÎÈÓÙÓÌÛÈ×ØÈÔ×ÇÉ×ÍÖÙÍÎ×É ÍÊÉÈÛÈÓÍÎÛÊéå×ÈìÛÓÎȨÉÓÕÎÉÉÔÍÇÐØÚ×ÙÍÎÉÓØ×Ê×Ø The Temporary Traffic Control Distance Charts can be found on page 6K-121 ê÷ûêöûù ó î õ é óõ îé ÍÊÍÊ åèìè ÷ûóî ì ñ÷÷íöö éÈÊÓÌ×Ê ðóî÷é å÷è ìû óîè ûÐÐÍÌÈÓÍÎÛÐÆ×ÔÓÙÐ×É íÌÈÓÍÎÛÐ ÉÔÛÐÐÔÛÆ×ÈÔ×ÉÛÏ× æ×ÔÓÙÐ× ÉÓÕÎÓÎÕÛÉÈÔ×ÉÈÊÓÌ×Ê ÍÊ éÔÛØÍÅ åèìè ÷ûóî ÛÎØ æ×ÔÓÙÐ× ì ñ÷÷íöö ðóî÷é å÷è ìû óîè éèìõíìûèíé êóóî÷êóî ðûðéèìõùèðûíìûèíé î÷óî÷êóóî÷î÷êî÷÷êóî ïçðèðûøøøíûø óî÷óæó÷ê ðûãíçè ïóîçè÷éÍÊð÷éé February, 2011 6K-70 îíè÷é èÔ×ÍÌ×ÊÛÈÓÍÎÉÉÔÍÇÐØÚ×ÉÙÔ×ØÇÐ×ØÛÎØÙÍÏÌÐ×È×ØØÇÊÓÎÕØÛÃÐÓÕÔÈÅÍÊÑÉÔÓÖÈÉ ÛÎØÔÛÆ×ÐÓÈÈÐ×ÍÊÎÍÓÎÈ×ÊÖ×Ê×ÎÙ×ÅÓÈÔÈÊÛÖÖÓÙèÔ×ÅÍÊÑÉÔÍÇÐØÚ×ÉÇÉÌ×ÎØ×Ø ØÇÊÓÎÕÌ×ÊÓÍØÉÍÖÌÍÍÊÅ×ÛÈÔ×ÊÍÊÆÓÉÓÚÓÐÓÈà ûÐÐÆ×ÔÓÙÐ×ÉÉÔÛÐÐÚ××ËÇÓÌÌ×ØÅÓÈÔÛÖÐÛÉÔÓÎÕÆ×ÔÓÙÐ×ÐÓÕÔÈÆÓÉÓÚÐ× Ø×ÕÊ××ÉÛÊÍÇÎØÈÔ×Æ×ÔÓÙÐ×ÅÔ×ÎÆÓ×Å×ØÖÊÍÏÛØÓÉÈÛÎÙ×ÍÖ Ö××È èÔ×êíûøåíêñûô÷ûøÉÓÕÎÏÛÃÚ×ÍÏÓÈÈ×ØÅÔ×ÎÈÔ×Ê×ÓÉÛÎÛØ×ËÇÛÈ× ÛÌÌÊÍÛÙÔØ×ÙÓÉÓÍÎÉÓÕÔÈØÓÉÈÛÎÙ×ÈÍÈÔ××ËÇÓÌÏ×ÎÈÛÐÍÎÕÈÔ×ÏÛÒÍÊÓÈÃÍÖÈÔ× ÊÍÇÈ× åÔ×ÎÛØÆÛÎÙ×ÅÛÊÎÓÎÕÉÓÕÎÉÛÊ×ÇÉ×ØÈÔ×ÉÓÕÎÉÉÔÍÇÐØÚ×ÎÍÏÍÊ×ÈÔÛÎ ÏÓÐ×ÉÖÊÍÏÈÔ×ÅÍÊÑÆ×ÔÓÙÐ×èÔ×ÐÍÙÛÈÓÍÎÍÖÈÔ×ÉÓÕÎÉÉÔÍÇÐØÚ×Ø×È×ÊÏÓÎ×Ø ÚÃÈÔ×ÉÍÇÊÙ×ÉÍÖÈÊÛÖÖÓÙÉÇÙÔÛÉÏÛÒÍÊÙÊÍÉÉÊÍÛØÉ íÎÊÍÛØÅÛÃÉÅÔ×Ê×Ø×ÙÓÉÓÍÎÉÓÕÔÈØÓÉÈÛÎÙ×ÓÉÊ×ÉÈÊÓÙÈ×ØÛÎØÈÔ××ËÇÓÌÏ×ÎÈ ÏÇÉÈ×ÎÙÊÍÛÙÔÓÎÈÍÈÔ×ÈÊÛÖÖÓÙÐÛÎ×ÊÍÇÈÓÎ×ÐÃÛÉÔÛØÍÅÆ×ÔÓÙÐ×ÏÛÃÚ× ÇÉ×ØÛÉÉÔÍÅÎ The Temporary Traffic Control é÷÷ Distance Charts can be found on îíè÷ page 6K-121 Ê×ËÇÓÊ×ØÖÍÊÛÐÐÉÐÍÅ ÏÍÆÓÎÕÆ×ÔÓÙÐ×É ÍÌ×ÊÛÈÓÎÕÍÎ ÌÇÚÐÓÙÊÍÛØÅÛÃÉ ö íÌÈÓÍÎÛÐ éÔÛØÍÅ æ×ÔÓÙÐ× íìè ó íîûð åíííûøåû êñööêã ïíúðíìûèíéûõðèèð ó÷÷êóîôæóîó÷ ííèùåèèûù êîóî÷êö÷ê÷î÷óôêööó ïóîçè÷éÍÊð÷ééðûãíçè February, 2011 6K-71 îíè÷é õÊÛØÓÎÕÍÌ×ÊÛÈÓÍÎÉÉÔÍÇÐØÚ×ÉÙÔ×ØÇÐ×ØÛÎØÙÍÏÌÐ×È×ØØÇÊÓÎÕØÛÃÐÓÕÔÈÅÍÊÑ ÉÔÓÖÈÉåÍÊÑÉÔÍÇÐØÚ×ÉÇÉÌ×ÎØ×ØØÇÊÓÎÕÌÍÍÊÅ×ÛÈÔ×ÊÍÊÆÓÉÓÚÓÐÓÈÃÙÍÎØÓÈÓÍÎÉ ïÍÈÍÊõÊÛØ×ÊÉÉÔÛÐÐÚ××ËÇÓÌÌ×ØÅÓÈÔÛÖÐÛÉÔÓÎÕÆ×ÔÓÙÐ×ÐÓÕÔÈÆÓÉÓÚÐ× Ø×ÕÊ××ÉÛÊÍÇÎØÈÔ×Æ×ÔÓÙÐ×ÅÔ×ÎÆÓ×Å×ØÖÊÍÏÛØÓÉÈÛÎÙ×ÍÖ Ö××È ïÍÈÍÊÕÊÛØ×ÊÚÐÛØ××ÎØÉÏÛÃÚ×ÏÛÊÑ×ØÅÓÈÔÊ×ØÍÊÍÊÛÎÕ×ÖÐÛÕÉÈÍÌÊÍÆÓØ× ÛØØÓÈÓÍÎÛÐÅÛÊÎÓÎÕÛÎØÏÛÑ×ÈÔ××ËÇÓÌÏ×ÎÈÏÍÊ×ÆÓÉÓÚÐ×ÈÍÌÛÉÉÓÎÕÆ×ÔÓÙÐ×É èÔ×êíûøåíêñûô÷ûøÉÓÕÎÉÏÛÃÚ×ÍÏÓÈÈ×ØÅÔ×ÎÈÔ×Ê×ÓÉÛÎÛØ×ËÇÛÈ× ÛÌÌÊÍÛÙÔØ×ÙÓÉÓÍÎÉÓÕÔÈØÓÉÈÛÎÙ×ÈÍÈÔ×ÏÍÈÍÊÕÊÛØ×ÊÛÐÍÎÕÈÔ×ÏÛÒÍÊÓÈÃÍÖÈÔ× ÊÍÇÈ× åÔ×ÎÛØÆÛÎÙ×ÅÛÊÎÓÎÕÉÓÕÎÉÛÊ×ÇÉ×ØÈÔ×ÉÓÕÎÉÉÔÍÇÐØÚ×ÎÍÏÍÊ×ÈÔÛÎ ÏÓÐ×ÉÖÊÍÏÈÔ×ÅÍÊÑÆ×ÔÓÙÐ×èÔ×ÐÍÙÛÈÓÍÎÍÖÈÔ×ÉÓÕÎÉÉÔÍÇÐØÚ×Ø×È×ÊÏÓÎ×Ø ÚÃÈÔ×ÉÍÇÊÙ×ÉÍÖÈÊÛÖÖÓÙÉÇÙÔÛÉÏÛÒÍÊÙÊÍÉÉÊÍÛØÉ The Temporary Traffic Control Distance Charts can be found on page 6K-121 û  Ê×ËÇÓÊ×ØÖÍÊÛÐÐÉÐÍÅ ÏÍÆÓÎÕÆ×ÔÓÙÐ×É ÍÌ×ÊÛÈÓÎÕÍÎ ÌÇÚÐÓÙÊÍÛØÅÛÃÉ õûðíûøïûèûù êæ÷êóî÷îî÷ õûøõíìûèíé êóî÷êóî èåíðûèåíåûíûø î÷ãê ðûãíçè ïóîçè÷éÍÊð÷éé February, 2011 6K-72 îíè÷é åÔ×ÎÇÉ×ØûØÆÓÉÍÊÃéÌ××ØÌÐÛËÇ×ÉÉÔÛÐÐÚ×ÓÎÉÈÛÐÐ×ØÚ×ÐÍÅÈÔ× ÛÌÌÊÍÌÊÓÛÈ×ÅÛÊÎÓÎÕÉ èÔ×É×Ø×ÆÓÙ×ÉÏÛÃÚ×ÍÏÓÈÈ×ØÅÔ×ÎÈÔ×ÌÍÉÈ×ØÉÌ××ØÐÓÏÓÈÓÉ ÏÌÔÍÊÐ×ÉÉ The Temporary Traffic Control Distance Charts can be found on öÍÊÈÅÍÐÛÎ× ÈÅÍÅÛÃÊÍÛØ page 6K-121 ää öÍÊÈÅÍÐÛÎ× ÈÅÍÅÛÃÊÍÛØ ää Ö××È Ö××È ää ää öÍÊÏÇÐÈÓÐÛÎ×ØÓÆÓØ×Ø ÍÊÍÎ×ÅÛÃÊÍÛØÍÎÐà ÍÌÈÓÍÎÛÐÍÎÈÅÍÐÛÎ× ÈÅÍÅÛÃÊÍÛØ ää ää öÍÊÏÇÐÈÓÐÛÎ×ØÓÆÓØ×Ø ÍÊÍÎ×ÅÛÃÊÍÛØÍÎÐà èìùûðúçïìéõõ ãóóîóî ðûãíçè øûãéÍÊð÷éé February, 2011 6K-73 îíè÷é åÔ×ÎÇÉ×ØûØÆÓÉÍÊÃéÌ××ØÌÐÛËÇ×ÉÉÔÛÐÐÚ×ÓÎÉÈÛÐÐ×ØÚ×ÐÍÅ ÈÔ×ÛÌÌÊÍÌÊÓÛÈ×ÅÛÊÎÓÎÕÉ çÉ×ÈÔ×ÉÛÏ×ÛØÆÛÎÙ×ÅÛÊÎÓÎÕÉÓÕÎÉÛÎØÉÌÛÙÓÎÕÉÖÍÊÈÔ×ÍÈÔ×Ê ÛÌÌÊÍÛÙÔÈÍÈÔ×ÏÓÐÐ×ØÊÍÛØÅÛÃÉÇÊÖÛÙ×ÛÊ×Û èÔ×úçïìûô÷ûøÛÎØûØÆÓÉÍÊÃéÌ××ØÌÐÛËÇ×ÏÛÃÚ×ÍÏÓÈÈ×Ø ÅÔ×ÎÈÔ×ÌÍÉÈ×ØÉÌ××ØÓÉ ÏÌÔÍÊÐ×ÉÉ çÉ×ÈÔ×ÛÌÌÊÍÌÊÓÛÈ×ÛØÆÛÎÙ×ÅÛÊÎÓÎÕÉÓÕÎÖÍÊÈÔ×ÊÍÛØÅÛà ÙÍÎØÓÈÓÍÎÓ×õêííæ÷øìûæ÷ï÷îèðííé÷õêûæ÷ð êíçõôêíûø The Temporary Traffic Control Distance Charts can be found on page 6K-121 ää êíûø ää ää êíûø êíûø  ää ää ää ää êíûø ää éçûùõíìûèí ê÷êöóî÷êóî åíéìûùúíûøèçèéùèí êñ÷÷öê÷îôêóî÷ê÷óî ïçðèðûøøøíûø óî÷óæó÷ê øûãéÍÊð÷ééðûãíçè February, 2011 6K-74 îíè÷é åÔ×Î×Æ×Ê×Ð×ÙÈÊÓÙÚÐÛÉÈÓÎÕÙÛÌÉÛÊ×ÇÉ×ØÖÍÊÚÐÛÉÈÓÎÕÅÓÈÔÓÎ Ö××ÈÍÖÛ ÊÍÛØÅÛÃÈÔ×ÉÓÕÎÓÎÕÉÔÍÅÎÉÔÛÐÐÚ×ÇÉ×ØíÎÛØÓÆÓØ×ØÔÓÕÔÅÛÃÈÔ×ÉÓÕÎÉ ÉÔÍÇÐØÚ×ÓÎÉÈÛÐÐ×ØÍÎÚÍÈÔÉÓØ×ÉÍÖÈÔ×ØÓÊ×ÙÈÓÍÎÛÐÊÍÛØÅÛÃÉ èÔ×ÉÓÕÎÉÉÔÛÐÐÚ×ÙÍÆ×Ê×ØÍÊÊ×ÏÍÆ×ØÅÔ×ÎÈÔ×Ê×ÛÊ×ÎÍ×ÄÌÐÍÉÓÆ×ÉÓÎÈÔ×ÛÊ×Û ÍÊÈÔ×ÛÊ×ÛÓÉÍÈÔ×ÊÅÓÉ×É×ÙÇÊ× ûÎÃÓÎÈ×ÊÉ×ÙÈÓÎÕÊÍÛØÅÓÈÔÓÎÈÔ× ÖÍÍÈÊÛØÓÇÉÍÖÈÔ×ÚÐÛÉÈÓÎÕÛÊ×ÛÉÔÛÐÐÚ× ÉÓÕÎ×ØÓÎÛÉÓÏÓÐÛÊÏÛÎÎ×Ê ìÊÓÍÊÈÍÚÐÛÉÈÓÎÕÈÔ×ÚÐÛÉÈ×ÊÓÎÙÔÛÊÕ×ÉÔÛÐÐØ×È×ÊÏÓÎ×ÅÔ×ÈÔ×ÊÔÓÕÔÅÛÃÈÊÛÖÖÓÙ ÓÎÈÔ×ÚÐÛÉÈÓÎÕÂÍÎ×ÅÓÐÐÚ××ÎØÛÎÕ×Ê×ØÚÃÈÔ×ÚÐÛÉÈÓÎÕÍÌ×ÊÛÈÓÍÎóÖÈÔ×Ê×ÓÉ ØÛÎÕ×ÊÔÓÕÔÅÛÃÈÊÛÖÖÓÙÅÓÐÐÎÍÈÚ×Ì×ÊÏÓÈÈ×ØÈÍÌÛÉÉÈÔÊÍÇÕÔÈÔ×ÚÐÛÉÈÓÎÕÂÍÎ× ØÇÊÓÎÕÚÐÛÉÈÓÎÕÍÌ×ÊÛÈÓÍÎÉé××ðÛÃÍÇÈÉ ÍÊ The Temporary Traffic Control Distance Charts can be found on page 6K-121 Ö××È î÷í ô ì÷ðð ù ø î û í ó êûø ã åû öö í î çê è Ö××È ÖÍÍÈ êÛØÓÇÉ úðûéè ó î õ âíî÷ ÖÍÍÈ êÛØÓÇÉ Ö××È è çê î í öö åû ã êûø ó í û î ø ù÷ðð ì ô í î÷ Ö××È úðûéèõâí óîî÷ øûãéÍÊð÷ééðûãíçè February, 2011 6K-75 îíè÷é èÔÓÉÐÛÃÍÇÈÉÔÍÇÐØÚ×ÇÉ×ØÖÍÊÈÔÍÉ×ÉÈÛÈÓÍÎÛÊÃÈ×ÏÌÍÊÛÊÃÈÊÛÖÖÓÙ ÙÍÎÈÊÍÐÂÍÎ×ÉÈÔÛÈ×ÄÈ×ÎØÍÆ×ÊÛÊ×ÐÛÈÓÆ×ÐÃÐÍÎÕÉ×ÕÏ×ÎÈÍÖÊÍÛØÅÛà èÔ×ÛÌÌÊÍÌÊÓÛÈ×ÐÛÃÍÇÈÉÔÛÐÐÚ×ÇÉ×ØÖÍÊÈÔ×ÛÙÈÓÆ×ÅÍÊÑÉÌÛÙ× ÉÇÙÔÛÉÛÊ×ÛÍÖÌÛÆÓÎÕ×ÈÙ ùÍÎÖÓÊÏÛÈÓÍÎÉÓÕÎÓÎÕÖÍÊÛÙÍÎÈÓÎÇÍÇÉÙÍÎØÓÈÓÍÎÉÔÍÇÐØÚ×ÌÐÛÙ×Ø ÛÈÛÌÌÊÍÄÓÏÛÈ×Ðà ÏÓÐ×ÉÌÛÙÓÎÕ çÉ×ÈÔ×ÛÌÌÊÍÌÊÓÛÈ×ÛØÆÛÎÙ×ÅÛÊÎÓÎÕÉÓÕÎÖÍÊÈÔ×ÊÍÛØÅÛÃÙÍÎØÓÈÓÍÎ Ó×õêííæ÷øìûæ÷ï÷îèðííé÷õêûæ÷ðêíçõôêíûø The Temporary Traffic Control ûø ô÷û Distance Charts can be found on ñ åíê page 6K-121 øûíê û û û û û  ÏÓÐ× ÏÓÐ× ïÛÄÓÏÇÏ ïÛÄÓÏÇÏ  û û û û û êíûø åíê ñ û ô÷ûø ùíééíûøùíïûèíéõõ êêîöóêóîóîóî èûùùíèíðâí êööóîêî÷ øûãéÍÊð÷ééðûãíçè February, 2011 6K-76 îÍÈ×É çÉ×ÈÔ×ÛÌÌÊÍÌÊÓÛÈ×ÐÛÃÍÇÈÖÍÊÙÔÛÎÎ×ÐÓÂÓÎÕÛØÆÛÎÙ×ÉÓÕÎÓÎÕÛÎØÉÌÛÙÓÎÕ óÎÐÍÎÕÅÍÊÑÂÍÎ×ÉÈÔÓÉÉÓÕÎÛÉÉ×ÏÚÐÃÏÛÃÚ×Ê×Ì×ÛÈ×ØÚ×ÖÍÊ××ÛÙÔÅÍÊÑ×Ê ÛÊ×ÛåÔ×ÎÇÉ×ØÓÈÉÔÛÐÐÚ×ÓÎÉÈÛÐÐ×ØÐ×ÉÉÈÔÛÎÍÎ×ÏÓÐ×ÓÎÛØÆÛÎÙ×ÍÖÈÔ×ÅÍÊÑ×ÊÉ óÖÇÉ×ØÛÎûØÆÓÉÍÊÃéÌ××ØðÓÏÓÈÌÐÛËÇ×ÉÔÛÐÐÚ×ÓÎÉÈÛÐÐ×ØÚ×Î×ÛÈÔÈÔ×åÍÊÑ×Ê ûÔ×ÛØÉÃÏÚÍÐÉÓÕÎÍÊÈÔ×ÛÌÌÊÍÌÊÓÛÈ×ÛØÆÛÎÙ×ÅÛÊÎÓÎÕÉÓÕÎÉ èÔ×ÛØÆÓÉÍÊÃÉÌ××ØÆÛÐÇ×ÉÔÛÐÐÎÍÈÚ×ÔÓÕÔ×ÊÈÔÛÎÛÎÃÓÎÌÐÛÙ×Ê×ÕÇÐÛÈÍÊÃÉÌ××Ø ÐÓÏÓÈ ûÎÛØÆÛÎÙ×ÅÛÊÎÓÎÕÉÓÕÎÅÓÈÔÛÎûØÆÓÉÍÊÃéÌ××ØðÓÏÓÈÌÐÛËÇ×ÉÔÍÇÐØÎÍÈÚ× ÌÐÛÙ×ØÎ×ÛÊÛÊ×ÕÇÐÛÈÍÊÃÉÌ××ØÉÓÕÎ é×ש¨åÍÊÑâÍÎ×éÌ××Øð ÓÏÓ ÈõÇ Ó Ø×Ð Ó Î×É ÖÍÊÏÍÊ×ÓÎÖÍÊÏÛÈÓÍÎÍÎÅÍÊÑÂÍÎ× ÉÌ××ØÐÓÏÓÈÉ The Temporary Traffic Control Distance Charts can be found on page 6K-121 û ää û ää ûøéíéìøðïè æóêã÷÷óó ïçðèðûíûø óî÷ê ô íç ê éÍÊð÷ééðûãíçè February, 2011 6K-77 îíè÷é èÔ×ÛØÆÓÉÍÊÃÉÌ××ØÌÐÛËÇ×ÛÎØÛÌÌÊÍÌÊÓÛÈ×ÅÛÊÎÓÎÕÉÓÕÎÉÔÍÇÐØÚ×ÐÍÙÛÈ×ØÎ×ÛÊ ÈÔ×øÃÎÛÏÓÙéÌ××ØøÓÉÌÐÛÃøéøÛÐÉÍÑÎÍÅÎÛÉãíçêéì÷÷øÉÓÕÎ ÚÇÈÏÛÃÚ×ÇÌÈÍÛÏÛÄÓÏÇÏÍÖ Ö××ÈÛÔ×ÛØÓÖÖÍÇÎØÎ×Ù×ÉÉÛÊà èÔ×ÛØÆÓÉÍÊÃÉÌ××ØÌÐÛËÇ×ÉÔÛÐÐÚ×Ê×ÏÍÆ×ØÅÔ×ÎÅÍÊÑ×ÊÉÛÊ×ÎÍÈÌÊ×É×ÎÈ ÛÎØÈÔ×øéøÉÓÕÎÉÔÍÇÐØÚ×Ê×ÏÍÆ×ØØÓÉÛÚÐ×ØÍÊÊ×ÌÊÍÕÊÛÏÏ×ØÖÍÊÈÔ×ÌÍÉÈ×Ø ÉÌ××ØÐÓÏÓÈ óÖÈÔ×øéøÉÓÕÎÓÉÇÉ×ØÅÓÈÔÛÊ×ÕÇÐÛÈÍÊÃÉÌ××ØÐÓÏÓÈÚÐÛÙÑÍÎÅÔÓÈ×ÉÓÕÎÈÔ×Î ÈÔ×ãíçêéì÷÷øÉÓÕÎÍÎÈÔ×øéøØ×ÆÓÙ×ÉÔÛÐÐÛÐÉÍÚ×ÚÐÛÙÑÐ×Õ×ÎØÍÎÛ ÅÔÓÈ×ÚÛÙÑÕÊÍÇÎØ èèùØ×ÆÓÙ×ÉÊ×ËÇÓÊ×ØÈÍÙÐÍÉ×ØÈÔ×ÈÊÛÖÖÓÙÐÛÎ×ÔÛÆ×ÎÍÈÚ××ÎÉÔÍÅÎ ê×Ö×ÊÈÍÈÔ×åÍÊÑâÍÎ×éÌ××ØðÓÏÓÈõÇÓØ×ÐÓÎ×ÖÍÊÛØØÓÈÓÍÎÛÐÕÇÓØÛÎÙ×ÍÎ É×ÈÈÓÎÕûØÆÓÉÍÊÃéÌ××ØðÓÏÓÈÉÛÎØÍÌÈÓÏÇÏÐÛÃÍÇÈØÓÉÈÛÎÙ×É The Temporary Traffic Control Distance Charts can be found on page 6K-121 û ää ïìô û ää ïìô øûïùéìøøéìðûéõ ãîó÷÷óãóî íçéìøéõ ãê÷÷óî ðûãíçè ô íç ê éÍÊð÷éé February, 2011 6K-78 This page has been intentionally left blank. îíè÷é èÔ×ÐÛÃÍÇÈÍÎÐÃÉÔÍÅÉÈÔ×ÛØØÓÈÓÍÎÛÐÉÓÕÎÉÛÎØØ×ÆÓÙ×ÉÊ×ËÇÓÊ×ØÈÍÉ×ÈÇÌÛ éÈÍÌÌ×ØèÊÛÖÖÓÙéÃÉÈ×Ïé××ÍÈÔ×Êè×ÏÌÍÊÛÊÃèÊÛÖÖÓÙùÍÎÈÊÍÐÐÛÃÍÇÈÉÖÍÊÈÔ× ÌÊÍÌ×ÊÈ×ÏÌÍÊÛÊÃÈÊÛÖÖÓÙÙÍÎÈÊÍÐØ×ÆÓÙ×ÉÚ×ÃÍÎØÈÔ×êíûøåíêñûô÷ûø ÉÓÕÎÉ èÔ×éèíìì÷øèêûööóùåô÷îöðûéôóîõÉÓÕÎÉÍÊÈÔ×ìùïéÉÔÍÇÐØ ÛÙÈÓÆÛÈ×ÛÎØØ×ÛÙÈÓÆÛÈ×ÅÔ×ÎÈÔ×ØÍÅÎÉÈÊ×ÛÏØ×È×ÙÈÍÊÉ×ÎÉ×ÉÛÆ×ÊÛÕ×ÈÊÛÖÖÓÙ ÉÌ××ØÉÏ××ÈÓÎÕÈÔÊ×ÉÔÍÐØÆÛÐÇ×ÉÛÉÉ×ÈÚÃÈÔ××ÎÕÓÎ××ÊûÏÛÄÓÏÇÏÍÎ×ÏÓÎÇÈ× ÛÆ×ÊÛÕ×ÉÌ××ØØÊÍÌÍÖ ÏÌÔÍÊÏÍÊ×Ú×ÐÍÅÈÔ×ÌÍÉÈ×ØÉÌ××ØÐÓÏÓÈÌÍÉÈ×Ø ÌÊÓÍÊÈÍÊÍÛØÅÍÊÑÓÎÈÔ×ËÇ×Ç×ÛÊ×ÛÏÛÃÈÃÌÓÙÛÐÐÃÚ×ÇÉ×ØÖÍÊÛÈÔÊ×ÉÔÍÐØÆÛÐÇ× ÍÎÔÓÕÔÉÌ××ØÊÍÛØÅÛÃÉèÍØ×ÛÙÈÓÆÛÈ×ÈÔ×ÉÓÕÎÛÕ×ÈÔ×ÏÛÄÓÏÇÏÍÎ×ÏÓÎÇÈ× ÛÆ×ÊÛÕ×ÉÌ××ØÈÃÌÓÙÛÐÐÃÉÔÍÇÐØÊ×ÙÍÆ×ÊÈÍÅÓÈÔÓÎ ÏÌÔÍÖÈÔ×ÌÍÉÈ×ØÉÌ××Ø ÐÓÏÓÈÍÊÔÓÕÔ×Ê èÔ××ÉÈÓÏÛÈ×ØÏÛÄÓÏÇÏËÇ×Ç×Ð×ÎÕÈÔÏÛÃÚ×Ø×È×ÊÏÓÎ×ØÚÃ×ÎÕÓÎ××ÊÓÎÕ ÛÎÛÐÃÉÓÉÍÊÌÊ×ÆÓÍÇÉ×ÄÌ×ÊÓ×ÎÙ×ÛÎØÉÔÍÇÐØÚ×Ê×ÆÓ×Å×ØÛÎØÖÓ×ÐØÛØÒÇÉÈ×ØÈÍÖÓÈ ÛÙÈÇÛÐÈÊÛÖÖÓÙÙÍÎØÓÈÓÍÎÉÉÇÙÔÈÔÛÈÈÔ×ÖÓÊÉÈÅÛÊÎÓÎÕØ×ÆÓÙ×ÓÉÇÌÉÈÊ×ÛÏÍÖÈÔ× ËÇ×Ç× åÔ×ÎìùïéØ×ÆÓÙ×ÉÛÊ×ÇÉ×ØÈÔ×ÈÅÍÌÛÊÈÏ×ÉÉÛÕ×ÉÔÍÇÐØÊ×ÛØéèíìì÷ø èêûööóùìê÷ìûê÷èíéèíìÛÎØÈÔ×ìùïéÏÛÃÚ×ÇÉ×ØÖÍÊÍÈÔ×Ê ÛÌÌÊÍÌÊÓÛÈ×Ï×ÉÉÛÕ×ÉÅÔ×Î×Æ×ÊÈÔ×ÉÈÍÌÌ×ØÈÊÛÖÖÓÙÏ×ÉÉÛÕ×ÓÉÎÍÈÊ×ËÇÓÊ×Ø éèíììøèûùûûøåûõééèï ÷êööóô÷êîóîã÷ ðÛÃÍÇÈÛ ðûãíçèÛÚ øûãéÍÊð÷éé February, 2011 6K-79a The Temporary Traffic Control Distance Charts can be found on page 6K-121 åíêñûê÷ûÛÎØ ûøæûîù÷é óõ î ó î õ ÛÉÊ×ËÇÓÊ×Ø ø×È×ÙÈÍÊðÍÙÛÈÓÍÎÖÍÊÅÛÊÎÓÎÕ û ÉÓÕÎÍÎ×ÏÓÐ×ÇÌÉÈÊ×ÛÏ êíûø êíûø åíê ñ åíê ñ û ô÷ûø û ô÷ûø ø×È×ÙÈÍÊðÍÙÛÈÓÍÎÖÍÊÅÛÊÎÓÎÕ íÎ×ÏÓÐ× ÉÓÕÎÍÎ×ÏÓÐ×ÇÌÉÈÊ×ÛÏ ÉÌÛÙÓÎÕ èìì éí÷ø ÍÊ èù êûööó å ô÷îöð ûé ôóî õ íÎ×ÏÓÐ× ø×È×ÙÈÍÊðÍÙÛÈÓÍÎÖÍÊÅÛÊÎÓÎÕ ÉÌÛÙÓÎÕ ÉÓÕÎÍÎ×ÏÓÐ×ÇÌÉÈÊ×ÛÏ èìì éí÷ø ÍÊ èù êûööó å ô÷îöð ûé ôóî õ íÎ×ÏÓÐ× ø×È×ÙÈÍÊðÍÙÛÈÓÍÎÖÍÊÅÛÊÎÓÎÕ ÉÌÛÙÓÎÕ ÉÓÕÎÍÎ×ÏÓÐ×ÇÌÉÈÊ×ÛÏ èìì éí÷ø ÍÊ èù êûööó å ô÷îöð ûé ôóî õ ùÍÎÈÓÎÇ×ÉÌÛÙÓÎÕÈÍ ×ÄÈ×ÎØÚ×ÃÍÎØÛÎÈÓÙÓÌÛÈ×Ø ÏÛÄÓÏÇÏËÇ×Ç×Ð×ÎÕÈÔ èìì éí÷ø ÍÊ èù êûööó å ô÷îöð ûé ôóî õ éèíììøèûùûûøåûõééèï ÷êööóô÷êîóîã÷ ðÛÃÍÇÈÚ ðûãíçèÛÚ øûãéÍÊð÷éé February, 2011 6K-79b îíè÷é èÔ×êÍÛØûÇÈÔÍÊÓÈÃÅÓÐÐØ×È×ÊÏÓÎ×ÓÖÛØ×ÈÍÇÊÓÉÊ×ËÇÓÊ×ØÛÎØÉÌ×ÙÓÖÃÈÔ× Ø×ÈÍÇÊÊÍÇÈ× öÐÛÉÔ×ÊÉÛÊ×ÎÍÈÊ×ËÇÓÊ×ØÍÎÉÓÕÎÉÛÎØÍÎèÃÌ×óóóÚÛÊÊÓÙÛØ×ÉÖÍÊÛØÛÃÐÓÕÔÈ ÍÎÐÃÙÐÍÉÇÊ× ûØÆÛÎÙ×ÅÛÊÎÓÎÕÉÓÕÎÉÉÔÍÇÐØÚ×ÇÉ×ØÉ×Æ×ÎØÛÃÉÓÎÛØÆÛÎÙ×ÍÖÈÔ×ÙÐÍÉÇÊ× óÎÉÈÛÐÐÛÈÈÔ×ÐÛÉÈØÊÓÆ×ÅÛÃÍÊÓÎÈ×ÊÉ×ÙÈÓÍÎÚ×ÃÍÎØÅÔÓÙÔÈÔ×Ê×ÓÉÎÍÌÇÚÐÓÙÛÙÙ×ÉÉ The Temporary Traffic Control êíûø Distance Charts can be found on ù ðíé÷ø page 6K-121 ú÷õóîîóîõ ääääää ú êíûø ö öö ö ù ðíé÷ø ïÓÎÍÊêÍÛØ û ÍÊøÊÓÆ×ÅÛà ö û ö öööö ÍÊ çÉ×ÅÔ×ÎÓÈÓÉ ÏÓÐ×ÉÍÊ ÕÊ×ÛÈ×ÊÈÍÈÔ×ÊÍÛØÙÐÍÉÇÊ× û ö íûøùðíéç êê÷ øûãéÍÊð÷éé ðûãíçè February, 2011 6K-80 îíè÷é èÔ×ÈÊÛÖÖÓÙÖÊÍÏÚÍÈÔÐÛÎ×ÉÉÔÍÇÐØÎÍÈÚ×ÉÈÍÌÌ×ØÖÍÊÏÍÊ×ÈÔÛÎ ÏÓÎÇÈ×É ùÍÎØÓÈÓÍÎÉÊ×ÌÊ×É×ÎÈ×ØÛÊ×ÖÍÊÅÍÊÑØÇÊÓÎÕØÛÃÈÓÏ×ÔÍÇÊÉÍÎÐà öÍÊÎÓÕÔÈÙÐÍÉÇÊ×ÉÈÔ×ÖÍÐÐÍÅÓÎÕÉÔÍÇÐØÚ×ÇÉ×Ø ÛðÛÅ×ÎÖÍÊÙ×Ï×ÎÈÍÖÖÓÙ×ÊÉÅÓÈÔÉËÇÛØÙÛÊÖÍÊÖÐÛÕÕ×ÊÉ ÚûÙÔÛÎÕ×ÛÚÐ×Ï×ÉÉÛÕ×ÉÓÕÎÓÎ×ÛÙÔØÓÊ×ÙÈÓÍÎ èÔ×ú÷ìê÷ìûê÷øèíéèíìÉÓÕÎÏÛÃÚ×ÍÏÓÈÈ×ØÅÔ×ÎÈÔ×ÌÍÉÈ×Ø ÉÌ××ØÐÓÏÓÈÓÉ ÏÌÔÍÊÐ×ÉÉ The Temporary Traffic Control Distance Charts can be found on page 6K-121 û û û Ö××È Ö××È û û û èïìíûíûøùðíéç ÷êêãêê÷ èåíðûèåíåûíûø î÷ãê ïóîçè÷éÍÊð÷éé ðûãíçè February, 2011 6K-81 îíè÷é èÔ×ÈÊÛÖÖÓÙÖÊÍÏÚÍÈÔÐÛÎ×ÉÉÔÍÇÐØÎÍÈÚ×ÉÈÍÌÌ×ØÖÍÊÏÍÊ×ÈÔÛÎ ÏÓÎÇÈ×É èÔ×ú÷ìê÷ìûê÷øèíéèíìÉÓÕÎÛÎØÈÔ×ÖÐÛÉÔÓÎÕÛÊÊÍÅÚÍÛÊØÉÔÛÐÐÚ× ÇÉ×ØÅÔ×ÎÈÔ×ÌÍÉÈ×ØÉÌ××ØÐÓÏÓÈÓÉÏÌÔÍÊÕÊ×ÛÈ×Ê öÍÊÊÍÛØÉÅÓÈÔ ÍÊÏÍÊ×ÐÛÎ×ÉÍÖÈÊÛÖÖÓÙÓÎÍÎ×ØÓÊ×ÙÈÓÍÎÇÉ×ÈÔ× ÛÌÌÊÍÌÊÓÛÈ×ÉÈÛÈÓÍÎÛÊÃÐÛÃÍÇÈ ûÐÛÅ×ÎÖÍÊÙ×Ï×ÎÈÍÖÖÓÙ×ÊÅÓÈÔÉËÇÛØÙÛÊÉÔÛÐÐÚ×ÇÉ×ØÓÎÉÈ×ÛØÍÖÛÖÐÛÕÕ×Ê ØÇÊÓÎÕÎÓÕÔÈÍÌ×ÊÛÈÓÍÎÉ ûØÆÛÎÙ×ÈÊÛÖÖÓÙÙÍÎÈÊÍÐØ×ÆÓÙ×ÉÖÍÊÛÐ×ÖÈÐÛÎ×ÙÐÍÉÇÊ×ÉÔÛÐÐÚ×ÛÉÉÔÍÅÎÓÎ ðÛÃÍÇÈÉ ÍÊ èÔ×ÛØÆÛÎÙ×ÅÛÊÎÓÎÕÉÓÕÎÉ×ËÇ×ÎÙ×ÓÉÉÔÍÅÎÖÍÊÍÎ×ÅÛÃØÓÊ×ÙÈÓÍÎÍÎÐà èÔ×ÍÈÔ×ÊØÓÊ×ÙÈÓÍÎÉÔÛÐÐÚ×ÓØ×ÎÈÓÙÛÐ The Temporary Traffic Control  Distance Charts can be found on page 6K-121 Ö××È û ïÓÎÓÏÇÏ ÍÊ èïìíûíûøùðíéç ÷êêãêê÷ ïçðèðûçøøøíûø óî÷îóæó÷ê ïóîçè÷éÍÊð÷ééðûãíçè February, 2011 6K-82 îíè÷é èÔ×ÈÊÛÖÖÓÙÖÊÍÏÚÍÈÔÐÛÎ×ÉÉÔÍÇÐØÎÍÈÚ×ÉÈÍÌÌ×ØÖÍÊÏÍÊ×ÈÔÛÎ ÏÓÎÇÈ×É èÔ×ú÷ìê÷ìûê÷øèíéèíìÉÓÕÎÛÎØÈÔ×ÖÐÛÉÔÓÎÕÛÊÊÍÅÚÍÛÊØÉÔÛÐÐÚ× ÇÉ×ØÅÔ×ÎÈÔ×ÌÍÉÈ×ØÉÌ××ØÐÓÏÓÈÓÉÏÌÔÍÊÕÊ×ÛÈ×Ê öÍÊÊÍÛØÉÅÓÈÔ ÍÊÏÍÊ×ÐÛÎ×ÉÍÖÈÊÛÖÖÓÙÓÎÍÎ×ØÓÊ×ÙÈÓÍÎÇÉ×ÈÔ× ÛÌÌÊÍÌÊÓÛÈ×ÉÈÛÈÓÍÎÛÊÃÐÛÃÍÇÈ ûÐÛÅ×ÎÖÍÊÙ×Ï×ÎÈÍÖÖÓÙ×ÊÅÓÈÔÉËÇÛØÙÛÊÉÔÛÐÐÚ×ÇÉ×ØÓÎÉÈ×ÛØÍÖÛÖÐÛÕÕ×Ê ØÇÊÓÎÕÎÓÕÔÈÍÌ×ÊÛÈÓÍÎÉ ûØÆÛÎÙ×ÈÊÛÖÖÓÙÙÍÎÈÊÍÐØ×ÆÓÙ×ÉÖÍÊÛÐ×ÖÈÐÛÎ×ÙÐÍÉÇÊ×ÉÔÛÐÐÚ×ÛÉÉÔÍÅÎÓÎ ðÛÃÍÇÈ The Temporary Traffic Control Distance Charts can be found on page 6K-121 Ö××È û ïÓÎÓÏÇÏ ÍÊ èïìíûíûøùðíéç ÷êêãêê÷ ïçðèðûøøøíûø óî÷óæó÷ê ïóîçè÷éÍÊð÷ééðûãíçè February, 2011 6K-83 îíè÷é åÔ×ÎÙÊÍÉÉÅÛÐÑÉÉÓØ×ÅÛÐÑÉÍÊÍÈÔ×ÊÌ×Ø×ÉÈÊÓÛÎÖÛÙÓÐÓÈÓ×ÉÛÊ×ÚÐÍÙÑ×ØÙÐÍÉ×ØÍÊ Ê×ÐÍÙÛÈ×ØÈ×ÏÌÍÊÛÊÃÖÛÙÓÐÓÈÓ×ÉÉÔÛÐÐÓÎÙÐÇØ×ÛÙÙ×ÉÉÓÚÓÐÓÈÃÖ×ÛÈÇÊ×ÉÙÍÎÉÓÉÈ×ÎÈÅÓÈÔ ÈÔ×Ö×ÛÈÇÊ×ÉÌÊ×É×ÎÈÓÎÈÔ××ÄÓÉÈÓÎÕÌ×Ø×ÉÈÊÓÛÎÖÛÙÓÐÓÈà èÔ××ÄÛÏÌÐ×ÉÉÔÍÅÍÎÐÃÑ×ÃÈÃÌÓÙÛÐØÓÏ×ÎÉÓÍÎÉê×Ö×ÊÈÍÈÔ×ïÎ øíè è×ÏÌÍÊÛÊÃì×Ø×ÉÈÊÓÛÎûÙÙ×ÉÉêÍÇÈ×èìûêÅ×ÚÉÓÈ× ÔÈÈÌ ÅÅÅØÍÈÉÈÛÈ×ÏÎÇÉ ÈÊÛÖÖÓÙ×ÎÕ ÅÍÊÑÂÍÎ× ÈÌÛÊÔÈÏÐ ÖÍÊÉÈÛÎØÛÊØÉ ÕÇÓØÛÎÙ×ÛÎØÍÌÈÓÍÎÉÅÔ×ÎÚÐÍÙÑÓÎÕÙÐÍÉÓÎÕÍÊÊ×ÐÍÙÛÈÓÎÕÌ×Ø×ÉÈÊÓÛÎÖÛÙÓÐÓÈÓ×É íÎÐÃÈÊÛÖÖÓÙÙÍÎÈÊÍÐØ×ÆÓÙ×ÉÙÍÎÈÊÍÐÐÓÎÕÌ×Ø×ÉÈÊÓÛÎÖÐÍÅÉÛÊ×ÉÔÍÅÎíÈÔ×Ê Ø×ÆÓÙ×ÉÏÛÃÚ×Î××Ø×ØÈÍÙÍÎÈÊÍÐÈÊÛÖÖÓÙÍÎÈÔ×ÉÈÊ××ÈÉ ûÎÛÌÌÊÍÆ×ØÛÇØÓÚÐ×Ï×ÉÉÛÕ×Ø×ÆÓÙ×ÍÊÈÛÙÈÓÐ×Ï×ÉÉÛÕ×ÉÔÍÇÐØÚ×ÌÊÍÆÓØ×Ø ÖÍÊÉÓÕÔÈÓÏÌÛÓÊ×ØÌ×Ø×ÉÈÊÓÛÎÉåÔ×ÎÇÉ×ØÛÏ×ÉÉÛÕ×Ø×ÆÓÙ×ÉÔÍÇÐØÌÊÍÆÓØ×Û ÙÍÏÌÐ×È×ÌÔÃÉÓÙÛÐØ×ÉÙÊÓÌÈÓÍÎÍÖÈÔ×È×ÏÌÍÊÛÊÃÌ×Ø×ÉÈÊÓÛÎØ×ÈÍÇÊÓÎÙÐÇØÓÎÕ ØÇÊÛÈÓÍÎÐ×ÎÕÈÔÍÖÛÎØ ÍÊØÓÉÈÛÎÙ×ÈÍÈÔ×ÚÃÌÛÉÉÛÎÃÊ×ÉÈÊÓÙÈÓÍÎÉÍÊÔÛÂÛÊØÉ ÛÎØÌÊÍÒ×ÙÈÓÎÖÍÊÏÛÈÓÍÎÛÉÐÓÉÈ×ØÓÎÎÍÈ×Ú×ÐÍÅèÔ×ÎÇÏÚ×ÊÛÎØÐÍÙÛÈÓÍÎÍÖ Ø×ÆÓÙ×ÉÉÔÍÇÐØÚ×Ø×È×ÊÏÓÎ×ØÖÍÊ×ÛÙÔÌÊÍÒ×ÙÈÌÊÓÍÊÈÍÉÈÛÊÈÓÎÕÅÍÊÑø×ÆÓÙ×É ÏÛÃÚ×ÌÐÛÙ×ØÌÊÓÍÊÈÍÉÓØ×ÅÛÐÑÅÍÊÑÈÍÅÛÊÎÊ×ÕÇÐÛÊÇÉ×ÊÉÍÖÈÔ×ÌÐÛÎÎ×ØÅÍÊÑ èÃÌÓÙÛÐÉÓÕÎÏ×ÉÉÛÕ×ÖÍÊÛÈ×ÏÌÍÊÛÊÃÌ×Ø×ÉÈÊÓÛÎØ×ÈÍÇÊÉÔÍÇÐØÓÎÙÐÇØ× ÓÎÖÍÊÏÛÈÓÍÎÉÇÙÔÛÉÈÔ×ØÇÊÛÈÓÍÎÍÖÈÔ×ÅÛÐÑÅÛÃÊ×ÉÈÊÓÙÈÓÍÎÉÚ×ÕÓÎÎÓÎÕÛÎØ ÍÊ ×ÎØØÛÈ×ÉÛÎØÛÌÊÍÒ×ÙÈÙÍÎÈÛÙÈÎÇÏÚ×ÊÖÍÊ ËÇ×ÉÈÓÍÎÉÍÊÊ×ÌÍÊÈÓÎÕÔÛÂÛÊØÉ èÔ×óÎÈ×ÊÎÛÈÓÍÎÛÐéÃÏÚÍÐÍÖûÙÙ×ÉÉÓÚÓÐÓÈÃÉÔÍÇÐØÚ×ØÓÉÌÐÛÃ×ØÅÔ×ÎÛÎà ÅÛÐÑÅÛÃÈÔÊÍÇÕÔÛÅÍÊÑÂÍÎ×ÔÛÉÚ××ÎØ×È×ÊÏÓÎ×ØÈÍÚ×èìûêÙÍÏÌÐÓÛÎÈ èÔ×éÃÏÚÍÐÍÖûÙÙ×ÉÉÓÚÓÐÓÈÃÉÔÛÐÐÎÍÈÚ×ØÓÉÌÐÛÃ×ØÓÖÌ×ÊÉÍÎÉÅÓÈÔØÓÉÛÚÓÐÓÈÓ×É ÉÔÍÇÐØÎÍÈÇÉ×ÈÔ×ÌÊÓÏÛÊÃÈ×ÏÌÍÊÛÊÃÌ×Ø×ÉÈÊÓÛÎØ×ÈÍÇÊèÔ×Ê×ÛÉÍÎÖÍÊÈÔ× ÎÍÎÙÍÏÌÐÓÛÎÙ×ÉÔÍÇÐØÚ×ÌÍÉÈ×ØÛÎØÛÎÛÐÈ×ÊÎÛÈ×ÊÍÇÈ×ÉÔÍÇÐØÚ×ÌÍÉÈ×ØÅÔ×Î ÈÔ×ÌÊÓÏÛÊÃÈ×ÏÌÍÊÛÊÃÌ×Ø×ÉÈÊÓÛÎØ×ÈÍÇÊÓÉÎÍÎÙÍÏÌÐÛÓÎÈÈÍèìûêÉÈÛÎØÛÊØÉ ùÍÎØÓÈÓÍÎÉÈÔÛÈÛÊ×Ú×ÃÍÎØÊ×ÙÍÏÏ×ÎØ×ØÉÈÛÎØÛÊØÉÉÔÍÇÐØÚ×ØÍÙÇÏ×ÎÈ×Ø ûÅÛÐÑÅÛÃÓÉÎÍÎÙÍÏÌÐÓÛÎÈÓÖÓÈÓÉÏÓÉÉÓÎÕÑ×Ãûøû×Ð×Ï×ÎÈÉÉÇÙÔÛÉÙÇÊÚ ÊÛÏÌÉÈÊÇÎÙÛÈ×ØØÍÏ×ÉÛÎØØ×È×ÙÈÛÚÐ××ØÕÓÎÕíÈÔ×ÊÊ×ÉÈÊÓÙÈÓÍÎÉÍÊÔÛÂÛÊØÉ ÏÛÃÓÎÙÐÇØ×ÓÎÉÇÖÖÓÙÓ×ÎÈÅÓØÈÔÍÊÌÓÎÙÔÌÍÓÎÈÅÓØÈÔÉÈÊÛÖÖÓÙÙÍÎÖÐÓÙÈÉÉÈ××Ì ÕÊÛØ×ÉÎÍÎÙÍÎÈÓÎÇÍÇÉÊÛÓÐÓÎÕÉÈÊÓÌÌÓÎÕÔÛÂÛÊØÉÍÊÇÎ×Æ×Î ÊÍÇÕÔ ÉÍÖÈÉÇÊÖÛÙ× ÙÍÎØÓÈÓÍÎÉ×ÈÙ ì×Ø×ÉÈÊÓÛÎÈÊÛÖÖÓÙÉÓÕÎÛÐØÓÉÌÐÛÃÉÙÍÎÈÊÍÐÐÓÎÕÙÐÍÉ×ØÙÊÍÉÉÅÛÐÑÉÉÔÛÐÐÚ×ÙÍÆ×Ê×Ø êñê÷î÷÷êóî÷ê ùíééåûðùðíéçéûøìøéèûøèíçé ã ðûíçèÛ ðûãíçèÛÚ øûãéÍÊð÷éé February, 2011 6K-84a  êíò÷ùèùíîèûùè ääääää ì ð÷èóíîíùè÷éèùíï ì ø÷íé ð ù ÷÷è ê è é ö í ÷åûðñ ø ó é ÷ø ó êé èô÷í÷çé ø÷íé ð ù÷åûðñ ø ó é é ó ø÷åûðñ ù ð íé÷ø é ó ø÷åûðñ ù ð íé÷ø çé÷í èô÷êé ó ø÷ í ö é è ê÷÷è ÷îø éí ùè ää ù í îèûùè ääääää ûÖÐÛÉÔ×ÊÏÍÇÎÈ×ØÍÎÈÔ×ÉÓÕÎ ÍÊÚÛÊÊÓÙÛØ×ÉÔÛÐÐÚ×ÇÉ×ØÍÎÛÐÐ ÎÓÕÔÈÈÓÏ×ÉÓØ×ÅÛÐÑÙÐÍÉÇÊ×É ùíééåûðùðíéçéûøìøéèûøèíçé êñê÷î÷÷êóî÷ê ðûíçèÚ ã ðûãíçèÛÚ øûãéÍÊð÷éé February, 2011 6K-84b îíè÷é åÔ×ÎÙÊÍÉÉÅÛÐÑÉÉÓØ×ÅÛÐÑÉÍÊÍÈÔ×ÊÌ×Ø×ÉÈÊÓÛÎÖÛÙÓÐÓÈÓ×ÉÛÊ×ÚÐÍÙÑ×ØÙÐÍÉ×ØÍÊ Ê×ÐÍÙÛÈ×ØÈ×ÏÌÍÊÛÊÃÖÛÙÓÐÓÈÓ×ÉÉÔÛÐÐÓÎÙÐÇØ×ÛÙÙ×ÉÉÓÚÓÐÓÈÃÖ×ÛÈÇÊ×ÉÙÍÎÉÓÉÈ×ÎÈÅÓÈÔ ÈÔ×Ö×ÛÈÇÊ×ÉÌÊ×É×ÎÈÓÎÈÔ××ÄÓÉÈÓÎÕÌ×Ø×ÉÈÊÓÛÎÖÛÙÓÐÓÈà èÔ××ÄÛÏÌÐ×ÉÉÔÍÅÍÎÐÃÑ×ÃÈÃÌÓÙÛÐØÓÏ×ÎÉÓÍÎÉê×Ö×ÊÈÍÈÔ×ïÎ øíè è×ÏÌÍÊÛÊÃì×Ø×ÉÈÊÓÛÎûÙÙ×ÉÉêÍÇÈ×èìûêÅ×ÚÉÓÈ× ÖÍÊÉÈÛÎØÛÊØÉÔÈÈÌ ÅÅÅØÍÈÉÈÛÈ×ÏÎÇÉ ÈÊÛÖÖÓÙ×ÎÕ ÅÍÊÑÂÍÎ× ÈÌÛÊÔÈÏÐ ÕÇÓØÛÎÙ×ÛÎØÍÌÈÓÍÎÉÅÔ×ÎÚÐÍÙÑÓÎÕÙÐÍÉÓÎÕÍÊÊ×ÐÍÙÛÈÓÎÕÌ×Ø×ÉÈÊÓÛÎÖÛÙÓÐÓÈÓ×É åÔ×Ê×ÔÓÕÔÉÌ××ØÉÛÎØ ÍÊÔÓÕÔÈÊÛÖÖÓÙÆÍÐÇÏ×ÉÛÊ×ÛÎÈÓÙÓÌÛÈ×ØÚÛÊÊÓ×ÊÉÔÍÇÐØ Ú×ÇÉ×ØÈÍÉ×ÌÛÊÛÈ×ÈÔ×È×ÏÌÍÊÛÊÃÌ×Ø×ÉÈÊÓÛÎÅÛÐÑÅÛÃÖÊÍÏÆ×ÔÓÙÇÐÛÊÈÊÛÖÖÓÙ åÔ×ÎÇÉ×ØÚÛÊÊÓ×ÊÉÉÔÛÐÐÚ×ÓÎÉÈÛÐÐ×ØÛÉØ×ÈÛÓÐ×ØÓÎÈÔ×ïîïçèùøìÛÊÈö íÎÐÃÈÊÛÖÖÓÙÙÍÎÈÊÍÐØ×ÆÓÙ×ÉÙÍÎÈÊÍÐÐÓÎÕÌ×Ø×ÉÈÊÓÛÎÖÐÍÅÉÛÊ×ÉÔÍÅÎ íÈÔ×ÊØ×ÆÓÙ×ÉÏÛÃÚ×Î××Ø×ØÈÍÙÍÎÈÊÍÐÈÊÛÖÖÓÙÍÎÈÔ×ÉÈÊ××ÈÉ åÔ×ÎÚÍÈÔÉÓØ×ÉÍÖÛÈ×ÏÌÍÊÛÊÃÌ×Ø×ÉÈÊÓÛÎÚÃÌÛÉÉÊ×ËÇÓÊ×ÙÔÛÎÎ×ÐÓÂÓÎÕ Ø×ÆÓÙ×ÉÈÔ×ÎÈÔ×Ø×ÆÓÙ×ÉÉÔÍÇÐØÚ×ÛÉÓÏÓÐÛÊÈÃÌ×ÊÛÓÐÓÎÕÉÃÉÈ×ÏÚÛÊÊÓÙÛØ× ÍÊÖ×ÎÙÓÎÕÉÃÉÈ×Ï×ÄÙÐÇØÓÎÕÅÔ×ÎèèùÚÛÊÊÓ×ÊÉÇÙÔÛÉÙÍÎÙÊ×È×ÚÛÊÊÓ×ÊÓÉ ÇÉ×ØÈÍÌÊÍÈ×ÙÈÌ×Ø×ÉÈÊÓÛÎÉÖÊÍÏÛÎÍÌ×ÎÈÊÛÖÖÓÙÐÛÎ× ûÎÛÌÌÊÍÆ×ØÛÇØÓÚÐ×Ï×ÉÉÛÕ×Ø×ÆÓÙ×ÍÊÈÛÙÈÓÐ×Ï×ÉÉÛÕ×ÉÔÍÇÐØÚ×ÌÊÍÆÓØ×ØÖÍÊ ÉÓÕÔÈÓÏÌÛÓÊ×ØÌ×Ø×ÉÈÊÓÛÎÉåÔ×ÎÇÉ×ØÛÏ×ÉÉÛÕ×Ø×ÆÓÙ×ÉÔÍÇÐØÌÊÍÆÓØ×Û ÙÍÏÌÐ×È×ÌÔÃÉÓÙÛÐØ×ÉÙÊÓÌÈÓÍÎÍÖÈÔ×È×ÏÌÍÊÛÊÃÌ×Ø×ÉÈÊÓÛÎÚÃÌÛÉÉÓÎÙÐÇØÓÎÕ ØÇÊÛÈÓÍÎÐ×ÎÕÈÔÍÖÛÎØ ÍÊØÓÉÈÛÎÙ×ÈÍÈÔ×ÚÃÌÛÉÉÛÎÃÊ×ÉÈÊÓÙÈÓÍÎÉÍÊÔÛÂÛÊØÉ ÛÎØÌÊÍÒ×ÙÈÓÎÖÍÊÏÛÈÓÍÎÛÉÐÓÉÈ×ØÓÎÎÍÈ×Ú×ÐÍÅèÔ×Ï×ÉÉÛÕ×Ø×ÆÓÙ×ÉÏÛà ÛÐÉÍØ×ÉÙÊÓÚ×ÛÎÛÐÈ×ÊÎÛÈ×ÊÍÇÈ×èÔ×ÎÇÏÚ×ÊÛÎØÐÍÙÛÈÓÍÎÍÖØ×ÆÓÙ×ÉÉÔÍÇÐØÚ× Ø×È×ÊÏÓÎ×ØÖÍÊ×ÛÙÔÌÊÍÒ×ÙÈÌÊÓÍÊÈÍÉÈÛÊÈÓÎÕÅÍÊÑø×ÆÓÙ×ÉÏÛÃÚ×ÌÐÛÙ×ØÌÊÓÍÊ ÈÍÉÓØ×ÅÛÐÑÅÍÊÑÈÍÅÛÊÎÊ×ÕÇÐÛÊÇÉ×ÊÉÍÖÈÔ×ÌÐÛÎÎ×ØÅÍÊÑ èÃÌÓÙÛÐÉÓÕÎÏ×ÉÉÛÕ×ÖÍÊÛÈ×ÏÌÍÊÛÊÃÌ×Ø×ÉÈÊÓÛÎÚÃÌÛÉÉÉÔÍÇÐØÓÎÙÐÇØ× ÓÎÖÍÊÏÛÈÓÍÎÉÇÙÔÛÉÈÔ×ØÇÊÛÈÓÍÎÍÖÈÔ×ÅÛÐÑÅÛÃÊ×ÉÈÊÓÙÈÓÍÎÉÚ×ÕÓÎÎÓÎÕÛÎØ ÍÊ ×ÎØØÛÈ×ÉÛÎØÛÌÊÍÒ×ÙÈÙÍÎÈÛÙÈÎÇÏÚ×ÊÖÍÊ ËÇ×ÉÈÓÍÎÉÍÊÊ×ÌÍÊÈÓÎÕÔÛÂÛÊØÉ èÔ×óÎÈ×ÊÎÛÈÓÍÎÛÐéÃÏÚÍÐÍÖûÙÙ×ÉÉÓÚÓÐÓÈÃÉÔÍÇÐØÚ×ØÓÉÌÐÛÃ×ØÅÔ×ÎÛÎà ÅÛÐÑÅÛÃÈÔÊÍÇÕÔÛÅÍÊÑÂÍÎ×ÔÛÉÚ××ÎØ×È×ÊÏÓÎ×ØÈÍÚ×èìûêÙÍÏÌÐÓÛÎÈ èÔ×éÃÏÚÍÐÍÖûÙÙ×ÉÉÓÚÓÐÓÈÃÉÔÛÐÐÎÍÈÚ×ØÓÉÌÐÛÃ×ØÓÖÌ×ÊÉÍÎÉÅÓÈÔØÓÉÛÚÓÐÓÈÓ×É ÉÔÍÇÐØÎÍÈ×ÎÈ×ÊÈÔ×È×ÏÌÍÊÛÊÃÌ×Ø×ÉÈÊÓÛÎÚÃÌÛÉÉûÎÛÐÈ×ÊÎÛÈ×ÊÍÇÈ×ÉÔÍÇÐØÚ× ÌÍÉÈ×ØÅÔ×ÎÈÔ×È×ÏÌÍÊÛÊÃÌ×Ø×ÉÈÊÓÛÎÚÃÌÛÉÉÓÉÎÍÎÙÍÏÌÐÛÓÎÈÈÍèìûê ÉÈÛÎØÛÊØÉ ùÍÎØÓÈÓÍÎÉÈÔÛÈÛÊ×Ú×ÃÍÎØÊ×ÙÍÏÏ×ÎØ×ØÉÈÛÎØÛÊØÉÉÔÍÇÐØÚ×ØÍÙÇÏ×ÎÈ×Ø ûÅÛÐÑÅÛÃÓÉÎÍÎÙÍÏÌÐÓÛÎÈÓÖÓÈÓÉÏÓÉÉÓÎÕÑ×Ãûøû×Ð×Ï×ÎÈÉÉÇÙÔÛÉÙÇÊÚ ÊÛÏÌÉÈÊÇÎÙÛÈ×ØØÍÏ×ÉÛÎØØ×È×ÙÈÛÚÐ××ØÕÓÎÕíÈÔ×ÊÊ×ÉÈÊÓÙÈÓÍÎÉÍÊÔÛÂÛÊØÉ ÏÛÃÓÎÙÐÇØ×ÓÎÉÇÖÖÓÙÓ×ÎÈÅÓØÈÔÍÊÌÓÎÙÔÌÍÓÎÈÅÓØÈÔÉÈÊÛÖÖÓÙÙÍÎÖÐÓÙÈÉÉÈ××Ì ÕÊÛØ×ÉÎÍÎÙÍÎÈÓÎÇÍÇÉÊÛÓÐÓÎÕÉÈÊÓÌÌÓÎÕÔÛÂÛÊØÉÍÊÇÎ×Æ×Î ÊÍÇÕÔ ÉÍÖÈÉÇÊÖÛÙ× ÙÍÎØÓÈÓÍÎÉ×ÈÙ åÔ×ÎÛÉÓØ×ÅÛÐÑÓÉÙÐÍÉ×ØÚÇÈÅÍÊÑ×ÊÉÛÊ×ÌÊ×É×ÎÈÅÔÍÅÓÐÐÌÊÍÆÓØ×ÛÉÉÓÉÈÛÎÙ× ÍÊØÓÊ×ÙÈÓÍÎÉÈÍÌ×Ø×ÉÈÊÓÛÎÉÈÔ×ÎÈÔ×Ø×ÆÓÙ×ÉÛÉÉÔÍÅÎÛÊ×ÎÍÈÊ×ËÇÓÊ×Ø éøåûðúìûéé ó÷ñã ðûíçèÛ ã ðûãíçèÛÚ øûãéÍÊð÷éé February, 2011 6K-85a ðíåéì÷÷øêíûøåûã è×ÏÌÍÊÛÊÃÈÊÇÎÙÛÈ×ØØÍÏ×ÉÍÌÈÓÍÎÛÐ ÚÛÉ×ØÇÌÍÎÇÉÛÕ×ÍÖÙÊÍÉÉÉÈÊ××È è×ÏÌÍÊÛÊÃÌ×Ø×ÉÈÊÓÛÎÛÙÙ×ÉÉÊÍÇÈ× ÅÓØÈÔÓÎÙÔÏÓÎÓÏÇÏÛÎØ ÓÎÙÔ ÌÊ×Ö×ÊÊ×ØÍÊÅÓØ×Ê è×ÏÌÍÊÛÊÃÙÇÊÚÊÛÏÌÌÊÍÆÓØÓÎÕ  ÉÐÍÌ×ÍÊÖÐÛÈÈ×ÊÛÎØÎÍÎÉÐÓÌÈÊ×ÛÈÏ×ÎÈÛØØ×Ø êÛÏÌÐÛÎØÓÎÕÛÊ×ÛÌÊÍÆÓØÓÎÕ ÄÓÎÙÔÏÓÎÓÏÇÏÛÊ×ÛÛÎØ ÍÊ ÖÐÛÈÈ×ÊÙÊÍÉÉÉÐÍÌ× Ø×ÆÓÙ×ÈÛÌ×Ê Ö××ÈÐÍÎÕ ÉÈÛÐÐ Ê×ÙÍÏÏ×ÎØ×ØÅÔ×ÎÈÔ×ÙÐÍÉ×ØÛÊ×ÛÅÛÉ ÇÉ×ØÛÉÛÚÓÎÈ×ÊÏÓÈÈ×ÎÈÈÊÛÖÖÓÙÐÛÎ×ÍÊ ÚÃÌÛÉÉÐÛÎ× ûØØÓÈÓÍÎÛÐÛÇØÓÚÐ×Ï×ÉÉÛÕ×Ø×ÆÓÙ×É ÏÛÃÚ×Î××Ø×ØÖÍÊÊÍÇÈ×ÓÎÖÍÊÏÛÈÓÍÎ é ó ø÷åûðñ å íê ñûô÷û ø ûÖÐÛÉÔ×ÊÓÉÍÌÈÓÍÎÛÐ ÷îø éí ùè ää ù í îèûùè ääääää ÍÎÛÚÃÌÛÉÉÊÍÇÈ× ôóõôéì÷÷øêíûøåûã ÍÊ ðíåéì÷÷øïçðèóðûî÷ ùÇÊÚÕÇÈÈ×ÊÍÊÍÈÔ×ÊÈÊÛÎÉÓÈÓÍÎ Ú×ÈÅ××ÎÊÍÛØÅÛÃÛÎØÉÓØ×ÅÛÐÑ èèùÚÛÊÊÓ×ÊÅÓÈÔÈÛÌ×ÊÛÎØ ÛÈÈ×ÎÇÛÈÓÍÎÐ×ÎÕÈÔÛÉÊ×ËÇÓÊ×Ø è×ÏÌÍÊÛÊÃÌ×Ø×ÉÈÊÓÛÎÛÙÙ×ÉÉÊÍÇÈ×ÅÓØÈÔ ÓÎÙÔÏÓÎÓÏÇÏÛÎØ ÓÎÙÔÌÊ×Ö×ÊÊ×Ø ÍÊÅÓØ×Ê è×ÏÌÍÊÛÊÃÙÇÊÚÊÛÏÌÌÊÍÆÓØÓÎÕ ÉÐÍÌ×ÍÊÖÐÛÈÈ×ÊÛÎØ ÎÍÎÉÐÓÌÈÊ×ÛÈÏ×ÎÈÛØØ×Ø êÛÏÌÐÛÎØÓÎÕÛÊ×ÛÌÊÍÆÓØÓÎÕÛÄÓÎÙÔ ÏÓÎÓÏÇÏÛÊ×ÛÛÎØ ÍÊÖÐÛÈÈ×ÊÙÊÍÉÉÉÐÍÌ× è×ÏÌÍÊÛÊÃÅÛÐÑÅÛÃÉÇÊÖÛÙ×ÙÍÆ×ÊÓÎÕ ÊÍÇÕÔÉÍÖÈÍÊÇÎ×Æ×ÎÕÊÍÇÎØÍÊÔÛÂÛÊØÉ é ó ø÷åûðñ ûÖÐÛÉÔ×ÊÓÉÍÌÈÓÍÎÛÐ å íê ñûô÷û ø ÍÎÛÚÃÌÛÉÉÊÍÇÈ× ÷îø éí ùè ää ù í îèûùè ääääää éøåûðúìûéé ó÷ñã ðûíçèÚ ã ðûãíçèÛÚ øûãéÍÊð÷éé February, 2011 6K-85b This page has been intentionally left blank. Quality Quality Standards Standards Methods to determine whetherthe various traffic control devices are Acceptable, Marginal, or Unacceptable. Contents Page Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6K-87 Crashworthy Criteria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6K-88 Quality Classification & Requirements of Devices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6K-89 Evaluation Guide - Warning Signs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6K-91 Evaluation Guide - Type Aand B Channelizers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6K-94 Evaluation Guide - Type I, II or III Barricade Panels or Vertical Panels . . . . . . . . . . . . .6K-96 Evaluation Guide - Warning Lights . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6K-97 Evaluation Guide - Arrow Boards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6K-98 Evaluation Guide - Portable Changeable Message Signs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6K-101 Evaluation Guide - Trailer-Mounted Electronic TCDs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6K-102 Evaluation Guide - Pavement Marking Tape and Paint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6K-103 Evaluation Guide - Temporary Raised Pavement Markers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6K-104 February, 2011 INTRODUCTION Traffic controls are a necessary part of a Temporary Traffic Control Zone to warn motorists of hazards, advise them of the proper path through the zone, delineate areas where they may not operate, and to separate them from the workers. This is accomplished by the deployment of a system of devices. The success of this system depends on the visibility of each device at the time of a project's initial installation as well as throughout the life of the project. Since it is not practical to require new devices at all times, standards are needed to evaluate the condition of the devices to assure their continued effectiveness. The standards in this publication should aid in the determination of the quality of temporary traffic control devices. The use of temporary traffic control zone devices subjects them to wear which does not occur with permanent devices. Although errant vehicles cause much of the damage to the devices, they also deteriorate in appearance from wear occurred during their storage, shipment, installation, relocation, and removal. Whenever a high number of these worn and damaged devices appear on the same project, the general appearance of the Temporary Traffic Control Zone deteriorates, reducing the level of safety provided to the workers, pedestrians, and traveling public. These standards have been developed in an effort to offset the deterioration in the appearance of Temporary Traffic Control Zone devices. Adetermination of the condition of device quality should be made at several stages: while in storage, during preparation for delivery to the Temporary Traffic Control Zone, during initial set up and periodically during the course of the work. Suppliers and contractors are encouraged to apply this standard prior to delivery of devices to the jobsite. Doing so will minimize agency involvement and reduce costs related to on-site replacement. These standards are intended to address the day-to-day operations of traffic control within a Temporary Traffic Control Zone and are not meant to cover the needs of emergency situations. February, 2011 6K-87 CRASHWORTHYCRITERIA FHWApolicy requires that all roadside appurtenances such as traffic barriers, barrier terminals and crash cushions, bridge railings, sign and light pole supports, and Temporary Traffic Control Zone hardware used on the National Highway System meet the crashworthy performance criteria. Additionally, a definition for the word "crashworthy" was included. Crashworthy is now defined as "a characteristic of a roadside appurtenance that has been successfully crash tested in accordance with a national standard such as the National Cooperative Highway Research Program Report 350, 'Recommended Procedures for the Safety Performance of Highway Features'." In the 2009 Federal MUTCD and the current edition of the 2011 MN MUTCD, a specific compliance date of January 17, 2005 was announced. Local road authorities were not adequately prepared for this "crashworthy" compliance. Minnesota received permission from the FHWAto extend these compliance dates. Mn/DOT then issued Technical Memorandum No. 06-06-T-03, dated January 30, 2006, extending this compliance date to January 17, 2010, for all local roads in the State of Minnesota. Since local road authorities perform many operations on low-speed (0-40 mph) Trunk Highways, Mn/DOT also issued Technical Memorandum No. 06-09-T-04, dated April 1, 2006, to extend the compliance date on low-speed Trunk Highways until January 17, 2010. The compliance date for high-speed Trunk Highways remained at the January 17, 2005 date and "crashworthy" compliance is required with respect to temporary (work zone) signs, barricades and channelizing devices. The 2011 MN MUTCD reflects these compliance dates. February, 2011 6K-88 QUALITYCLASSIFICATIONS AND REQUIREMENTS The quality of the Temporary Traffic Control Zone devices in this standard has been divided into three classifications: acceptable, marginal, and unacceptable. Acceptable devices meet the all MN MUTCD requirements such as design, size, color, weight, etc., and are properly placed as specified, and clearly perform their intended function. The term "Marginal" for the purpose of this manual means "marginally acceptable", reaching the lower end of acceptability. Devices that fall into the “unacceptable” classification shall not be delivered to the jobsite. The required minimum percentage of acceptable devices has been established for each type of device and varies upon the duration of the Temporary Traffic Control Zone. Intermediate and Long Term Duration Within each Temporary Traffic Control Zone that is planned to remain inplace for more than twelve (12) hours, the following requirements shall be followed: At the time of the initial set up or at the time of major stage changes, one hundred percent (100%) of each type of device (channelizers, barricades, signs, warning lights, arrow panels portable changeable message signs, pavement tape and raised pavement markers) shall be classified as "acceptable". Throughout the duration of the project, the number of acceptable devices may decrease to seventy-five percent (75%) of the initial quantity of each particular device, as a result of damage and/or deterioration during the course of the work with the remainder of the devices in the “marginal” category. Devices in the marginal category may remain in the Temporary Traffic Control Zone until their total number exceeds the twenty-five percent (25%) maximum for that type of device, which is considered an “unacceptable“ situation. Should the percentage of devices in the marginal category exceed twenty-five percent (25%), all marginal devices shall be replaced so as to bring the group of devices back up to acceptable standards. All devices categorized as unacceptable shall be replaced within twelve (12) hours of notification. Missing or knocked down devices should be replaced or re-set in a timely manner. February, 2011 6K-89 Short Term Duration Within Temporary Traffic Control Zones that are planned to be inplace for less than twelve (12) hours, the following requirements may be followed: At the time of the initial set up, one hundred percent (100%) of all TTC devices except channelizing devices and barricades shall be classified as "acceptable". During the short term duration of the project, the intermediate and long term duration standards shall be maintained for these devices. At the time of the initial set up, a minimum of seventy-five percent (75%) of each type of channelizer and barricade shall be classified as "acceptable". Up to a maximum of twenty- five percent (25%) of these devices may be classified as "marginal". “Unacceptable” devices shall not be installed. During the short term duration of the project, the number of marginal devices may increase beyond the twenty-five percent (25%) of the initial quantity, as a result of damage and/or deterioration during the course of the work. Missing or knocked down devices should be replaced or re-set in a timely manner. The following descriptions, together with the accompanying photographs, should be used to determine if the device is acceptable, marginal or unacceptable. February, 2011 6K-90 EVALUATION GUIDE: WARNING SIGNS Acceptable To be considered acceptable, a sign shall meet all of the following conditions: There may be several abrasions on the surface, but very little loss of lettering. There has been no touchup of the lettering. This message is legible both day and night. Signs on portable structures shall be longitudinally perpendicular to the ground and may be placed on a side slope resulting in 3 inches maximum out-of-plumb per foot of height. Post mounted signs shall be installed within 3 inches of plumb for the height of the posts. The back side is free of any reflective materials except small logos or identification markings and have a bare surface or be painted a uniform color as approved by the local road authority. The sign is inplace at the specified spacing and properly aligned to traffic. The sign support structure has been installed according to the approved crashworthy requirements. Examples of "Acceptable" warning signs February, 2011 6K-91 EVALUATION GUIDE: WARNING SIGNS Marginal The sign is considered marginal, if it meets any of the following conditions: There are many surface abrasions throughout the sign face, and only a few are within the individual letters of the message. The sign face is free of any residue. Some color fading may be evident, but the background color and retroreflectivity are still apparent at night. This message is legible both day and night. Signs on portable structures are longitudinally perpendicular to the ground and the side slope results is no more than 3 inches out-of-plumb per foot of height. Post mounted signs shall be within 3 inches of plumb for the height of the posts. All warning signs are inplace at the specified spacing and properly aligned to traffic. Examples of "Marginal" warning signs February, 2011 6K-92 EVALUATION GUIDE: WARNING SIGNS Unacceptable Asign is considered unacceptable if it meets any of the following conditions: Asphalt splatter, cement slurry, or abrasions that are evident throughout the face of this sign. Aletter has a loss of more than 50 percent or more of its stroke area or portions of letters are missing such that they become confusing to identify. There is noticeable color fading or loss of retroreflectivity is noticeable at night. The message is illegible. The sign is missing, knocked down or turned such that the message can not be seen. Examples of "Unacceptable" warning signs February, 2011 6K-93 EVALUATION GUIDE: TYPE A&B CHANNELIZING DEVICES Acceptable To be considered acceptable, a channelizing device shall meet all of the following conditions: The devices' shape should remain clearly identifi able with no significant distortion and must be free standing in its normal position. Surface is free of punctures and abrasions. Surface is free of asphalt splatter, cement slurry, or other material and will readily respond to washing. The reflective bands have little or no loss of retroreflectivity, with only minor tears and scratches. Any dents do not seriously reduce the retroreflec tivity of the sheeting Any dents do not seriously reduce the retroreflec tivity of the sheeting Marginal The channelizing device is considered marginal, if it meets any of the following conditions: The surface has some asphalt splattering or cement slurry and may not be readily cleaned due to abrasions and discoloration. The reflective bands have numerous tears and scratches; but have no large areas of residue or missing reflective material. Any dents do not reduce the strength of the device. The device maintains its intended shape. No more than one device in a row is missing. February, 2011 6K-94 EVALUATION GUIDE: TYPE A&B CHANNELIZING DEVICES Unacceptable Achannelizing device is considered unacceptable if it meets any of the following conditions: Punctures and large areas of staining asphalt splatter or cement slurry that cannot be cleaned due to abrasions or discoloration. There is noticeable fading of the device's color. Large areas of missing or stained reflective material. Substantial deformation of a device, which reduces the original dimensions, or the device has lost the intended shape. Several dents or fractures that affect their stability or ability to retain the reflective sheeting. Two or more consecutive devices are missing. February, 2011 6K-95 EVALUATION GUIDE: TYPE I, II OR III BARRICADE PANELS OR VERTICALPANELS Acceptable To be acceptable, the panel shall meet all of the following conditions: Panels are not deformed to an extent so as to decrease the panels target value. There may be several abrasions on the surface but very little loss of reflective sheeting. The orange is vivid and the stripes provide contrast. The barricade is installed in its specified location with adequate ballast, and properly aligned to traffic. The Type III barricade has been fabricated according to the approved crashworthy requirements. Marginal The panel is considered marginal, if it meets any of the following conditions: There are numerous surface abrasions through the panel surface. Some color fading is evident; however, it has no large areas of residue or missing reflective material. The orange is vivid and the stripes provide contrast. The barricade is turned at a skew to traffic that reduces it's effectiveness. Unacceptable Apanel is considered unacceptable if it meets any of the following conditions: The surface is marred over a high percentage of the panel area. There is a noticeable loss of reflectivity and obvious color fading. Panels with asphalt splatter and/or cement slurry, or any combination of missing and covered reflective material would make the panel unacceptable. Barricades have bent or twisted legs, or deformation of the support assembly to the extent that the barricade panel is not reasonably parallel to the roadway surface. The barricade is missing, knocked down, or turned away from traffic. February, 2011 6K-96 EVALUATION GUIDE: WARNING LIGHTS Acceptable To be acceptable, the warning lights shall meet all of the following conditions: One hundred percent (100%) of all warning lights shall be operating properly. Any warning light that is out of alignment from the intended driver's line of vision is considered not operating properly. Type ALow-Intensity Flashing warning lights and Type C Steady-Burn warning lights shall be maintained so as to be capable of being visible on a clear night from a distance of 3000 feet. Type B High-Intensity Flashing warning lights shall be maintained so as to be capable of being visible on a sunny day when viewed without the sun directly on or behind the device from a distance of 1000 feet. Warning lights shall have a minimum mounting height of 30 inches to the bottom of the lens. Marginal The warning light is marginal, when it meets any of the following conditions: Type Aand C warning lights - at least ninety percent (90%) of the warning lights shall be operating properly with no more than three (3) adjacent lights failing, or Type B warning lights - one (1) light failing. Unacceptable Awarning light is considered unacceptable if it meets any of the following conditions: Type Aand C warning lights - less than ninety percent (90%) of the warning lights operating properly, or more than three (3) adjacent lights failing, or Type B warning lights - more than one (1) light failing. February, 2011 6K-97 EVALUATION GUIDE: ARROW BOARDS Acceptable conditions forall arrow boards For an arrow board to be acceptable, it must meet all of the following conditions: All lamps are properly aligned for the intended driver's line of vision. Any operating lamp which is out of alignment shall be considered not functioning properly. No lamps are burnt out. All lamps dim properly. All lamps are the same level of intensity. Unacceptable conditions only fortruck ortrailer-mounted arrow boards An arrow board is considered unacceptable if it meets any of the following conditions: The arrow board is not within 3 inches of plumb for the height of the board, The trailer-mounted arrow board is not raised to at least 7 feet above the roadway surface (measured to the bottom of the board), or The truck-mounted arrow panel is mounted less than 6 feet above the roadway surface (measured to the bottom of the panel) unless the road authority determines the height is as high as practical.. FLASHING ARROW MODE and SEQUENTIALARROW MODE Marginal An arrow board in this mode is marginal, when it meets the following condition: Up to two (2) lamps out in the stem and no lamps out in the head. Unacceptable An arrow board in this mode is considered unacceptable if it meets any of the following conditions: Any lamp out in the head, More than two (2) lamps out in the stem, or The arrow board is not dimming properly. February, 2011 6K-98 EVALUATION GUIDE: ARROW BOARDS CHEVRON MODE Marginal An arrow board in this mode is marginal, when it meets the following condition: No more than one (1) lamp out in any one chevron segment. Unacceptable An arrow board in this mode is considered unacceptable if it meets any of the following conditions: Two (2) or more lamps out in any one chevron The arrow board is not dimming properly. CAUTION MODE (Bar, 4 Corners, or Alternating Diamonds) ÍÊÍÊ Marginal An arrow board in this mode is marginal, when it meets the following condition: At least four (4) lamps functioning properly (on the Bar or 4 Corners), or At least seven (7) lamps functioning properly in each diamond shape (on the Alternating Diamonds). Unacceptable An arrow board in this mode is considered unacceptable if it meets any of the following conditions: Less than four (4) lamps functioning properly (on the Bar or 4 Corners), or less than seven (7) lamps functioning properly in either of the 2 diamond shapes (on the Alternating Diamonds), or The arrow panel is not dimming properly. February, 2011 6K-99 EVALUATION GUIDE: ARROW BOARDS DOUBLEARROW MODE Marginal An arrow board in this mode is marginal, when it meets the following condition: Two (2) lamps out in the stem and both heads completely functional with no lamps out. Unacceptable An arrow board in this mode is considered unacceptable if it meets any of the following conditions: More than two (2) lamps out in the stem, One (1) lamp out in the head, or The arrow board is not dimming properly. February, 2011 6K-100 EVALUATION GUIDE: PORTABLE CHANGEABLE MESSAGE SIGNS (PCMS) Acceptable To be acceptable, a PCMS shall meet the following condition: One hundred percent (100%) of the pixels per character module shall be operating properly. Marginal APCMS is marginal, when it meets the following condition: At least ninety percent (90%) of the pixels per character module shall be operating properly. Unacceptable forall PCMSs APCMS is considered unacceptable if it meets any of the following conditions: Less than ninety percent (90%) of the pixels per character module are operating properly, or. The PCMS is not properly aligned for the intended driver’s line of vision. Unacceptable forTrailer-Mounted PCMS Atrailer-mounted PCMS is considered unacceptable if it meets any of the following conditions: The sign panel is more than 3 inches out of plumb, or The sign panel is raised less than 5 feet above the roadway surface on rural roadways or less than 7 feet on urban toadways (measured to the bottom of the board). February, 2011 6K-101 EVALUATION GUIDE: TRAILER-MOUNTED ELECTRONIC TRAFFIC CONTROLDEVICES This includes devices such as Automated Flagges Assistance Debices (AFADs), Portable Traffic Signals, and Dynamic Speed DisplaySigns: Acceptable For an electronic traffic control device to be acceptable, shall meet the following conditions: The device shall be operating correctly for its intended usage within allowable tolerances and with all fail-safes properly functioning. All lamps, LED displays and signs are properly aligned for the intended driver's line of vision. Any operating lamp, LED display or sign which is out of alignment shall be considered not functioning properly. One hundred percent (100%) of the LED pixels per character module are operating properly. One hundred percent (100%) of the lamps are operational.. All lamps and LED displays dim properly. The signs meet or exceed the quality standards for acceptable "Warning Signs". The device's leveling stands shall be adjusted to properly plumb the device. The bottom of any overhead signal head shall be between 17 and 19 feet above the roadway surface. Marginal An electronic traffic control device when it meets any of the following conditions: At least ninety percent (90%) of the LED pixels per character module are operating properly. The signs meet the quality standards for marginl “Warning Signs”. Unacceptable An electronic traffic control device is considered unacceptable if it meets any of the following conditions: The device is malfunctioning for any of its intended functions including but not limited to signal operations, radio communications, detection, or message display, Any of the lamps are bumned out, Less than ninety percent (90%) of the LED pixels per character module are operating properly, The device is not properly aligned for the intended driver's line of vision, The lamps and LED displays are not dimming properly, The device is not within 3 inches of plumb for the height of the device (excluding an overhead signal head mast), or The bottom of any overhead signal head is lower than 17 feet or higher than 19 feet above the roadway surface. February, 2011 6K-102 EVALUATION GUIDE: TEMPORARYPAVEMENT MARKING TAPE & PAINT Acceptable Pavement marking tape or paint is acceptable, when it meets the following condition: All pavement marking tape or paint (solid lines and skip lines) shall be inplace and meet all material specifications. Marginal Pavement marking tape or paint is marginal, when it meets any of the following conditions: Less than ten percent (10%) of all tape, paint, message, or symbol is missing, Less than two (2) consecutive skip lines are missing, or Less than a fifty (50) foot section of solid line is missing. Unacceptable Pavement marking tape or paint is considered unacceptable if it meets any of the following conditions: More than ten percent (10%) of all tape, paint, message, or symbol is missing, More than two (2) consecutive skip lines are missing, or More than a fifty (50) foot section of solid line is missing. February, 2011 6K-103 EVALUATION GUIDE: TEMPORARYRAISED PAVEMENT MARKERS (TRPMs) Acceptable TRPMs are acceptable, when they meet the following condition: All temporary raised pavement markers required are in place and meet all material specifications. Marginal TRPMs are marginal, when they mert any of the following conditions: Less than ten percent (10%) of all TRPMs are missing. Less than three (3) consecutive temporary raised pavement markers are missing. Unacceptable TRPMs are considered unacceptable if they meet any of the following conditions: More than ten percent (10%) of all TRPMs are missing. More than three (3) consecutive temporary raised pavement markers are missing. February, 2011 6K-104 MINNESOTA FLAGGING HANDBOOK ö×ÚÊÇÛÊà ö×ÚÊÇÛÊà This Flagger Handbook has been developed following the guidelines of the 2005 edition of the Minnesota Manual on Uniform Traffic Control Devices, including its latest update. According to Minnesota Statute 169.06, Subd. 4(e), a flagger is permitted to stop and hold traffic as necessary to ensure the safety of highway workers and the motoring public. February, 2011 6K-106 INTRODUCTION To You, the Flagger: REMEMBER - Your job is the most important one on the crew. The lives of all individuals in the work space depend on YOU! The following information is designed to give you some basic guidelines regarding flagging operations. Familiarize yourself with these procedures. If you have any questions or concerns, don't hesitate to ask your supervisor. NEVER For your personal safety as a flagger turn your back on or stand in the path of moving traffic. EQUIPMENT Clothing All clothing shall be in accordance with current Minnesota OSHARules and your agency's policies. • Vest, shirt, or jacket and pants (when required) shall be orange, yellow, strong yellow-green or a fluorescent version of these colors. • At night and in low visibility situations, the vest, shirt or jacket and pants shall be retrore- flective. • Pants shall be worn at night and in low visibility situations. • Ahat in the above colors is also recommended. • Neat appearance Retroreflective clothing Retroreflective clothing shall: 1000 feet • Be visible at a minimum distance of 300 meters (). • Identify the wearer as a person through the full range of body motions. Tools • Standard STOP/SLOWpaddle 18" x 18" - 450 x 450 mm () minimum octagon foot7 foot - 1.5 meter (5 ) minimum staff (to the bottom of the sign) 2.1 meters () is recommended - Fully reflectorized in standard colors • Two-way radios for two flagger situations • Floodlights and Flashlight with wand, if flagging at night. FLAGGINGPOSITION •Be alert, remain standing at all times Face oncoming traffic - NEVER turn yourback to oncoming traffic •or stand in the path of moving traffic. See Figure 1. Aflagger’s normal station is on the shoulderof the road. • •Park your vehicle off the road, away from your station. •Stand alone, do not mingle with the work crew or the public. •Make sure you are visible to oncoming traffic, not standing where the sun is impeding visibility or in a shadow. •Stand in a location that allows approaching traffic adequate time to respond. Use the Decision Sight Distance in the following chart to determine a good visibility location. The driver must be able to recognize you as a flagger for at least the Decision Sight Distance. February, 2011 6K-107 Decision Sight Distance ìÍÉ È×ØéÌ××Øø×ÙÓÉÓÍÎéÓÕÔ È ÏÌÔøÓÉ È ÛÎÙ× Ö××È       FLAGGINGSITUATIONS Prior to the start of flagging operations, all signing shall be inplace. Agood visibility location is one where the sight distance is sufficient and the flagger is clearly visible to approaching motorists. When the temporary traffic control zone covers a long segment of highway, additional flagger signs may be needed. In high speed areas, the maximum distance from the last sign to a point one mile where the driver detects the flagger shall not exceed 1.6 km (). When more than one flagger is being used, all communication procedures should be clear before any flagging begins. If there is a major intersection within the closed area, an additional flagger may be needed to control traffic entering the temporary traffic control zone from the major intersection. Figure 1 Preferred Flagging Position February, 2011 6K-108 ø×ÙÓÉÓÍÎéÓÕÔÈ ìÍÉÈ×ØéÌ××ØûØÆÛÎÙ×åÛÊÎÓÎÕùÔÛÎÎ×ÐÓÂÓÎÕúÇÖÖ×Ê ðÓÏÓÈìÊÓÍÊÈÍéÓÕÎéÌÛÙÓÎÕø×ÆÓÙ×éÌÛÙÓÎÕéÌÛÙ×øÓÉÈÛÎÙ× åÍÊÑéÈÛÊÈÓÎÕÖ××ÈÖ××ÈÖ××ÈÖ××È ÏÌÔû õ úø             öÍÊÛØØÓÈÓÍÎÛÐÊ×ËÇÓÊ×Ø ÉÓÕÎÉÉ××ÛÌÌÊÍÌÊÓÛÈ× û ÐÛÃÍÇÈÓÎöÓ×ÐØïÛÎÇÛÐ ïÓÎÓÏÇÏÈÍ ïÓÐ× ïÛÄÓÏÇÏ Ö××È ùÔÛÎÎ×ÐÓÂÓÎÕø×ÆÓÙ× õ û ïÓÎÓÏÇÏÈÍ ïÓÐ× ïÛÄÓÏÇÏ îíè÷é èÔ×ÛÌÌÊÍÛÙÔÉÓÕÔÈØÓÉÈÛÎÙ×ÈÍÈÔ×ÖÐÛÕÕ×ÊÉÔÛÐÐÚ×ÛÈÐ×ÛÉÈÈÔ× ø×ÙÓÉÓÍÎéÓÕÔÈøÓÉÈÛÎÙ× èÔ×ÈÅÍÅÛÃÈÛÌ×ÊÉÔÍÇÐØÚ× Ö××ÈÇÉÓÎÕ×ËÇÛÐÐÃÉÌÛÙ×Ø ÙÔÛÎÎ×ÐÓÂÓÎÕØ×ÆÓÙ×É Figure 2 Flagger Location for a Lane Closure February, 2011 6K-109 Traffic backing up over long distances due to flagging operations may cause potentially dangerous situations. These situations may include traffic backing up through an intersection, up an exit ramp onto the freeway, or stopping prior to the first warning signs. When the flagger observes this type of situation occurring, they should notify their immediate supervisor. To reduce traffic backups, the flagger may be given instructions on how to help maintain a shorter backup of vehicles. Single Flagger There are two different applications of the single flagger situation. 1. On a intermediate volume road (less than 1500 ADT) with good visibility, a single flagger may be used to control one direction of traffic while the other direction flows free. In this situation, the flagger is positioned in the closed lane at the beginning of the taper. The flagger stops the traffic approaching in the closed lane. When the open lane is clear, the flagger allows traffic to proceed. If the Decision Sight Distance is not available beyond the work space for the flagger to detect oncoming traffic, two flaggers shall be used. Two flaggers may also be required during high peak traffic periods or if there is a major intersection near the activity area. 2. Asingle flagger may also be used to stop traffic in a lane while that lane is closed. An example would be a truck depositing material off the edge of the roadway. In this situation, the flagger would stop the traffic in this lane while the other lane flows free. When the lane is open again, the flagger allows the traffic to proceed in their normal lane. After stopped traffic is allowed to proceed, the flagger should turn the flagger paddle parallel to traffic so that no message is displayed to either direction of traffic. Two Flaggers When two flaggers are required, lines of communication must be established prior to the start of flagging operations. The two flaggers must be able to see each other or have two-way radios designated for proper communication. One flagger should be the lead flagger and coordinate all activities. Figure 3 Two Flagger Operation February, 2011 6K-110 When two flaggers are used and two-way radios are unavailable, the flag transfer method may be used. The driver of the last vehicle proceeding into the one lane section is given a flag (or other token object) and instructed to deliver it to the flagger at the other end. The opposite flagger then knows that it is safe to allow traffic to move in the other direction. The flag (or token object) being carried should always be clean and dry. Two flaggers may also be used in conjunction with a pilot car. In this situation, the flagger stops the traffic until the pilot car arrives and has pulled into position to lead the traffic through or around the activity area. The flagger then releases traffic to follow the pilot. When a large gap in traffic or a pre-determined length of time occurs, as instructed by the supervisor, traffic is stopped. During pilot car operations, traffic should follow the pilot car and remain in a tight group to prevent traffic from separating along the route. To help keep the traffic group tight, flaggers should not allow additional cars to follow the group if last car in the group has proceeded 300 feet more than 90 meters () from the flagging location. The flagger shall then stop and hold all traffic until the pilot car has returned for the next trip. Figure 4 Use of a Pilot Vehicle Advance Flagger An advance flagger may be used where there is limited sight distance to the activity area or where long lines of traffic form. In a situation such as limited sight distance, the advance flagger should stop each vehicle and inform the driver of the situation ahead. Where there are long lines of stopped traffic waiting to proceed, the advance flagger should move down the line and inform each driver of the reason for the delay and the approximate length of the delay. February, 2011 6K-111 FLAGGINGPROCEDURES To Stop Traffic Stand on the shoulder of the road, away from moving traffic. Face traffic and extend the STOP paddle in a stationary position with the arm extended horizontally away from the body. The free arm should be raised with the palm toward approaching traffic. Look directly at the approaching driver. Make sure that you make direct eye contact with this driver! Remain on the shoulder of the road after the first vehicle has stopped. Always make certain that the flagger and the paddle are visible to the drivers of all stopped vehicles. The flagger should never stand in the traffic lane unless, in the flagger's opinion, the drivers of the stopped vehicles are unaware of the flagger's presence. If it is necessary for the flagger to stand in the traffic lane, the flagger may only stand near the centerline and never cross it. When the flagger is satisfied that the drivers of all stopped vehicles are aware of his/her presence, the flagger should return to the shoulder of the road. NOTE: Anytime the flagger is required to take a position near the centerline of the traffic lane, the flagger should remain aware of the traffic traveling in the opposite direction. To Direct Stopped Traffic to Proceed Remain at the flagger station on the shoulder. If the flagger is in the stopped traffic lane, return to the shoulder. Face traffic and turn the SLOWpaddle to face traffic. Hold the SLOWpaddle in a stationary position with the arm extended horizontally away from the body. The flagger may motion with the free hand for traffic to proceed. Do not wave the paddle. To Alert orSlow Traffic Stand on the shoulder of the road and face traffic with the SLOWsign paddle held in a stationary position with the arm extended horizontally away from the body. The flagger may motion up and down with the free hand, palm down, indicating that the vehicle should slow down. Never stand in the path of oncoming traffic. AUTOMATED FLAGGINGDEVICES Automated Flagging Assistance Devices (AFADs) enable the operator to be positioned out of the lane of traffic and are used to control road users through temporary, one-lane, two-way traffic control zones. These devices are capable of displaying a STOPmessage followed by a SLOW message without the need for a flagger in the immediate vicinity of the sign or on the roadway. They can be remotely operated by a one operator at a central location or by separate operators near each device location. Asingle operator may only be used on roadways with unobstructed 1000 feet sight lines, less than 1500 ADT, and less than 300 meters () between the devices. NIGHTTIME FLAGGING At night, flagger stations should be well illuminated. The flagger shall wear retroreflective pants, and vest, shirt or jacket. Reflective channelizing devices shall be used. EMERGENCYSITUATIONS 24” x 24” In emergency situations a minimum size 600 x 600 mm () red flag may be used in lieu of a paddle until a paddle is available. However, as soon as a STOP/SLOWpaddle is available it shall be used. February, 2011 6K-112 The Use of Hand Signalling Devices by a Flagger ¨ÏÓΨÏÓÎ èÍéÈÍÌèÊÛÖÖÓÙ ¨ÏÓΨÏÓÎ èÊÛÖÖÓÙìÊÍÙ××Ø èÍûÐ×ÊÈÛÎØ éÐÍÅèÊÛÖÖÓÙ Figure 5 Figure 6 Preferred Flagging Method Alternate Flagging Method Using a Paddle. Using a Flag. February, 2011 6K-113 FLAGGINGATINTERSECTIONS Aflagging operation within a non-signalized intersection may override STOPand YIELD signs in the intersection. When traffic signals are set to flash red for all approaches, or turned off and temporary STOPsigns are installed, the intersection may be treated as a non-signalized intersec- tion. Only a licensed uniformed law enforcement officer may override a fully operating traffic control signal system. When flagging in an intersection, consider the following: • The flagger should use hand signals with a flag or light wand to control traffic movements rather than the typical STOP/SLOWpaddle. • The flagger may direct vehicles to proceed through a STOPsign controlled condition while holding traffic on other approaches. Although the flagger may urge motorists to continue through the STOP, the flagger has no authority to prevent traffic from stopping and must allow for this stopping within the operation. • The flagger should be aware of traffic conditions at adjacent intersections and should coordinate their operations to minimize traffic backups. • High-volume intersections, large intersections, or complicated situations may require additional flaggers. The flaggers shall coordinate their flagging operations to eliminate conflicts. PROPER CONDUCT •Do not abandon your post for any reason until the work is finished or a replacement flagger arrives. •Do not engage in extended conversations with motorists or lean on vehicles. Be polite, but brief. •Do not argue with a motorist. Be courteous. •If a driver refuses to obey instructions, record a description of the car, driver, license plate and the circumstances. Report this information to your supervisor as soon as possible. •Remove or cover all signs indicating the presence of a flagger, when a flagger is not actually flagging. This includes lunch and breaks. •Be alert for emergency vehicles. They have "priority rights". Allow them to pass as quickly as possible. NOTES TO THE SUPERVISOR •All flaggers should be properly instructed prior to the start of work. Training or certification of flaggers is recommended. •The importance of the job should be impressed upon the flagger. They are responsible for all workers safety. •Arrange for the flagger to have rest breaks. •Drive through the temporary traffic control zone after all signs, devices and the flagger are inplace. Check the visibility of the signs, flagger and the activity area. Refer to Sections 6C and Section 6E of the Minnesota Manual on Uniform Traffic Control Devices (MN MUTCD) for further information on flaggers and flagging procedures. February, 2011 6K-114 ù ô÷ùñð ó éèöíêöðû õõ÷êèêû ó î ó î õ ùÍÎÈÊÛÙÈÍÊ îÛÏ×ÍÖïÎ øíèëÇÛÐÓÖÓ×ØèÊÛÓÎ×Ê ëÇÛÐÓÖÓÙÛÈÓÍÎ ê×Ï×ÏÚ×ÊÃÍÇÊÒÍÚÓÉÈÔ×ÏÍÉÈÓÏÌÍÊÈÛÎÈÍÎ× ÍÎÈÔ×ÙÊ×ÅèÔ×ÐÓÆ×ÉÍÖÛÐÐÓÎØÓÆÓØÇÛÐÉÓÎÈÔ× ÅÍÊÑÉÌÛÙ×Ø×Ì×ÎØÍÎ ã íç öÍÊÃÍÇÊÌ×ÊÉÍÎÛÐÉÛÖ×ÈÃÛÉÛÖÐÛÕÕ×Êî÷æ÷ê ÈÇÊÎÃÍÇÊÚÛÙÑÍÎÍÊÉÈÛÎØÓÎÈÔ×ÌÛÈÔÍÖ ÏÍÆÓÎÕÈÊÛÖÖÓÙ ùÐÍÈÔÓÎÕ ûÎÃÖÐÛÕÕ×ÊÍÎÛïÎ øíèÌÊÍÒ×ÙÈÉÔÛÐÐÚ× ÛÈÈÓÊ×ØÅÓÈÔÔÓÕÔÆÓÉÓÚÓÐÓÈÃÊ×ÈÊÍÊ×ÖÐ×ÙÈÓÆ×Æ×ÉÈÉ ÌÛÎÈÉÛÎØÙÛÌÈÔÛÈÛÊ×ÓÎÛÙÙÍÊØÛÎÙ×ÅÓÈÔ ÙÇÊÊ×ÎÈÔÓÕÔÆÓÉÓÚÓÐÓÈÃÛÌÌÛÊ×ÐÙÍÎÈÊÛÙÈÉ ÛÌÌÊÍÆ×ØÚÃïÎ øíèÉÉÛÖ×ÈÃØÓÊ×ÙÈÍÊ èÍÍÐÉ éÈÛÎØÛÊØéèíì éðíåÌÛØØÐ×ÓÎÕÍÍØÙÍÎØÓÈÓÍÎ ÉÔÛÐÐÚ×ÇÉ×ØÇÎÐ×ÉÉÓÈÓÉÎÍÈÛÆÛÓÐÛÚÐ×ÓÎÛÎ ×Ï×ÊÕ×ÎÙÃÉÓÈÇÛÈÓÍÎ Ä ÏÓÎÓÏÇÏÍÙÈÛÕÍÎÅÓÈÔÐ×ÈÈ×ÊÉÛÈ Ð×ÛÉÈÓÎÙÔ×ÉÔÓÕÔ ÖÍÍÈÏÓÎÓÏÇÏÉÈÛÖÖÈÍÚÍÈÈÍÏÍÖÈÔ×ÉÓÕÎ ÖÍÍÈÓÉÊ×ÙÍÏÏ×ÎØ×Ø öÇÐÐÃÊ×ÈÊÍÊ×ÖÐ×ÙÈÓÆ×ÓÎÉÈÛÎØÛÊØÙÍÐÍÊÉ óÐÐÇÏÓÎÛÈ×ØÖÐÛÕÕ×ÊÉÈÛÈÓÍÎÛÎØÖÐÛÉÔÐÓÕÔÈÉÅÓÈÔ ÅÛÎØÓÖÖÐÛÕÕÓÎÕÛÈÎÓÕÔÈ èÅÍÅÛÃÊÛØÓÍÉÖÍÊÏÇÐÈÓÌÐ×ÖÐÛÕÕ×ÊÉÓÈÇÛÈÓÍÎÉ åÛÊÎÓÎÕÉÓÕÎÉÌÍÉÈ×ØÓÎÌÊÍÌ×ÊÌÍÉÓÈÓÍÎÛÔ×ÛØÍÖ ÈÔ×ÖÐÛÕÕ×Ê ùÍÎÈÓÎÇ×ØÍÎÎ×ÄÈÌÛÕ× February, 2011 6K-115 öÐÛÕÕÓÎÕÌÍÉÓÈÓÍÎÍÎÈÔ×ÊÍÛØÅÛà ú×ÛÐ×ÊÈÊ×ÏÛÓÎÛÈÛÐÐÈÓÏ×É éèûîø ó î õ … öÛÙ×ÍÎÙÍÏÓÎÕÈÊÛÖÖÓÙÈÇÊÎÃÍÇÊ î÷æ÷ê … ÚÛÙÑÈÍÍÎÙÍÏÓÎÕÈÊÛÖÖÓÙÍÊÉÈÛÎØÓÎÈÔ×ÌÛÈÔ ÍÖÏÍÆÓÎÕÈÊÛÖÖÓÙ ûÖÐÛÕÕ×ÊÉÎÍÊÏÛÐÉÈÛÈÓÍÎÓÉÍÎÈÔ×ÉÔÍÇÐØ×Ê … ÍÖÈÔ×ÊÍÛØ ìÛÊÑÃÍÇÊÆ×ÔÓÙÐ×ÍÖÖÈÔ×ÊÍÛØÛÅÛÃÖÊÍÏ … ÃÍÇÊÉÈÛÈÓÍÎûÖÐÛÕÕ×ÊÓÉØÓÖÖÓÙÇÐÈÈÍÉ××ÅÔ×Î Î×ÄÈÈÍÛÆ×ÔÓÙÐ×î×Æ×ÊÉÓÈÓÎÍÊÍÎÃÍÇÊ Æ×ÔÓÙÐ×ÅÔÓÐ×ÖÐÛÕÕÓÎÕ ñÎÍÅÌÊÍÌ×ÊÔÛÎØÛÎØÖÐÛÕÉÓÕÎÛÐÉÛÉÉÔÍÅÎ … ÓÎÈÔ×ïÓÎÎ×ÉÍÈÛöÐÛÕÕ×ÊôÛÎØÚÍÍÑ éÈÛÎØÛÐÍÎ×ØÍÎÍÈÏÓÎÕÐ×ÅÓÈÔÈÔ×ÅÍÊÑ … ÙÊ×ÅÍÊÏÍÈÍÊÓÉÈÉ ïÛÑ×ÉÇÊ×ÃÍÇÛÊ×ÆÓÉÓÚÐ×ÈÍÛÌÌÊÍÛÙÔÓÎÕ … ÈÊÛÖÖÓÙÎÍÈÉÈÛÎØÓÎÕÅÔ×Ê×ÈÔ×ÉÇÎÓÉ ÍÚÉÈÊÇÙÈÓÎÕÆÓÉÓÚÓÐÓÈÃÍÊÓÎÛÉÔÛØÍÅ ê×ÆÓ×ÅÈÔ×Ø×ÙÓÉÓÍÎÉÓÕÔÈØÓÉÈÛÎÙ×ÙÔÛÊÈÓÎ … ÈÔ×ïÓÎÎ×ÉÍÈÛöÐÛÕÕ×ÊôÛÎØÚÍÍÑèÔ×ØÊÓÆ×Ê ÉÔÍÇÐØÚ×ÛÚÐ×ÈÍÊ×ÙÍÕÎÓÂ×ÃÍÇÛÉÛÖÐÛÕÕ×Ê ÖÍÊÛÈÐ×ÛÉÈÈÔ×Ø×ÙÓÉÓÍÎÉÓÕÔÈØÓÉÈÛÎÙ×ûÆÍÓØ ÚÐÓÎØÉÌÍÈÉÌÛÉÈÙÇÊÆ×ÉÓÎÈÔ×ÊÍÛØÅÛÃÍÊÒÇÉÈ ÍÆ×ÊÔÓÐÐÉ ÔÛÆשÌÊÓÍÊÓÈÃÊÓÕÔÈɨ ÷Ï×ÊÕ×ÎÙÃÆ×ÔÓÙÐ×É … ûÐÐÍÅÈÔ×ÏÈÍÌÛÉÉÛÉËÇÓÙÑÐÃÛÎØÉÛÖ×ÐÃÛÉ ÌÍÉÉÓÚÐ× öÐÛÕÕ×Êé Ó ÕÎÛÈÇÊ×ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ ø ÛÈ×ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ February, 2011 6K-116 îíè÷é February, 2011 6K-117 Mn/DOTDistrict &Central Office and Gopher State One-Call Office Phone Numbers District 1A- DuluthMinnesota Dept. of Transportation 1123 Mesaba Avenue Duluth, MN 55811 218-723-4870 District 1B - VirginiaMinnesota Dept. of Transportation 101 Hoover Road Virginia, MN 55792 218-749-7793 District 2 - BemidjiMinnesota Dept. of Transportation PO Box 490 3919 Highway 2 West Bemidji, MN 56619 218-755-3800 District 2 - CrookstonMinnesota Dept. of Transportation PO Box 617 1320 Sunflower Street Crookston, MN 56716 218-281-6069 District 3A- BrainerdMinnesota Dept. of Transportation 7694 Industrial Park Road Baxter, MN 56425 218-828-2460 District 3B - St. CloudMinnesota Dept. of Transportation 3725 12th Street North St. Cloud, MN 56303 320-255-4181 District 4 - Detroit LakesMinnesota Dept. of Transportation 100 West Highway 10 Detroit Lakes, MN 56501 218-847-1500 District 4 - MorrisMinnesota Dept. of Transportation Rt. 3, POBox 333 610 Highway 9 South Morris, MN 56267-9596 320-589-7300 District 6A- RochesterMinnesota Dept. of Transportation POBox 6177 2900 48th Street NW Rochester, MN 55903-6177 507-285-7350 District 6B - OwatonnaMinnesota Dept. of Transportation POBox 307 1010 21st Avenue NW 507-455-5800 February, 2011 6K-118 Mn/DOTDistrict &Central Office and Gopher State One-Call Office Phone Numbers District 7 - MankatoMinnesota Dept. of Transportation POBox 4039 501 S. Victory Drive Mankato, MN 56002-4039 507-389-6351 District 7 - WindomMinnesota Dept. of Transportation POBox 427 County Road 26 Windom, MN 56101 507-831-1200 District 8 Hdqrs. - WillmarMinnesota Dept. of Transportation POBox 768 2505 Transportation Road Willmar, MN 56201 320-231-5195 District 8 - MarshallMinnesota Dept. of Transportation Regional OfficePOBox 29 1800 East College Drive Marshall, MN 56258 507-537-6146 District 8 - HutchinsonMinnesota Dept. of Transportation Regional Office1400 Adams Street SE Hutchinson, MN 55350 320-234-4287 Metropolitan DistrictMinnesota Dept. of Transportation 1500 West County Road B-2 Roseville, MN 55113 651-582-1000 Central OfficeMinnesota Dept. of Transportation Office of Traffic,Mail Stop 725 Security and Operations1500 West County Road B2 Roseville, MN 55113 651-634-5300 To order more manualsMinnesota Dept. of Transportation Mail Stop 260, ManualSales 395 John Ireland Boulevard St. Paul, MN 55155-1899 651-366-3017 Gopher State One-Call Twin City Area612-454-0002 Greater Minnesota800-252-1166 February, 2011 6K-119 ùô÷ùñðóéèöíê÷éèûúðóéôóîõû è÷ïìíêûêãèêûööóùùíîèêíðâíî÷ ùíïìð÷è÷øóè÷ï íÚÈÛÓÎÌ×ÊÏÓÈÖÊÍÏÕÍÆ×ÊÎÓÎÕÊÍÛØÛÇÈÔÍÊÓÈà ø×È×ÊÏÓÎ×ÈÔ×ÈÃÌ×ÍÖÊÍÛØÅÛà ø×È×ÊÏÓÎ×ÈÔ×ÈÃÌ×ÍÖÅÍÊÑÉÌÛÙ× ø×È×ÊÏÓÎ×ÈÔ×ØÇÊÛÈÓÍÎÍÖÅÍÊÑ é×Ð×ÙÈÔÍÇÊÉÍÖÅÍÊÑÈÍÛÆÍÓØÌ×ÛÑÌ×ÊÓÍØÉ é×Ð×ÙÈÈÔ×ÛÌÌÊÍÌÊÓÛÈ×ÐÛÃÍÇÈÉÇÉÓÎÕÈÃÌ×ÍÖÊÍÛØÅÛà ÈÃÌ×ÍÖØÇÊÛÈÓÍÎÆÍÐÇÏ×ÛÎØÉÌ××ØÅÍÊÑÈÊÛÖÖÓÙ ÛÌÌÊÍÌÊÓÛÈ×ÛÈÈÔ×ÉÈÛÊÈÍÖ×ÛÙÔÉ×ÙÈÓÍÎé××ÈÔ×ó ÎØ×ÄùÔÛÊÈ ø×È×ÊÏÓÎ×ÛÎÃÏÍØÓÖÓÙÛÈÓÍÎÉÈÍÈÃÌÓÙÛÐÐÛÃÍÇÈÉ ÌÛÕ×ñÄé××ÈÔ×÷ÎÔÛÎÙ×Ï×ÎÈÍÖÈÔ×èèùðÛÃÍÇÈÉÍÎ ùÔ×ÙÑØ×ÙÓÉÓÍÎÉÓÕÔÈØÓÉÈÛÎÙ× ûØÆÛÎÙ×ÉÓÕÎÓÎÕØÓÉÈÛÎÙ× óÎÈ×ÊÉ×ÙÈÓÍÎ ØÊÓÆ×ÅÛÃÉ ûÐÐÍÅÖÍÊÚÇÖÖ×ÊÉÌÛÙ×ÖÊ××ÍÖÍÚÉÈÊÇÙÈÓÍÎÉ ùÍÎÈÛÙÈÈÔ×ÌÊÍÌ×ÊÊÍÛØÛÇÈÔÍÊÓÈÃÓÖÈÔ×ÅÍÊÑÂÍÎ×ÓÎÈ×ÊÖ×Ê×É ÅÓÈÔÎÍÊÏÛÐÉÓÕÎÛÐÍÌ×ÊÛÈÓÍÎÓÎÈÔ×ÛÊ×Û ùÔ×ÙÑÈÔ×ÙÍÎØÓÈÓÍÎÍÖØ×ÆÓÙ×É ÍÎÌÛÕ×ÉñÈÔÊÇñ é××ÈÔ×ëÇÛÐÓÈÃéÈÛÎØÛÊØÉ óÎÉÈÛÐÐØ×ÆÓÙ×ÉÚ×ÕÓÎÎÓÎÕÅÓÈÔÈÔ×ÖÓÊÉÈØ×ÆÓÙ×ÈÔ×ØÊÓÆ×ÊÅÓÐÐÉ×× ùÍÎØÇÙÈÛØÊÓÆ×ÈÔÊÇÈÍÙÔ×ÙÑÖÍÊÌÊÍÚÐ×ÏÉ ÍÎÌÛÕ×ñÄé××ÈÔ×÷ÎÔÛÎÙ×Ï×ÎÈÍÖÈÔ×èèùðÛÃÍÇÈÉ øÍÙÇÏ×ÎÈÈ×ÏÌÍÊÛÊÃÈÊÛÖÖÓÙÙÍÎÈÊÍÐÂÍÎ×ÌÊÍÚÐ×ÏÉÛÎØ ÏÛÒÍÊÏÍØÓÖÓÙÛÈÓÍÎÉÈÍÈÔ×ÐÛÃÍÇÈÉ èÊÛÖÖÓÙÉÔÍÇÐØÚ×ÍÚÉ×ÊÆ×ØÈÍÉ××ÓÖÈÔ×ÈÛÌ×ÊÓÉÅÍÊÑÓÎÕÙÍÊÊ×ÙÈÐà ùÍÏÌÐ×È×ÈÔ×ÅÍÊÑ ê×ÏÍÆ×ÈÔ×Ø×ÆÓÙ×ÉÛÉÉÍÍÎÛÉÅÍÊÑÓÉÙÍÏÌÐ×È×Ø Ú×ÕÓÎÎÓÎÕÅÓÈÔÈÔ×ÐÛÉÈØ×ÆÓÙ×É××ÎÚÃÈÔ×ÏÍÈÍÊÓÉÈ February, 2011 6K-120 è×ÏÌÍÊÛÊÃèÊÛÖÖÓÙùÍÎ È ÊÍÐøÓÉ È ÛÎÙ×ùÔÛÊ È É ûØÆÛÎÙ×ø×ÙÓÉÓÍÎéÔÓÖÈÓÎÕèÃÌÓÙÛÐ èÛÌ×Ê ìÍÉÈ×ØéÌ××Ø åÛÊÎÓÎÕéÓÕÔÈð×ÎÕÈÔèÛÌ×ÊéÔÍÇÐØ×Ê ðÓÏÓÈìÊÓÍÊ ÈÍåÍÊÑ éÓÕÎøÓÉÈÛÎÙ× èÛÌ×Ê éÈÛÊÈÓÎÕ éÌÛÙÓÎÕ ÏÌÔ ûøðð ð Ö××ÈÖ××ÈÖ××ÈÖ××ÈÖ××È  õ ÿ Ö È       õ ÿ Ö È      úÇÖÖ×ÊéÔÛØÍÅæ×ÔÓÙÐ× ìÊÍÈ×ÙÈÓÍÎæ×ÔÓÙÐ× ìÍÉÈ×ØéÌ××Ø éÌÛÙ×öÍÐÐÍÅÓÎÕøÓÉÈÛÎÙ× ðÓÏÓÈìÊÓÍÊêÍÐÐûÔ×ÛØúÇÖÖ×ÊøÓÉÈÛÎÙ× ÈÍåÍÊÑ ÅÓÈÔÍÊÅÓÈÔÍÇÈèïû éÈÛÊÈÓÎÕ ê ïÍÆÓÎÕ ÏÌÔ úö é È ÍÌÌ×Ø ÏÌÔÏÛÄ Ö××ÈÖ××ÈÖ××ÈÖ××È  õ ÿ Ö È        õ ÿ Ö È      èÃÌ×ûÙÔÛÎÎ×ÐÓÂÓÎÕØ×ÆÓÙ×ÉÛÊ×È ÃÌÓÙÛÐÐÃÇÉ×ØÓÎÛ ÈÈ×ÎØ×Ø È×ÏÌÍÊÛÊÃ È ÊÛÖÖÓÙÙÍÎ È ÊÍÐÂÍÎ×É óâ èãì÷ûùôûîî÷ð÷êé ÓÎÙÔøÓÛÏ×È×ÊïÓÎÓÏÇÏ ÓÓ ØÛÃÈÏ×ØÛÃÈÏ× ÓÎÙÔ ÐÐ ÍÅÉÌ××ØÍÅÉÌ××Ø ÓÎÙÔ ïÓÎÓÏÇÏ ÐÐ ÍÎÃÍÎà ÓÎÙÔ ïÓÎÓÏÇÏ ïÓÎÓÏÇÏ ÓÎÙÔ ÓÎÙÔ ïÓÎÓÏÇÏïÓÎÓÏÇÏ èçúç ð ûêïûêñ÷êéùíî÷éå÷ó õ ô è÷ø ù ô ûîî÷ðó â÷ê èÃÌ×úÙÔÛÎÎ×ÐÓÂÓÎÕØ×ÆÓÙ×ÉÉÔÛÐÐÚ×ÇÉ×ØÓÖ È Ô×È×ÏÌÍÊÛÊÃ È ÊÛÖÖÓÙ ÙÍÎ È ÊÍÐÂÍÎ×ÅÓÐÐÚ×ÓÎÉ È ÛÐÐ×ØÖÍÊÏÍÊ×È ÔÛÎ È ÓÉÐ×Ö È ÇÎÛ ÈÈ×ÎØ×ØÍÆ×ÊÎÓÕÔ È óâ èãì÷úùôûîî÷ð÷êé ÉËÇÛÊ×ÓÎÙÔÏÓÎÓÏÇÏÍÖÊ×ÈÊÍÊ×ÖÐ×ÙÈÓÆ×ÉÔ××ÈÓÎÕÉÇÊÖÛÙ× ÓÎÙÔ ÓÎÙÔ ÓÎÙÔ×É ïÓÎÓÏÇÏ ïÓÎÓÏÇÏ ÓÎÙÔ ïÓÎÓÏÇÏ ø ó ê÷ùè ó íî æ÷êè ó ùû ð è ãì÷óó îø ó ùûèíê è ãì÷óó úûêê ó ùûø÷øêçï ì ûî÷ð úûêê ó ùûø÷úûêê ó ùûø÷ é××ÈÔ×ïîïçèùøìÛÊÈöÖÍÊÏÍÊ×Ø×ÈÛÓÐÉÍÎÛÌÌÐÓÙÛÈÓÍÎÊ×ÉÈÊÓÙÈÓÍÎÉ February, 2011 6K-121 ïÓÎÎ×ÉÍÈÛø×Ì ÛÊÈÏ×ÎÈÍÖ è ÊÛÎÉ Ì ÍÊÈÛÈÓÍÎ ïÓÎÎ×ÉÍÈÛïÛÎÇÛÐÍÎ ç ÎÓÖÍÊÏ è ÊÛÖÖÓÙ ù ÍÎÈÊÍÐø×ÆÓÙ×É éçììíêè éçììíêè éçììíêè õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ éçììíêè éèûîøûêø éçììíêè éçììíêè éèûîøûêø íìèóíî éçììíêè éçììíêè õçóøûîù÷ éçììíêè íìèóíî éèûîøûêø éèûîøûêø éçììíêè éùôííð éèûîøûêø íìèóíî íìèóíî ÍÌÈÓÍÎÛÐ éùôííð ÍÌÈÓÍÎÛÐ ê÷é÷îèìê÷û ôóðøê÷îù ô÷îå ÷îø éùôííð éì÷÷ø éùôííð ðóïóè éùôííð éùôííð åô÷î ùôóðøê÷î ûê÷ìê÷é÷îè âíî÷ éùôííð ÷îø ÍÌÈÓÍÎÛÐ ÍÌÈÓÍÎÛÐ éùôííð éçììíêè ú÷õóî÷îø ôóõô÷ê ôóõô÷ê öóî÷é öóî÷é âíî÷âíî÷ öóî÷é öóî÷é ôóõô÷ê öóî÷ øíçúð÷ õçóøûîù÷ ûô÷ûø íìèóíî éèûîøûêø éèûîøûêø éùôííð éèûè÷éèûè÷ ðûåðûå éèíìéèíì íìèóíî öíêöíê åóèôóîåóèôóî ùêíééåûðñùêíééåûðñ íìèóíî éèûîøûêø éèûîøûêø íêíê éÙÔÍÍÐ ùÊÍÉÉÓÎÕ ûÉÉ×ÏÚÐà éÙÔÍÍÐûØÆÛÎÙ× ùÊÍÉÉÓÎÕûÉÉ×ÏÚÐà íêíê ÷îø ÷îø éùôííð éùôííð éì÷÷ø âíî÷ ðóïóè éùôííð ðóïóè âíî÷ éì÷÷ø éùôííð éùôííð ÷îø ÷îø éì÷÷ø ðóïóè éçììíêè éèûîøûêø éùôííð úçé ðíûøóîõ íìèóíî ûê÷û éèûîøûêø õçóøûîù÷ éùôííð éèûîøûêø íìèóíî åô÷î ùôóðøê÷î ûê÷ìê÷é÷îè åô÷î öðûéôóîõ õçóøûîù÷ éèûîøûêø éèûîøûêø íìèóíî õçóøûîù÷ éùôííð éì÷÷ø ðóïóè õçóøûîù÷ éèûîøûêø éèûîøûêø íìèóíî éçììíêè íìèóíî éçììíêè éçììíêè éçììíêè íìèóíî õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ éçììíêè éçììíêè éèûîøûêø íìèóíî éèûîøûêø éçììíêè õçóøûîù÷ íìèóíî éèûîøûêø éèûîøûêø ûô÷ûø ÷îø ê÷é÷îèìê÷û ùôóðøê÷î åô÷î éùôííð âíî÷ éùôííð éùôííð åô÷î ùôóðøê÷î âíî÷ ûê÷ìê÷é÷îè éùôííð ÷îø ûô÷ûø éçììíêè éèûîøûêø éçììíêè éèûîøûêø éçììíêè õçóøûîù÷ éçììíêè íìèóíî éçììíêè éèûîøûêø õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ éèûîøûêø éçììíêè õçóøûîù÷õçóøûîù÷ éçììíêè éèûîøûêø õçóøûîù÷ éèûîøûêø íìèóíî éçììíêè õçóøûîù÷ éèûîøûêø íìèóíî õçóøûîù÷ éçììíêè éçììíêè éèûîøûêø éçììíêè éçììíêè éèûîøûêø éèûîøûêø éçììíêè éçììíêè éèûîøûêø éèûîøûêø íìèóíî éèûîøûêø éèûîøûêø íìèóíî ÓÎÙÔ×É ÓÎÙÔ×É Í èêûùñé éèíì õçóøûîù÷ éèíì éçììíêè íìèóíî éèûîøûêø éèûîøûêø õçóøûîù÷ éçììíêè õçóøûîù÷ éçììíêè éèíì éèûîøûêø éèûîøûêø õçóøûîù÷ íìèóíî éèûîøûêø íìèóíî éèûîøûêø éèûîøûêø õçóøûîù÷ ÷ä÷ïìè÷ä÷ïìè ðííñ íìèóíî éèûîøûêø õçóøûîù÷ éçììíêè éçììíêè íìèóíî îí îí êóõôè ð÷öè èçêî èçêî ûùêíéé ûùêíéé éèûîøûêø èêûùñé èêûùñé õçóøûîù÷ øíîíè éèíì íî èêûùñé íìèóíî õçóøûîù÷ éçììíêè õçóøûîù÷ íìèóíî íìèóíî éèíì ô÷ê÷ íìèóíî éçììíêè íìèóíî éèûîøûêø õçóøûîù÷ éçììíêè éèíì ô÷ê÷ åô÷î íìèóíî öðûéôóîõ íìèóíî õçóøûîù÷ íìèóíî éçììíêè éçììíêè õçóøûîù÷ øíîíè ìûéé íìèóíî éèíìì÷ø èêûóî éçììíêè éèûîøûêø íìèóíî õçóøûîù÷ øóæóø÷øøóæóø÷ø ôóõôåûãôóõôåûã õçóøûîù÷ íìèóíî éèûîøûêø õçóøûîù÷ éèûîøûêø õçóøûîù÷ íìèóíî õçóøûîù÷ îí éèûîøûêø éçììíêè íìèóíî íìèóíî õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ éèûîøûêø íìèóíî õçóøûîù÷ íìèóíî éçììíêè éèûîøûêø íìèóíî õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ éèûîøûêø íìèóíî íìèóíî éèûîøûêø õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ éçììíêè íìèóíî íìèóíî éèûîøûêø õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ éçììíêè íìèóíî íìèóíî éèûîøûêø õçóøûîù÷ éçììíêè éçììíêè íìèóíî éèûîøûêø éèûîøûêø íìèóíî éçììíêè éèûîøûêø íìèóíî éèûîøûêø éçììíêè éèûîøûêø éçììíêè õçóøûîù÷ íìèóíî éèûîøûêø õçóøûîù÷ éçììíêè éèûîøûêø íìèóíî õçóøûîù÷ íìèóíî õçóøûîù÷ íìèóíî éèûîøûêø ûùçè÷ûîõð÷ ù êóõôèûîõð÷ éèûîøûêø õçóøûîù÷ éèûîøûêø íìèóíî íìèóíî õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ íìèóíî éèûîøûêø íìèóíî éèûîøûêø õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ éèûîøûêø õçóøûîù÷ éçììíêè íìèóíî éçììíêè éèûîøûêø éèûîøûêø íìèóíî õçóøûîù÷ éçììíêè íìèóíî õçóøûîù÷ éçììíêè éçììíêè íìèóíî éèûîøûêø õçóøûîù÷ éèûîøûêø íìèóíî õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ éçììíêè õçóøûîù÷ éçììíêè éèûîøûêø éçììíêè éçììíêè íìèóíî õçóøûîù÷ éèûîøûêø D éçììíêè õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ íìèóíî éèûîøûêø éçììíêè éçììíêè éèûîøûêø éèûîøûêø íìèóíî íìèóíî éèûîøûêø õçóøûîù÷ íìèóíî éèûîøûêø éèûîøûêø íìèóíî íìèóíî õçóøûîù÷ éèûîøûêø õçóøûîù÷ éçììíêè éçììíêè éçììíêè õçóøûîù÷ éèûîøûêø éçììíêè éçììíêè éçììíêè õçóøûîù÷ éçììíêè éèûîøûêø éèûîøûêø õçóøûîù÷ íìèóíî õçóøûîù÷ éçììíêè éèíì éèûîøûêø ûô÷ûø÷îøé éèûîøûêø íìèóíî õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ êóø÷ åêíîõ åóèô åûã èêûööóù íìèóíî íìèóíî õçóøûîù÷ éèûîøûêø ïûãçé÷ íìèóíî íìèóíî éçììíêè îí ìûêñóîõ úóñ÷ úóñ÷ ðûî÷ ðûî÷ éèûîøûêø íìèóíî éèûîøûêø ãó÷ðø çé÷ èí ì÷ø éçììíêè ì÷øé éóõîûð íìèóíî íìèóíî õçóøûîù÷õçóøûîù÷ íìèóíî éçììíêè èíê÷ëç÷éè õê÷÷î åûóè íî íìèóíî õçóøûîù÷ ñ÷÷ì ð÷öè íìèóíî õçóøûîù÷ íìèóíî øí îíè ñ÷÷ì ìûéé íìèóíî õçóøûîù÷ íìèóíî íìèóíî õçóøûîù÷ éèûîøûêø íìèóíî éçììíêè õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ îûêêíå úêóøõ÷ íìèóíî íìèóíî íìèóíî õçóøûîù÷ éèûîøûêø øÇÎÙÛÎ ùÓÆÓÙù×ÎÈ×Ê õçóøûîù÷ ùÛÏÌÇÉ éÈÛØÓÇÏ êÍÉÙÍ× êÍÉÙÍ× ùÍÐØéÌÊÓÎÕ ùÍÐØ éÌÊÓÎÕ úÛÊÊ×ÈÈ úÛÊÊ×ÈÈ éçììíêè ô×ÊÏÛÎ ô×ÊÏÛÎ ôÍÖÖÏÛÎ ôÍÖÖÏÛÎ ÷îø ø Ù ø Ù ø Ú íìèóíî íìèóíî íìèóíî òùè éèûîøûêø ûðè õçóøûîù÷ èí÷îø è÷ïì éèûîøûêø õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ íìèóíî éèûîøûêø éèûîøûêø éçììíêè õçóøûîù÷ íìèóíî íìèóíî ïóð÷ ïóð÷ ïóð÷  íìèóíî ïóð÷ õçóøûîù÷ ïóð÷ ïóð÷   éçììíêè  íìèóíî éèûîøûêø íìèóíî éçììíêè íìèóíî éèûîøûêø ø Û ø ø ø ï ø Û ø ø õçóøûîù÷ éçììíêè õçóøûîù÷ íìèóíî éèûîøûêø õçóøûîù÷ éçììíêè éèûîøûêø éçììíêè íìèóíî éèûîøûêø õçóøûîù÷ íìèóíî éèûîøûêø õçóøûîù÷ íìèóíî éèûîøûêø éçììíêè éçììíêè õçóøûîù÷ éçììíêè éèûîøûêø õçóøûîù÷ íìèóíî éèûîøûêø õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ íìèóíî íìèóíî éçììíêè íìèóíî éèûîøûêø Appendix A1 CONGRESSIONALLEGISLATION (2) OTHER ACTIONS – Before September 30, 2000, PUBLIC LAW102-240-DEC. 18, 1991 (INTERMODAL the Secretary shall not require that any State use or SURFACETRANSPORTATION EFFICIENCYACT plan to use the metric system with respect to designing OF1991) or advertising, or preparing plans, specifications, Section 1077. REVISION OFMANUAL estimates, or other documents, for a Federal-aid Not later than 90 days after the date of the enactment of highway project eligible for assistance under title 23, this Act, the Secretary shall revise the Manual of Uniform United States Code. Traffic Control Devices and such other regulations and (3) DEFINITIONS – In this subsection, the following agreements of the Federal Highway Administration as may definitions apply: be necessary to authorize States and local governments, at (A) HIGHWAY– The term ‘highway’has the their discretion, to install stop or yield signs at any rail- meaning such term has under section 101 of title highway grade crossing without automatic traffic control 23, United State Code. devices with 2 or more trains operating across the rail- (B) METRIC SYSTEM – the term ‘metric system’has highway grade crossing per day. the meaning the term ‘metric system of measurement’has under section 4 of the Metric Conversion Act of 1975 (15 U.S.C. 205c). PUBLIC LAW102-388-OCT. 6, 1992 (DEPARTMENT OFTRANSPORTATIONAND RELATEDAGENCIES Section 306 MOTORISTCALLBOXES APPROPRIATIONSACT, 1993) Section 111 of title 23, United States Code, is amended by Section 406 adding st the end the following: The Secretary of Transportation shall revise the Manual (c) MOTORISTCALLBOXES – of Uniform Traffic Control Devices to include – (1) IN GENERAL– Notwithstanding subsection (a), a (a) a standard for a minimum level of retroreflectivity State may permit the placement of motorist call boxes that must be maintained for pavement markings and on rights-of-way of the National Highway System. signs, which shall apply to all roads open to public Such motorist call boxes may include the identifica- travel; and tion and sponsorship logos of such call boxes. (b) a standard to define the roads that must have a (2) SPONSORSHIPLOGOS – centerline or edge lines or both, provided that in (A) APPROVALBYSTATE AND LOCAL setting such standard the Secretary shall consider the AGENCIES – All call box installations displaying functional classification of roads, traffic volumes, and sponsorship logos under this subsection shall be the number and width of lanes. approved by the highway agencies having jurisdic- tion of the highway on which they are located. PUBLIC LAW104-59-NOV. 28, 1995 (NATIONAL (B) SIZE ON BOX – Asponsorship logo may be HIGHWAYSYSTEM DESIGNATIONACTOF1995) placed on the call box in a dimension not to exceed Section 205. RELIEFFROM MANDATES – the size of the call box or a total dimension in excess of 12 inches by 18 inches. (c) METRIC REQUIREMENTS – (C) SIZE ON IDENTIFICATION SIGN – (1) PLACEMENTAND MODIFICATION OF SIGNS – Sponsorship logos in a dimension not to exceed 12 The Secretary shall not require the States to expend inches by 30 inches may be displayed on a call box any Federal or State funds to construct, erect, or identification sign affixed to the call box post. otherwise place or to modify any sign relating to a (D) SPACING OF SIGNS – Sponsorship logos speed limit, distance, or other measurement on a affixed to an identification sign on a call box post highway for the purpose of having such sign establish may be located on the rights-of-way at intervals such speed limit, distance, or other measurement not more frequently than 1 per every 5 miles. using the metric system. A1-1December, 2011 (E) DISTRIBUTION THROUGHOUTSTATE – Within a State, at least 20 percent of the call boxes displaying sponsorship logos shall be located on highways outside of urbanized areas with a population greater than 50,000. (3) NONSAFETYHAZARDS – The call boxes and their locations, posts, foundations, and mountings shall be consistent with requirements of the Manual on Uniform Traffic Control Devices or any requirements deemed necessary by the Secretary to assure that the call boxes shall not be a safety hazard to motorists. Section 353(a) SIGNS Traffic control signs referred to in the experimental project conducted in the State of Oregon in December 1991 shall be deemed to comply with the requirements of Section 2B-4 of the Manual on Uniform Traffic Control Devices of the Department of Transportation. Section 353(b) STRIPES Notwithstanding any other provision of law, a red, white, and blue center line in the Main Street of Bristol, Rhode Island, shall be deemed to comply with the requirements of Section 3B-1 of the Manual on Uniform Traffic Control Devices of the Department of Transportation. December, 2011A1-2 Appendix A2 METRIC CONVERSION Throughout this Manual all dimensions and distances are provided in English units. Tables A2-1 through A2-4 show the equivalent Metric (International System of Units) value for each of the English unit numerical values that are used in this Manual. A2-1June, 2012 Appendix A3 RETROREFLECTIVE SHEETINGIDENTIFICATION GUIDE A3.1GeneralA3.4Typical Applications A3.2Definition A3.3Requirements A3.5Retroreflective Sheeting Types A3-1December, 2011 A3.6 Adhesive Backing Classes December, 2011A3-2 A3-3December, 2011 December, 2011A3-4 Appendix B Warrants, Standards, and Guidelines forTraffic Control Devices used at SeniorCitizen and Disabled Person Crossings B.1General Disabled person éçììíêè éèûîøûêø Senior Citizen or Disabled Person Crossing éçììíêè Vicinity B.3Signing and Pavement Marking forDisabled Persons B.2Definitions õçóøûîù÷ éèûîøûêø Senior Citizen B-1December, 2011 W11-9 W16-9P ûô÷ûø ûô÷ûø OROR íìèóíî W16-2P õçóøûîù÷ W11-9 íìèóíî W16-7P éèûîøûêø õçóøûîù÷ B.4Hazard Identification Beacons (Flashers) õçóøûîù÷ December, 2011B-2 Ï ÖÈ å Ì å å å Ì ÖÈ Ï å Figure B-1 Examples of Signing and Pavement Marking for Senior Citizen and Disabled Person Crossings B-3December, 2011 éèûîøûêø éèûîøûêø B.5Traffic Signals íìèóíî éçììíêè õçóøûîù÷ B.6Operation Techniques at Signalized Intersections õçóøûîù÷ December, 2011B-4 éçììíêè íìèóíî B.7Pedestrian Safety Crossing éçììíêè íìèóíî B-5December, 2011 Appendix C Sign Listing éçììíêè éèûîøûêø õçóøûîù÷ õçóøûîù÷ íìèóíî éçììíêè éçììíêè C-i December, 2011 éÓÕÎéÓÕÎéÓÕÎéÓÕÎéÓÂ×çÉ×ïÛÎÇÛÐ îÇÏÚ×ÊìÓÙÈÇÊ×ùÍÐÍÊÉóÎÙÔ×Éé×ÙÈÓÍÎÉ ê åÔÓÈ×ÍÎ Ä úìÛÈÔú ê×Ø Ä ú êÈùêéðï úú ö úúú Ä ùêïð÷ úú ú Äí úú ú ê åÔÓÈ×ÍÎ úìÛÈÔú ãó÷ðø ê×Øú êèï úú ÷ úúú ùêéð úú ÷ ú ùêïð÷ úú  ö ú ù ê úÐÛÙÑÍÎ ùêéðùêïðï ú ÷ åÔÓÈ× Ä ÷ ú ÷ ú ÷ Ä ö ê ìåÔÓÈ×ÍÎ Äùêéðùêïð ú ê×Ø Ä í ú ê ÚúÐÛÙÑÛÎØ Ä ùêïðí ú éèíì ê×ØÍÎ åÔÓÈ× ê ÙúÐÛÙÑÛÎØ Ä ùêïð ú ê×ØÍÎ Äí ú éèíì åÔÓÈ× ê ÛúÐÛÙÑÍÎ ú ùêéðùêïð éèûè÷ ðûå åÔÓÈ×ÛÎØÌÍÉÈÏÍÇÎÈ×Øú ú öÐÇÍÊ×ÉÙ×ÎÈ ú éèíì ã×ÐÐÍÅõÊ××ÎÅ ÏÍÇÎÈÓÎÕú ú ÖÐÛÎÕ× öíê åóèôóî ùêíééåûðñ ê ÚúÐÛÙÑÍÎ ùêéðùêïð ú éèûè÷ ðûå åÔÓÈ×ÛÎØÌÍÉÈÏÍÇÎÈ×Øú ú öÐÇÍÊ×ÉÙ×ÎÈ Ä ú éèíì ã×ÐÐÍÅõÊ××ÎÅ ÏÍÇÎÈÓÎÕú ú öíê ÖÐÛÎÕ× åóèôóî ùêíééåûðñ õÇÓØ×ÈÍéÓÕÎéÓÂ×ÉúìÛÈÔéÔÛÊ×ØçÉ×úÓÑ×ìÛÈÔú êÈúÓÑ×êÍÇÈ×ÍÎêÍÛØÅÛÃïïÓÎÓÏÇÏ ùêéðùÍÎÆ×ÎÈÓÍÎÛÐêÍÛØéÓÎÕÐ×ðÛÎ×ùêïðùÍÎÆ×ÎÈÓÍÎÛÐêÍÛØïÇÐÈÓðÛÎ×÷÷ÄÌÊ×ÉÉÅÛÃööÊ××ÅÛÃííÆ×ÊÉÓÂ× C-1June, 2012 ÓÓÓÓÓïÐ éÕÎéÕÎéÕÎéÕÎéÂ×çÉ×ÛÎÇÛ ÓÐóÓ îÇÏÚ×ÊìÙÈÇÊ×ùÍÍÊÉÎÙÔ×Éé×ÙÈÍÎÉ ê Ùú Ð ÛÙ Ñ ÍÎ ùêéðùêïðú ÷ éèûè ð ûå åÔ Ó È×ÛÎØÌÍÉÈÏÍÇÎÈ×Ø öÐ ÇÍÊ×ÉÙ×ÎÈ ú ùêéðùêïð é è íì ã×ÐÐ ÍÅõÊ××ÎÅ ÏÍÇÎÈ Ó ÎÕ Ö Ð ÛÎÕ× ö íê å óèôóî ùêíééåû ðñ ê Û ÷ð éèûèûå ö÷÷ó éèíìíêìøéèêûîé ú Ð ÛÙ Ñ ÍÎ Ä  ùêéðùêïð åÔ Ó È×ÛÎØ öÐ ÇÍÊ×ÉÙ×ÎÈ ã×ÐÐ ÍÅõÊ××Î ê Ú ÷ð éèûèûå ö÷÷ó éèíìíêìøéèêûîé óùðñ îêíééåû ú Ð ÛÙ Ñ ÍÎ Ä ùêéðùêïð åÔ Ó È×ÛÎØ öÐ ÇÍÊ×ÉÙ×ÎÈ ã×ÐÐ ÍÅõÊ××Î ê ìú Ð ÛÙ Ñ ÍÎ Ä  ùêéðùêïð ÷äù÷ ìè åÔ Ó È× óõ êôè ç èêî ê ú Ð ÛÙ Ñ ÍÎ Ä ï ô åÔ Ó È× Ä ùêéð ú ö ôú Ä  ô ùêïð ú Ä÷ ö ôú Ä ö ô ê ú Ð ÛÙ Ñ ÍÎ Ä ùêéðùêïð  çùñ èêé åÔ Ó È× Ä ÷í  Äö  ê ìú Ð ÛÙ Ñ ÍÎ Ä  ùêéðùêïð óõ îôè åÔ Ó È× Ä ÷í  Äö  õÇ Ó Ø×ÈÍé Ó ÕÎé Ó Â×ÉúìÛÈÔéÔÛÊ×ØçÉ×ú ÓÑ×ìÛÈÔú êÈú ÓÑ×êÍÇÈ×ÍÎêÍÛØÅÛÃïï Ó Î Ó ÏÇÏ ùêéðùÍÎÆ×ÎÈ Ó ÍÎÛ Ð êÍÛØé Ó ÎÕ Ð×ðÛÎ×ùêïðùÍÎÆ×ÎÈ Ó ÍÎÛ Ð êÍÛØïÇ Ð È ÓðÛÎ×÷÷ÄÌÊ×ÉÉÅÛÃöö Ê××ÅÛÃííÆ×ÊÉ Ó Â× June, 2012 C-2 ÓÓÓÓÓïÐ éÕÎéÕÎéÕÎéÕÎéÂ×çÉ×ÛÎÇÛ ÓÐóÓ îÇÏÚ×ÊìÙÈÇÊ×ùÍÍÊÉÎÙÔ×Éé×ÙÈÍÎÉ ê ìú Ð ÛÙ Ñ ÍÎ Ä  ùêéðùêïð åÔ Ó È× Ä÷í  Ä ö  ê Úú Ð ÛÙ Ñ ÍÎ Äùêéðùêïð  åÔ Ó È× Ä  ÷í  Äö ê ìú Ð ÛÙ Ñ ÍÎ ö Ä ùêéðùêïð öó÷ îé åÔ Ó È× Ä ÷ö ö óõ÷ ôôê ê Ûìú Ð ÛÙ Ñ ÍÎö ôú Ä ùêéðùêïð öó÷ îé åÔ Ó È× Ä ÷öö ôú çúð÷ øí ê Úú Ð ÛÙ Ñ ÍÎ Ä  ùêéðùêïð åÔ Ó È× ê Úìú Ð ÛÙ Ñ ÍÎ Ä ö ùêéðùêïð  åÔ Ó È×ö Ä ÷ö öó÷ î ê Ùú Ð ÛÙ Ñ ÍÎ Ä  ùêéðùêïð ÷ îø åÔ Ó È×  ÷ö ñ åíê ÷÷ éìø â÷ íî ú Ð ÛÙ Ñ ÍÎ ê Ä ùêéðùêïð ö ú÷õó î åÔ Ó È×ú óõ÷ ôôê Ä ö ÷í öó÷ îéú Ä ö  â÷ íî ú Ð ÛÙ Ñ ÍÎ Ä ùêéðùêïð ö ÷ îø ê åÔ Ó È×ú óõ÷ ôôê Ä ö ÷í öó÷ ú îé Ä ö  â÷ íî õÇ Ó Ø×ÈÍé Ó ÕÎé Ó Â×ÉúìÛÈÔéÔÛÊ×ØçÉ×ú ÓÑ×ìÛÈÔú êÈú ÓÑ×êÍÇÈ×ÍÎêÍÛØÅÛÃïï Ó Î Ó ÏÇÏ ùêéðùÍÎÆ×ÎÈ Ó ÍÎÛ Ð êÍÛØé Ó ÎÕ Ð×ðÛÎ×ùêïðùÍÎÆ×ÎÈ Ó ÍÎÛ Ð êÍÛØïÇ Ð È ÓðÛÎ×÷÷ÄÌÊ×ÉÉÅÛÃöö Ê××ÅÛÃííÆ×ÊÉ Ó Â× C-3June, 2012 June, 2012 C-4 C-5June, 2012 June, 2012 C-6 éÓÕÎéÓÕÎéÓÕÎéÓÕÎéÓÂ×çÉ×ïÛÎÇÛÐ îÇÏÚ×ÊìÓÙÈÇÊ×ùÍÐÍÊÉóÎÙÔ×Éé×ÙÈÓÍÎÉ ê úÐÛÙÑÍÎ Ä õ ùêéðùêïð åÔÓÈ× Ä õ ÷ Äöí õ ôíæ íîðã ûïûï ïíîöêó úÐÛÙÑÍÎ Ä ê Ûùêéðùêïð õ ð÷öè åÔÓÈ× Ä ÷ õ ðûî÷ Äöí õ ôíæ íîðã ûïûï ïíîöêó ê ÚúÐÛÙÑÍÎ Ä õ ùêéðùêïð êóõôè åÔÓÈ× Ä õ ÷ ðûî÷ Äöí õ é÷é úç íîðã ûïûï ïíîöêó úÐÛÙÑÍÎ ê Ù Ä ùêéðùêïð õ åÔÓÈ× Ä ÷ õ Äöí õ ôíæ íîðã ôíêé ç ê ìúÐÛÙÑÍÎ Ä õ ùêéðùêïð åÔÓÈ× Ä õ ÷ Ä öí õ ê úÐÛÙÑÍÎ Ä ùêéðùêïð õ åÔÓÈ× Ä ÷ õ Ä öí õ ôíæ ðûî÷ ûô÷ûø ê úÐÛÙÑÍÎ Ä õ ùêéðùêïð åÔÓÈ× Ä ÷ õ Äöí õ ôíæ ðûî÷ ÷îøé õÇÓØ×ÈÍéÓÕÎéÓÂ×ÉúìÛÈÔéÔÛÊ×ØçÉ×úÓÑ×ìÛÈÔú êÈúÓÑ×êÍÇÈ×ÍÎêÍÛØÅÛÃïïÓÎÓÏÇÏ ùêéðùÍÎÆ×ÎÈÓÍÎÛÐêÍÛØéÓÎÕÐ×ðÛÎ×ùêïðùÍÎÆ×ÎÈÓÍÎÛÐêÍÛØïÇÐÈÓðÛÎ×÷÷ÄÌÊ×ÉÉÅÛÃööÊ××ÅÛÃííÆ×ÊÉÓÂ× C-7June, 2012 éÓÕÎéÓÕÎéÓÕÎéÓÕÎéÓÂ×çÉ×ïÛÎÇÛÐ îÇÏÚ×ÊìÓÙÈÇÊ×ùÍÐÍÊÉóÎÙÔ×Éé×ÙÈÓÍÎÉ úÐÛÙÑÍÎ ê Ä ùêéðùêïð õ åÔÓÈ× Ä ÷ õ Äöí õ ôíæ ðûî÷ ÷îøé ïóð÷ ê úÐÛÙÑÍÎ Ä õ ùêéðùêïð åÔÓÈ× Ä ÷ õ Äöí õ ôíæ ÷îøé úÐÛÙÑÍÎ ê Ä ùêéðùêïð õ åÔÓÈ× Ä ÷ õ Äöí õ ôíæ ÷îøé ïóð÷ ê úÐÛÙÑÍÎ Ä ùêéðùêïð õ ð÷öè åÔÓÈ× Ä ÷ õ ðûî÷ Äöí õ ôíæ íîðã ïóð÷ úÐÛÙÑÍÎ ê Ä ùêéðùêïð õ úçé åÔÓÈ× Ä ÷ õ Äöí õ ðûî÷ ê úÐÛÙÑÍÎ Ä õ ùêéðùêïð úçé åÔÓÈ× Ä ÷ õ Äöí õ ðûî÷ õÇÓØ×ÈÍéÓÕÎéÓÂ×ÉúìÛÈÔéÔÛÊ×ØçÉ×úÓÑ×ìÛÈÔú êÈúÓÑ×êÍÇÈ×ÍÎêÍÛØÅÛÃïïÓÎÓÏÇÏ ùêéðùÍÎÆ×ÎÈÓÍÎÛÐêÍÛØéÓÎÕÐ×ðÛÎ×ùêïðùÍÎÆ×ÎÈÓÍÎÛÐêÍÛØïÇÐÈÓðÛÎ×÷÷ÄÌÊ×ÉÉÅÛÃööÊ××ÅÛÃííÆ×ÊÉÓÂ× June, 2012 C-8 ÓÓÓÓÓïÐ éÕÎéÕÎéÕÎéÕÎéÂ×çÉ×ÛÎÇÛ ÓÐóÓ îÇÏÚ×ÊìÙÈÇÊ×ùÍÍÊÉÎÙÔ×Éé×ÙÈÍÎÉ ê ú Ð ÛÙ Ñ ÍÎ Ä ùêéðùêïð úçé åÔ Ó È× Ä ÷ ð û î÷ Ä öí ï óð÷ ú Ð ÛÙ Ñ ÍÎ ê Ä ùêéðùêïð åÔ Ó È×Ä÷ ôíæ íîðã Ä öí ï÷÷ íêìêéíîé ÷÷óùð÷ ìêæô ú Ð ÛÙ Ñ ÍÎ ê ÛÄ ùêéðùêïð ôíæ íîðã åÔ Ó È×Ä÷ ï÷ ÷ íêîé ìêéí Ä öí ÷÷óùð÷ ìêæô ïïïöó ûûíîê ê ú Ð ÛÙ Ñ ÍÎ ùêéðùêïð åÔ Ó È× Ä ÷ ôíæ Ä öí íîðã ïïïöó ûûíîê ê Ûú Ð ÛÙ Ñ ÍÎ ùêéðùêïð ôíæ åÔ Ó È×Ä ÷ Ä  öí íîðã ï ï ûû ïöó íîê ê Úú Ð ÛÙ Ñ ÍÎ ùêéðùêïð ôíæ åÔ Ó È× Ä ÷ Ä öí íîðã ú Ð ÛÙ Ñ ÍÎ ê Ù Ä ùêéðùêïð åÔ Ó È× Ä ÷ úçé÷éè û äóé Ä öí íîðã õÇ Ó Ø×ÈÍé Ó ÕÎé Ó Â×ÉúìÛÈÔéÔÛÊ×ØçÉ×ú ÓÑ×ìÛÈÔú êÈú ÓÑ×êÍÇÈ×ÍÎêÍÛØÅÛÃïï Ó Î Ó ÏÇÏ ùêéðùÍÎÆ×ÎÈ Ó ÍÎÛ Ð êÍÛØé Ó ÎÕ Ð×ðÛÎ×ùêïðùÍÎÆ×ÎÈ Ó ÍÎÛ Ð êÍÛØïÇ Ð È ÓðÛÎ×÷÷ÄÌÊ×ÉÉÅÛÃöö Ê××ÅÛÃííÆ×ÊÉ Ó Â× C-9July, 2012 éÓÕÎéÓÕÎéÓÕÎéÓÕÎéÓÂ×çÉ×ïÛÎÇÛÐ îÇÏÚ×ÊìÓÙÈÇÊ×ùÍÐÍÊÉóÎÙÔ×Éé×ÙÈÓÍÎÉ ê úÐÛÙÑÍÎÄ õ ùêéðùêïð ôíæ åÔÓÈ×Ä õ ÷ ðûî÷ Ä öí õ ÷îøé ê ÛúÐÛÙÑÍÎÄ õ ùêéðùêïð ôíæ åÔÓÈ× õ ÷ ðûî÷ Ä öí õ ÷îøé ê ÚúÐÛÙÑÍÎÄ ùêéðùêïð õ ôíæ åÔÓÈ×Ä õ ÷ ðûî÷ õ öí ÷îøé ê ÙúÐÛÙÑÍÎÄ õ ùêéðùêïð ôíæ åÔÓÈ×Ä ÷ õ öí õ ÷îøé ê ØúÐÛÙÑÍÎ õ ùêéðùêïð åÔÓÈ×Ä õ ÷ Ä öí õ úÐÛÙÑÍÎ Ä ê ×ùêéðùêïð õ åÔÓÈ×Ä ÷ õ öí õ ê úÐÛÙÑÍÎ ú êÈú åÔÓÈ× ê ÛìúÐÛÙÑÍÎ ú ú êÈ ûô÷ûø åÔÓÈ× ê ÚìúÐÛÙÑÍÎ ú ú êÈ ÷îøé åÔÓÈ× ê úÐÛÙÑÛÎØ Ä ùêéðùêïð ú ê×ØÍÎ Ä ú ÷ö åÔÓÈ× úÐÛÙÑÛÎØ Ä ê ùêéðùêïð ú ê×ØÍÎ Ä ÷ö ú åÔÓÈ× õÇÓØ×ÈÍéÓÕÎéÓÂ×ÉúìÛÈÔéÔÛÊ×ØçÉ×úÓÑ×ìÛÈÔú êÈúÓÑ×êÍÇÈ×ÍÎêÍÛØÅÛÃïïÓÎÓÏÇÏ ùêéðùÍÎÆ×ÎÈÓÍÎÛÐêÍÛØéÓÎÕÐ×ðÛÎ×ùêïðùÍÎÆ×ÎÈÓÍÎÛÐêÍÛØïÇÐÈÓðÛÎ×÷÷ÄÌÊ×ÉÉÅÛÃööÊ××ÅÛÃííÆ×ÊÉÓÂ× July, 2012 C-10 ÓÓÓÓÓïÐ éÕÎéÕÎéÕÎéÕÎéÂ×çÉ×ÛÎÇÛ ÓÐóÓ îÇÏÚ×ÊìÙÈÇÊ×ùÍÍÊÉÎÙÔ×Éé×ÙÈÍÎÉ ê ú Ð ÛÙ Ñ ÍÎ Ä ùêéðùêïð  û ððè çê î é åÔ Ó È× ö êíï ê óõôèð û î÷ ú Ð ÛÙ Ñ ÍÎ ê  Ä ùêéðùêïð  ç è çê î åÔ Ó È× ö êíï ê óõôèð û î÷ ê ú Ð ÛÙ Ñ ÍÎ  ùêéðùêïð û ððè çê î é åÔ Ó È× ê Ûú Ð ÛÙ Ñ ÍÎ Ä ùêéðùêïð  åÔ Ó È× ê Úú Ð ÛÙ Ñ ÍÎ  ùêéðùêïð åÔ Ó È× ê ú Ð ÛÙ Ñ ÍÎ ùêéðùêïð  û ððè çê î é åÔ Ó È× ú Ð ÛÙ Ñ ÍÎ ê  Ä ùêéðùêïð  åÔ Ó È× ê ú Ð ÛÙ Ñ ÍÎ ùêéðùêïð  åÔ Ó È× ê ú Ð ÛÙ Ñ ÍÎ Ä ùêéðùêïð  åÔ Ó È× ê ú Ð ÛÙ Ñ ÍÎ ùêéðùêïð  åÔ Ó È× ê ú Ð ÛÙ Ñ ÍÎ Ä÷ö ö åÔ Ó È× ê ú Ð ÛÙ Ñ ÍÎ Ä ÷ö ö ìû ã åÔ Ó È× è í ðð ê ìú Ð ÛÙ Ñ ÍÎ Ä ö ÷ö è û ñ÷ åÔ Ó È× èó ù ñ÷è õÇ Ó Ø×ÈÍé Ó ÕÎé Ó Â×ÉúìÛÈÔéÔÛÊ×ØçÉ×ú ÓÑ×ìÛÈÔú êÈú ÓÑ×êÍÇÈ×ÍÎêÍÛØÅÛÃïï Ó Î Ó ÏÇÏ ùêéðùÍÎÆ×ÎÈ Ó ÍÎÛ Ð êÍÛØé Ó ÎÕ Ð×ðÛÎ×ùêïðùÍÎÆ×ÎÈ Ó ÍÎÛ Ð êÍÛØïÇ Ð È ÓðÛÎ×÷÷ÄÌÊ×ÉÉÅÛÃöö Ê××ÅÛÃííÆ×ÊÉ Ó Â× C-11December, 2011 ÓÓÓÓÓïÐ éÕÎéÕÎéÕÎéÕÎéÂ×çÉ×ÛÎÇÛ ÓÐóÓ îÇÏÚ×ÊìÙÈÇÊ×ùÍÍÊÉÎÙÔ×Éé×ÙÈÍÎÉ ê é×Ê Ó×Éú Ð ÛÙ Ñ ÍÎ æ ÛÊ Ó×ÉÄ ùêéðùêïð åÔ Ó È× ê ú Ð ÛÙ Ñ ÍÎÄ ÷ö óõð÷ êôèûî åÔ Ó È× ïç÷äó éèè ê ú Ð ÛÙ Ñ ÍÎÄ  ÷ö ôíæ åÔ Ó È× Äí ÷ íêïíê ÷î ìêéíé ÷æ÷ôóð÷ ìêù ê ú Ð ÛÙ Ñ ÍÎÄ ÷ö  åÔ Ó È× Äí ð÷ ûî ÷ îøé ê ú Ð ÛÙ Ñ ÍÎÄ  ÷ö åÔ Ó È× Ä í ï óð÷ ê ú Ð ÛÙ Ñ ÍÎÄ ÷ö  åÔ Ó È× Äí ê ú Ð ÛÙ Ñ ÍÎÄ  ÷ö åÔ Ó È× Ä í ï óð÷ ê ú Ð ÛÙ Ñ ÍÎ Ä  ÷ö ôíæ åÔ Ó È× õÇ Ó Ø×ÈÍé Ó ÕÎé Ó Â×ÉúìÛÈÔéÔÛÊ×ØçÉ×ú ÓÑ×ìÛÈÔú êÈú ÓÑ×êÍÇÈ×ÍÎêÍÛØÅÛÃïï Ó Î Ó ÏÇÏ ùêéðùÍÎÆ×ÎÈ Ó ÍÎÛ Ð êÍÛØé Ó ÎÕ Ð×ðÛÎ×ùêïðùÍÎÆ×ÎÈ Ó ÍÎÛ Ð êÍÛØïÇ Ð È ÓðÛÎ×÷÷ÄÌÊ×ÉÉÅÛÃöö Ê××ÅÛÃííÆ×ÊÉ Ó Â× December, 2011 C-12 éÓÕÎéÓÕÎéÓÕÎéÓÕÎéÓÂ×çÉ×ïÛÎÇÛÐ îÇÏÚ×ÊìÓÙÈÇÊ×ùÍÐÍÊÉóÎÙÔ×Éé×ÙÈÓÍÎÉ ê úÐÛÙÑÍÎ Ä÷ö õ åÔÓÈ× í îðã ê ÛúÐÛÙÑÍÎ õ ÷ö åÔÓÈ× í ê ô í æ í îðã ê úÐÛÙÑÍÎ Ä õ ÷ö åÔÓÈ× úÐÛÙÑÍÎ Ä ê Û÷ö õ åÔÓÈ× ê÷é èêóùèó í î úÐÛÙÑÍÎ ê æ ÛÊÓ×É÷ö õ ðûî÷ åÔÓÈ× í îðã é è í é è í ê ÛúÐÛÙÑÍÎ æ ÛÊÓ×É õ ÷ö ðûî÷ åÔÓÈ× è í ðð é è í é è í ô í æ î í è í ðð ê úÐÛÙÑÍÎ úìÛÈÔú øí åÔÓÈ× Ä ú ú ú êèï îíè ú úö ùêéðùêïð ìûéé Ä÷í ú úö Ä ö ú ê úÐÛÙÑÍÎ ú úìÛÈÔ åÔÓÈ× Ä ú êèï ú ú ùêéðùêïð ú úö Ä ú úö ÷í Ä ö ú õÇÓØ×ÈÍéÓÕÎéÓÂ×ÉúìÛÈÔéÔÛÊ×ØçÉ×úÓÑ×ìÛÈÔú êÈúÓÑ×êÍÇÈ×ÍÎêÍÛØÅÛÃïïÓÎÓÏÇÏ ùêéðùÍÎÆ×ÎÈÓÍÎÛÐêÍÛØéÓÎÕÐ×ðÛÎ×ùêïðùÍÎÆ×ÎÈÓÍÎÛÐêÍÛØïÇÐÈÓðÛÎ×÷÷ÄÌÊ×ÉÉÅÛÃööÊ××ÅÛÃííÆ×ÊÉÓÂ× C-13July, 2012 éÓÕÎéÓÕÎéÓÕÎéÓÕÎéÓÂ×çÉ×ïÛÎÇÛÐ îÇÏÚ×ÊìÓÙÈÇÊ×ùÍÐÍÊÉóÎÙÔ×Éé×ÙÈÓÍÎÉ ê úÐÛÙÑÍÎ Ä úìÛÈÔú éðíå÷ê åÔÓÈ× Ä ú êèï ú ú èêûööó ù ùêéðùêïð ú ú ñ÷÷ì Ä÷í ú ú êóõôè Ä ú ö êúÐÛÙÑÍÎ Ä ú ú êè åÔÓÈ× êúÐÛÙÑÍÎ ú ùêéðùêïð èêñé çù åÔÓÈ× Ä ú ÷í é÷ ç Ä ú ö êóõôè ðûî÷ êúÐÛÙÑÍÎ úìÛÈÔú åÔÓÈ× Ä ú úú ú êèï ú úö ùêéðùêïð Ä ÷í ú úö Ä ö ú úÐÛÙÑÍÎ Ä êÛï ú ñ÷÷ì åÔÓÈ× ùêéðùêïð ú Ä÷í ú Ä ú ö êóõôè úÐÛÙÑÍÎ Ä êÚï ú ñ÷÷ì åÔÓÈ× ùêéðùêïð ú Ä÷í ú Ä ú ö êóõôè úÐÛÙÑÍÎ Ä êÙùêéðùêïð ú ö åÔÓÈ× úÐÛÙÑÍÎ Ä êï ú åÔÓÈ× Ä ùêéðùêïð ú Ä÷í ú Ä ö ú êÛúÐÛÙÑÍÎ Ä ï ú ñ÷÷ì åÔÓÈ× ùêéðùêïð ú Ä ú ÷í Ä ú ö ð÷öè õÇÓØ×ÈÍéÓÕÎéÓÂ×ÉúìÛÈÔéÔÛÊ×ØçÉ×úÓÑ×ìÛÈÔú êÈúÓÑ×êÍÇÈ×ÍÎêÍÛØÅÛÃïïÓÎÓÏÇÏ ùêéðùÍÎÆ×ÎÈÓÍÎÛÐêÍÛØéÓÎÕÐ×ðÛÎ×ùêïðùÍÎÆ×ÎÈÓÍÎÛÐêÍÛØïÇÐÈÓðÛÎ×÷÷ÄÌÊ×ÉÉÅÛÃööÊ××ÅÛÃííÆ×ÊÉÓÂ× July, 2012 C-14 éÓÕÎéÓÕÎéÓÕÎéÓÕÎéÓÂ×çÉ×ïÛÎÇÛÐ îÇÏÚ×ÊìÓÙÈÇÊ×ùÍÐÍÊÉóÎÙÔ×Éé×ÙÈÓÍÎÉ úÐÛÙÑÍÎ êÚ Ä ï ú ñ÷÷ì åÔÓÈ× ùêéðùêïð ú Ä ú ÷í Ä ú ö ð÷öè êÙúÐÛÙÑÍÎ Ä ú ùêéðùêïð åÔÓÈ× êúÐÛÙÑÍÎ Ä ï ú éèûã åÔÓÈ× ùêéðùêïð ú ö óî Ä ú ö ÷í Ä ö ú ðûî÷ ê úÐÛÙÑÍÎÄùêéðùêïð ú êîûåûã åÔÓÈ× ç æ÷ôóð÷é ù íîðã úÐÛÙÑÍÎ Ä ê ú êÈú åÔÓÈ× ïûãé÷ ç ê úÐÛÙÑÍÎ Ä ùêéðùêïð ú åÔÓÈ× ê úÐÛÙÑÍÎ Ä ú ùêéðùêïð åÔÓÈ× ê úÐÛÙÑÍÎ Ä ú ùêéðùêïð éðíå åÔÓÈ× æ÷ôóð÷é ù ïéè ç èêîíè çç ê úÐÛÙÑÍÎ Ä ú ú ï ñ÷÷ì åÔÓÈ× ùêéðùêïð ú ú êó õ ôè Ä÷í ú ÷ä ù÷ìè Ä ú ö ê ÛúÐÛÙÑÍÎ Ä ùêéðùêïð ú åÔÓÈ×Ä ú ÷ö õÇÓØ×ÈÍéÓÕÎéÓÂ×ÉúìÛÈÔéÔÛÊ×ØçÉ×úÓÑ×ìÛÈÔú êÈúÓÑ×êÍÇÈ×ÍÎêÍÛØÅÛÃïïÓÎÓÏÇÏ ùêéðùÍÎÆ×ÎÈÓÍÎÛÐêÍÛØéÓÎÕÐ×ðÛÎ×ùêïðùÍÎÆ×ÎÈÓÍÎÛÐêÍÛØïÇÐÈÓðÛÎ×÷÷ÄÌÊ×ÉÉÅÛÃööÊ××ÅÛÃííÆ×ÊÉÓÂ× C-15July, 2012 éÓÕÎéÓÕÎéÓÕÎéÓÕÎéÓÂ×çÉ×ïÛÎÇÛÐ îÇÏÚ×ÊìÓÙÈÇÊ×ùÍÐÍÊÉóÎÙÔ×Éé×ÙÈÓÍÎÉ ê ÛúÐÛÙÑÍÎ Ä ùêéðùêïð ú åÔÓÈ×Ä÷ö ú ê ê×ØÍÎ Ä ùêéð ú úö åÔÓÈ× Ä ú úö ùêïð÷í Ä ú ö ê ÛåÔÓÈ×ÍÎ Ä ï ú ö åêíîõ ê×Ø Ä ùêéð÷ ú ö åûã ùêïðöí ú ê ÚåÔÓÈ×ÍÎ ú úìÛÈÔú êÈ ê×Ø åêíî õ åûã úÐÛÙÑÛÎØ ê Ä ùêéðùêïð ú ú ê×ØÍÎ Ä ÷ ú ú åÔÓÈ× Ä öí ú úÐÛÙÑÛÎØ ê Ä ùêéðùêïð ú ú îí ê×ØÍÎ Ä ÷ ú ú åÔÓÈ× Ä öí ú ê úÐÛÙÑÍÎ Ä úìÛÈÔú êÈ ú åÔÓÈ×úú ùêéðùêïðï êúÐÛÙÑÍÎ ú ùêéðùêïð îí åÔÓÈ× Ä ú ÷ö êúÐÛÙÑÍÎ ú ùêéðùêïð îí åÔÓÈ× Ä÷ ú Ä ö ú êúÐÛÙÑÛÎØ Ä ú úìÛÈÔ ê×ØÍÎ Ä ú êÈùêéð ú ú åÔÓÈ×ùêïðï Ä ÷ ú Ä ú ö Ä ú í õÇÓØ×ÈÍéÓÕÎéÓÂ×ÉúìÛÈÔéÔÛÊ×ØçÉ×úÓÑ×ìÛÈÔú êÈúÓÑ×êÍÇÈ×ÍÎêÍÛØÅÛÃïïÓÎÓÏÇÏ ùêéðùÍÎÆ×ÎÈÓÍÎÛÐêÍÛØéÓÎÕÐ×ðÛÎ×ùêïðùÍÎÆ×ÎÈÓÍÎÛÐêÍÛØïÇÐÈÓðÛÎ×÷÷ÄÌÊ×ÉÉÅÛÃööÊ××ÅÛÃííÆ×ÊÉÓÂ× July, 2012 C-16 éÓÕÎéÓÕÎéÓÕÎéÓÕÎéÓÂ×çÉ×ïÛÎÇÛÐ îÇÏÚ×ÊìÓÙÈÇÊ×ùÍÐÍÊÉóÎÙÔ×Éé×ÙÈÓÍÎÉ êúÐÛÙÑÍÎ Ä ùêéðùêïð ú îí åÔÓÈ× Ä ÷ ú Ä ö ú èêûööóù Ä ú í êúÐÛÙÑÍÎ Ä ú ùêéðùêïð îí åÔÓÈ× Ä ú ÷ Ä ö ú ùãùð÷é Ä í ú ê ÛúÐÛÙÑÍÎ Ä ùêéðùêïð ú îí åÔÓÈ× ê ÚúÐÛÙÑÍÎ Ä ùêéðùêïð ú ì÷ø÷éèêóûîé ûîøúóùãùð÷é åÔÓÈ× ìêíôóúóè÷ø îí ê ÙúÐÛÙÑÍÎ Ä ùêéðùêïð ú åÔÓÈ× ê ØúÐÛÙÑÍÎ Ä ú ùêéðùêïð åÔÓÈ× ìêíôóóè÷ø ú êä úÐÛÙÑÍÎ Ä ú ùêéðùêïðï åÔÓÈ× ê úÐÛÙÑÍÎ Ä ùêéð ú ö êÍÊðåÔÓÈ×Ä ùêïð÷öí ú ö ê úÐÛÙÑÍÎ Ä ï ú úö íî÷ åÔÓÈ× ú ö êÍÊðùêéð åûã Ä ú ùêïð Ä÷í ú ö Ä ö ú ê úÐÛÙÑÍÎ Ä ùêéðùêïð ú åÔÓÈ× Ä ÷í ú ê ÛúÐÛÙÑÍÎ Ä ùêéðùêïð ú åÔÓÈ× Ä ÷í ú õÇÓØ×ÈÍéÓÕÎéÓÂ×ÉúìÛÈÔéÔÛÊ×ØçÉ×úÓÑ×ìÛÈÔú êÈúÓÑ×êÍÇÈ×ÍÎêÍÛØÅÛÃïïÓÎÓÏÇÏ ùêéðùÍÎÆ×ÎÈÓÍÎÛÐêÍÛØéÓÎÕÐ×ðÛÎ×ùêïðùÍÎÆ×ÎÈÓÍÎÛÐêÍÛØïÇÐÈÓðÛÎ×÷÷ÄÌÊ×ÉÉÅÛÃööÊ××ÅÛÃííÆ×ÊÉÓÂ× C-17June, 2012 éÓÕÎéÓÕÎéÓÕÎéÓÕÎéÓÂ×çÉ×ïÛÎÇÛÐ îÇÏÚ×ÊìÓÙÈÇÊ×ùÍÐÍÊÉóÎÙÔ×Éé×ÙÈÓÍÎÉ êúÐÛÙÑÍÎ Ä ú ùêéðùêïð åÔÓÈ× êÛúÐÛÙÑÍÎÄ ú ùêéðùêïð åÔÓÈ× úÐÛÙÑÍÎ Ä êÚùêéðùêïð ú åÔÓÈ× êìúÐÛÙÑÍÎ Ä ú ùêéðùêïð åÔÓÈ× Ä êúÐÛÙÑÍÎ ùêéð ú åÔÓÈ× Ä ùêïð ú íî÷ åûã êúÐÛÙÑÍÎ ú ùêéð ÷îø åÔÓÈ× Ä ú ùêïð íî÷ åûã ê ê×ØÍÎ ùêéðùêïð ú îí åÔÓÈ× ìû ê ñóîõ ûîã èóï÷ ê úÐÛÙÑÛÎØ ú ùêéðùêïð ê×ØÍÎ åÔÓÈ× ûï è í ìï ê ê×ØÍÎ ùêéðùêïð ú îí åÔÓÈ× ìû ê ñóîõ ûï è í ìï ê ê×ØÍÎ ùêéðùêïð ú îí åÔÓÈ× ìû ê ñóîõ ÷ä ù÷ìè éçîøûãéûîø ôíðóøûãé õÇÓØ×ÈÍéÓÕÎéÓÂ×ÉúìÛÈÔéÔÛÊ×ØçÉ×úÓÑ×ìÛÈÔú êÈúÓÑ×êÍÇÈ×ÍÎêÍÛØÅÛÃïïÓÎÓÏÇÏ ùêéðùÍÎÆ×ÎÈÓÍÎÛÐêÍÛØéÓÎÕÐ×ðÛÎ×ùêïðùÍÎÆ×ÎÈÓÍÎÛÐêÍÛØïÇÐÈÓðÛÎ×÷÷ÄÌÊ×ÉÉÅÛÃööÊ××ÅÛÃííÆ×ÊÉÓÂ× June, 2012 C-18 éÓÕÎéÓÕÎéÓÕÎéÓÕÎéÓÂ×çÉ×ïÛÎÇÛÐ îÇÏÚ×ÊìÓÙÈÇÊ×ùÍÐÍÊÉóÎÙÔ×Éé×ÙÈÓÍÎÉ êê×ØÍÎ ùêéðùêïð ú îí åÔÓÈ× éèûîøóî õ ûîã èóï÷ êõÊ××ÎÍÎ ùêéðùêïð ú î÷ åÔÓÈ× ôíçê ìûêñóî õ ûïìï êê×ØÍÎ ú ùêéðùêïð îí åÔÓÈ× ìû ê ñóîõ ðíûøóî õ âíî÷ ê×ØÍÎ Ä êùêéðùêïð ú îí åÔÓÈ× ìû ê ñóîõ úçé éèíì êÏåÔÓÈ×ÍÎ ùêéðùêïð ú ú úÐÇ× ìûêñóîõ æ÷ôóð÷óø ù ê÷ëóê÷ø ç êÚìåÔÓÈ×ÍÎ Ä ú ú ùêéðùêïð æûî û÷ééóð÷ ùùú úÐÇ× ê×ØÍÎ ê ú êÈú î í ìûñóîõ ê åÔÓÈ× úóñ÷ ðûî÷ êÛúÐÛÙÑÛÎØ ú ú êÈ ê×ØÍÎ åÔÓÈ× úóñ÷ ðûî÷ ê õÊ××ÎÍÎ ú ùêéðùêïð åÔÓÈ× ôíê ç ê õÊ××ÎÛÎØ ùêéðùêïð ú ì úÐÛÙÑÍÎ åÔÓÈ× ôíê ç ìûã ìûêñóîõ ê õÊ××ÎÛÎØ ú ùêéðùêïð ì úÐÛÙÑÍÎ ìûã åÔÓÈ× ìûêñóî õ õÇÓØ×ÈÍéÓÕÎéÓÂ×ÉúìÛÈÔéÔÛÊ×ØçÉ×úÓÑ×ìÛÈÔú êÈúÓÑ×êÍÇÈ×ÍÎêÍÛØÅÛÃïïÓÎÓÏÇÏ ùêéðùÍÎÆ×ÎÈÓÍÎÛÐêÍÛØéÓÎÕÐ×ðÛÎ×ùêïðùÍÎÆ×ÎÈÓÍÎÛÐêÍÛØïÇÐÈÓðÛÎ×÷÷ÄÌÊ×ÉÉÅÛÃööÊ××ÅÛÃííÆ×ÊÉÓÂ× C-19July, 2012 éÓÕÎéÓÕÎéÓÕÎéÓÕÎéÓÂ×çÉ×ïÛÎÇÛÐ îÇÏÚ×ÊìÓÙÈÇÊ×ùÍÐÍÊÉóÎÙÔ×Éé×ÙÈÓÍÎÉ ê õÊ××ÎÛÎØ ùêéðùêïð ú ì úÐÛÙÑÍÎ åÔÓÈ× ìûã ìûêñóîõ úÐÛÙÑÛÎØ Ä ê ùêéðùêïð ú ì ê×ØÍÎ ûï åÔÓÈ× è ìï í ê õÊ××ÎÛÎØ ùêéðùêïð ú ì úÐÛÙÑÍÎ ôç íê åÔÓÈ× ûïìï ê ê×ØÍÎ ùêéðùêïð ú î í ìû ê ñóîõ åÔÓÈ× úçé éèíì ê Úê×ØÛÎØ ú ùêéðùêïð èôóéûê÷ûïûãú÷çé÷ø öíêûèêûîéóèðíõí úÐÛÙÑÍÎ óöîíèçé÷øø÷ùê÷ûé÷ éóõîô÷óõôèúãóîùô÷é åÔÓÈ× úçééèíì ê õÊ××ÎÍÎ ùêéðùêïð ú ïóî ìûñóîõ ê åÔÓÈ× ûï è ìï í ê ê×ØÛÎØ ùêéðùêïð ú îí íî÷ õÊ××ÎÍÎ ôíçê ìû ê ñóîõ ìûêñóî õ ûîã åÔÓÈ× ûïìï èóï÷ ê×ØÛÎØ ú ê ùêéðùêïð îí õÊ××ÎÍÎ ìû ê ñóîõ ûîã åÔÓÈ× èóï÷ íî÷ ôíçê ìûêñóî õ ûïìï úÐÛÙÑÍÊ ú ê ùêéðùêïð ê×ØÍÎ ÍÊ åÔÓÈ× õÇÓØ×ÈÍéÓÕÎéÓÂ×ÉúìÛÈÔéÔÛÊ×ØçÉ×úÓÑ×ìÛÈÔú êÈúÓÑ×êÍÇÈ×ÍÎêÍÛØÅÛÃïïÓÎÓÏÇÏ ùêéðùÍÎÆ×ÎÈÓÍÎÛÐêÍÛØéÓÎÕÐ×ðÛÎ×ùêïðùÍÎÆ×ÎÈÓÍÎÛÐêÍÛØïÇÐÈÓðÛÎ×÷÷ÄÌÊ×ÉÉÅÛÃööÊ××ÅÛÃííÆ×ÊÉÓÂ× July, 2012 C-20 éÓÕÎéÓÕÎéÓÕÎéÓÕÎéÓÂ×çÉ×ïÛÎÇÛÐ îÇÏÚ×ÊìÓÙÈÇÊ×ùÍÐÍÊÉóÎÙÔ×Éé×ÙÈÓÍÎÉ ê ê×ØÍÎ ùêéðùêïð ú è í åûåûã â í î÷ åÔÓÈ× ê×ØÍÎ Ä ê ùêéðùêïð ú èôóééóø÷ íöéóõî åÔÓÈ× ê×ØÍÎ ê Ä ùêéðùêïð ú ÷ï÷êõ÷îã ù éîíåêíè÷åÔÓÈ× í ú ç îíìûêñóî õ óöíæ÷ê óîùô÷é ê ê×ØÍÎ ú ùêéðùêïð îí åÔÓÈ× Ä ÷í ú Ä ö ú íî ìûæ÷ï÷îè ê×ØÍÎ ê ùêéðùêïð ú îí åÔÓÈ× Ä÷í ú Ä ú ö ê úÐÛÙÑÛÎØ Ä ï ú ê×ØÍÎ Ä ïú åÔÓÈ× Ä ùêéð úúö Ä ùêïð úú Ä ÷í úö Äö ú ê Ûê×ØÍÎ Ä ùêéðùêïð ú åÔÓÈ× ú ÷í îí Ä ú ö Ä ú ê Úìê×ØÍÎ ï ú åÔÓÈ× ú ùêéðùêïð Ä ú í ê×ØÍÎ Ä ê Ùìï ú íî åÔÓÈ× ùêéðùêïð úú Ä úú í ê×ØÍÎ ú ê Øìï íî åÔÓÈ× ùêéðùêïð úú Ä úú í ê×ØÍÎ ú ê ×ìïùêéðùêïð åÔÓÈ× Ä í ú õÇÓØ×ÈÍéÓÕÎéÓÂ×ÉúìÛÈÔéÔÛÊ×ØçÉ×úÓÑ×ìÛÈÔú êÈúÓÑ×êÍÇÈ×ÍÎêÍÛØÅÛÃïïÓÎÓÏÇÏ ùêéðùÍÎÆ×ÎÈÓÍÎÛÐêÍÛØéÓÎÕÐ×ðÛÎ×ùêïðùÍÎÆ×ÎÈÓÍÎÛÐêÍÛØïÇÐÈÓðÛÎ×÷÷ÄÌÊ×ÉÉÅÛÃööÊ××ÅÛÃííÆ×ÊÉÓÂ× C-21June, 2012 éÓÕÎéÓÕÎéÓÕÎéÓÕÎéÓÂ×çÉ×ïÛÎÇÛÐ îÇÏÚ×ÊìÓÙÈÇÊ×ùÍÐÍÊÉóÎÙÔ×Éé×ÙÈÓÍÎÉ ê Öìê×ØÍÎ ú ï åÔÓÈ× ÄÉ ùêéðùêïð ú Ä í ú ê×ØÍÎ Ä ê Õìï ú åÔÓÈ× ùêéðùêïð ú Ä í ú ê Ôìê×ØÍÎ ï ú åÔÓÈ× ùêéðùêïð ú Ä ú í ê Ïìê×ØÍÎ ú ï åÔÓÈ× ú ùêéðùêïð Ä ú í êúÐÛÙÑÍÎ Ä ú ùêéðùêïð÷ ÷ï÷êõ÷îã ù åÔÓÈ×Ä ú öí ìûêñóîõ íîðã êê×ØÍÎ ú ùêéðùêïð îí åÔÓÈ× Ä ú ÷í Ä ö íî ìûæ÷ï÷îè êê×ØÍÎ ú ùêéðùêïð îí åÔÓÈ× Ä ú ÷í Ä ö êúÐÛÙÑÍÎ Ä ùêéðùêïð ú ú ÷ï÷êõ÷îã ù åÔÓÈ×Ä ÷öí ú ú éèíììóîõ íîðã êúÐÛÙÑÍÎ ùêéðùêïð úú øíîíè åÔÓÈ× Ä÷ úú éèíì Ä úú í íî èêûñé ù êúÐÛÙÑÍÎ Ä ùêéðùêïðú èêûùñé åÔÓÈ× Ä ÷ú íçèíö Äú í é÷êæóù÷ ê úÐÛÙÑÍÎ ú ùêéðùêïð éèíì åÔÓÈ×ú Äí ô÷ê÷ åô÷î öðûéôóîõ õÇÓØ×ÈÍéÓÕÎéÓÂ×ÉúìÛÈÔéÔÛÊ×ØçÉ×úÓÑ×ìÛÈÔú êÈúÓÑ×êÍÇÈ×ÍÎêÍÛØÅÛÃïïÓÎÓÏÇÏ ùêéðùÍÎÆ×ÎÈÓÍÎÛÐêÍÛØéÓÎÕÐ×ðÛÎ×ùêïðùÍÎÆ×ÎÈÓÍÎÛÐêÍÛØïÇÐÈÓðÛÎ×÷÷ÄÌÊ×ÉÉÅÛÃööÊ××ÅÛÃííÆ×ÊÉÓÂ× June, 2012 C-22 éÓÕÎéÓÕÎéÓÕÎéÓÕÎéÓÂ×çÉ×ïÛÎÇÛÐ îÇÏÚ×ÊìÓÙÈÇÊ×ùÍÐÍÊÉóÎÙÔ×Éé×ÙÈÓÍÎÉ ê ÛúÐÛÙÑÍÎ ú ùêéðùêïð åÔÓÈ× Ä ú í úÐÛÙÑÍÎ Ä ê ùêéðùêïð ú åûðñ åÔÓÈ× íîð÷öè öûóîõ ù èêûööó ù ê úÐÛÙÑÍÎ ú ùêéðùêïð êíéé ù åÔÓÈ× íîðã ûè êíéé ù åûðñé ê úÐÛÙÑÛÎØ Ä ú ú úìÛÈÔú êÈ ê×ØÍÎú ùêéðùêïð åÔÓÈ× Ä ÷ ú Ä öí ú úÐÛÙÑÍÎ Ä ê Ûùêéðùêïð ú îí åÔÓÈ× ì÷ø÷é è ê óûî ùêíééóî õ ê ÚìúÐÛÙÑÍÎ Ä ú ùêéðùêïð çé÷ åÔÓÈ× ùêíéé åûðñ úÐÛÙÑÍÎ Ä ê ÙìúìÛÈÔú êÈú êóø÷ åÔÓÈ× åóèô èêûööóù êúÐÛÙÑÛÎØ Ä ùêéðùêïð ú ê×ØÍÎ Ä ú í åÔÓÈ× êÛúÐÛÙÑÍÎ ú ï îí åÔÓÈ× Ä ú ùêéðùêïð ôóèùô ôóñóî õ êúÐÛÙÑÍÎ ú úìÛÈÔú êÈ åÔÓÈ× çé÷ ì÷ø éó õ îûð êúÐÛÙÑÍÎ ú úìÛÈÔú êÈ åÔÓÈ× ãó÷ðø èí ì÷øé õÇÓØ×ÈÍéÓÕÎéÓÂ×ÉúìÛÈÔéÔÛÊ×ØçÉ×úÓÑ×ìÛÈÔú êÈúÓÑ×êÍÇÈ×ÍÎêÍÛØÅÛÃïïÓÎÓÏÇÏ ùêéðùÍÎÆ×ÎÈÓÍÎÛÐêÍÛØéÓÎÕÐ×ðÛÎ×ùêïðùÍÎÆ×ÎÈÓÍÎÛÐêÍÛØïÇÐÈÓðÛÎ×÷÷ÄÌÊ×ÉÉÅÛÃööÊ××ÅÛÃííÆ×ÊÉÓÂ× C-23June, 2012 éÓÕÎéÓÕÎéÓÕÎéÓÕÎéÓÂ×çÉ×ïÛÎÇÛÐ îÇÏÚ×ÊìÓÙÈÇÊ×ùÍÐÍÊÉóÎÙÔ×Éé×ÙÈÓÍÎÉ êúÐÛÙÑÍÎ úìÛÈÔú êÈú ñ÷÷ì åÔÓÈ× ð÷öè úÐÛÙÑÍÎ Ä êùêéðùêïðö ì÷ø÷éèêóûî åÔÓÈ× êíééåûðñ ù êúÐÛÙÑÍÎ Ä ùêéðùêïð ú ö éóø÷åûðñ åÔÓÈ× Ä ï ú ö ðíé÷ø ù ê úÐÛÙÑÍÎÄ ú ö ùêéðùêïð êÍÊðåÔÓÈ× Ä ï ú ö ê úÐÛÙÑÍÎ ö ùêéðùêïð éóø÷åûðñùðíé÷ø ûô÷ûø êÍÊðåÔÓÈ× ùêíééô÷ê÷ ê ÛúÐÛÙÑÍÎ Ä ö ùêéðùêïð êÍÊðåÔÓÈ× ê úÐÛÙÑÛÎØ Ä ú ú úìÛÈÔú êÈ ê×ØÍÎùêéðùêïð åÔÓÈ× Ä ÷ ú Ä öí ú ú ú ê úÐÛÙÑÛÎØ Ä úìÛÈÔú êÈ ê×ØÍÎ ùêéðùêïð ú åÔÓÈ× Ä ÷ ú Ä öí êä úÐÛÙÑÍÎ úìÛÈÔú êÈú åÔÓÈ× êä úÐÛÙÑÍÎ úìÛÈÔú êÈú åÔÓÈ× ïçéè çé÷ úóñ÷åûã ê úÐÛÙÑÛÎØ úìÛÈÔú êÈ ú ú êíéé ù íîðã ÕÊ××ÎÍÎ íî åÔÓÈ× ê úÐÛÙÑÍÎ ú ùêéðùêïð êíéé ù íîðã åÔÓÈ× íî éóõîûð ê úÐÛÙÑÍÎÄ ùêéðùêïð ú åÔÓÈ× öíê õÇÓØ×ÈÍéÓÕÎéÓÂ×ÉúìÛÈÔéÔÛÊ×ØçÉ×úÓÑ×ìÛÈÔú êÈúÓÑ×êÍÇÈ×ÍÎêÍÛØÅÛÃïïÓÎÓÏÇÏ ùêéðùÍÎÆ×ÎÈÓÍÎÛÐêÍÛØéÓÎÕÐ×ðÛÎ×ùêïðùÍÎÆ×ÎÈÓÍÎÛÐêÍÛØïÇÐÈÓðÛÎ×÷÷ÄÌÊ×ÉÉÅÛÃööÊ××ÅÛÃííÆ×ÊÉÓÂ× June, 2012 C-24 C-25December, 2011 éÓÕÎéÓÕÎéÓÕÎéÓÕÎéÓÂ×çÉ×ïÛÎÇÛÐ îÇÏÚ×ÊìÓÙÈÇÊ×ùÍÐÍÊÉóÎÙÔ×Éé×ÙÈÓÍÎÉ úÐÛÙÑÛÎØÄ ê úìÛÈÔú êÈ ú ú õÊ××ÎÍÎùêéðùêïð öíê åÔÓÈ× õê÷÷î ê ÛúÐÛÙÑÛÎØÄ ú ùêéðùêïð õÊ××ÎÍÎ èíêíéé ù åÔÓÈ× éèê÷÷è åûóèöíê õê÷÷î úÐÛÙÑÍÎ ê ï ú åÔÓÈ× Ä ùêéðùêïð Ä ÷í ê úÐÛÙÑÍÎ ùêéðùêïð ú ú éèíì ðÍÊê åÔÓÈ× Äí ú ú ô÷ê÷íî ê÷ø ê ÛúÐÛÙÑÍÎ ú ú ùêéðùêïð éèíì ðÍÊêåÔÓÈ× Ä í ú ú ô÷ê÷ ê úÐÛÙÑÍÎ ú ùêéðùêïð åÔÓÈ× úðíùñ ê ÛúÐÛÙÑÍÎ ú ùêéðùêïð åÔÓÈ× úðíùñ ùêíéé åûðñ ê úÐÛÙÑÍÎ Ä ú ùêéðùêïð÷ é÷ ç åÔÓÈ× Ä í ú ðûî÷ åóèô õê÷÷î ûêêíå úÐÛÙÑÍÎ ê Ä ùêéðùêïð ú êóõôè êÍÊð åÔÓÈ× èêî ç éó õ îûð õÇÓØ×ÈÍéÓÕÎéÓÂ×ÉúìÛÈÔéÔÛÊ×ØçÉ×úÓÑ×ìÛÈÔú êÈúÓÑ×êÍÇÈ×ÍÎêÍÛØÅÛÃïïÓÎÓÏÇÏ ùêéðùÍÎÆ×ÎÈÓÍÎÛÐêÍÛØéÓÎÕÐ×ðÛÎ×ùêïðùÍÎÆ×ÎÈÓÍÎÛÐêÍÛØïÇÐÈÓðÛÎ×÷÷ÄÌÊ×ÉÉÅÛÃööÊ××ÅÛÃííÆ×ÊÉÓÂ× June, 2012 C-26